Поиск по тегу "новости на бурятском языке"
Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате

Бүхы Оросой мүрысөөндэ буряад хэлэнэй багшые дэмжэхыень Буряадай ажаһуугшадые уряална

«Түрэлхи хэлэн ба уран зохёолой эрхим багша» гэһэн бүхы Оросой мэргэжэлтэ мүрысөөн түрүүшынхиеэ 2022 ондо үнгэргэгдэнэ. Тус хэмжээ ябуулгада Буряад Уласые Арюна Буяндэлгэровна Иванова түлөөлнэ гэжэ Восток-Телеинформ бэшээ.Тэрэ хадаа Өөрлигэй юрэнхы болбосоролой дунда һургуулиин буряад хэлэнэй болон эхин ангиин багша, мүн буряад хэлэн болон уран зохёолой багшанарай «Эрхим багша - 2021» гэһэн...

15 сентября 2022, 14:29


Жители Бурятии могут проголосовать на бурятском языке

В Бурятии бюллетени будут напечатаны на русском и бурятском языках – об этих языка в республике являются государственными. Получить бюллетень на бурятском языке можно на любом участке, сообщает Восток-Телеинформ. В Бурятии бюллетени будут напечатаны на русском и бурятском языках – об этих языка в республике являются государственными. Получить бюллетень на бурятском языке можно на любом участке, сообщает Восток-Телеинформ . Отметим, традиционно бюллетени на двух языках печатаются в порядка десяти...

11 сентября 2022, 18:38


Улаан-Үдэ хотодо буряад хэлэ шудалха дуратайшуулда зорюулагдаһан наадантай танилсуулга үнгэргэгдөө

Августын 23-да Улаан-Үдэ хотодо Буряадай Үндэһэтэнэй номой санда «Арга» гэһэн наадантай танилсуулга эмхидхэгдээ. Сугларһан зон наадантай танилсахаһаа гадна наадажа туршаа юм. Августын 23-да Улаан-Үдэ хотодо Буряадай Үндэһэтэнэй номой санда «Арга» гэһэн наадантай танилсуулга эмхидхэгдээ. Сугларһан зон наадантай танилсахаһаа гадна наадажа туршаа юм. Шэрээн энэ наада Юрэнхылэгшын грантнуудай жасын мүнгэнэй ашаар «Этнопланета»...

25 августа 2022, 09:14


Арадай Хуралай дэргэдэхи Залуушуулай танхимай түрүүлэгшын орлогшо һунгагдаа

Июлиин 15-да Залуушуулай танхимай гурбадахи сесси дээрэ Буряад Уласай Арадай Хуралай дэргэдэхи залуушуулай танхимай түрүүлэгшын шэнэ орлогшо һунгагдаа. Зүблөөн дээрэ Бадма Бальжинимаевай нэрэ дэбшэгшые Арадай Хуралай гэшүүн дэбжүүлбэ, харин гэшүүдэй һаналаа үгэһэнэй дүнгөөр Бальжинимаевые нэгэн дуугаар дэмжэгдээ гэжэ Восток-Телеинформ бэшэнэ. Июлиин 15-да Залуушуулай танхимай гурбадахи...

15 июля 2022, 19:01


Буряад Уласта 31 дүүргэгшэд буряад уран зохёолоор ЕГЭ тушаана

Буряад Уласта 31 дүүргэгшэд буряад уран зохёолоор ЕГЭ тушаахаар болоо. Энэ хэшээлнүүдээр ЕГЭ үнгэргэхын тула шалгалта бариха нэгэ газар зохёон байгуулагдаа. Буряад Уласта 31 дүүргэгшэд буряад уран зохёолоор ЕГЭ тушаахаар болоо. Энэ хэшээлнүүдээр ЕГЭ үнгэргэхын тула шалгалта бариха нэгэ газар зохёон байгуулагдаа. - Буряад Уласай Үндэһэн хуулиин, “Буряад Уласай арадуудай хэлэн тухай” Буряад Уласай Хуулиин дагуу буряад хэлэн болбол...

15 июня 2022, 10:24


Уласта үбшэнүүдһээ һэргылхэ зүбшэл заабаринууд буряад хэлэн дээрэ хэблэгдээ

Уласта үбшэнүүдһээ һэргылхэ зүбшэл заабаринууд буряад хэлэн дээрэ хэблэгдээ Буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ гүрэнэй программын хэмжээндэ элүүрые хамгаалгын һалбарида түрэл хэлэнэй хэрэглэмжэ үргэдхэгдэнэ. Восток-Телеинформ мэдээсэлэй агентствын сурбалжалагшада Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай Буряад хэлэ хүгжөөхэ талаар түбэй мэргэжэлтэдэй хөөрэһөөр...

26 ноября 2021, 22:13


Восток-Телеинформ буряад хэлэнэй онсолиг тухай материалнуудые үргэлжэлүүлнэ

Восток-Телеинформ буряад хэлэнэй онсолиг тухай материалнуудые үргэлжэлүүлнэ Восток-Телеинформ МА буряад хэлэнэй түүхэдэ болон мүнөөнэй байдалда, мүн баһа онсолигто зорюулагдаһан мэдээсэлэй материалнуудые бэшэнэ. Хэлэ шудалха талаар мэдээжэ нөөсэнүүд болохо «Буряад монгол номой hан», «Бэлиг» хэблэлэй, НКО Амар Мэндэ , «Языки России» түсэлэй болон бусадай материалнууд хэрэглэгдэнэ. 50 жэлэй...

25 ноября 2021, 22:49


Улаан-Үдэ хотодо «Бүхы Батожабай» гэһэн түсэл эхи абаа

Улаан-Үдэ хотодо «Бүхы Батожабай» гэһэн түсэл эхи абаа Уласай хүүгэдэй болон эдиршүүлэй номой сан «Бүхы Батожабай» гэһэн хизаар ороноо шэнжэлэлгын шэнэ мультимедиин онлайн-түсэл бэелүүлнэ. Энэ хадаа Даширабдан Батожабайн ажабайдалда, зохёохы замда зорюулагдаһан онлайн-лекцинүүд, толилгонууд, шагнаха ба хараха мэдээнүүд, зурагууд, архивай бэшэгүүд болон бусад мэдээсэлэй...

22 ноября 2021, 22:32


Буряад Уласта аймагууд буряад хэлэ хамгаалхаба хүгжөөхэ талаар хүтэлбэри бэлдэнэ

Буряад Уласта аймагууд буряад хэлэ хамгаалхаба хүгжөөхэ талаар хүтэлбэри бэлдэнэ Буряад Уласта буряад хэлэ хамгаалха ба хүгжөөхэ талаар хүтэлбэринүүд муниципальна хэмжээндэ бии болохо. Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин Дурнадахинай факультедэй буряад хэлэ хамгаалха ба хүгжөөхэ талаар түб ба Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай байгуулһан Буряад хэлэ хүгжөөхэ...

22 ноября 2021, 22:08


Хүүгэд буряад хэлэ үзэхэдөө робот ба караоке хэрэглэнэ

Хүүгэд буряад хэлэ үзэхэдөө робот ба караоке хэрэглэнэ Буряад Уласта буряад хэлэ үзэхын тула шэнэ бэлдэсэнүүдые ехэ хэрэглэнэ. Тиин, Улаан-Үдэдэ 54 дүгээр “Ая-Ганга” хүүгэдэй сэсэрлигтэ туршалтын бүлэгтэ сэсэрлигэй хүүгэд буряад хэлэ рободтой үзэжэ эхилээ. Буряадаар яридаг мүнөөнэй рободые “Эрхим хүмүүжүүлэгшэ” гэһэн урилдаанай болоходо...

22 ноября 2021, 22:03


Хүн зониие ниигэмэй талаар дэмжэлгын Хориин түб буряад хэлэ хүгжөөлгын талаар уласай Толгойлогшын шанда хүртөө

Хүн зониие ниигэмэй талаар дэмжэлгын Хориин түб буряад хэлэ хүгжөөлгын талаар уласай Толгойлогшын шанда хүртөө «Хүн зониие ниигэмэй талаар дэмжэлгын түб» гэһэн улас түрын гүрэнэй эмхи зургаанай Хориин аймагтахи таһаг буряад хэлэ хүгжөөлгын талаар уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй 100 мянган түхэригэй шан абаа гэжэ Восток-Телеинформ бэшэнэ. - Хориин таһагай мэргэжэлтэн...

21 ноября 2021, 22:06


Улаан-Үдэ хотын хүүгэдэй сэсэрлигтэ багашуул буряад хэлэ рободуудтай шудалжа эхилээ

Улаан-Үдэ хотын хүүгэдэй сэсэрлигтэ багашуул буряад хэлэ рободуудтай шудалжа эхилээ Улаан-Үдэ хотодо «Ая-ганга» гэһэн хүүгэдэй 52-дохи сэсэрлигтэ үхибүүд буряад хэлэ рободтой үзэжэ эхилээ. Буряадаар дуугардаг рободые уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ» гэһэн мүрысөөнэй хэмжээндэ сэсэрлигтэ бэлэглээ юм. Ахалагша хүмүүжүүлэгшэ...

18 ноября 2021, 22:00


Аяншалгын мэдээсэлэй «Байгал» түб буряад хэлэн дээрэ түлбэригүй аялалнуудай һара үнгэргэнэ

Аяншалгын мэдээсэлэй «Байгал» түб буряад хэлэн дээрэ түлбэригүй аялалнуудай һара үнгэргэнэ Хэмжээ ябуулга «Буряад Уласта дотоодын ба гадааһаа аяншалга хүгжөөлгэ» болон «2021 - 2030 онуудта Буряад Уласта буряад хэлэ сахин хүгжөөлгэ» гэһэн улас түрын гүрэнэй программануудай хэмжээндэ эмхидхэгдэнэ. Газаршалагшань – Эрдэни Дымчиков. Тиин уран бэшэлгэ тухай онлайн-аялал, Гуннануудай хото руу...

18 ноября 2021, 11:28


«Бүхыаргаараа хэлээ хамгаалха»: Буряад Уласта буряад хэлэ үзэхэ ба хүгжөөхэдэ һурагшадые нэгэдүүлһэн наада һанаа

«Бүхыаргаараа хэлээ хамгаалха»: Буряад Уласта буряад хэлэ үзэхэ ба хүгжөөхэдэ һурагшадые нэгэдүүлһэн наада һанаа Буряад Уласта буряад хэлэ дэмжэхэ талаар ажал үргэлжэлһөөр байна. Энэ ехэ ажал “2021-2030 онуудта буряад хэлэ хамгаалга ба хүгжөөлгэ” гэһэн гүрэнэй программын хүреэндэ ябуулагдана. Тэрэнэй хажуугаар һайн дуратайшуулай элдэб янзын һонирхолтой...

17 ноября 2021, 21:49


Улас түрын буряад үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат буряад хэлэнэй ном һудар тоо оньһондо оруулна

Улас түрын буряад үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат буряад хэлэнэй ном һудар тоо оньһондо оруулна Улаан-Үдэ хотодо буряад хэлэнэй һуралсалай-онол аргын ном һудар тоо оньһондо оруулагдана. Улас түрын буряад үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай захирал Булат Шойнжоновой Восток-Телеинформ мэдээсэлэй агентствын сурбалжалагшада хэлэһээр, энэ хэрэгтэ «2021 - 2030 онуудта буряад хэлэ сахин хүгжөөлгэ»...

17 ноября 2021, 11:24


Уласта буряад хэлэнэй багшанарта онлайн-семинар эмхидхэгдээ

Уласта буряад хэлэнэй багшанарта онлайн-семинар эмхидхэгдээ Улаан-Үдэ хотодо Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин дэргэдэ буряад хэлэнэй багшанарай онлайн-семинар үнгэрөө. Зүүн зүгэй институдай Буряад хэлэн ба уран зохёолой дээдэ һургуулиин захирал, доцент, улас түрын бодолгын эрдэмэй дид-доктор Гарма-Ханда Гунжитовагай хэлэһээр, ехэ һургуули буряад хэлэнэй багшанарые ба хүүгэдэй сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшэдые...

16 ноября 2021, 22:23


Нэмэлтэ болбосоролой «Эдельвейс» түб Буряад хэлэнэй габшагай һарада хабаадаа

Нэмэлтэ болбосоролой «Эдельвейс» түб Буряад хэлэнэй габшагай һарада хабаадаа Улаан-Үдэ хотын нэмэлтэ болбосоролой «Эдельвейс» түб Буряад хэлэнэй габшагай һарада эдэбхитэйгээр хабаадаа. Түбэй багшанар ба хүмүүжэмэлнүүд 16-дахияа үнгэргэгдэһэн тус хэмжээ ябуулгада жэл бүхэндэ оролсодог юм. «Эдельвейс» түбэйхидэй  Восток-Телеинформ мэдээсэлэй агентствын сурбалжалагшада хөөрэһөөр...

16 ноября 2021, 21:19


29-дэхи Буряад гимназиин һурагшадта юрэ бусын аялал эмхидхэгдээ

29-дэхи Буряад гимназиин һурагшадта юрэ бусын аялал эмхидхэгдээ Улаан-Үдэ хотодо Буряад хэлэнэй габшагай һарын түгэсхэлдэ 29-дэхи гимназиин һурагшад «Львёнок» гэһэн трамвайгаар аяншалаа. Буряад хэлэнэй үдэр уластамнай 16-дахияа тэмдэглэгдэбэ. Тиин тус үйлэ хэрэгтэ дашарамдуулан, «Урагшаа» гэжэ бэшээтэй, буряад хубсаһатай хүнүүдэй, үндэһэн тамирай зүйлнүүдэй түлөөлэгшэдэй...

15 ноября 2021, 21:08


Хэжэнгын лицейдэ уран уншалгаар «Эдир Жэгүүр» гэһэн мүрысөөн үнгэрөө

Хэжэнгын лицейдэ уран уншалгаар «Эдир Жэгүүр» гэһэн мүрысөөн үнгэрөө Буряадта Мункинай нэрэмжэтэ Хэжэнгын лицейдэ 1-11-дэхи ангинуудай һурагшадай ба хүүгэдэй нэмэлтэ болбосоролой эмхинүүдэй хүмүүжэмэлнүүдэй дунда уран уншалгаар «Эдир Жэгүүр» гэһэн улас түрын мүрысөөн үнгэрөө. Хабаадагшад «Үргэлжэлһэн...

14 ноября 2021, 21:32


Улаан-Үдэ хотодо һурагшадай дунда «Дүрбэн тэгшэ» гэһэн олимпиада үнгэргэгдөө

Улаан-Үдэ хотодо һурагшадай дунда «Дүрбэн тэгшэ» гэһэн олимпиада үнгэргэгдөө Буряад хэлэнэй габшагай һарын хэмжээндэ 29-дэхи Буряад гимнази 2021 оной октябриин 27-до хотын хэмжээнэй «Дүрбэн тэгшэ» гэһэн олимпиада эмхидхээ. Хэмжээ ябуулгын зорилго хадаа һургуулинуудта буряад хэлэнэй хэшээлэй нэрэ хүндэ дээшэлүүлгэ, хэлэнэй болбосоролой бодолго бэелүүлгэ болоно. Олимпиада жэл бүхэндэ...

14 ноября 2021, 20:55


Буряадай гүрэнэй ехэ һургуули буряад хэлэнэй габшагай һарада эдэбхитэй хабаадаа

Буряадай гүрэнэй ехэ һургуули буряад хэлэнэй габшагай һарада эдэбхитэй хабаадаа Буряад Уласта Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ һургуули буряад хэлэ хүгжөөхэ, тарааха ба дэлгэрүүлхэ талаар түбүүдэй нэгэниинь болодог. БГУ-гай Дурнадахинай институдай буряад хэлэнэй болон уран зохёолой дээдэ һургуулида элдэб шэглэлээр ажал ябуулагдадаг – буряад хэлээр ажалшадай нөөсэ бэлдэхэ талаар...

13 ноября 2021, 21:42


Уласай һургуулинуудта буряад хэлэ үзэдэг һурагшад олошороо

Уласай һургуулинуудта буряад хэлэ үзэдэг һурагшад олошороо Һүүлэй мэдээнүүдээр, уласай һургуулинуудта буряад хэлэ үзэдэг үхибүүдэй тоо дээшэлээ. Буряад хэлэ хүгжөөхэ талаар улас түрын түбэй мэргэжэлтэн Бадмажап Будаинай Восток-Телеинформ мэдээсэлэй агентствын сурбалжалагшада хэлэһээр, 2021 - 2022 онуудай һуралсалай жэлдэ буряад хэлэ үзэдэг үхибүүд...

12 ноября 2021, 21:54


Буряад Уласта буряад хэлэнэй габшагай һара үнгэрөө

Буряад Уласта буряад хэлэнэй габшагай һара үнгэрөө Буряад Уласта 16-дахи удаагаа буряад хэлэнэй габшагай һара үнгэрбэ. Олимпиаданууд, нааданууд, урилдаанууд, элдэб түрэлэй турнирнууд болон мүрысөөнүүд, диктантнууд, зурагай урилдаанууд, классай часууд – эдэ бүгэдэ уласай һургуулинуудай, вузуудай болон сузуудай бэлдэһэн бүхы список бэшэ. Буряад хэлэ хүгжөөхэ талаар уласай түбтэ...

12 ноября 2021, 21:31


Улаан-Үдэ хотодо Буряад хэлэнэй габшагай һарын хэмжээндэ уран зохёолой байдал тухай зүбшэн хэлсэгдээ

Улаан-Үдэ хотодо Буряад хэлэнэй габшагай һарын хэмжээндэ уран зохёолой байдал тухай зүбшэн хэлсэгдээ Улаан-Үдэ хотодо Буряад хэлэнэй габшагай һарын хэмжээндэ «Буряад хэлэн ба буряад уран зохёол» гэһэн үзэхэ зүйлнүүдээр нютагай засагай түбэй үргэдхэмэл зүблөөн онлайн-түхэлөөр үнгэрбэ гэжэ Восток-Телеинформ бэшэнэ. Зүблөөн һургуулинуудта буряад...

12 ноября 2021, 20:10


Уласта «Амар мэндэ-э!» гэһэн буряад хэлэнэй һуралсалай номууд дахин хэблэлдэ бэлдэгдэнэ

Уласта «Амар мэндэ-э!» гэһэн буряад хэлэнэй һуралсалай номууд дахин хэблэлдэ бэлдэгдэнэ Буряад хэлэ гүрэнэй хэлэнэй зэргээр үзэдэг һурагшадта «Амар мэндэ-э!» гэһэн һуралсалай-онол аргын ном ба ажалай дэбтэрэй согсо дахин хэблэлдэ бэлдэгдэжэ байна гэжэ Восток-Телеинформ  мэдээсэнэ. Буряадай гүрэнэй Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ ехэ һургуулиин Зүүн зүгэй институдай Буряад хэлэн ба уран зохёолой дээдэ һургуулиин...

12 ноября 2021, 20:05


Уласта һурагшадай дунда буряад хэлэн дээрэ зугаасуулгын-оюун ухаанай нааданай түгэсхэлэй шата үнгэргэгдөө

Уласта һурагшадай дунда буряад хэлэн дээрэ зугаасуулгын-оюун ухаанай нааданай түгэсхэлэй шата үнгэргэгдөө Буряадта ноябриин 16-да һурагшадай дунда буряад хэлэн дээрэ «Үльгэрэй орон РДШ» гэһэн улас түрын зугаасуулгын-оюун ухаанай нааданай түгэсхэлэй шата үнгэрөө. Энэ түсэлые Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман, Буряад хэлэ хүгжөөхэ талаар улас түрын түб...

12 ноября 2021, 08:12


«Урагшаа»: Улаан-Үдэ хотодо Буряад хэлэнэй габшагай һарын хэмжээндэ танюуһата тэмдэгтэй трамвай замда гараа

«Урагшаа»: Улаан-Үдэ хотодо Буряад хэлэнэй габшагай һарын хэмжээндэ танюуһата тэмдэгтэй трамвай замда гараа Буряад хэлэнэй үдэр уласта 16-дахияа тэмдэглэгдэнэ. Тиин тус үйлэ хэрэгэй дашарамда Улаан-Үдэ хотодо «Урагшаа» гэжэ бэшээтэй, буряад хубсаһатай хүнүүдэй, үндэһэн тамирай зүйлнүүдэй түлөөлэгшэдэй зурагуудтай трамвай ябажа эхилээ. Энэ түсэл Буряадай Болбосоролой...

11 ноября 2021, 21:50


Уласта буряад хэлэн дээрэ шог ёгто ролигуудай мүрысөө үнгэргөө

Уласта буряад хэлэн дээрэ шог ёгто ролигуудай мүрысөө үнгэргөө Уласта «Ха-Ха-Харышта» гэһэн буряад шог ёгто ролигуудай мүрысөөнэй дүнгүүд согсологдоо. Бүхыдөө 42 ролик ороһон байна. Хабаадагшад 7-17, мүн 18 ба дээшэ наһанай хоёр бүлэгтэ хубааран мүрысөө гэжэ Восток-Телеинформ мэдээсэнэ. - Хэлэндээ тоти мэргэн Цырен Батоцыренов аха бүлэгтэ...

10 ноября 2021, 21:43


Гүрэнэй оршуулгын албан Эрхүү можын эмхи зургаануудай гаршагтай самбарнуудые буряадшалаа

Гүрэнэй оршуулгын албан Эрхүү можын эмхи зургаануудай гаршагтай самбарнуудые буряадшалаа Гүрэнэй оршуулгын албан Эрхүү можын Усть-Ордын Буряадай тойрогой Оһын аймагай Соёлой таһагай албан мэдэлэй эмхинүүдэй гаршагтай самбарнуудые буряад хэлэндэ оршуулхадань туһалаа. Улас түрын «Бэлиг» түбэй мэдээсэһээр, мүнөө Оһын аймагай соёлой эмхинүүд хоёр хэлэн дээрэ гаршагтай...

08 ноября 2021, 19:51


Буряадта «Оюун Бэлиг» гэһэн уласхоорондын слёт үнгэрөө

Буряадта «Оюун Бэлиг» гэһэн уласхоорондын слёт үнгэрөө Буряад Уласта 9-дэхи ангиин һурагшадай дунда заншалта ёһоор эмхидхэгдэдэг тус хэмжээ ябуулга энэ удаа Эрдэмэй болон оньһон арга зүйн жэлдэ зорюулагдан, Буряад хэлэнэй габшагай һарын хэмжээндэ онлайн-түхэлөөр үнгэрөө. Улас түрын «Бэлиг» түбэй мэдээсэһээр, мүрысөөндэ  Буряадай 19 һургуули болон  Монголой...

08 ноября 2021, 19:45


Улаан-Үдэ хотын һургуулида буряад хэлэнэй декада түрүүшынхиеэ үнгэрөө

Улаан-Үдэ хотын һургуулида буряад хэлэнэй декада түрүүшынхиеэ үнгэрөө Улаан-Үдэ хотын Посели һууринай дунда һургуулида буряад хэлэнэй декада түрүүшынхиеэ эмхидхэгдэбэ. Энэ хэмжээ ябуулга Буряад хэлэнэй габшагай һарын хэмжээндэ октябриин 11-һээ 20 болотор хугасаада үнгэрөө. Тиин арбан үдэрэй туршада хүүгэд олон мүрысөөнүүдтэ, наадануудта...

08 ноября 2021, 16:54


Буряадай багшын колледж буряад хэлэ хүгжөөхэ талаар Буряад Уласай толгойлогшын шан абаа

Буряадай багшын колледж буряад хэлэ хүгжөөхэ талаар Буряад Уласай толгойлогшын шан абаа Буряадай уласай багшын колледждо «Yндэhэн хэлэнэй үлзы хэшэг» гэһэн буряад хэлэ хүгжөөхэ талаар Буряад Уласай толгойлогшын шагнал барюулагдаа. Октябриин 29-дэ, уласай заншалта буряад хэлэнэй габшагай һарын һүүлшын үдэртэ Хоца Намсараева нэрэмжэтэ ГБАТД-ай тайзан дээрэ баяр ёһололой оршондо арбан илагшадта шэнэ...

05 ноября 2021, 23:10


Проект реконструкции театра «Ульгэр» в Улан-Удэ прошел госэкспертизу

Проектная документация реконструкции театра кукол «Ульгэр» в Улан-Удэ получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Строительные работы начнутся в 2022 году, сообщает заказчик – управление капитального строительства. Проектная документация реконструкции театра кукол «Ульгэр»   в Улан-Удэ получила   положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Строительные работы начнутся в 2022 году, сообщает заказчик – управление капитального строительства...

03 ноября 2021, 09:34


Улаан-Үдэдэ «Буряад хэлэн баян даа-2021» уласай урилдаанай дүн согсологдоо

Улаан-Үдэдэ «Буряад хэлэн баян даа-2021» уласай урилдаанай дүн согсологдоо «Буряад хэлэн баян даа-2021» уласай урилдаанай дүнгүүдые Буряадай уласай багшын колледждо гаргаа. Энэ урилдаан колледждо 2009 онһоо уласай болон хүршэ нютаг можонуудай олон үндэһэ яһатанай хоорондо буряад арадай хэлэ болон соёл дэлгэрүүлхэ зорилгоор үнгэргэгдэдэг юм. Бүхы эдэ жэлнүүд соо энэ урилдаанда Буряад Уласай...

25 октября 2021, 23:16


Буряад Уласта «Асториум» гэһэн болбосоролой түб нээгдээ

Буряад Уласта «Асториум» гэһэн болбосоролой түб нээгдээ Октябриин 21-дэ Улаан-Үдэ хотодо Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хабаадалгатайгаар Буряад Уласта хүүгэдэй болон залуушуулай бэлиг болон аза талан элирүүлхэ, дэмжэхэ ба хүгжөөхэ талаар нютаг можын «Асториум» түбэй баяр ёһололой нээлтэ болоо. Тус түб болбол Байгалай аяншалгын болон үйлшэлгын колледжын дэргэдэ “Болбосорол”...

22 октября 2021, 23:02


Буряад Уласта багшын ажалшадые шэнээр һургахада мэдүүлгэ абтажа эхилээ

Буряад Уласта багшын ажалшадые шэнээр һургахада мэдүүлгэ абтажа эхилээ Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман уласай бюджедһөө тэдхэмжэ үзүүлгэдэ хүлеэн абаха (шэлэхэ) тухай мэдээсэл соносхобо. Муниципальна сэсэрлигэй болон юрэнхы болбосоролой эмхи зургаануудай багшын ажалшадые, тэрэ тоодо буряад хэлэнэй багшанарые хангалгада мүнгэн һангай гаргаша хангалгада шэглүүлэгдэһэн хэмжээ ябуулгануудые...

21 октября 2021, 18:55


Буряадай Толгойлогшо албанай хэрэгээр – Түнхэнэй аймагта

Буряадай Толгойлогшо албанай хэрэгээр – Түнхэнэй аймагта Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов мүнөөдэр, майн 25-да, Түнхэнэй аймагта албанай хэрэгээр ерэбэ. Толгойлогшо «Нилова пустынь» гэжэ бальнеологическа эмшэлгын клиникэhээ  ажалаа эхилхэ. Энэ байшан юрэнхылэгшын Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ шэнэлэн заһабарилагдаһан байна. Заһабарилгада 27 миллион түхэригһөө дээшэ мүнгэн һомологдоо...

25 мая 2021, 19:23


Шууданай таhагуудта шэнэ аргануудай хэрэгсэлгэ

Шууданай таhагуудта шэнэ аргануудай хэрэгсэлгэ Буряадай шууданай таhагуудта шэнэ арга хэрэгсэлгэнууд хэгдэhээр. Илангаяа хамшагай уедэ хэрэгсэлгэ элбэг болоо. Шэнэ сервисуудэй нэгэн гэхэдэ – юрын электронно гар табилга (ородоор хэлэбэл «простая электронная подпись»). Энэ сервис хадаа тулэбэригуйгоор абаха зуйлнуудтэ извещении зурахагуй ба паспорт хэрэглэхэгуй арга болоно. Тиимэhээ шууданай таhагта ерээд удаан хулеэхэгуй, тургэн хэрэгээ бутээхэ баатай болоно. Тиимэ гар табилга...

29 октября 2020, 11:01


Канал на бурятском языке хотят запустить на всю территорию проживания бурят

Канал на бурятском языке хотят запустить на всю территорию проживания бурят В Бурятии создадут канал, вещающий преимущественно на бурятском языке – об этом сообщил в интервью на актуальные темы АТВ глава Бурятии Алексей Цыденов. «Мы планируем. Сейчас изучаем возможности. У нас есть предварительная договоренность и с иркутской стороной, и с Забайкальским краем, в первую очередь с Агинским округом, чтобы это был общий канал на всю территорию проживания бурятов», - отметил он...

07 октября 2020, 15:20


Яажа халдахаангүй байхаб: шухала дүримүүд

Яажа халдахаангүй байхаб: шухала дүримүүд Грипп, короновирус, ОРВИ үбшэнэй hүжэрхэ үедэ хайшан гэжэ бэеэ аршалхаб, үбдөө hаа, ондоо зониие яажа халдахаангүй байхаб гэжэ  Восток-Телеинформ Роспотребхиналтаhаа гол дүримүүдые  дуулгана. Эдэ үбшэн тараагша ехэ халдабаритай, ехэнхидээ агаараар тарадаг. Yбшэн хүнэй ханяаха, найтаахада, тойроод нюдэндэ харагдахагүй вирустэй нёлбоhоной сасардаhан тарадаг...

09 июня 2020, 06:26


Буряад Уласай Хуралда багшанарые доромжололгоhоо аршалха тухай хандалга Ород Уласай Гүрэнэй Думада бэлдэнэ

Буряад Уласай Хуралда багшанарые доромжололгоhоо аршалха тухай хандалга Ород Уласай Гүрэнэй Думада бэлдэнэ Буряад Уласай Хуралай hунгамалнууд Ород Уласай Гүрэнэй Думада багшанарые хүн зоной урда доромжолhоной ба багшанарай урдаhаа эсэргүү хүсэ хэрэглэнэй түлөө харюусалга тогтоохо тухай хандалга бэлдэнэ. Багшанар тухай асуудал Буряад Уласай Дээдэ Хуралай ээлжэтэ сесси дээрэ хэлсэгдэхэ гэжэ хүлеэгдэнэ. Энээн тухай  Буряад Уласай Арадай...

28 апреля 2020, 08:26


Хуралай hунгамал Геннадий Доржиев Ород Уласай Засагай Газарта хандахые дурадхаба

Хуралай hунгамал Геннадий Доржиев Ород Уласай Засагай Газарта хандахые дурадхаба Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамал Геннадий Доржиев Ород Уласай үйлэдбэриин холбооной ба хэрэг үүсхэгшэдэй, «Деловая Россия», «Торгово-промышленная палата» гэжэ эмхинүүдэй  үүсхэл дэмжэжэ, Алас Дурнын тойрогто Ород Уласай Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневтэ, Ород Уласай Засагай газарта хандахые уряалба. Иимэ дурадхалтайгаар...

27 апреля 2020, 19:21


Буряад Уласай Хуралай спикер салингайнгаа хуби уласай зондо туhа болгожо үгэхэ

Буряад Уласай Хуралай спикер салингайнгаа хуби уласай зондо туhа болгожо үгэхэ Буряад Уласай Арадай Хуралай саг үргэлжэ хүдэлдэг hунгамалнууд салингайнгаа зарим хубииень короновирус үбшэнэй hүжэрэлгэhөө байдалай хүндэ тохиролдо ороhон зондо туhа болгожо үгэхэ гэжэ шиидхэбэри гаргаа. -Наhатай ба бэе муутай эрхэтэндэ, олон үхибүүтэй айлнуудта, - гэжэ Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Павлов дуулгаба. Уласай...

27 апреля 2020, 12:04


Хуралда ашаг олзын ябуулга эрхилэгшэдые дэмжэлгын хэмжээ ябуулганууд тухай зүблөөн үнгэрбэ

Хуралда ашаг олзын ябуулга эрхилэгшэдые дэмжэлгын хэмжээ ябуулганууд тухай зүблөөн үнгэрбэ Арадай Хуралда бага болон дунда зэргын  хэмжээнэй хэрэг үүсхэлгын байгуулгануудта туһаламжа гүрэнэй талаһаа үзүүлхэ тухай ажал ябуулгын зүблөөн үнгэрөө. Энэ hая Буряад Уласай Засагай газарта hунгамалнуудай ба уласай бизнесэй түлөөлэгшэнүүдтэй үнгэрhэн хөөрэлдөөнэй...

27 апреля 2020, 09:40


Хуралай сесси дээрэ Олониитын дээдын зургаанай таhаг руу өөhэдынгөө түлөөлэгшые hунгаба, нютаг засагай албанай тушаалнуудай нэрын бүридхэл олошоруулба

«ДЮСШ»-гай тренер, Зэдын аймагай болбосоролой ба эрдэм ухаанай эмхи зургаанай түрүүлэгшэ Андрей Боков Буряад Уласай Олониитын дээдын зургаанай таhаг руу Арадай Хуралай зүгhөө түлөөлэгшэ болобо. Олонхи hунгамалнуудай дуугаар энэ тушаалда дэмжэгдээ. «ДЮСШ»-гай тренер, Зэдын аймагай болбосоролой ба эрдэм ухаанай эмхи зургаанай түрүүлэгшэ Андрей Боков Буряад Уласай Олониитын дээдын зургаанай таhаг руу Арадай Хуралай...

19 марта 2020, 18:40


Арадай Хуралай hунгамалнууд модо тушаажа абалгын ба саашань ябуулгын электронно реестр баталба

Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ мартын 5-да «Буряад Уласай бүхы дэбисхэр дээрэ шулаhан модо тушаан абалгын ба саашань эльгээхэ газарай ажал ябуулга эмхидхэлгэ» («Об организации деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины на территории Республики Бурятия») гэhэн хуулиин шулаhан модо тушаан абалгын ба саашан эльгээхэ газарай электронно реестр эрхилэлгын хубида нэмэлтэ заhабари абтаба. Шулаhан модо тушаан абалгын ба саашань эльгээхэ газарай ажал ябуулга эмхидхэлгын асуудалнуудта хуули...

19 марта 2020, 11:39


Буряад орондо үхибүүдтэ снюс хорюулагдаба

Мартын 5-да Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ уласай бүхы дэбисхэр дээрэ бутархай наймаа ябуулгын оршомдо хамаатай тамхигүй таталгын бүтээлнүүдэй наймаанай хизаарлалта тухай хуулида заhабари нэмэлтэ абтаба. Энээнтэй хасардуулан, административна гэмтэ хэрэг үйлэдэлгэ тухай хуулида заhабари нэмэлтэ оруулагдаба. Мартын 5-да Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ уласай бүхы дэбисхэр дээрэ бутархай наймаа ябуулгын оршомдо хамаатай...

18 марта 2020, 15:38


Россин шуудан Буряад Уласай арад зондо дачын ажалда бэлдэхын нүлөө оруулжа болохо

Уласай шуудан холбооной бухы таhагуудта овощуудай, сэсэгуудэй урэhэнууд болон тэдэниие хамгаалха зуйлнууд бии болоо. Буряад Уласай ажаhуугшад газар дээрэ ажал хэдэг хэрэгсэлнуудые, гэрэй амитадта хэрэгтэй зуйлнуудые, урэhэнуудые, тэдэниие хамгаалха зуйлнуудые, утэгжуулгэнуудые ехээр абадаг. Уласай шуудан холбооной бухы таhагуудта овощуудай, сэсэгуудэй урэhэнууд болон тэдэниие хамгаалха зуйлнууд бии болоо. Буряад Уласай ажаhуугшад газар дээрэ ажал хэдэг хэрэгсэлнуудые, гэрэй амитадта хэрэгтэй зуйлнуудые...

18 марта 2020, 12:53


Анатолий Кушнарев: Горсоведэй Улаан-Yдэ хотодо тариhан ногоон ургамалай талаар дурадхал агроном мэргэжэлээрээ би дэмжэнэб

Буряад Уласай Арадай Хуралай экономическа политикын хорооной түрүүлэгшэ Анатолий Кушнарев тариhан ургамал тухай Горсоведэй дурадхал тодорхойлон тайлбарилба- хоер хуулиин проект мартын 5-да Хуралай сесси дээрэ харалгада абтаба, тиигээд ехэнхи дуугаар баталагдаба. Агроном мэргэжэлтэнэй хараагаар энэ хуулиин проектнуудые би дэмжэнэб, - гэжэ А.Кушнарев тэмдэглээ. Ногоон таримал ургамалай хамгаалгын хэрэг журамтай болгохо, эмхидэнь оруулха саг ерээ. Нёдондо, Кушнаревай хэлэhээр,...

18 марта 2020, 11:37


Буряад Улас газаар хангалга тухай Гүрэнэй Дээдэ Хуралай 12-дохи сесси дээрэ харалгада абтаха

Буряад Улас газаар хангалга тухай зүшбэн хэлсэлгэ Арадай Хуралай 10-дахи сессиhээ 12-дохи сессидэ хойшолуулба, тиимэhээ июнь hара соо харалгада абтаха гэжэ Восток-Телеинформ бэшэнэ. Энээн тухай Буряад Уласай Арадай Хуралай экономическа политикын хорооной түрүүлэгшэ Анатолий Кушнарев дуулгаба. Энэ хандалга тухай тогтоол мартын 5-да харалгада абтаха байгаа. Энээн доро ЛДПР-эй нэгэ hунгамал, Справедливая Россия партиhаа нэгэн, КПРФ- hээ 7 түлөөлэгшэд, нэгэ...

16 марта 2020, 17:09


Хуралай сесси: үхибүү үргэжэ абаһан бүлэнүүдтэ 10 мянган түхэригэй түлбэриин хэрэг үргэлжэлүүлхэ

Мартын 5-да Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ үхибүү үргэжэ абаһан бүлэнүүдтэ туhаламжа хүргэхэ тухай асуудал хараада абтаба. Энэ хуулиин проект дэбжүүлдэг Буряад Уласай Социальна хамгаалгын яаманай сайд Татьяна Быковагай тэмдэглэhээр, энэ проектоор 10 наhанhаа 18 наhа хүрэтэр үхибүү үргэжэ абаһан бүлэнүүдтэ 10 мянган түхэригэй түлбэриин хэрэг үргэлжэлүүлхэ...

16 марта 2020, 15:06


Илалтын hайндэртэ дайнай ба ара талын ветеранууд, дайнай үеын үхибүүд мүнгэн түлбэри абаха

Буряад Уласай Арадай Хуралай экономическа политикын хорооной түрүүлэгшын орлогшо Светлана Будаева мартын 5-да үнгэрhэн Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ хараалагдаhан социальна шэглэлэй хуулиин проектнууд тухай хөөрэжэ үгэбэ. «Дайнай үхибүүд» гэhэн зэргэтэй эрхэтэдтэ, зүгөөр 1928 оной январиин 1- hээ 1945 оной сентябриин 2 болотор түрэhэн зондо туhаламжа хүргэхэ тухай хоёр хуули абтаа. 1-дэхинь, протезнэ-ортопедическэ...

16 марта 2020, 12:43


«Север» гэжэ һунгамалнуудай бүлэгэй түрүүлэгшэ Арадай Хуралай сесси дээрэ һунгагдаха

«Север» гэжэ һунгамалнуудай бүлэгэй түрүүлэгшэ Арадай Хуралай сесси дээрэ һунгагдаха Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ «Север» гэжэ нэрэтэй һунгамалнуудай  комиссиин түрүүлэгшэ һунгагдаха. Энэ тогтоолой проект Евгения Лудуповагай Арадай Хуралай  һунгамалай эрхэ болзорһоо урид зогсоолгоһоо боложо бэлдэгдээ. Нёдондо Арадай Хуралда һунгамалнуудай «Север» гэжэ шэнэ бүлгэм- комисси бии болоһон...

03 марта 2020, 12:23


Буряад Уласай толгойлогшо Алас Дурнын федеральна тойрогой мүнгөөр баригдаһан соёлой байшангуудые шалгаба

Буряад Уласай толгойлогшо Алас Дурнын федеральна тойрогой мүнгөөр баригдаһан соёлой байшангуудые шалгаба Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов февралиин 13-да ажалай хэрэгээр Яруунын аймагаар ябахадаа хоер шэнэ соёлой байшангуудые шалган хараба. Шэрэнгэ нютагта 112  һууритай шэнэ соёлой байшантай танилсаба.  «Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ ороһоной ашаар  ба президентын субсидиин  туһаар Гунда нютагта соёлой байшан баригдаа...

17 февраля 2020, 09:57


Мянга гаран дурдалганууд Буряад Уласай Засагай газарта дурадхагдаба

Мянга гаран дурдалганууд Буряад Уласай Засагай газарта дурадхагдаба «Манай Буряад орон»  гэһэн ехэ хурал дээрэ  дүхэриг шэрээгэй үедэ 1149 дурадхалнууд, hанал бодолнууд, түһөө түсэбүүд оробо. Залуушуулай асуудалаар зон ехэ эдэбхитэйгээр хабаадаа. Эндэ 180 гаран асуудалнууд зүбшэн хэлсэгдээ, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай Захиргааниие хүтэлэгшын орлогшо  Ирина Смоляк хөөрэбэ...

15 февраля 2020, 09:45


Алексей Цыденов: буряадай бүднэ шубуун – уласаймнай шэнэ бренд

Алексей Цыденов: буряадай бүднэ шубуун – уласаймнай шэнэ бренд Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов шэнэ бренд – буряадай бүднэ шубуун тухай дуулгаба. Манай уласта бүднэ шубуу тэжээжэ болохо байна гэжэ тэмдэглээ. Энэ шубуунай мяха, үндэгэ Прибайкалиин аймагта Лютаевтанай гэр бүлэ үйлэдбэрилдэг.   Алексей Цыденов Инстаграмайнгаа хуудаһан дээрэ иигэжэ бэшээ: «….Буряадтамнай бүднэ шубуу тэжээжэ болохо. Бүднэ шубуунай...

12 декабря 2019, 14:51


Холбоото Уласай бюджедһээ Буряад Улас 1,5 миллиард түхэриг хубаарилгада хүртэхэ

Холбоото Уласай бюджедһээ Буряад Улас 1,5 миллиард түхэриг хубаарилгада хүртэхэ Москва хотодо Алексей Цыденовай вице-премьер Виталий Муткотай ээлжээтэ уулзалга үнгэрбэ. Эндэ уласай хойто аймагуудай үбэлжэлгын хаһада туһа хүргэхэ тухай асуудал бодхоогдоо. Үшөө энэ зүблөөн дээрэ Фонд реформирования ЖКХ гэһэн гүрэнэй корпорациин генеральна захиргаан Константин Цицин хабааадаа. Буряад Улас дулаагаар ...

11 декабря 2019, 14:55


Улаан-Үдэ хотодо гурбадахи хүүргэ барилгын хэрэгтэ аукцион соносхогдобо

Улаан-Үдэ хотодо гурбадахи хүүргэ барилгын хэрэгтэ аукцион соносхогдобо Улаан-Үдэ хотодо Үдэ гол ба Транссибириин түмэр харгы дээгүүр Сахьяновагай нэрэмжэтэ гудамжын ба 3-дахи Транспортная үйлсын уулзадха дээрэ хүүргэ барилгада хабаадагшадые шэлэн абаха аукцион соносхогдобо. Эхи захын контрактын сэн 7,5 млрд түхэриг гэжэ табигдаа. Мүнгэн улсасай бюджедһээ һомологдохо, үшөө тиихэдэ, федеральна...

10 декабря 2019, 18:20


Буряад Уласай Толгойлогшо «Бизнес-чат» соо олзын хэрэг эрхилэгшэдэй хандалга өөрөө уншажа байха

Буряад Уласай Толгойлогшо «Бизнес-чат» соо олзын хэрэг эрхилэгшэдэй хандалга өөрөө уншажа байха Буряад Уласай толгойлогшо “Бизнес-чат” гэһэн шэнэ сервис соо олзын хэрэг эрхилэгшэдэй  хандалга өөрөө харадаг болохо. «Бизнес-чат» гэhэн шэнэ сервис – WhatsApp соо бизнес эрхилэгшэдэй чатай үргэдхэгдэһэн верси болоно, Алексей Цыденовай энэ жэлэй май соо үгтэhэн даабаряар бизнес эрхилэгшэдтэй шууд...

10 декабря 2019, 14:49


Улаан-Үдэ хотын шадар бүхы зониие аргалдаг дүй дүршэлтэй эмшэнэй офис нээгдээ

Улаан-Үдэ хотын шадар бүхы зониие аргалдаг дүй дүршэлтэй эмшэнэй офис нээгдээ Улаан- Үдэ хотын Тулунжа гэһэн микрорайондо бүхы зониие аргалдаг дүй дүршэлтэй эмшэнэй офис нээгдэбэ. Хотын мэдээсэлгын захиргаанай баримтаар Тулунжада 5 мянганһаа дээшэ зон ажаһуудаг. 457 дүрбэлжэн метр талмайтай байшан худалдажа абалгада,үндэһөөрнь  һэльбэн шэнэдхэлгэдэ  Алас Дурнын субсидиин 31 сая түхэриг...

09 декабря 2019, 15:23


Улаан-Үдэ набтар шалатай трамвайнуудтай болоһон эгээ түрүүшын хото

Улаан-Үдэ набтар шалатай трамвайнуудтай болоһон эгээ түрүүшын хото Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов, Улаан - Үдэ хотын засаг дарга Игорь Шутенков, хотын һунгамалнуудай зүблэлэй түрүүлэгшэ Чимит Бальжинимаев шэнэ «Львёнок» гэжэ 15 трамвайнуудые хаража, нэгэн соонь ябажа туршаба. Эдэ вагонуудые үйлэдбэрилдэг «ПК Транспортные системы» компаниин түлөөлэгшэ Александр Дубровкинай тэмдэглэһээр...

06 декабря 2019, 17:26


Буряад Уласта хүдѳѳгэй хубиин ажахытануудта грантын тэдхэмжэ ехэ болгохо гэжэ түсэб табигдана

Буряад Уласта хүдѳѳгэй хубиин ажахытануудта грантын тэдхэмжэ ехэ болгохо гэжэ түсэб табигдана Буряад Уласта хүдѳѳгэй хубиин ажахытануудта грантын тэдхэмжэ ехэ болгохо гэжэ түсэб табигдана. Энэ шиидхэбэри Арадай Хуралай  гүрэнэй байгуулгын, нютагай өөhэдын хүтэлбэриин, хуули ёhоной болон гүрэнэй албанай асуудалай хорооной  Бэшүүрэй аймагта үнгэрһэн зүблэлдэхэ суглаан дээрэ хэлсэгдэбэ гэжэ...

06 декабря 2019, 08:28


Буряад Уласта олон хүүгэдтэй бүлэнүүдтэ хэһэг газарай орондо нэгэ удаагай түлбэри үгэхэ гэжэ дурадхагдаба

Буряад Уласта олон хүүгэдтэй бүлэнүүдтэ хэһэг газарай орондо нэгэ удаагай түлбэри үгэхэ гэжэ дурадхагдаба Буряад Уласта олон үхибүүтэй  гэр бүлэнүүдтэ  газарай орондо барилгада гү, али гэр худалдажа абалгада мүнгэ үгэхэ гэжэ дурадхагдаба. Иимэ дурадхал Бэшүүрэй аймагта үнгэрһэн Арадай Хуралай  гүрэнэй байгуулгын, нютагай өөhэдын хүтэлбэриин...

06 декабря 2019, 07:30


Алексей Цыденов: Улаан-Үдэ хотодо багтаамжа ехэтэй автобусууд бии болохо

Алексей Цыденов: Улаан-Үдэ хотодо багтаамжа ехэтэй автобусууд бии болохо Буряад Улас автобус, трамвай ба троллейбуснуудые шэнэлэлгын Холбоото Уласай түсэбтэ оробо. Энээн тухай Москва хотодо ниитын транспорт хүгжэлтэ тухай үнгэрһэн зүблөөнэй дүнгүүдээр уласай толгойлогшо Алексей Цыденов хубаалдаба. Ноябриин 16-һаа 21 болотор долоон хоногой туршада ниитын транспортын хүгжэлтэдэ хабаатай хэдэн хэмжээ ябуулганууд Россин...

03 декабря 2019, 07:58


Буряад Уласай толгойлогшо: Буряад Уласта мэхэдэ ороһон 600 хубитаяа оруулагшад гэр байрын түлхюурнүүдые абаба

Буряад Уласай толгойлогшо: Буряад Уласта мэхэдэ ороһон 600 хубитаяа оруулагшад гэр байрын түлхюурнүүдые абаба Буряад Уласта «орёо асуудалтай» гэрнүүдэй хубитаяа оруулһан 600 зон байрынгаа түлхюурнүүдые абаба: 471 хубитаяа оруулагшад 2017-2018 оной, 192-нь 2019 оной эхинһээ. Энэ долоон хоногто үшөө нэгэ гэрэй барилга дүүрэбэ. Тиигээд һаяын сагта 59 байрын түлхюурнүүд...

02 декабря 2019, 14:43


Улаан-Үдэдэ Сэлэнгэ мүрэнэй зүүн эрьеэр ушардаг түмэр унаануудай харгы дээрэ обооролго шэнэ һургуулинуудай баригдахада усадхагдаха

Улаан-Үдэдэ Сэлэнгэ мүрэнэй зүүн эрьеэр ушардаг түмэр унаануудай харгы дээрэ обооролго шэнэ һургуулинуудай баригдахада усадхагдаха Улаан-Үдэдэ Сэлэнгын зүүн эрьедэ үглөөгүүр ба үдэшэндөө харгы дээрэ түмэр унаануудай обооролго шэнэ һургуулинуудые барилгын аргаар усадхагдаха гэжэ найдагдана. Буряад Уласай тоглойлогшо Алексей Цыденов сурабжалагшануудтай уулзалга дээрэ Сэлэнгын зүүн...

01 декабря 2019, 14:38


Буряад Уласай толгойлогшо олондо хабаатай бүхы эмхи зургаануудай дулаасуулгын шанар шалгаха гэһэн даабари үгэбэ

Буряад Уласай толгойлогшо олондо хабаатай бүхы эмхи зургаануудай дулаасуулгын шанар шалгаха гэһэн даабари үгэбэ Ноябриин 25-да (гарагай хоёрто) Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов түсэб табилгын зүблэлдэхэ суглаан дээрэ Болбосоролой ба эрдэм ухаанай болон Социальна хамгаалгын яамануудта олондо хабаатай бүхы эмхи зургаануудай дулаасуулгын шанар шалгаха гэһэн тусхай даабари үгэбэ гэжэ Восток-Телеинформ Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй...

01 декабря 2019, 10:47


Буряад Уласай толгойлогшо Ородой Уласай Засагай газарай семинарта «Байгал» гэжэ самолёдой түсэб зохёолгын хэрэгтэ дурдалгануудаа оруулба

Буряад Уласай толгойлогшо Ородой Уласай Засагай газарай семинарта «Байгал» гэжэ самолёдой түсэб зохёолгын хэрэгтэ дурдалгануудаа оруулба Буряад Уласай толгойлогшо регионой авиациин хүгжэлтэдэ зорюулагдаһан 2 үдэрэй зүблэлдэхэ суглаан-семинарта хабаадаба. «Региональные и местные авиаперевозки» гэһэн стратегическа холын хараа бодолтой сесси Ород Уласай Засагай газарай түрүүлэгшэ Максим Акимовай хүтэлбэри доро үнгэрөө...

29 ноября 2019, 14:41


Арадай Хуралай hунгамалнууд хүдөө ажахын һалбари дэмжэхэ

Арадай Хуралай hунгамалнууд хүдөө ажахын һалбари дэмжэхэ Арадай Хуралай hунгамалнууд  «2020 он  болон  2021 ба 2022 онуудай болзорой улас түрын бюджет тухай» хуулиин түсэл бүрилдүүлгын хэмжээ ябуулганууд соогуур хүдөө  газар эмхидхэгшэдые дэмжэлгэ тухай хэлсэбэ. “Агропромышленна комплексын хүдөө дэбисхэрэй хүгжэлтэ” гэһэн гүрэнэй программын бэелүүлгэдэ...

29 ноября 2019, 13:35


Арадай Хуралда Байгал далай хамгаалгын хэмжээ ябуулгануудые зүбшэн хэлсэбэ

Арадай Хуралда Байгал далай хамгаалгын хэмжээ ябуулгануудые зүбшэн хэлсэбэ Байгал далай хамгаалха асуудалай талаар хэмжээ ябуулаганууд тухай ноябриин 15-да Арадай Хуралай үргэдхэмэл зүблөөн дээрэ зүбшэн хэлсэбэ. Энэ зүблөөндэ Уласай Дээдэ Хуралай һунгамалнууд, Байгаалиин нөөсэнүүдэй, Барилгын ба гэр байрын коммунальна ажахы шэнэлэлгын, Аяншалгын яамануудай түлөөлэгшэд,  нютаг газарай засагай...

27 ноября 2019, 15:37


Тарбагатайн аймагта шэнэ һургуулинууд ба хүүгэдэй сэсэрлигүүд баригдаха

Тарбагатайн аймагта шэнэ һургуулинууд ба хүүгэдэй сэсэрлигүүд баригдаха Буряад Уласта Тарбагатайн аймагай Николаевский тосхондо шэнэ һургуулинууд ба хүүгэдэй сэсэрлигүүд баригдаха. Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов энэ аймагаар албанай хэрэгээр ябахадаа иимэ шиидхэбэри абаһан байна. Мүнөө эндэ олондо хабаатай хоёр ниигэмэй объектнүүд унаха болоһон байдалда оронхой. «Солнышко» гэжэ ...

27 ноября 2019, 14:39


Арадай Хуралай hунгамалнууд Буряад Уласай болобосоролой ерээдүйн хүгжэлтэ зүбшэн хэлсэб

Арадай Хуралай hунгамалнууд Буряад Уласай болобосоролой ерээдүйн хүгжэлтэ зүбшэн хэлсэб. Арадай Хуралай hунгамалнууд ноябриин 13-да  2020 оной бюджедэй түсэл бэлдэлгын хэмжээн соо олондо хабаатай оршомой гүрэн түрын программанууд тухай ямаануудай элидхэл шагнаба. Мүнөө сагта шухала асуудалнуудай нэгэн эрдэм ухаанай ба болбосоролой хүгжэлтын асудал болобо. Социальна политикын хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец болбосоролой...

27 ноября 2019, 08:41


2020 оной бюджет бүридхэлгын ажал Арадай Хуралда ябуулагдана

2020 оной бюджет бүридхэлгын ажал Арадай Хуралда ябуулагдана Буряад Уласай  Арадай Хуралда 2020 оной уласай  бюджедэй түсэл дээрэ хүдэлхэ ажалай бүлэг суглаа үнгэргэбэ. Һунгамалнууд экономикын һалбаринуудай налог татабариин олзо болон налогой бэшэ ороһон олзо тухай Буряад Уласай Засагай газарай түлөөлэгшэнүүдэй элидхэлнүүдые шагнаба. Энэ суглаа Бюджедэй, налогой ба мүнгэн һангай талаар хорооной...

26 ноября 2019, 11:39


Арадай Хуралай hунгамал мүнѳѳ үеын стадион нээлгын ёhололдо хабаадаба

Арадай Хуралай hунгамал мүнѳѳ үеын стадион нээлгын ёhололдо хабаадаба Арадай Хуралай hунгамал Андреян Зыбынов Батарейка дээрэ  юрэнхы болбосоролой  9-дэхи дунда hургуулида  мүнѳѳ үеын стадион нээлгын ёhололдо хабаадаба. Восток-Телеинформын мэдээсэлээр, энэ стадион дээрэ хүл бүмбэгэ наадаха поли хэмэл ногоон хушалтатай ба резин гүйдэг харгынуудтай, тойроод  хоройлогдонхой ба гэрэлтуулхэ зайн гал хабсаргагданхай. - Мүнөө...

25 ноября 2019, 19:26


Буряад Уласта мэргэжэлээрээ хүдэлдэггүй багшанарые һургуулида уриха

Буряад Уласта мэргэжэлээрээ хүдэлдэггүй багшанарые һургуулида уриха Буряад Уласай һургуулинуудта, хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ ба тэдэнэй тоодо баригдажа байһан шэнэ һургуулинуудта 1600 багшанар дуталдана. Уласай  толгойлогшо А.Цыденов энэ асуудалай шиидхэбэри тухай пресс-конференци дээрэ хэлэбэ.  Мүнөө дээдэ һургуулинуудта багшын мэргэжэлдэ гүрэнэй тэдхэмжээр һургаха һуури олон болгохо гэһэн...

18 ноября 2019, 14:34


Арадай Хуралай hунгамал Светлана Будаева буряад хэлэ заалга тухай

Арадай Хуралай hунгамал Светлана Будаева буряад хэлэ заалга тухай Арадай Хуралай социальна политикын талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Светлана Будаева  һургуулинуудта ба хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ буряад хэлэ заалгын аргануудые  шэнэлхэ  хэрэгтэй гэжэ дуулгаба. Энээн тухай хорооной 2020 оной бюджедэй түсэл бэлдэлгын зүблѳѳн дээрэ 2-дохи уншалгада хэлэбэ.  «Буряад хэлэ сахин хамгаалха ба хүгжөөхэ»...

18 ноября 2019, 11:32


Буряад орондо аймагай hунгамалнууд хүдөө нютагай зонуудта, малайнь бүридхэлдэ абтаагүй байгаа hаань, яла тохохо гэжэ дурадхаба

Кабанскын аймагай hунгамалнуудай зүблэл Буряад Уласай «Захиргаанай хуулида зүрилгэ тухай» гэhэн Хуулида заhабарилнуудые оруулха хуули тогтоодог үүсхэлтэйгээр хандаба. Эндэ хүдөө ажахын амитадые тоо бүридхэлдэ абтаагүй байхадань, харюусалгатай болгохо тухай хэлэгдэнэ. Кабанскын аймагай hунгамалнуудай зүблэл Буряад Уласай «Захиргаанай хуулида зүрилгэ тухай»  гэhэн Хуулида заhабарилнуудые оруулха  хуули тогтоодог үүсхэлтэйгээр...

22 сентября 2019, 10:03


Буряад Уласта унаhан модо, мүшэр бэлдэлгын хэрэгтэ хизаарлалта болюулха

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ хүн зоной модото бэшэ ойн баялиг, нөөсэ өөрынгөө хэрэглэлгэдэ суглуулга, бэлдэлгын гурим тухай хубилалтануудые хэлсэн оруулха. Энэ хэлсээн унаhан модо, мүшэр бэлдэлгын хэрэгтэ хабаатай гэжэ, Восток-Телеинформ хуулиин тогтоолдо ссылкэ хэнэ. Буряад Уласай  Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ хүн зоной модото бэшэ ойн  баялиг, нөөсэ өөрынгөө хэрэглэлгэдэ суглуулга...

22 сентября 2019, 08:57


Буряад Уласта мал хүдөөлхэ газар тухай хуулиин проект бэлэдхэгдэбэ

Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ мал хүдөөлхэ газар тухай хуулиин проект хараада абтаха. Энэ хуулиин проект хадаа, аймагуудай нютаг засагай, хотын тойрогуудай захиргаануудые малай үбшэ саралгын, hэргылэлгын хэмжээ ябуулгануудта, хүн зондо, амитадта адли халдабарита үбшэнhөө хамгаалгын хэрэгтэ тусгаар гүрэнэй эрхэтэй болгохо зорилго болоно. Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ мал хүдөөлхэ газар тухай хуулиин проект хараада...

21 сентября 2019, 08:54


Буряад Уласта хуулиин наhа хүсөөгүй үхибүүдээр хүдэлхэ комиссиин ажалтанай тоо олошоруулха гэжэ дурадхагдана

Сентябрь hара соо Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ хуулиин наhа хүсөөгүй үхибүүдээр хүдэлхэ комисси тухай хуулида заhабари нэмэлтэ хэлсэн абтагдаха. Хуулиин тогтоолоор бүхы Нютаг засагай комиссинуудта, үхибүүдэй тоогой бүридэлhөө хабаатай бэшэ, эмхи зургаанай хүдэлмэрилэгшэдэй тоо хоёрhоо үсөөн бэшэ болгохо, арба мянган hаа дээшэ хотын тойрогуудта ба аймагуудай нютаг засагай байгууламжануудта...

21 сентября 2019, 07:00


Арадай Хуралай Вице-спикер гириин спортын Түбэй нээлгэнэй баяр ёhололдо хабаадаба

Арадай Хуралай түрүүлэгшын орлогшо Баяр Жамбалов гириин спортын Түбэй нээлгэнэй баяр ёhололдо хабаадаба. Энэ түб Загарайн аймагай Онохой тосхондо бии болобо, гэжэ Восток-Телеинформ бэшэнэ. Арадай Хуралай  түрүүлэгшын орлогшо Баяр Жамбалов гириин спортын Түбэй нээлгэнэй баяр ёhололдо хабаадаба. Энэ түб Загарайн аймагай Онохой тосхондо бии болобо, гэжэ Восток-Телеинформ бэшэнэ. Энэ түб барилгын эхилэгшэ Арадай Хуралай  5-дахи зарлалгын...

20 сентября 2019, 21:50


Буряад Уласта Арадай Хуралай депутат бэеэ hорилгын шэнэ түхэлэй талмай нээбэ

Улаан – Yдэ хотодо ЛВРЗ дээрэ Комсомольская гэжэ гудамжаар шэнэ түхэлэй бэеэ hорилгын талмай нээгдэбэ. Энэ талмайн үргэниинь 16, утань 20 метр болоно. Эндэ бага хүл бүмбэгэ наадаха бартаа, баскетболой сахаригууд, гар бүмбэгын тулганууд табигданхай. Иимэ шэнэ хүүгэдэй талмайн барилга Арадай Хуралай hунгамал Батор Цыбиковай ажалай үрэ дүн болоно. Нёдондо жэлдэ Арадай Хуралай hунгамал 23-дахи тойрогоор дахяад hунгагдаа, тиихэдэнь арад зон иимэ...

20 сентября 2019, 19:49


Хуралай спикер Владимир Павлов Загаанай дабаан дээгүүр харгы нээбэ

Буряад Уласта Мухар-Шэбэр ба Бэшүүрэй аймагай хоорондо Загаанай дабаан дээгүүр 4,5 модоной зайда шэнэ харгы нээгдээ. Сугларагшадые Буряад Уласай Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Павлов амаршалба.Энэ баяр ёhололдо транспорт, элшэ хүсэ ба харгын ажахы хүгжөөлгын яаманай сайд Александр Аюшеев, хоёр аймагай түлөөлэгшэд, харгы барилгашад ба нютагай зон хабаадаа. Энэ ехэ ажал 128,8 миллион түхэригэй болоо гэжэ...

20 сентября 2019, 13:47


Буряад уласай тамиршад гүрэнэй шагналда хүртэбэ

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов июлиин 12-то 2019 оной хаха жэлэй хугасаа соо туйлаһан амжалтануудай дүнгүүдээр тамиршадта болон тэдэнэй һоригшодто гүрэнэй шагналда хүртэхэ мүнгэн шангай үнэмшэлгэнүүдые барюулба. Энээн тухай Восток-Телеинформ Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанһаа дуулгана. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов июлиин 12-то 2019 оной хаха жэлэй хугасаа соо  туйлаһан амжалтануудай...

22 июля 2019, 21:15


Буряад Уласай Арадай Хурал ба Саха Яхадай Ил Түмэн хамта ажал ябуулха тухай хэлсээ баталба

Буряад Уласай Арадай Хурал ба Саха Яхадай Гүрэнэй Суглаан (Ил Туүмэн) хамта ажал ябуулгын хэлсээ баталба. Хэлсээ баталгын ёһолол Арадай Хуралай 25 жэлэй ойн баярта дашарамдуулһан хэмжээ ябуулгануудай үедэ үнгэрбэ. Энэ данса Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Павлов ба Саха Яхадай Гүрэнэй Суглаанай (Ил Түмэн) түрүүлэгшэ Пётр Гоголев баталба. Буряад Уласай Арадай Хурал ба Саха Яхадай Гүрэнэй Суглаан (Ил...

22 июля 2019, 19:09


Буряад Уласай Арадай Хуралда гүрэнэй бэшэ ниигэмэй эмхи зургаануудые дэмжэхэ тухай хэлсэбэ

Ниигэмэй хангамжын орёо асуудалнуудые Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнууд олзын хэрэг үүсхэгшэдтэй дүхэриг шэрээдэ хэлсэбэ. Мүнөө сагта ниигэмэй хангамжаар туһаламжын асуудал хүгжөөхэ хэрэгтэй гээшэ. Илангаяа, иимэ хэрэгтэ үнсын ажал эрхилэгшэдтэ гүрэнэй хүнгэлтэ үгэхэ тухай хэлсэбэ, гэжэ Восток-Телеинформ мэдээсэнэ. Ниигэмэй хангамжын орёо асуудалнуудые Буряад Уласай Арадай Хуралай  һунгамалнууд...

21 июля 2019, 18:07


Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнууд Монгол уласта

Буряад Уласай Арадай Хуралай парламентын һунгамалнууд Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Павловтай Монгол орон ошожо ерэбэ. Энэ делегациин тоодо Валерий Доржиев, Анатолий Кушнарёв, Виктор Малышенко, Сергей Пашинский, Галан Гунзынов, Александр Бардунаев, Буда-Ширап Батуев, Валерий Цыремпилов ба счётно палатын түрүүлэгшэ Евгений Пегасов ороо. Буряад Уласай Арадай Хуралай парламентын  һунгамалнууд Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир...

21 июля 2019, 13:11


Монгол орон ба Буряад Уласай хоорондохи харилсаанай ерээдүйн байдал тухай Улаан-Баатарта хэлсэбэ

Монгол орон ба Буряад Уласай хоорондохи харилсаанай ерээдүйн байдал тухай Улаан-Баатарта хэлсэбэ. Албанай хэрэгээр Монгол гараhан Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамалнууд Монголой Ехэ Хуралай түрүүлэгшэ Г.Занданшатартай уулзаба гэжэ Восток-Телеинформ уласай парламентын мэдээсэлэй албанhаа дуулгаба. Монгол орон ба Буряад Уласай хоорондохи харилсаанай ерээдүйн байдал тухай Улаан-Баатарта хэлсэбэ. Албанай хэрэгээр Монгол гараhан Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамалнууд...

20 июля 2019, 13:12


Арадай Хуралай спикер Владимир Павлов «NovoSkin» гэжэ хүнэй арhанда адли үүргэ дүүргэдэг эрдэмтэдэй шэнэ бүтээл тухай

«Энэ хадаа элүүржүүлгын хэрэгтэ аргагүй ехэ алхам гээшэ, энэ манай эрдэмтэдэй ехэ туйлалта. Энэ сагhаа хүн зон hайн арга абаха, түргэн бараг болохо»,- гэжэ Буряад Уласай Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Павлов «NovoSkin» гэжэ хэмэл арhанай үйлэдэбэри тухай хэлэбэ.  «Энэ хадаа элүүржүүлгын  хэрэгтэ аргагүй ехэ алхам гээшэ, энэ манай эрдэмтэдэй ехэ туйлалта. Энэ сагhаа  хүн зон hайн...

17 июля 2019, 16:14


Буряад Уласта «Сэбэр уһан» гэһэн проект мүнгөөр хангагдаха

Буряад Уласта «Сэбэр уһан» гэһэн проектын паспорт баталагдаба. Энэ паспорт дээрэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов гараа табижа гэршэлбэ. Энэ саарһа данса соо «Сэбэр уһан» гэһэн федеральна проект мүнгөөр хангалга, тэрэниие бэелүүлхэ хэмжээ ябуулгын түсэб тодрхойлогдоно. Энэ проектын сэн дүн хамта дээрээ 2024 он болотор 4,6 млрд түхэриг болоно гэжэ Восток-Телеинформ Буряад Уласай Барилгын яаманай газарһаа...

17 июля 2019, 11:22


Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов БАМ дээрэ

Ойн баяр ёһололой поезд Амурай можын Тында хото ерэбэ. Тэндэ Байгал-Амарай магистраль барилга эхилһээр 45 жэлэй ойн баярта зорюулһан хэмжээ ябуулганууд үнгэржэ байна. БАМ-аархиниие амаршалхаяа Ород Уласай Юрэнхылэгшын туһалагша Игорь Левитин, Ород Уласай Засагай Газарай түрүүлэгшын орлогшо Максим Акимов, Түмэр харгы замай яаманай сайд Евгений Дитрих, ОАО «РЖД»-гэй бүлгэмэй юрэнхылэгшэ Олег Белозёров, Амурай можын губернатор Василий Орлов...

16 июля 2019, 18:17


Буряад Уласта 600 гаран бүлэнүүд түрүүшын үхибүүнэй мүнгэ абана

2019 ондо зургаа һарын хугасаа соо Буряад Уласта 631 бүлэдэ түрүүшын үхибүүнэй түрэхэдэ нэгэ дахинай түлбэри тогтоогдоо. Үшөө 589 бүлэнүүд материнска капиталай мүнгэ хэрэглэбэ, гэжэ Восток-Телеинформ Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанһаа дуулгаба 2019 ондо зургаа һарын хугасаа соо  Буряад Уласта 631 бүлэдэ түрүүшын үхибүүнэй...

14 июля 2019, 16:19


Үертэ ороһон Эрхүү можын үхибүүд Буряад Уласта амарха

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Эрхүү можын үхибүүдтэ Буряад Уласта амаралга эмхидхэхэ гэжэ засаг зургаануудта даалгаба. Хүршэ можын губернаторта бэшэг соогоо 160 үхибүүдые амаруулха аргатай байһанаа мэдүүлбэ. Энээ тухай Фэйсбугай хуудаһан дээрэ Толгойлогшын пресс-секретарь Алексей Фишев бэшэнэ. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Эрхүү можын үхибүүдтэ Буряад Уласта амаралга...

10 июля 2019, 15:20


Хуралай hунгамал Анатолий Кушнарёв Буряад Уласта зайн галда «ногоон сэн» нэбтэрүүлхэ тухай

Буряад Уласай Арадай Хуралай Эдэй засагай, байгаалиин нөөсэ баялиг хэрэглэмжын болон оршон тойронхи ариг сэбэрые сахилгын талаар Хорооной түрүүлэгшэ Анатолий Кушнарев Буряад Уласта зайн галда «ногоон сэн» нэбтэрүүлхэ тухай дурадхал оруулба. Иимэ бодол, Улаан-Үдэ хотын гэрээ дулаасуулха гэжэ наранай элшын батарей, наранай «Соlаr Fох» коллектор табиhан, Рукавицинай гэр бүлэдэ айлшалха үедөө дурадхаба. Буряад Уласай Арадай...

11 июня 2019, 14:47


Буряад Уласта багшанарай салин нэмэхын түлөө Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ шэнэ хуули баталагдаха

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ коммунальна туhаламжын түлбэри гаргаша хүсэлдүүлгын хэмжээ нютагай засагай захиргаануудта тусгаар түлөөлэлгөөр хангалта тухай хуулида заhабари нэмэлтэ зүбшэн хэлсэхэ. Энэ дансатай сесси дээрэ Буряад уласай Эрдэм ухаанай яаманай сайд Баир Жалсанов танилсуулха гэжэ Восток-Телеинформ мэдээсэнэ. Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ коммунальна туhаламжын түлбэри гаргаша...

10 июня 2019, 14:46


Буряад Уласай Арадай Хуралда зольбо гэрэй амитадые барилга тухай асуудал Холбоото Уласай хуулида тааруулба

«Буряад Уласай Арадай Хуралда зольбо, эзэгүй амитадые бариха гурим тухай асуудал Холбоото Уласай хуулида тааруулба», -гэжэ Восток-Телеинформ бэшэнэ. («Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Харин Буряад Уласта гэрэй амитадта хандалга тухай, зольбо амитадые барилга, тэдэниие саашань харууhалга тухай, МСУ - гай эмхинүүдэй зольбо амитадые бариха эрхэ тухай хуули шэнэлэн заhагдаба. «Буряад Уласай...

06 июня 2019, 14:48


Арадай Хуралда боксоор Россин абаргануудые хүндэдхэн ёhолол үнгэрбэ

Буряад Уласай Арадай Хуралда боксоор Россин абаргануудые хүндэдхэн ёhолол үнгэрбэ. Байгша оной апрель hарада Кемерово хотодо эхэнэрнүүдэй дунда боксоор Россин чемпионат үнгэрбэ. Дээдэ Хуралай гэшүүд алтан медальнуудаар Ткачёва Кристиные ба Воронцова Людмилые амаршалба. Үшөө энэ жэлдэ хүлэр медальда түрүүшынхиеэ хүртэhэн Наталья Шадринае онсо тэмдэглэбэ,- гэжэ Восток – Телеинформ бэшэнэ. Арадай Хуралай түрүүлэгшэ...

06 июня 2019, 14:44


Хүдөөгэй hургуулиин багшанарай түлишэ хангалгын асуудал Буряад Уласай Арадай Хуралай хиналта доро

Яруунын аймагай Гүндын, Тулдунай, Иисингын, Целиннын дүрбэн hургуулиин багшанар Арадай Хуралда хандажа, hунгамалнуудhаа түлеэнэй түлишэ мүнгөөр хангалгын талаар туhа эрибэ. Бэшэг сооhоо, энэ жэлэй апрелиин хоёрто Буряад Уласай засагай газарай 466-дахи постановленидэ заhабари нэмэлтэ оруулhанай hүүлдэ орёо асуудал бии болоо,- гэжэ Восток – Телеинформ гүрэнэй дээдын хуралай мэдээсэлэй албанhаа дуулгаба. Яруунын аймагай Гүндын, Тулдунай...

03 июня 2019, 14:43


Буряад Уласта Байгал далай руу омоли загаhанай хоёр сая түрьhэн табигдаба

Майн Кабанскын аймагай Большереченскын загаhа үдхэдэг заводто эгээл олон байгалай омолиин түрьhэн далайда табигдаба. Энэ ехэ хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовай хабаадаhан тухай Восток-Телеинформ Буряад Уласай толгойлогшын ба Засагай газарай мэдээсэлэй албанhаа дуулгаба гэжэ мэдүүлнэ. Майн Кабанскын аймагай Большереченскын  загаhа үдхэдэг заводто эгээл олон байгалай омолиин түрьhэн далайда табигдаба. Энэ ехэ хэмжээ ябуулгада Буряад...

01 июня 2019, 21:12


Арадай Хуралда хүдөө нютагай hунгамалнуудай тунхаглалгын гурим хүнгэлхэ гэhэн дурадхал дэмжэбэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай зүблөөн дээрэ эдилгэ абалгада эсэргүүсэхэ үйлэ тухай хуулида заhабари нэмэлтэ оруулха тогтоол баталагдаа. Энэ заhабари нэмэлтэ хүдөө нютагай hунгамалнуудай тунхаглалгын гурим хүнгэлхэ болоно гэжэ Восток – Телеинформ гүрэнэй дээдын хуралай мэдээсэлэй албанhаа дуулгана. Буряад Уласай Арадай Хуралай зүблөөн дээрэ эдилгэ абалгада эсэргүүсэхэ үйлэ тухай хуулида заhабари...

01 июня 2019, 14:41


Хуралай сесси дээрэ «дайнай үеын үхибүүдтэ» тэдхэмжэ дээшэлүүлбэ

Арадай Хуралай ээлжэтэ сессин хоердохи уншалга дээрэ hунгамалнууд «1941 оной январиин 1-hээ 1945 оной сентябриин 2 болотор түрэhэн зондо ниигэмэй тэдхэмжын хэмжүүр тухай» гэhэн Буряад Уласай хуулида заhабари нэмэлтэ абаба. Мүнөө «дайнай үеын үхибүүд» нэмэгдэhэн hара бүриин нэмэри түлбэри – 500 түхэриг абаха болобо. Арадай Хуралай ээлжэтэ сессин хоердохи уншалга дээрэ hунгамалнууд «1941 оной январиин 1-hээ 1945...

31 мая 2019, 14:50


Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хүүгэдэй сэсэрлиг тухай видео – бэшэг буулгаба

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Дмитрий Медведевтэй уулзажа, зүблэлтэ суглаанда хабаадаа.Суглаанай hүүлээр А. Цыденов Фэйсбугай хуудаhан дээрээ Буряад Уласай зондо хандалга соогоо Д.Медведев хүүгэдэй сэсэрлигтэ үхибүүдэй ээлжээ дахин тоолохо даалгабари тухай хэлэбэ гэжэ Восток-Телеинформ мэдүүлнэ. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Дмитрий Медведевтэй уулзажа, зүблэлтэ суглаанда хабаадаа.Суглаанай hүүлээр...

27 мая 2019, 21:08


Антон Виноградов Москва хотодо Буряад Уласай Түлөөлгэтэ газар хүтэлбэрилбэ

Инвестициин министр Антон Виноградов Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи Буряадай түлөөлгын газарай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшээр Москва хотодо томилогдобо гэжэ Восток – Телеинформ Буряад Уласай толгойлогшын ба Засагай газарай мэдээсэлэй албанhаа дуулгаба. Инвестициин министр Антон Виноградов Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи Буряадай түлөөлгын  газарай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшээр  Москва...

26 мая 2019, 21:31


Буряад Уласай Арадай Хуралай сессии дээрэ харууһагүй нохойнуудые барижа хаалга тухай хэлсэхэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай сессии дээрэ харууһагүй нохойнуудые барижа хаалга тухай хэлсэхэ Арадай Хуралай ээлжээтэ 6-дахи сесси дээрэ харууһагүй нохойнуудые барижа хаалга тухай хэлсэхэ. Энэ асуудал ниигэмэй - эдэй засагай хүгжэлтын Комиссиин зүблѳѳн дээрэ бодхоогдоһон байна, - гэжэ парламентын мэдээсэлэй албанһаа Восток- Телеинформ мэдээсэбэ. Энэ асуудал арсалдаатай, тоосоотой байба. Февраль һараһаа ООО «ЦАСС»...

25 мая 2019, 14:55


Алексей Цыденов Буряад ороной үйлэдэбэриин шадабари шадал Сеул хотодо түлөөлхэ

Алексей Цыденов Буряад ороной үйлэдэбэриин шадабари шадал Сеул хотодо түлөөлхэ. Буряад Уласай Толгойлогшын ударидалга доро уласай делегаци майн 22-то ород – солонгос хуралдаанда хабаадаха. Алексей Цыденов Солонгос гүрэндэ Ородой Холбоото Уласай бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Андрей Кулик, Ород гүрэнэй Худалдаа наймааанай түлөөлэгшэ Михаил Бондаренко хоертой уулзаба гэжэ Восток-Телеинформ бэшэнэ. Алексей Цыденов Буряад...

21 мая 2019, 21:03


Алексей Цыденовта буряад хүнэй нэгэ үдэрэй байдал харуулба

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовта буряад хүнэй нэгэ үдэрэй байра байдал харуулба. Багахан экскурси Хяагтын аймагай Энхэ-Тала нютагта үнгэрбэ. Буряад арадай байра байдал, соел болбосорол харуулһан энэ музей ТОСой хүсөөр соелой байшан соо шэнэлэгдээ. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовта буряад хүнэй нэгэ үдэрэй байра байдал харуулба. Багахан экскурси Хяагтын аймагай Энхэ-Тала нютагта үнгэрбэ. Буряад арадай байра байдал...

20 мая 2019, 21:05


Хуралай hунгамалнууд таксин шара үнгэ болюулба

Буряад Уласта таксин заатагүй шара үнгэ болюулба. Иимэ шиидхэбэри апрелиин 22-то Арадай Хуралай ээлжээтэ парламентын сесси дээрэ абтаба. Дурадхагдаhан заhалга соо заатагүй таксин шара үнгын эрилтэ, харин тиихэдэ захиргаанай харюусалга республикын дэбисхэр дээрэ хүсэгүй болобо,- гэжэ Восток-Телеинформ мэдээсэнэ. Буряад Уласта таксин заатагүй шара үнгэ болюулба. Иимэ шиидхэбэри апрелиин 22-то Арадай Хуралай ээлжээтэ парламентын сесси дээрэ абтаба...

20 мая 2019, 14:51


Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов модо тарилгада хабаадаба

Арба мянга гаран альма, хуhан, уляаhан, шэнэhэн, хасуури, мойhон гэхэ мэтэ модоной сагдуулнууд ниислэл хотодомнай таригдаба. Энэ хэрэг Бүхы Россин Модо тарилгын үдэртэ дашарамдуулан, майн 18-да арбадахияа Буряадтамнай үнгэрөө. Мүнөө урда жэлнүүдтэ ороходоо олон модон бүри ехэ талмай дээрэ олон зоной hайн дураар хабаадалгатайгаар үнгэрбэ, таригдаба. Уласай лесхознуудhаа сагдуулхануудые Соведүүдэй талмай дээрэ ашаанай...

19 мая 2019, 21:29


Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов: Хамтын хүсөөр Байгал далайгаа хамгаалжа шадахабди

Улаан-Үдэдэ Буряадай гүрэнэй дээдэ hургуулида апрелиин 17-до байгаали хамгаалагшад, олониитын ажал ябуулагшад, дээдэ захиргаан «Экология» гэжэ проект бэелүүлгэ тухай зүбшэлгын хэлсээ үнгэргэбэ. Буряад Уласта Россин Президент Владимир Путинай «майн» зарлигаар уласай проект байгуулагданхай гээшэ. Энээндэ хизаарай 5 проект ороно: «Сохранение озера Байкал», «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», «Чистая вода» ба «Сохранение...

18 мая 2019, 21:27


Буряад Уласай мэргэжэлтэд ба аймагай гулваанар мэргэжэлэйнгээ зиндаа дээшэлүүлбэ

Улаан-Үдэ хотодо майн 15-hаа майн 16 болотор «Экономическая аналитика, планирование и прогнозирование» гэжэ мэргэжэлээ дээшэлүүлгын hуралсал мэргэжэлтэдтэ ба аймагай гулваанарта үнгэргэгдэбэ. Энэ hуралсал Буряад Уласай Толгойлогшын даабаряар март hара соо үнгэрhэн Алас Дурнын университедэй дэргэдэ эмхидхэгдэhэн hуралсалай үргэлжэлэл болоно. Улаан-Үдэ хотодо майн 15-hаа майн 16 болотор «Экономическая аналитика, планирование и прогнозирование»...

17 мая 2019, 21:33


Буряад орондо тахяа үдхэлгын фабрика барилгада мүнгэ hомологшо олдобо

Буряад орондо тахяа үдхэлгын фабрика барилгада удаан саг болзор соо мүнгэ hомологшо олдобо. Буряад Уласта шубуу үдхэлгын, малай холимол хоол үйлдэбэрилгын завод баригдаха болон 30 мянган тонно тахяагай мяханай консервэ гаргаха үйлэ хэрэг бэелүүлэгдэхэ. Удаан болзороор 5,5 млрд түхэриг мүнгэн hомологдохо гэжэ Буряад Уласай сайд Антон Виноградов социальна сетьнүүд соо хубаалдаба. Буряад орондо тахяа үдхэлгын  фабрика барилгада...

11 мая 2019, 21:17


Алексей Цыденов: Буряад Уласай аймаг бүхэндэ хүгжэлтын газар байха ёhотой

Аймаг бүхэндэ хүгжэлтын газар байха ёhотой гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Зэдын аймагаар апрелиин 29-дэ ябахадаа хэлэбэ. Зэдын аймагта олондо хабаатай барилганууд болоногүй гэжэ тэмдэглээ. Энэ аймаг Алас Дурнын субсидиин мүнгэндэ хүртөөгүй. Эндэ нэгэшье олониитын объектнүүд баряагүй аймагай нэгэн гэжэ хэлэгдэбэ. Аймаг бүхэндэ хүгжэлтын газар байха ёhотой гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов ...

29 апреля 2019, 21:24


Буряад уласай нютаг можын хүгжэлтын талаар жаса Арадай Хуралай hунгамалнуудай урда ажал тухайгаа мэдээсэл бариба.

Буряад Уласай нютаг можын хүгжэлтын талаар жаса Арадай Хуралай hунгамалнуудай урда ажал тухайгаа мэдээсэл бариба. Эдэй засагай политикын, байгаалиин нөөсэ баялиг хэрэглэмжын болон оршон тойронхи ариг сэбэрые сахилгын талаар Хорооной ээлжээтэ зүблѳѳн дээрэ апрелиин 12-то энэ фондын 2017-2018 оной болзор соо хэгдэһэн ажаябуулга тухай тоосоо табигдаба. Буряад Уласай нютаг можын хүгжэлтын талаар жаса Арадай Хуралай hунгамалнуудай урда ажал тухайгаа...

16 апреля 2019, 14:53


Владимир Павлов Арадай Хуралай дүрбэдэхи хуралдаанай дүнгүүдые согсолбо

Буряад Уласай Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Павлов февралиин 20-да үргэрһэн ээлжээтэ дүрбэдэхи хуралдаанай дүнгүүдые дуулгаа. Тэрэнэй һанамжаар, нилээд удха шанартай хуралдаан болоо. Саг болзор соогоо депутадууд багтаа үгышье хадаа, табигдаһан бүхы асуудалнуудые хаража үрдеэ. Буряад Уласай Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Павлов февралиин 20-да үргэрһэн ээлжээтэ дүрбэдэхи...

06 марта 2019, 19:21


Буряад уласта һү зөөхэй болбосоруулгые эршэдхэн хүгжөөхэ хүсэлһөө дэмжэхэ аргануудаа хубилгаха баатай

Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд «Хүдөө ажахые дэмжэхэ талаар улас түрын зарим тэды эрхэ нүхэсэлнүүдээр нютагай өөрын хүтэлбэринүүдэй зургаануудые олгохо тухай» Буряад Уласай хуулида заһабарилгануудые түрүүшын уншалгаар абаба. Тэдэ заһабарилгануудай ëһоор, һүнэй зүйлнүүдые дүүрэн хэмжээндэ болбосоруулхын тулада мал баридаг зонһоо һү...

06 марта 2019, 10:19


Буряад уласта депутадууд нютагай толгойлогшонорто морин хуурнуудые бэлэг болгон бариба

Буряад уласта депутадууд нютагай толгойлогшонорто морин хуурнуудые бэлэг болгон бариба: Арадай Хуралай депутадууд Солбон Дашинимаев болон Мүнхэ Буянтуев хоëр Сэлэнгын аймагай нютагуудай толгойлогшонорто өөрын мүнгөөр абаһан морин хуурнуудые бэлэг бариба. Солбон Дашинимаевай хөөрэһөөр, Буряад уластамнай үндэһэн арадай ëһо заншал һэргээхэ хэрэг шухалаар гаранхай. Буряад уласта депутадууд нютагай...

01 марта 2019, 11:18


Арадай Хуралай хуралдаан дээрэ аяншалга тухай хуулида заһалтанууд оруулагдаха

Арадай Хуралай хуралдаан дээрэ аяншалга тухай хуулида заһалтанууд оруулагдаха: буряад уласта аяншалгын һалбари хүгжөөхэ, аяншалжа ерэһэн айлшадта таатай зохид байра байдал зохëохо хэрэг дүнгэхэ хуули ëһонуудаа нарижуулха шухала. Аяншалга гэжэ элүүржүүлгын, соëлтой танилсалгын, эдеэ хоолойшье гээд хубаарилагдадаг агша. Эгээл тиимэһээ аяншалгын ëһо гуримуудта тааруулһан ойлгосонуудые тусхайлан...

25 февраля 2019, 11:14


Буряад улас Ородой Байгаалиин яаманһаа мүшэр суглуулха дүрим нарижуулхыень хандаба

Буряад Уласай Арадай Хурал Далай шадарай хизаарай Хуули зохëолгын Суглаанай Ородой Холбооной Байгаалиин нөөсэнүүдэй болон ариг сэбэрэй сайд Дмитрий Кобылкинда хандаһые дэмжэбэ. Илангаяа мүшэр суглуулха дүрим тухай тэрэ хандалга доторынь хэлэгдэнхэй һэн. Гол түлэб «мүшэр» гэжэ ойлгосые нарижуулха шухала. Буряад Уласай Арадай Хурал Далай шадарай хизаарай Хуули зохëолгын Суглаанай Ородой Холбооной Байгаалиин нөөсэнүүдэй...

18 февраля 2019, 11:13


Арадай Хуралай депутадууд Бэшүүрэй аймагта байгаалиин онсо харууһатай дэбисхэр газар байгуулха хэрэг дэмжэхээр найдуулба

Бэшүүрэй аймагта харууһатай онсо хэргэмтэй газар байгуулха гэһэн эдэбхи үүсхэл депутадуудай Бэшүүр ябахада соносхогдоһон байна. Нютагтаа мэдээжэ багша, шубуу шэнжэлэн үзэдэг мэргэжэлтэн, фотограф Дмитрий Андронов тэрэ үүсхэл дурадхаба. Тэрэнэй хэлэһээр, һүүлэй табан жэлэй туршада тэндэхи дабһатай нуурнуудай эрьэр ажамидардаг шухаг галуунууд, тохорюунууд, нугаһанууд гэхэ мэтын шубууд үгы...

12 февраля 2019, 20:23


Арадай Хуралай депутат «буряад шаолинь» ошожо хараа

Арадай Хуралай һунгамал Леонтий Красовский Мухор –Шэбэрэй аймагта «Амарлин» дасан хүрэһэн байна. Ушар юуб гэхэдэ, тэрэ дасанай шэрээтэ Баясхалан лама хүүгэдтэ бэеын тамир олгуулха, ажал хэрэгтэ һургаха хүсэлһөө кунг-фу зааха һанаатай. Арадай Хуралай һунгамал Леонтий Красовский Мухор –Шэбэрэй аймагта «Амарлин» дасан хүрэһэн байна. Ушар юуб гэхэдэ, тэрэ дасанай шэрээтэ Баясхалан лама хүүгэдтэ...

11 февраля 2019, 11:06


Буряад Уласта 2035 он болотор хүгжэлтын хараа заршам шэнээр заһагдан абтаха

Буряад уласай 2035 он болотор ажабайдалай хүгжэлтын заршам хүтэлбэр түрүүшын уншалгаар абтаад байһанаа, дахин харагдажа буруушагдаад, хожом нэгэмүһэн хоëр уншалгаар абтаха болобо. Мэдээсэлэй Восток-Телеинформ агентствын сурбалжалагшада Арадай Хуралай Эдэй засагай хорооной түрүүлэгшэ Анатолий Кушнаревай дуулгаһаар, энэ хэрэг ээлжээтэ, февралиин 28-да зарлагдаха хуралдаан дээрэ бэелүүлэгдэхэ. Буряад уласай 2035...

08 февраля 2019, 17:08


Нохойн хусаха, улихын түлөө яла тохохо гурим Арадай Хуралда зүбшөөгдэбэгүй

Һүниин сагта нохойн хусаһан, улиһанай түлөө эзэдүүдтэнь яла тохохо тухай эдэбхи үүсхэл Буряад Уласай Арадай Хуралай Эдэй засагай талаар хороондо һая шэнжэлэн үзэгдэбэ. Энээн тухай дурадхал Мухар Шэбэрэй аймагай депутадуудай зүблэл зууршалан оруулһан байгаа гээд уласай парламентын хэблэлэй албанай мэдээсэл дууряан, Восток-Телеинформ анхан дуулгаа һэн. Һүниин сагта нохойн хусаһан, улиһанай...

08 февраля 2019, 11:07


Буряад уласта мүльһэн дээрэ унаагаар гараһанай түлөө яла тохогдодог боложо магад

Дохëо ушарһаа һэргылэмжын МЧС гэдэг яаман мүльһэн дээрэ гарахые хорихо тухай хуули абахые үүсхэнэ. Мүльһэн дээрэ гахахые хориһон тусхай тэмдэгүүдые тоогоогүй зониие, мүн гаталалгын хоëр тээ 100 метр зайһаа дүтэ газарта сүмхөөг соолоһон загаһашадые мүнгөөр хэһээхэ хэрэгтэй гээд онсо байдалай мэргэжэлтэд бодомжолно. Юрэнхыдөө хуули ëһын...

04 февраля 2019, 09:09


Арадай Хуралай түрүүлэгшэ түргэн туһаламжын шэнэ унаанууд тухай: һайн дүнгүүд туйлагдаба

Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов түргэн туһаламжын унаануудые тарааха ëһололдо һаяхан хабаадалсаба. Тэрэнэй хэлэһээр, элүүрые хамгаалгын һалбарида яһала горитой мүнгэн дамжуулагдана: улас түрын һанһаа 4 миллиард, мүн гүрэнэй һанһаа 16 миллиард түхэриг шахуу мүнгэн дүн хамта гаргашалагдаа. Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов...

30 января 2019, 19:11


Буряад Уласай Арадай Хурал 2018 онойнгоо дүнгүүдые согсолбо

Хуули ëһонуудые зохëохо гол ажалай хүтэлбэрэй хэр бэелүүлэгдэһэн тухай мэдээсэл анха түрүүн шагнагдаа. Арадай Хуралай түрүүлэгшын орлогшо Баир Жамбаловай тоосоһоор, нëдондо 178 хуулиин түсэл харагдаа, 149-иинь баталагдан абтаа, тэдэнэй 14-нь һуури гол удхатай. Тэрэ тоодо, «Уласай 2017 оной мүнгэн һан тухай», «Уласай 2019 оной болоод 2020, 2021 онуудта хараатай мүнгэн һан тухай»...

27 января 2019, 18:10


Этнографиин музей үзэсхэлэнгүүдээ дэлгээхэ дулаан танхимтай болохо гэжэ Арадай Хуралһаа мүнгэ эринэ

Арадай Хуралай Һангай, налогой болон мүнгэн талаар хорооной гэшүүд түрүүлэгшэ Зоригто Цыбикмитовай хүтэлбэри доро Байгалай үмэнэхи үндэһэ яһатанай музей хүрэжэ байра байдалтайнь танилсаба. Энэ эмхиие саашань хүгжөөхын тулада улас түрын һанһаа мүнгэ дамжуулха шухала. Соëлой сайдай орлогшо Николай Емонаковай хэлэһээр, юрэнхыдөө, этнографиин музей өөрыгөө...

24 января 2019, 21:12


Юрий Трутнев Алексей Цыденов хоëр уулзажа, ажалаа хэлсэбэ

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо – Юрэнхылэгшын Алас Дурнын тойрогтохи бүрин эрхэтэй түлөөлэгшэ Юрий Трутнев болон Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов хоëр ажалаа зүбшэхэ гэжэ һая уулзаба. Тэндэ гол түлэб Ородой Холбооной юрэнхылэгшын майн зарлигаар хараалагдаһан асуудалнуудые шиидхэхэ тухай хөөрэлдөөн болоо. Ноябриин 27-до Владивосток хотодо үнгэрһэн суглаан...

04 декабря 2018, 09:44


Улаан-Үдын мэр «Снежинка» сэсэрлигые шэнэлэгдэн заһагдаһанай удаа нээбэ

Баяр ëһололой оршондо хүүгэдэй «Снежинка» сэсэрлиг ноябриин 28-да дахин нээгдэбэ. «Хойто жэл «Снежинка» сэсэрлиг 45-дахи ойгоо угтаха. Удаан энэ хугасаа соо һургуулиин наһа гүйсөөдүй хүүгэдэй тус эмхи нэгэшье заһагдаагүй байгаа. Харин мүнөө Ородой Холбооной Юрэнхылэгшын нөөсэ жасын ашаар хүүгэдэй энэ сэсэрлиг «наһаяа һунааха» аргатай болоо. «Снежинка» сэсэрлигтэ...

29 ноября 2018, 10:03


Шэнэ Уоян хүрэтэр харгы барилгада үшөө 350 сая мүнгэн Буряад уласта һомологдохонь

Ородой уласай Засагай Газар өөрын нөөсэ жасаһаа «Улаан-Үдэ-Турунтаево-Хурамхаан-Шэнэ Уоян» гэһэн харгы барилгада нэмэри мүнгэ гаргашалхань. «Турунтаево – Хурамхаан» гэһэн харгы заһабарилгада гэжэ 350 сая түхэригэй туһаламжа наашаа шэглүүлэгдэхэ болобо. Тэрэ мүнгэн Макарино һууринһаа Адамово, Зорино хоëрой хоорондохи зай хүрэтэр харгы татаха хэрэгтэ дамжуулагдаха гээд Буряадай Толгойлогшо...

14 ноября 2018, 14:40


Буряад Уласай Засагай Газарай түрүүлэгшын орлогшо: Хитад ороной аяншалагшадай тоо 40%-оор дээшэлээ

Сибириин орон можонуудта аяншалга хүгжөөхэ талаар асуудалнууд Новосибирскдэ һая үнгэрһэн «Сибириин хэлсээн» гэдэг можонууд хоорондын эблэлэй зүблөөн дээрэ харагдаһан байна. Буряад уласай түлөөлэгшэ, засагай газарай түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо Игорь Шутенковай тэмдэглэһээр, жэлэй эхинһээ виизэ үгыгөөр гүрэн руу оруулха зүбшөөлтэй аяншалга эрхилэгшэ...

14 ноября 2018, 14:30


Буряад Уласай 4,5 мянган ажаһуугша «Эдэбхитэй эрхэтэн» гэһэн порталаар засагай зургаануудай ажал сэгнэһэн байна

Жэлэй эхинһээ 4588 хүн үнөөхи порталай ашаар засагай зургаануудай ажал оролдогын шанар шэнжые сэгнэһэн байна. Юрэнхыдөө, тэрэ портал дээрэ 7700 гаран хүн бүридхэлдэ оронхой, тэдэнһээ гэр байрын, харгы замай ажахынуудай, ниитын тээбэриин болон элүүрые хамгаалгын талаар асуудалнуудаар дүн хамта 280 гаран мэдээсэл ороо. Жэлэй эхинһээ 4588 хүн үнөөхи порталай ашаар засагай зургаануудай...

08 ноября 2018, 07:04


Буряад Улас хүгжэлтын гэжэ 340 миллиард түхэригтэ һанаатай

Тэрэ мүнгэндэ хүртэлсэхэ арга боломожонууд бии. 340 миллиардын 327-ниинь гүрэн түрын һанһаа дамжуулагдаха жэшээтэй. Тиимэһээ уласай засагай дээдын зургаан 2019 -2024 онуудта бэелүүлэгдэхэ зэргэтэй үндэһэтэнэй удаадахи түсэлнүүдтэ хабаадаха тухай мэдүүлгэнүүдые эльгээһэн байна. Тэдэ түсэлнүүд гэбэл, «Хүн зоной тоо бүридэл», «Байгаалиин ариг сэбэр», «Элүүрые...

07 ноября 2018, 16:06


Буряад Уласай Засагай Газарай сахим түхэлэй хоëр түсэл бүхы оросой урилдаанай шангуудта хүртөө

Калининградай можын Светлогорскдо бүхы оросой зиндаагай «ПРОФ-IT.2018» гэһэн хизаар оронуудай мэдээсэл хэрэглэмжын урилдаан һая үнгэрөө. Тэндэ Буряад уласай зүгһөө эльгээгдэһэн түсэлнүүдтэ ехэ һонирхол хандуулагдаһан байна. Калининградай можын Светлогорскдо бүхы оросой зиндаагай «ПРОФ-IT.2018» гэһэн хизаар оронуудай мэдээсэл хэрэглэмжын урилдаан һая үнгэрөө...

05 ноября 2018, 15:02


Дасанай музей болоод багахан нютагуудые хүгжөөхэ гэхэ мэтэ: Буряад Уласта олзо эрхилдэгһээ гадуур 28 эмхи юрэнхылэгшын грантнуудта хүртэхэ болоо

Тэдэ бүгэдэ 62 сая гаран түхэриг абаха юм байна. Ниитын хэрэг эрхилэгшэ эмхинүүдһээ дүн хамта 72 мэдүүлгэ ороһон байгаа, тэдэнэй дундаһаа шалгарһан 16 түсэлдэ 40 сая гаран түхэригэй элдэб янзын грантнууд дамжуулагдаха жэшээтэ й. Эгээл бага сэнтэйнь гээ һаа, 354 мянган түхэригтэ болоно, харин эгээл үнэтэйнь гэбэл, аяар 7,411 саяда шахана. Юрэнхыдөө, хоëр шатаһаа бүридэһэн...

02 ноября 2018, 16:38


Буряад уласта хүдөө нютагуудай шэнээр һунгагдаһан гулваануудта тусхай һаралсал үнгэргэгдэбэ

Буряад уласай засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо – Толгойлогшын болон Засагай Газарай захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Баир Цыренов семинарта хабаадагшадта сертификат үнэмшэлгэнүүдые барюулба. «Анха түрүүшынхиеэ муниципальна хэмжээнэй тушаал эзэлхэдээ зариман танигдаагүй бэрхэшээлнүүдтэй ушарха баатай. Тэрээнһээ боложо, юрэнхы мэдээнүүдые тайлбарилан зааха зорилго урдаа табиһан байгаабди. Энэ мэтын һуралсалнуудые...

28 октября 2018, 14:35


Буряад Уласай Толгойлогшо Эдиршүүлэй Олимпиадада шалгарагшадта гэр байрын сертификадуудые барюулба

Буэнос-Айрес хотодо болоһон Эдиршүүлэй Олимпиин наадануудай шангуудта хүртэгшэ Яна Енина болон Анастасия Деревягина хоëрто гэр байратай болохо эрхэ олгуулһан тусхай сертификат барюулагдаба. Улас дотор абтаһан хуулиин ëһоор, Олимпиин наадануудай, Эдиршүүлэй Олимпиин наадануудай, Сурдолимпиин болон Параолимпиин наадануудта шалгарагшадта энэ мэтэ шагналнууд олгогдохо зэргэтэй. Энэ удаа Буэном-с-Айрестэ хоëрдохи һуури эзэлһэн...

27 октября 2018, 14:39


Буряад Уласай Засагай Газар 2019 оной бюджет тухай уншалгада хабаадалсаба

Һаяхана үнгэргэгдэһэн «2019 болоод 2020, 2021 онуудай болзорой улас түрын бюджет тухай» хуулиин түсэл шагналгада Буряад Уласай Засагай Газарай тушаалтад хабаадалсаба. Тэндэ уласай хэмжээнэй тушаалтадһаа гадна муниципалитедэй зэргын ноëд һайд, мүн ниитыншье эдэбхитэд байлсаа. Буряадай Засаг газарай түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо, Арадай Хуралай дэргэдэ Буряад Уласай толгойлогшын нэрэ хүндые түлөөлэгшэ Игорь...

26 октября 2018, 14:32


Буряад Уласай Засагай газарай комисси модо худалдан абадаг пунктнүүдые үргэлжэ шалгажа эхилбэ

Буряад Уласай Засагай газарай комисси модо худалдан абадаг пунктнүүдые үргэлжэ шалгажа эхилбэ Тусхай үүргэтэй тэрэ комисси модо тойрон болбосоруулгын 5 газарта хүрэжэ шалгаа. Тэдэнэй оройдоол хоëрынь Буряад Уласай Байгаалиин нөөсэнүүдые ашаглалгын яаманда зүбшөөгдэнхэй гэжэ бүридхэлдэ абатаһан байба гээд шалгалта харуулаа. Хуулиин эрилтэнүүдые хазагайруулһан 28 ушар хамта дээрээ...

14 октября 2018, 14:59


Буряад уласай Арадай Хуралда эдэй корзиные һунаахань

Буряад Уласай «Эдэй корзина (шээзгэй) тухай» Хуулиин 4-дэхи хүсэнэгтэ хубилалтануудые оруулха тухай түсэл Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ зүбшэгдэхэ юм ха. Юуб гэхэдэ, гүрэн түрын «Ородой Холбооной уласта ажамидаралгын сэн тухай» №134-ФЗ гэһэн хуули ëһые болон Буряад Уласай «Эдэй шээзэгэй тухай» хуулиин 1-дэхи хүсэнэгэй эрилтэнүүдые бэелүүлхэ хэрэг мүнөө гаранхай. Эдэ хоëр хуулиин үнөөхи...

21 сентября 2018, 19:55


Арадай Хуралай хуралдаан: Буряад уласта гүрэнэй шалгалта үнгэргэһэн багшанарта мүнгэ түлэдэг болохо

«Буряад Уласта һуралсал тухай» хуулиин 27-дохи хүсэнэгтэ хубилалтануудые оруулха тухай» хуулиин түсэл зургаадахи зарлалай Арадай Хуралай хуралдаанай үзэмжэдэ уридшалан бүридхэгдэһэн асуудалнуудай тоодо табигданхай байна. Гүрэнэй шалгалта үнгэргэлгэдэ хабаадуулагдаһан багшанарые мүнгэ салингаар урмашуулха тухай тэрэ данса дотор хэлэгдэнэ. Салингай хэмжээн Буряад Уласай Засагай Газарһаа багсаагдаха, тиин улас түрын һанһаа...

21 сентября 2018, 12:33


Хуралай хуралдаан дээрэ пенсионер хүнэй ажамидаралгын сэнгэй хэмжээн зүбшэгдэхэнь: тайлбарилгань

Буряад Уласай Арадай Хуралда ээлжээтэ хуралдаанда бэлдэлгэ түлэг дундаа. Зүбшэлгэдэ табигдаха асуудалнуудай тоодо наһанайнгаа амаралтада гараһан зоной ажамидаралгын 2019 оной сэн уридшалан табигданхай. Буряад Уласай Арадай Хуралда ээлжээтэ хуралдаанда бэлдэлгэ түлэг дундаа. Зүбшэлгэдэ табигдаха асуудалнуудай тоодо наһанайнгаа амаралтада гараһан зоной ажамидаралгын 2019 оной сэн уридшалан табигданхай. 2018 ондо тэрэ хэмжээн Буряад уласта Ородой Холбоондол...

21 сентября 2018, 09:52


Арадай Хуралай түрүүшын хуралдаан дээрэ спикерые һунгаха

Арадай Хуралай түрүүшын хуралдаан эмхидхэлэй жэшээтэй. Тэндэ Арадай Хуралай түрүүлэгшэ, тэрэнэй хоëр орлогшонор, Хороонуудай түрүүлэгшэнэр болоод орлогшонор, мүн ажалай зургаанууд – комисси болон секретариат гэгшэд тодорхойлогдохо. Арадай Хуралай түрүүшын хуралдаан эмхидхэлэй жэшээтэй. Тэндэ Арадай Хуралай түрүүлэгшэ, тэрэнэй хоëр орлогшонор, Хороонуудай түрүүлэгшэнэр болоод...

18 сентября 2018, 11:29


Буряад Уласай Арадай Хуралай түрүүшын хуралдаанай саг тодорбо

Зургаадахи зарлалай Арадай Хуралай түрүүшын хуралдаан сеньтябриин 19-дэ 10 сагһаа эхилхэ тухай зарлигта Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов гар табиба. Зургаадахи зарлалай Арадай Хуралай түрүүшын хуралдаан сеньтябриин 19-дэ  10 сагһаа эхилхэ тухай зарлигта Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов гар табиба. Восток-Телеинформ агентствын урид дуулгаһаар, ээлжээтэ зарлалай Арадай Хуралда заншалта ëһоороо дүрбэн намые түлөөлһэн...

18 сентября 2018, 09:30


Улаан-Үдын мэр Александр Голков Хотын һайндэртэ тудажа түрэһэн хүүгэдые амаршалба

Сентябриин 8-да, үнгэрэгшэ гарагай долоондо, Улаан-Үдэ хотын 352-дохи түрэһэн үдэр тэмдэглэгдэбэ. Мэр Александр Голков заншалта ëһоороо хотын перинатальна түб хүрэжэ, газар дэлхэйдэ мэнэл һаяхан мүндэлһэн нарай нялхануудые, тэдэнэй эжынэрнүүдые дабхар һайндэрөөрнь амаршалба. Энэ жэл үнгэрэгшэ сүүтхын туршада 20 үхибүүн түрөө – 9 хүбүүд...

17 сентября 2018, 15:34


Буряад уласта соëлой баялиг болохо эд объектнуудта дурасхаалай хүсэнэг самбарнуудые үлгэхэ дүрим тодорхойлогдобо

Арадай Хуралай ээлжээтэй хуралдаан дээрэ «Буряад Уласай соëлой баялиг болохо объектнууд (түүхэ соëлой хүшөөнүүд) тухай» хуулида заһалтанууд оруулагдахаар хараалагдана. Тус асуудалые Буряад уласай толгойлогшын болон засагай газарай захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ зүбшэлгэдэ оруулһан байна. Түсэлдэ соëлой баялигуудые хамгаалха талаар орëо байдал алиш тээһээ үзэгдэнхэй. Арадай Хуралай ээлжээтэй хуралдаан...

06 сентября 2018, 16:24


Арадай Хуралай депутадууд зарлалайнгаа үргэлжэлдэ 800 гаран хуули ëһо баталан абаа

Буряад Уласай табадахи зарлалай Арадай Хурал 2013 оной сентябрьһаа 2018 оной июль болотор хүдэлхэ соогоо 30 ээлжээтэ болон 11 ээлжээтэй бэшэ хуралдаа үнгэргөө, тиин 809 хуули ëһо баталан абаһан байна. Тэдэнэй шэнээр зохëогдоһон – 85, мүн элдэб заһалта хубилалтануудые оруулхые хараалһан 710 хуули болоно. Буряад Уласай табадахи зарлалай Арадай Хурал 2013 оной сентябрьһаа 2018 оной июль болотор хүдэлхэ соогоо 30...

06 сентября 2018, 15:31


Арадай Хуралай хуралдаан: Буряад Уласта болбосон түхэлэй байдал эбдэгшэдта яла тохолгые шангадхагдаха

Арадай Хуралай сентябрь һарада үнгэрхэ ээлжээтэ хуралдаан дээрэ «Захиргаанай хуули хазагайруулга тухай» хуулида хубилалтануудые оруулха тухай хуулиин түсэл зүбшэгдэхэ. Хото һуурингуудай болбосон түхэлэй байдал эбдэһэнэй түлөө яла тохолгые гуримшуулха тухай дурадхалые Арадай Хуралай Эдэй засагай, байгаалиие нөөсэнүүдые ашаглалгын болон оршон тойронхиие хамгаалгын хороон оруулһан байгаа. Тэрэ түсэлынь хоëрдохи...

06 сентября 2018, 15:27


Буряад уласта наһанайнгаа амаралтада гараһан зондо нютагай захиргаанай зүгһөө хараалагдаһан хүнгэлэлтэнүүд үлэхэ

Пенсидээ гараха наһандаа дүтэлһэн зондо элдэб хүнгэлэлтэнүүдыень хуушан зандань үлөөхэ тухай дурадхал Арадай Хуралда ороһон байна. Пенсидээ гараха наһандаа дүтэлһэн зондо элдэб хүнгэлэлтэнүүдыень хуушан зандань үлөөхэ тухай дурадхал Арадай Хуралда ороһон байна.  Мүнөө шэнэ ëһоор, наһанайнгаа амаралтада гараха болзорой хойшолуулагдахада, 55 болон...

06 сентября 2018, 13:43


Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд ТОСуудай хараа түсэбэй хуралдаан дээрэ хабаадалсаба

Тус хуралдаанда аяар 150 гаран хүн хабаадаа гээд Восток-Телеинформ дуулгаба. Хэлсэгдэһэн гол асуудалнуудай дунда аймаг хотонуудай захиргаануудтай, бусадшье засаг захиргаануудтай хамтын ажал эмхидхэхэ арга боломжонууд зүбшэгдөө. Тиигээдшье, ТОСуудай арга шадалнууд тухай хөөрэлдөөн болоо. Хабаадагшадай һонорто Арадай Хуралай депутадууд хуули ëһонуудтай холбоотой орëо асуудалнууд тухай дэлгэрэнгыгээр ойлгуулжа үгэһэн...

28 августа 2018, 12:22


Арадай Хурал Буряад уласай шулуу нүүрһэшэдые һайндэрөөрнь амаршалба

Буряад Уласай Арадай Хуралай түрүүлэгшын уялгануудые дүүргэжэ байгша Цыденжап Батуев шахтернуудые мэргэжэлтэ һайндэрөөрнь хани халуунаар амаршалба. «Энэ үдэр, шулуу нүүрһэ олзоболихо аюул ехэтэй, бэлэн бэшэ мэргэжэл шэлэһэн зүрхэ зоригтой, ажалдаа шударгы зониие амаршалжа байнабди. Өөрын хэрэг ажалаа табан хурга мэтэ мэдэхын хажуугаар, бэе бэедээ дүмүү хандасатай, ямарш ушарта нүхэртөө...

21 августа 2018, 12:23


«Засагай Газарай сагай» туршада Арадай Хуралай депутадууд 30 гаран асуудал шагнан абаа

Табадахи зарлалай Арадай Хуралай депутадууд «Засаг газарай саг» гэжэ дүн хамта 30 элдэб янзын асуудал анхарһан байна. Эгээл иигэжэ һунгамаланууд улас түрын гүйсэдхэхы засагай ажал хинажа, шалгажа байгаа. Тэрээн зуур, һунгагшадайнгаа һанаа сэдьхэл зобооһон хурса асуудалнуудые засагай урда табиха үүргэеэ бэелүүлһэг удхатай. Табадахи зарлалай Арадай Хуралай  депутадууд «Засаг газарай саг» гэжэ дүн хамта...

20 августа 2018, 20:18


Буряад Уласай сенатор: онсо хаягаарнь онуулхые хараалдаг гүрэн түрын инвест-хүтэлбэртэ объектнуудые оруулха гуримые һэлгүүлхэ шухала

Ородой Холбооной Уласай Бүгэдын Суглаанай Хизаар можонуудай зүблэлэй ниитэ уладай түрын талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо, Буряад Уласай Арадай Хуралай түлөөлэгшэ Александр Варфоломеев Ородой Холбооной Засагай Газарай 2024 он болотор хараалһан түсэбүүдые зохëолгын зүблөөндэ һаяхан хабаадалсаба. Хуралдаанай Ородой Холбооной Эдэй засагай хүгжэлтын яаманда үнгэргэгдэхэһөө...

15 августа 2018, 12:19


3 мянга гаран мэдүүлгэ табадахи зарлалай Арадай Хуралда хандуулагдаһан байна

Табадахи зарлалай Арадай Хуралай ниитын приемно руу дүн хамта 3300 гаран хандалга улас ороной улад зонһоо ороһон байна. Тэдэнэй 1880-нь бэшэмэл, 1451-нь сээжэ гээд бүридхэгдэбэ. Булюу олонхинь хуули ëһонуудаа гуримшуулжа, хүн зоной эрхэнүүдые зүб мүрөөр хамгаалхатай холбоотой байгаа, гээд Восток-Телеинформ парламентын хэблэлэй албанай мэдээсэл дууряан, дуулгана. Табадахи зарлалай Арадай Хуралай ниитын приемно руу дүн...

13 августа 2018, 12:16


Арадай Хуралай депутат Буряад Уласай Засагай Газарта тушаал саг зуураар эзэлбэ

Арадай Хуралай һунгамал Виктор Аюшеев улас түрын засагай газарай захиргаанай тушаалда саг зуурын болзороор томилогдобо. Тэрэ Баир Жамбаловай орондо, үгы байха сагтань, Буряад Уласай толгойлогшын болон засагай газарай захиргаанай хүтэлбэрилэгшын дэбисхэр хүгжөөлгын талаар орлогшын, мүн дэбисхэр хүгжөөлгын хорооной түрүүлэгшын тушаал эзэлээ, гээд Восток-Телеинформ дуулгана. Арадай Хуралай һунгамал Виктор Аюшеев...

06 августа 2018, 12:14


Арадай Хуралда сентябриин хуралдаанда зүбшэн хэлсэгдэхэ асуудалнууд бүридхэгдэжэ эхилбэ

Мүнөөдэрэй байдалаар 5 асуудал бэлдэгдэнхэй, гээд Восток-Телеинформ мэдээсэнэ. Тиин, захиргаанай хуули хазагайруулганууд тухай хуулида хубилалтануудые оруулха тухай асуудал оруулагдаад байна. Тэрэ хоëрдохи уншалгаар абтаха байха гээд хүлеэгдэнэ. Нэгэдэхи уншалгаар тэрэ урдахи хуралдаан дээрэ зүбшэгдөө һэн. Гадна «Гэр байрада хүртэхэ эрхэтэдые бүридхэхэ дүримүүд тухай Буряад Уласай хуулиин 2-дохи статьягай 2-дохи хубида...

02 августа 2018, 11:06


Буряад Уласай Арадай Хурал Аяншалгын яаманда өөрын заршам хүтэлбэр зохëохыень дурадхаба

Буряад уласта хүдөөгэй аяншалга хүгжөөхын тулада юун хэрэгтэйб гэжэ Арадай Хуралай депутадууд Түлөөлгэтэ зургаануудай зүблэлэй ээлжээтэ суглаан дээрэ зүбшэн хэлсэбэ. Дүнгүүдые согсолходоо түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев Аяншалгын шэнэ яаманда тусхай оньһотой өөрын хараа бодол дуталдана гээд тэмдэглээ. Урдаа байһан хараа түсэбүүдые зүб мүрөөр...

02 августа 2018, 10:45


Буряад Уласай Арадай Хуралай Депутадуудай зүблэл пенсиин хубилалтануудые дэмжэбэ

Мэдээсэлэй «Восток-Телеинформ» агентствын сурбалжалагшада депутат, «Справедливая Россия» намай гэшүүн Баир Гармаевай дуулгаһаар, пенсидэ гараха наһанай болзор дээшэлүүлхэ тухай хуули түсэлые Арадай Хуралай Депутадуудай зүблэл Улад зоной байдал хангалгын түрын хороонойнгоо зарим тэды дурадхалнуудые хараада абан дэмжэһэн байна. Мэдээсэлэй «Восток-Телеинформ» агентствын сурбалжалагшада депутат, «Справедливая Россия» намай гэшүүн...

02 августа 2018, 08:54


Арадай Хуралай депутат Александр Попов: Буряад уласта агро-аяншалга хүгжөөхэ бүхы арганууд бии

Александр Поповай хэлэһээр, энэ һалбарида хаа хаагуур ехэ анхарал хандуулагдадаг болонхой. «Хүдөө ажахын академиин хүдэлмэрилэгшэд, биишье өөрөө Италиин агро-аяншалгын фермэнүүдые эрьежэ, ажалаа яажа эмхихээ ха гэжэ хаража ерээбди. Таатай зохид аргануудые оложо, эндээшье тиимэ ажал нэбтэрүүлмээр байна», - гээд тэрэ тэмдэглэнэ. Александр Поповай хэлэһээр, энэ һалбарида хаа хаагуур ехэ анхарал хандуулагдадаг...

02 августа 2018, 08:20


Арадай Хуралай спикерай уялгануудые дүүргэжэ байгша худалдаа наймаанай ажалшадые мэргэжэлтэ һайндэрөөрнь амаршалба

Арадай Хуралай спикерай уялгануудые дүүргэжэ байгааша Цыденжап Батуев худалдаа наймаанай ажалшадые мэргэжэлтэ һайндэрөөрнь амаршалба. «Хүндэтэ худалдаа наймаанай ажалшад, Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадуудай нэрэһээ мэргэжэлтэ һайндэрөөртнай - Худалдаа наймаашанай үдэрөөр, хани халуунаар амаршалнаб!», - гээд амаршалга дотор хэлэгдэнэ. Арадай Хуралай спикерай уялгануудые дүүргэжэ байгааша Цыденжап Батуев...

29 июля 2018, 16:05


Цырен-Даши Доржиев Түлөөлгэтэ зургаануудай зүблэлэй ажалай дүнгүүдые согсолбо

Арадай Хуралай дэргэдэхи Түлөөлгээтэ зургаануудай зүблэлэй ээлжээтэ суглаан һая үнгэргэгдэбэ. Тэрэнэй ажалда Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев, хороонуудай түрүүлэгшэнэр Борис Ботоев, Александр Стопичев, орлогшонорынь Виктор Малышенко болон Баир Гармаев, депутат Баир Цыренов, Тоололгын палатын түрүүлэгшэ Евгений Пегасов, яамануудай түлөөлэгшэд, мүн нютагуудай өөрын...

23 июля 2018, 16:04


Буряад Уласай һунгуулиин комисси Арадай Хуралда дэбжүүлэгдэһэн 165 хүниие бүридхэлдэ абаба

Бүридэлдэ абтагшадай данса баримтанууд һунгуулиин эмхи зургаанай албан ëһоной сайт дээрэ июниин 12-то табигданхай гээд Восток-Телеинформ мэдээсэнэ. Тэрэ бүридхэл дотор мүнөө зарлалай олохон депутадуудай нэрэнүүдые олохоор байха. Тэрэ тоодо Сергей Пашинский, Светлана Будаева, Валерий Цыремпилов, Анатолий Кушнарев, Александр Савельев, Татьяна Берлина, Лариса Крутиян, Сергей Бужинаев, Баир Цыренов, Матвей Баданов, Андреян Зыбынов, Сергей Дроздов...

20 июля 2018, 15:59


Депутадууд Байгалай эрьедэ ариг сэбэрэй габшагай үйлэ хэрэг үнгэргэбэ

Арадай Хуралай дэргэдэхи Нютагай өөрын хүтэлбэринүүдэй түлөөлгэтэ зургаануудай зүблэлэй июниин 12-13-да Кабанскын аймагта зарлагдаһан суглаанай оршондо һунгамалнууд Байгалай дархан газарай дэбисхэр дээрэ бог хаядаһа суглуулан арлигаха талаар габшагай үйлэ хэрэг үүсхэһэн байна. Арадай Хуралай дэргэдэхи Нютагай өөрын хүтэлбэринүүдэй түлөөлгэтэ зургаануудай...

16 июля 2018, 16:03


Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд Сэлэнгын ЦКК хүрэбэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай дэргэдэхи Нютагай өөрын хүтэлбэрилгын түлөөлгэтэ зургаануудай зүблэлэй нүүдэл суглаан Сэлэнгын целлюлозо-картонай комбинадта үнгэрбэ. Арадай Хуралай Гүрэнэй байгуулалтын, нютагай өөрын хүтэлбэриин, хуули ëһын болон гүрэнэй албанай асуудалнуудай талаар хорооной түрүүлэгшэ Борис Ботоевай үгөөр, Зүблэлэй суглаануудые шэнэ газарта...

15 июля 2018, 15:58


Арадай Хуралда Тоололгын палатын 2017 оной ажал тухай тоосоон шагнагдаба

Тэрэ тоосоон Олониитын байдал хангаха түрын талаар хороондо шагнагдаһан байна. Хиналта эрхилэгшэ тэрэ зургаанай түрүүлэгшэ Евгений Пегасов 2017 ондо Тоололгын палата 262 шалгалтын хэрэг ябуулаа гээд тоособо, гээд парламентын хэблэлэй албанай мэдээсэл дууряан, Восток-Телеинформ дуулгана. Тэрэ тоосоон Олониитын байдал хангаха түрын талаар хороондо шагнагдаһан байна. Хиналта эрхилэгшэ тэрэ зургаанай түрүүлэгшэ Евгений Пегасов 2017 ондо Тоололгын...

15 июля 2018, 10:48


Буряад орондо БАМ баригшадай үдэр түрүүшынхиеэ тэмдэглэгдэбэ

Буряад уласта июлиин 8-да БАМ-айхидай дурасхаалта үдэр тэмдэглэгдэбэ. Энэ һайндэр Арадай Хуралай 30-дахи хуралдаан дээрэ батадагдаа һэн. Тиихэдэ депутадууд «Буряад Уласта һайндэрнүүд болон дурасхаалай үдэрнүүд тухай» хуулида тусхай хубилалтануудые оруулаа бэлэй. Тус хуули түсэлые Арадай Хуралай Северобайкальск хотоһоо депутат Оксана Бухольцева эдэбхижүүлэн үүсхээ һэн. Тэрэнэй хэлэһээр, иимэ дурадхалтайгаар...

14 июля 2018, 16:00


Арадай Хуралай ажалай бүлэг Засагай Газарта багшанарай салин дээшэлүүлхэ талаар дурадхал оруулба

Буряад Уласай Засагай Газарай түрүүлэгшын орлогшо Игорь Шутенковай хүтэлбэри доро бүридхэгдэһэн тусхай ажалай бүлэг багшанарай салин дээшэлүүлхэ талаар дурадхалнуудые оруулһан байна. Хуралай хорооной түрүүлэгшэ Александр Стопичевай Восток-Телеинформдо интервью үгэхэ үедөө хэлэгшээр, үнөөхэ ажалай бүлэг таба-зургаа дахин сугларжа зүбшэһэнэйнгээ удаа, улас түрын...

05 июля 2018, 08:11


Арадай Хуралда хүдөө нютагуудые һэргээн хүгжөөхэ арганууд зүбшэгдэбэ

Улас түрын парламентын оршондо «Хүдөө нютагуудые хүгжөөхэ арга боломжонууд» гэһэн гаршагтай «дүхэриг шэрээ» үнгэргэгдэбэ. Энэ хэмжээ ябуулга «Агроаяншалга хүдөө нютаг хүгжөөхэ хэрэгтэ» гэһэн хуралдаанай үргэлжэлдэ эмхидхэгдэбэ. Тэрээниие Арадай Хуралай Газарай асуудалнуудай, хүдөө ажахын түрын болон эд хэрэглэмжын дэлгүүрэй хороон үүсхэн эмхидхэһэн...

05 июля 2018, 07:49


Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Буряад уласай толгойлогшын тоосоо тайлбарилба

Буряад Уласай толгойлогшын тоосоон июниин 28-да табадахи зарлалай парламентын һүүлшын хуралдаан дээрэ шагнагдаа. Хуралай спикерай тэмдэглэһээр, тэрэ тоосоон яһала үнэн зүб байба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана. Буряад Уласай толгойлогшын тоосоон июниин 28-да табадахи зарлалай парламентын һүүлшын хуралдаан дээрэ шагнагдаа. Хуралай спикерай тэмдэглэһээр, тэрэ тоосоон яһала үнэн зүб байба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана...

04 июля 2018, 17:50


«Үдэшэлсэхэ сагнай ерээ үды»: Арадай Хуралай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа захалаа

Арадай Хуралай энэ болзорой зарлалай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа эхилээ. Суглаанай урда спикер Цырен-Даши Доржиевай соносхоһоор, энэ хуралдаан онсо удхатай, юуб гэхэдэ, зарлалай хүдэлхэ болзорые тэрэ эсэслэхэ болоно. Энэ ушарһаа шалгарһан депутадуудай аша габьяа хайра шагналнуудаар, үргэмжэлэй үнэмшэлгэнүүдээр болоод үнэ сэнтэй бэлэгүүдээр тэмдэглэхэ гэжэ шиидхэбэри абтаһан байгаа. Һунгамалнуудта...

04 июля 2018, 12:20


Энэ болзорой зарлалай Арадай Хуралай һүүлшын, ээлжээтэ хуралдаан үнгэрбэ

Июниин 28-да Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа дүүргэбэ. Суглаан дээрэ 33 асуудал харагдахаар түсэблэгдэнхэй. Тэрэшэлэн, һунгамалнууд «Засагай Газарай сагай» үргэлжэлдэ Буряад Уласай Засагай Газарай Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо бэлдэлгэ тухай тоосоо шагнаха зэргэтэй. Июниин 28-да Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа дүүргэбэ. Суглаан дээрэ 33 асуудал харагдахаар түсэблэгдэнхэй. Тэрэшэлэн, һунгамалнууд...

04 июля 2018, 10:14


Буряад Уласай табадахи зарлалай Арадай Хурал 900 хуули ëһо баталан абаа

Буряад Уласай Арадай Хуралай табадахи зарлалай һүүлшын 30-дахи хуралдаан июниин 28-да түгэсэбэ. Парламентын спикер Цырен-Даши Доржиевай тэмдэглэһээр, үнгэрэгшэ табан жэлэй туршада һунгамалнууд улас түрын хэмжээнэй аяар 900 гаран хуули ëһо баталан абаа, тэдэнэй 85-ниинь шэнээр зохëогдоһон үндэһэ табиһан хуули мүн, гээд Восток-Телеинформ дуулгана. Буряад Уласай Арадай Хуралай табадахи зарлалай һүүлшын...

04 июля 2018, 08:39


Арадай Хуралай депутадууд хүүгэдэй амаралта хинаха шэнэ арга боломжонуудые баталба

Гүрэнэй зургаануудай хүүгэдэй зунай амаралта эмхидхэн үнгэргэхэ талаар үүргэ хэр бэелүүлэгдэнэб гэжэ ниитын хиналтын шэнэ заршам Буряад уласта нэбтэрүүлэгдэбэ. Энээн тухай шиидхэбэри парламентын ээлжээтэ, 30-дахи хуралдаан дээрэ абтаа, гээд Восток-Телеинформ парламентын хэблэлэй албанай мэдээсэл дууряан дуулгана. Гүрэнэй зургаануудай хүүгэдэй зунай амаралта эмхидхэн үнгэргэхэ талаар үүргэ хэр бэелүүлэгдэнэб...

02 июля 2018, 10:54


Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд абаргалһан тамиршадай түрүүшын багшада наһанай тэдхэмжэнүүдые зүбшөөбэ

«Бэеын тамир тухай» Буряад Уласай хуулиин 21-дэхи статьяда тусхай хубилалта хоëрдохи уншалгаар баталагдаба. Энээниие Арадай Хуралай депутат Валерий Доржиев үүсхэһэн байна, гээд Восток-Телеинформ парламентын хэблэлэй албаниие дууряан мэдээсэнэ. «Бэеын тамир тухай» Буряад Уласай хуулиин 21-дэхи статьяда тусхай хубилалта хоëрдохи уншалгаар баталагдаба. Энээниие Арадай Хуралай депутат Валерий Доржиев үүсхэһэн байна, гээд Восток-Телеинформ парламентын...

01 июля 2018, 10:52


Арадай Хуралай депутадууд «Газар тухай» хуулиин бэелүүлгэ тухай зүбшэн хэлсэбэ

Июниин 20-до энэ хөөрэлдөөн болоһон байна. Нëдондоной май һарада үнгэрһэн хуралдаан дээрэ гүрэнэй болоод муниципалитедэй мэдэлэй газарнуудые түлбэригүйгөөр хэрэглэхыень гү, али арендада наймаасалдангүйгөөр үгэхэ тухай гурим баталагдаа һэн гээд һануулая. Энэ шиидхэбэри газарнуудые ашаглалгада эдэбхитэйгээр хабаадуулха хүсэлһөө һабагшатай. Тэрээн...

01 июля 2018, 08:58


Алексей Цыденов: Буряад улас Япон гүрэндэ «бүхы арга шадалаа» харуулаа

Япон оронтой харилсан хамта хүдэлхэ «бүхы арга шадалаа» Буряад уласай гэршэлэн харуулхада японой тала тэрээгээр ехэтэ һонирхобо. Энээн тухай улас түрын толгойлогшо Алексей Цыденов зүүни зүгэй орон нютагаар айлшалжа ерэһэнэй дүнгүүдые согсолон мэдээсээ гээд Восток-Телеинформ Буряад Уласай Засагай Газарай хэблэлэй албаниие дууряан дуулгана. Япон оронтой харилсан хамта хүдэлхэ «бүхы арга шадалаа» Буряад уласай...

17 июня 2018, 19:14


Солонгосой бұлгэм Байгал дээрэ курорт барихань

Солонгос ороной нэгэ бүлгэм Байгал дээрэ аяншалгын түб һаядаа барихань. Энээн тухай хэлсээндэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон солонгосой «ГЕО ГРУПП/Ист Азия Ко., Лтд Энерджи» бүлгэмэй юрэнхылэгшэ Ву Таеквонг гэгшэд мэнэ һаяхана, июниин 7-до гараа табилсаба. Солонгос ороной нэгэ бүлгэм Байгал дээрэ аяншалгын түб һаядаа барихань. Энээн тухай хэлсээндэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон солонгосой «ГЕО ГРУПП/Ист Азия...

15 июня 2018, 13:14


Ородой Холбооной Үйлэдбэри наймаанай сайд Буряад уласта нэбтэрүүлэгдэжэ байһан инвест-түсэлнүүдые дэмжэбэ

Ородой Холбоото Уласай Үйлэдбэриин ба худалдаа наймаанай сайд Денис Мантуров Буряад орондо нэбтэррүүлэгдэжэ байһан инвест-түсэлнүүдые ехэ дэмжэнэ. Улаан-Үдын авиазаводай бизнес-түбтэ олзын хэрэн эрхилэгшэдтэй тэрэ июниин 8-да уулзаһан байна. Нютагай олзо эрхилэгшэдэй дунда улас түрын томо-томо компани нэгэдэлнүүд тэндэ дурадхагдаа гэбэл, Сэлэнгын ЦКК, «Ажур-текс», БЛК, Улаан-Үдын авиазавод, ЛВРЗ, «Тимлюй цемент»,...

15 июня 2018, 10:01


Буряад уласта Этигэл хамбын тэбхэр ойдо зорюулагдаһан соëлой хуралдаан үнгэрбэ

Буряад уласта Ивалгын дасанда баяр ëһололой оршон байдалда Хамба лама Этигэловтэ Арбан Эрдэни үргэлэй хуралдаан июниин 9-дэ үнгэргэгдэбэ. Тэндэ Ород уласай Буддын шажантанай Заншалта Сангхые толгойлогшо Дамба Аюшиев болон Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов гэгшэж хабаадалсаа гэжэ Восток-Телеинформ улас түрын Засагай Газарай хэблэлэй албанай мэдээсэл дууряан дуулгаба. Буряад уласта Ивалгын дасанда баяр ëһололой оршон байдалда Хамба лама Этигэловтэ...

15 июня 2018, 09:25


Монголой яһала ехэ компани Буряад уласта оптын түб нээхэ һанаатай

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов «APU Company» гэһэн нэгэдэлэй хүтэлбэрилэгшэдтэй майн 21-дэ уулзаба. Монголой тэрэ нэгэдэлэй түлөөлэгшэдые генаральна зарлал Ц. Эрдэнэбилэг толгойлоо. Харилсаанай хараа шэглэлэ эдэбхитэйгээр хэлсэгдээ.Тиигэжэ, «APU Company» манай уласта өөрын үйлэдбэриин оптын түб нээхэ хүсэлтэйгөө мэдүүлбэ. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов «APU Company» гэһэн...

30 мая 2018, 12:46


Буряад Уласай Толгойлогшо худалдаа наймаануудта түймэрэй аюулһаа һэргылхэ талаар асуудалнуудые Кемерово хотодо зүбшэлсэбэ

Ородой Холбооной Юрэнхылэгшын Сибириин федеральна тойрогтохи бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Сергей Меняйлын дэргэдэхи аюлгүй байдал сахилгын Зүблэлэй суглаан Кемерово хотодо һаяхана үнгэргэгдэбэ. Тэндэ түймэр сарагшадай бэеэ һамааруулгын «Зимняя вишня» мэтэ олоной үймөөтэй эмхи гуламтанууаар хаа хаанагүй ябуулһан шалгалтануудай дүнгүүд тушаа тодорхойгоор хөөрөө. Энэ сагта 10...

30 мая 2018, 10:40


Буряад Уласай Толгойлогшо: Монголой ГЭСүүдэй баригдабал, Байгалнай Байгал бэшэ болохо

Буряад Уласай Толгойлогшо «РБК Дальний Восток» хэблэлдэ һая интервью үгэхэдөө, Монголдо ГЭСэй баригдаа һаа Байгалда ямар һүйд ушархаб гэжэ багсаамжалан хөөрөө. Тэрэнэй хэлэһээр, Байгалайш уһан дууһашаха гэжэ байлайш айгданагүй. Сэлэнгэ дээрэ хаалтын табигдахада, мүрэн агшаха, хожом уһа хадагалха гэжэ зохëогдоһон газар нүхэнэй халин дүүрэхэдэ, уһаншье Байгалдаа дахяад...

30 мая 2018, 09:23


Байгал далай хамгаалха хараа хүтэлбэрэй болзор 2013 он болотор һунаагдажа магад

Байгал далай хамгаалха талаар улас түрын зиндаагай хараа хүтэлбэрэй болзор һунааха тухай дурадхал Ородой Холбооной Уласай Засаг Газарай түрүүлэгшын орлогшо Александр Хлопониной нэрээр дамжуулагдаа, гээд Гүрэнэй Дүүмын фракцинууд хоорондын «Байгал» гэһэн бүлэгэй суглаан дээрэ Эрхүү можын һунгамал Сергей Тен соносхобо. Мүнөө сагта «Байгал далай хамгаалга болон Байгал тойрон ажаһуугааша улад зоной...

28 мая 2018, 14:37


Буряад Уласай Засагай Газарта хубиин гуримаар барилгада хабаатай бэрхэшээлнүүд зүбшэгдэбэ

Буряад Уласай Барилгын болон Гэр байрын ажахы нарижуулгын сайдай орлогшо Сергей Рыбальченко 140 А кварталда хубиин гуримаар гэрнүүдые барилгада хабаадалсажа байһан зонуудтай уулзажа, барилгые дахяад эхилхэ талаар ямар арга нүхэсэлнүүд бииб гэжэ зүбшэн хэлсэбэ. Уулзалгада Гүрэнэй гэр байра барилгын хиналтын албанай, Улаан-Үдын захиргаанай Барилгын хорооной болон Эдэй ба газарай харилсаанай хорооной түлөөлэгшэд хабаадалсаа. ...

28 мая 2018, 12:44


Буряад уласта Монголой олзотон айлшаар бууба

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов майн 9-дэ Монголо й засаг түрын эрхэтэй түлөөлэгшэдтэй ажалай хэдэн уулзалгу үнгэргөө. Юрэнхыдөө, тэдэ зон Агуу Илалтын һайндэртэй баяр найртай дашарамдуулан, олзо эрхилхэ арга боломжонуудые шэнжэлгын хуралдаанда хабаадаха хүсэлтэйгээр айлшалһан байна. Тиигэжэ, Буряадай Толгойлогшотой уулзалгада Монголой Гүрэнэй Агууехэ Хуралай гэшүүн, парламентнууд хоорондын «Монгол...

28 мая 2018, 10:57


Арадай Хуралай депутат Александр Павлов: хүдөө нютагуудые хүгжөөхэ шухала

Арадай Хуралай Газарай асуудалнуудай, хүдөө ажахын болон эдэй дэлгүүрэй талаар хорооной түрүүлэгшэ Александр Попов Новосибирск хотодо уласхоорондын һуралсалай «SA&RUD» түсэл зүбшэлгэдэ хабаадалсаба. Тэндэ «Ородой ба Казахстан уласуудай хүдөө нютагуудые алдангүй хүгжөөхэ» гэһэн гаршагтай магистр зиндаагай заршам хүтэлбэр тухай хөөрэлдөөн болоһон байна...

28 мая 2018, 09:51


Улаан-Үдые тойроод ой модото ногоон бүһэ байгуулха асуудал Арадай Хуралда зүбшэгдэбэ

Улаан-Үдэ болоод Северобайкальск хотонуудые тойроод ой модоной ногоон бүһэ байгуулха талаар асуудал Арадай Хуралай депутадууд хабаатай яаман зургаануудай, Буряад Уласай Ниитын палатын, «Хотын ойн ажахы» эмхиин, мүн Улаан-Үдын захиргаанай түлөөлэгшэдэй хабадалгатайгаар зүбшэн хэлсэбэ. Улаан-Үдэ болоод Северобайкальск хотонуудые тойроод ой модоной ногоон бүһэ байгуулха талаар асуудал Арадай Хуралай депутадууд хабаатай яаман зургаануудай...

14 мая 2018, 16:49


Арадай Хуралай депутадай хабаадалгатайгаар Агуу Илалтада зорюулагдаһан флешмоб Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэбэ

Улаан-Үдэдэ Агуу Илалтада зорюулагдаһан хэмжээ ябуулганууд эхилэнхэй. Эгээл тиимэ үйлэ – «Баатарые мэдэжэ яба» гэһэн флешмоб эмхигдэбэ. Бүхы Үндэһэтэнэй Фронтын болон Железнодорожнын районай захиргаанай үүсхэлээр, мүн Арадай Хуралай депута Батор Цыбиковаай дэмжэлгээр эмхидхэгдэһэн тэрэ ябуулга хотын 42-дохи һургуулида үнгэрөө, гээд Восток-Телеинформ Буряад Уласай хэблэлэй албанай мэдээсэл дууряажа дуулгана....

14 мая 2018, 16:18


Буряад Уласта ойн түймэрнүүдһээ 34 миллиард түхэригэй һүйд гарза ушаруулагдаа

Энээн тухай апрелиин 24-дэ Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ депутат Валерий Цыремпилов дуулгаха зуураа, 2018 оной түймэр саралгын хаһада бэлдэлгэ тухай асуудал парламентын үзэмжэдэ дурадхаһан байна, гээд Восток-Телеинформ бэшэнэ. «Ойн түймэрнүүд ой ажахын гол бэрхэшээлнүүдэй нэгэн», - гэжэ тэрэ онсолоо һэн. Энээн тухай апрелиин 24-дэ Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ депутат Валерий Цыремпилов дуулгаха зуураа, 2018 оной түймэр...

14 мая 2018, 16:07


Буряад Улас түймэрэй аюулай хаһада хэр бэлэн бэ гэжэ Арадай Хуралда зүбшэгдэбэ

Түймэрэй һүжэрхэ хаһа апрелиин эхинһээ нээгдэнхэй. Тэрэ гэһээр, дүн хамта 593 гектар талмайда ойн 54 түймэр бүридхэгдөө, гээд Уласай ой ажахын агентствын хүтэлбэрилэгшэ Александр Мартынов соносхобо. Нëдондо энэ сагта 80-һаа дээшэ түймэр соробхилжо байгаа, тэдэнэй эзэлһэн талмай аяар 41 мянган гектар үлүүтэй һэн. Түймэрэй һүжэрхэ хаһа апрелиин эхинһээ...

14 мая 2018, 15:46


Хуралда оротон яһатанай омоли олзоборилхо дүримүүд зүбшэгдэбэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай нютаг можо хоорондын холбооной, үндэһэ яһатанай асуудалнуудай, залуушуулай түрын, ниитын болон шажан мүргэлэй нэгэдэлнүүдэй талаар хорооной ажалай зүблөөн дээрэ үсөөн тоото үндэһэн арадуудай омоли загаһа хэды шэнээниие барижа болохо тухай асуудал харагдаба. Буряад Уласай Арадай Хуралай нютаг можо хоорондын холбооной, үндэһэ яһатанай асуудалнуудай, залуушуулай...

11 мая 2018, 15:44


Арадай Хуралай һунгамалнууд: хариһаа зууршалагдаһан зон байдал гуримшуулжа магад

Арадай Хуралай ээлжээтэй хуралдаан дээрэ Буряад Уласай «Буряад Уласта нютагай хүтэлбэри эмхидхэхэ тухай» хуулиин 22-дохи статьяда заһалтанууд оруулагдаба. Тиигэжэ, аймаг бүхэн толгойлогшоