Подробности

Буряад Уласта аймагууд буряад хэлэ хамгаалхаба хүгжөөхэ талаар хүтэлбэри бэлдэнэ


Общество 22 ноября 2021 г., 22:08

Буряад Уласта буряад хэлэ хамгаалха ба хүгжөөхэ талаар хүтэлбэринүүд муниципальна хэмжээндэ бии болохо. Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин Дурнадахинай факультедэй буряад хэлэ хамгаалха ба хүгжөөхэ талаар түб ба Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай байгуулһан Буряад хэлэ хүгжөөхэ талаар уласай түб  аймагуудта иимэ шэнэ ажал хэхэдэнь туһа хүргэнэ.

Муниципалитедүүдтэ буряад хэлэ хамгаалха талаар өөһэдын программануудые бэлдэхэ талаар ажалые ехэ хоморой гэжэ хэлэжэ болоно – энэ болотор иимэ документнүүд Ивалгын ба Түнхэнэй аймагуудта байһан байгаа ба муниципальна байгууламжын өөһэдын мүнгэнэй үлөөл һаань, мүнгэн үгтэдэг байгаа. Тиимэһээ иимэ программануудай бии бололго – энэ ехэ үйлэ хэрэг болохо гэжэ БГУ-гай Дурнадахинай буряад хэлэ хүгжөөхэ талаар түбэй захирал Александр Елаев тоолоно. Иимэ программанууд хоёр ажал: буряад хэлэ дэмжэхэ талаар ёһо гуримтай ажалые ба уласай бюджедһөө программын арга хэмжээнүүдые суг һомолхо боломжыехэрэг дээрээ харуулжа үгэхэ юм.   

Мүнөөдэр, гээд Елаев хэлээдхинэ, Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай, Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин болон гол түлэб буряадуудай нэгэ газар байһан муниципальна байгууламжануудай 12 захиргаануудайдунда хамтаран ажаллаха тухай гурбан талын хэлсээн баталдаһан байна.

– Гурбан жэлэй туршада бидэ аймагуудаар ябаабди – гэжэ Елаев хэлэнэ, – тэндэ энэ асуудалнуудые зүбшэн хэлсэжэ, иимэ дүн гаргаабди, энэ ажалые аймагууд өөһэдын хүсөөр диилэхэгүй, ямаршье арга боломжогүй юм. Эдэ жэлнүүд соо бидэ засагта асуудал табижа байгаабди, аймгуудта туһалха хэрэгтэй гэжэ хэлэнэбди, хэлэнэй оршон байһан газарта, буряад нэрэ томьёогой байһан уламжалалта байдалаараа байһан газарта, энэ болбол гол түлэб хүдөө аймагуудта буряад хэлэн байна гэжэ хэлэнэбди. Тиимэһээхэлэ дэмжэхэ талаар программанууд хэрэгтэй ба тэдэ программануудые һомолхо хэрэгтэй. Манай гүрэнэй программада тиимэ арга боломжо хараалагдана.

Энэ жэл муниципалитедүүдтэ программануудые бэлдэхэ талаар эдэбхитэй ажал эхилһэн байна, зүгөөр бэлдэгшэд олон асуудалнууд дээрэ тулгардаа, тэдэнэй дунда юрэн туршалгагүй байна. Елаевай хэлэһэнэй ёһоор, аймагууд уласай программа гү, али ондоо үндэһэтэнэй уласуудай адлирхуу программануудые хуулаад абана, тиигэжэ абтаһан документнүүд эхинһээ үхэһэндэ тоолохоор байгаа. Иимэ бэрхэтэй асуудал ойлгоһон бэеэрээ БГУ-гай буряад хэлэ хамгаалха ба хүгжөөхэ түбтэ болон Минобразованиин түбтэ,  Комнацай дэмжэлгээр: июнь һараһаа онлайн-зүблэлнүүд үнгэрнэ, тэндэ аймагуудта тодорхой дурадхалнууд үгтэнэ. Тэрэ тоодо программын байгуулгаар, ажалай юрэнхы шэглэлнүүдээр заабаринууд үгтөө.

– Программа соогоо гурбан гол шэглэлнүүдые тодорхойлхыень дурадханабди – муниципальна хүтэлбэри, болбосорол ба олоной үмэнэйхи ажал, - гэжэ Александр Елаев хэлэнэ. – Би юу хэлэхэеэ һананабииб гээшэеэ тодорхойлһуу. Тиин, буряад хэлэ дэмжэхэ талаар шухала шэглэл болбол засагта хабаатай болоно. Засаг буряад хэлэ албан бэшэгэй ажалда нэбтэрүүлхэ ёһотой,  хүн зонтой хүдэлхэдөө тэрэнээ хэрэглэхэ, олоной хабаадалгатай хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэдөө хэрэглэхэ ба захиргаанай ажалда баһал хэрэглэхэ ёһотой. Мүнөө дээрэ Буряад Уласта ород хэлэнтэй сасуулхада, буряад хэлэёһын тэдыдэ байна –  энэ албан ёһоной нэрэ томьёо гээшэ. Гүрэнэй хоёрдохи хэлэн гэжэ нэрлэхэдээ, тэрэ хүсэтэй болоногүй, тэрээндэ ойлгостой тайлбари байна. Манай гүрэндэ ород хэлэн албан ёһоной, хэрэг эрхилхэ хэлэн болоно, тиимэһээ Ород гүрэндэ ба Буряад Уласта 98% бүхы бэшэг баримта ород хэлээр ябахань ойлгостой. Зүгөөр буряад хэлэнэй хүгжэлтэдэ, буряад хэлэнэй хэлэгдэхынь тулада тэрээхэн һуурииень олохо хэрэгтэй.

Хоёрдохи шэглэл болбол, энэ болбосорол гэжэ Елаев хэлэнэ. Буряад хэлэ заагаагүй һаа, хойто үсөөн тоото үзэг бэшэггүй арадуудай жэшээгээр тэрэ үгы болохо. Болбосорол болбол хэлэнэй үндэһэ һууриниинь, тэрэнь 70-80 процент хэлэнэй бүтэн байлга ба ерээдүйн үетэндэ дамжуулга тодорхойлдог.

– Буряад хэлэ зааха арга зүй нарижуулха, һураха номуудые шэнэлэлгэ, буряад хэлэнэй багшанарые дэмжэхэ болон бусад тодорхой ажалнуудые хэхэ хэрэгтэй, - гэжэ Елаев хэлэнэ.

Олоной үмэнэ-харилсаанай һалбари баһал шухала, юундэб гэхэдэ, хэлэн  амиды байна гэжэ хэлэгдэхэ ёһотой. Тэрэ тоодо дэлгүүрнүүдэй хаягууд, харгын хаягууд, гудамжануудай гү, али һууриин газарнуудай нэрэнүүд, соносхолнууд, мэдээсэлэй самбарнууд болон букледүүд – эдэ бүгэдэ хэлэнэй амиды байһан тухай харуулжа байха ёһотой болоно.

– Хэрбээ ямар нэгэ баяр ёһолол үнгэрбэ гээшэ, тэндэ эхин дээрэнь ба һүүлдэнь буряад хэлэн зэдэлэг. Иигэжэл хэлэнэй оршон бии болоно, - гэжэ Буряад хэлэ хамгаалха ба хүгжөөхэ түбэй захирал тоолоно.

Буряад хэлэ дэмжэхэ талаар программанууд һайндэрнүүдые үнгэргэлгэдэ зорюулагдахаһаа гадна үдэр бүриин ажалда байха ёһотой. Усть-Орда абаад үзэе: тэндэ буряад хэлэ хамгаалха асуудалаар үнинэй бодолгото болонхой ба БГУ-тай хамта болон  “Бэлиг” хэблэлтэй хамта буряад хэлэ мэдэхэ элдэб наһанай хүүгэдтэ буряад хэлэнэй номуудые бэлдэнэ. Мүнөө табадахи ангиин номуудые бэлдэхэ ажал ябуулагдажа байна. Буряад Уласта һонирхолтой юумэнүүд баһал олон. Жэшээнь, Эгэтын-Адагта хэлэнэй түб байгуулагдаа, Захааминда буряадаар бэшэдэг уран зохёолшодой нэгэдэл бии, буряад хэлээр дуу дууладаг зохёохы бүлгэмүүд аймаг бүхэндэ байна. Хүндэ хэрэгтэй, үрэ дүнтэй юумэнүүдые дэмжэхэнь тон шухала.

– Буряад Уласай аймагуудта буряад хэлэнэй габшагай һараһаа гадна ба һуралсалай бүхы жэл соо олон хэмжээ ябуулганууд үнгэрнэ, - энээниие Буряад хэлэ хүгжөөхэ талаар уласай түбэй гол мэргэжэлтэн Оюна Забанова баһал зүбшөөжэ байна, - тэдэнэр буряад хэлэ дэлгэрүүлхын тула ехэ ажал хэнэ. Челленджи, олимпиада, уран уншагшадай урилдаанууд болон бусад хэмжээ ябуулганууд, теэд эдэнэр булта һайн дуранай үнгэрнэ.

Елаевай хэлэһэнэй ёһоор, эдэ бүгэдэ хэмжээ ябуулганууд ехэ мүнгэнэй гаргашатай бэшэ. Жэшээнь, 2018 ондо Буряад арадай форумда 250 мянган түхэриг гаргашалагдаһан байгаа, мүнөө дээрээ бүхы хэмжээ ябуулгануудай хахадынь һайн дуранай, волонтернуудай уряагаар ба өөһэдын һанаагаар түрэлхи хэлэеэ дэмжэхын түлөө ажал хэнэ. “Мүнгэн дэмжэлгэ болбол гүрэнэй талаһаа анхарал боложо үгэхэ, энэнь үнтэй”, - гэжэ Елаев тэмдэглээ.

Мүнөө дээрээ аймагуудтай тон тодорхой ажал хэгдэнэ. Захааминай болон Хэжэнгын аймагуудай, магад Хурамхаанай программанууд энэ жэл дүүргэгдэхэ тээшээ боложо байна. Ноябриин һүүлөөр гү, али декабриин эхеэр Улаан-Үдэдэ Буряад Уласай ТолгойлогшоАлексей Цыденовэй дэргэдэ тэдэниие хамгаалха ажал болхоор хараалагдана. Тэрэнэй дүнгөөр мүнгэ һомолхо тухай шиидхэбэри абтаха. Саашадаа иимэ жэшээтэ болоһон аймагууд бэшэндэ жэшээ боложо үгэхэ – юуб гэхэдэ, 2022 онһоо эхилжэ Буряад Уласай бүхы аймагуудта буряад хэлэ хамгаалха ба хүгжөөхэ талаар программануудые бэлдэлгэ эхилхээр хараалагдана.

Марина Денисова, Восток-Телеинформ.    

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Фото: Анастасия Шадрина, Восток-Телеинформ

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати
Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

В связи с ужесточением требований, связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую сеть и оставить там свой комментарий на личной странице. Сбор персональных данных на этом сайте не осуществляется.

Другие подробности

21 мая 2022

ЛизаАлерт в Бурятии: почему теряются люди и кто их ищет

Вероника Ерофеева - координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Республике Бурятия, директор АНО «Центр поиска пропавших людей Республики Бурятия», спасатель поисково-спасательного отряда №1 БРПСС. По факту именно она координирует работу всех поисковиков в Бурятии. Но если бы лет десять ей, работавшей тогда следователем в полиции, сказали об этом – она бы, наверное, сильно удивилась.

14 мая 2022

Огород для новичков: как вырастить хороший урожай в 2022 году

Дача или свой дом давно стали атрибутом не деревенской жизни, а местом, где можно отдохнуть и расслабиться. Но жители Улан-Удэ, заглядывая в магазин или на рынки, всё чаще стали задумываться о выращивании своих овощей, так как купить стало намного сложнее – либо нет хорошего, местного продукта, либо ценник за один огурец достигает 100 рублей. О том, с чего начать неопытному огороднику и легко ли заниматься садоводством – в нашем материале.

14 мая 2022

Как вытащить клеща правильно и что делать при укусе

Холода отступили, солнечная погода зовет на природу. Многие люди выбираются в леса на пикники, шашлыки, застолья с друзьями, но не стоит забывать, что вместе с наступлением теплоты выходят из тени еще и разные насекомые - комары, волосогрызки, муравьи. И клещи, они самые опасные из них клещи – их укусы могут вызвать серьезную болезнь и даже смерть. Как с ними бороться - в нашем материале.

07 мая 2022

На побережье Байкала появится эко-курорт

Пятизвёздочный отель, электромобили, коттеджи, Центр Восточной медицины и многое другое – так на Байкале собираются обустроить бухту Безымянную, что чуть дальше Горячинска в Прибайкальском районе. Реализацию проекта начала в Бурятии компания «Байкал Космос Групп», которая в январе этого года получила статус резидента особой экономической зоны «Байкальская гавань». Про преображение бухты, лес вокруг и экологию

05 мая 2022

Как и где отдохнуть в России жителям Бурятии летом 2022 года

Приближается долгожданное лето, и, наверное, мало кто мечтает провести свой отпуск или каникулы в типичных и стандартных условиях, не покидая место жительства. Занимаясь бытовыми делами сутки напролет, никуда не съездив и не испытав новых ощущений и эмоций. Куда поехать и где отдохнуть жителям Бурятии – в нашем материале.

Лента новостей
25.05.2022

В Бурятии посадили курильский чай

18:35

23.05.2022

По Бурятии сохраняется высокий класс пожарной опасности

17:44

В Улан-Удэ во вторник 22-24 градуса

17:41

В Бурятии пока что клещи покусали меньше людей, чем в прошлом году

17:33

На площади Советов Улан-Удэ пройдёт концерт в преддверии 100-летия республики

17:16

30% компаний Бурятии в прошлом году были убыточными

17:08

Бурприроднадзор начал проверку по массовому отравлению скота

16:45

27 ДТП с мотоциклистами произошло в Бурятии в этом году

16:04

В Бичурском районе Бурятии построят новую школу искусств

15:50

В Бурятии задержали подозреваемого в браконьерстве

15:31

В Баргузинском районе Бурятии юные лесники познают азы профессии

15:25

В Бурятии вновь собрали гуманитарную помощь защитникам Донбасса

15:16

Мэрия Улан-Удэ: Как изменится сквер «Яблоневый» и бульвар «Сиреневый» решают сами горожане

14:43

Улан-удэнец угнал у родственника иномарку, чтобы покататься

14:15

Амбассадорами банка «Открытие» станут Константин Хабенский и Марина Кравец

14:12

Алексей Цыденов: Бурятия работает над упрощением аренды участков для бизнеса и жителей

13:36

В центре Улан-Удэ снова выросла конопля

13:18

Аналитики рассказали, что заставляет улан-удэнцев ходить на работу

12:58

В Бурятии стало дороже есть и одеваться

12:30

Почта России приглашает жителей Бурятии оформить подписку детям-сиротам

11:45

В Улан-Удэ на Саянах установили уличное освещение

11:24

ВСЖД готова к летним пассажирским перевозкам

11:22

Более 8,7 тысяч семей Бурятии получают ежемесячное пособие на первенца

11:01

В Бурятии локализовали сложный лесной пожар

10:21

Сбили девочку и врезались в дерево: В Бурятии за выходные произошло 35 аварий

10:00

В Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП на Селенгинском мосту

09:50

В Улан-Удэ выступит известный хип-хоп исполнитель Антоха МС

09:20

В Прибайкальском районе накануне вводили реверс из-за ДТП

08:20

Где сильнее всего горят леса в ДФО и Сибири – обсудили в Генпрокуратуре России

08:18

В Иволгинском районе осудили «черного лесоруба»

08:09

Прокуратура помогла получить зарплату работникам Селенгинского завода железобетонных конструкций

08:07

Улан-Удэнца будут судить за притон

08:06

Жителю Бурятии вернули деньги за электроэнергию

08:04

По Бурятии сегодня облачно, местами дожди и грозы, отмечается всемирный день черепахи

05:05

Зурхай на 23 мая от настоятеля Курумканского района

05:01

22.05.2022

В Улан-Удэ аллея на Мемориале Победы стала ещё зеленее

17:49

В Улан-Удэ дали открытый урок по балету для Китая

17:34

В Донецке встретили «Поезд помощи»

17:26

К инспектору Бурприроды очень близко подплыла нерпа

17:12

В Улан-Удэ летом увеличат рейсы в Красноярск

17:00

Монголия заинтересована в импорте стройматериалов и мяса

16:49

В Бурятии наградили юнармейцев, участвовавших в Параде Победы

16:40

В Бурятии шквалистый ветер помог распространению огня в лесах

16:28

Борцы Бурятии покорили пьедестал международного турнира

14:17

Ректор БГУ Алдар Дамдинов рассказал о самых востребованных специальностях

08:27

21.05.2022

Житель Бурятии получил травмы при тушении пожара в доме

21:16

Дым над Бурятией не связан с пожарами в республике, сообщает РАЛХ

21:10

ЛизаАлерт в Бурятии: почему теряются люди и кто их ищет

20:41

Директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка рассказал, как сегодня с малым бизнесом в России

17:22

В Госдуме готовят запрет на продажу фосфатных порошков на Байкале

16:04пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus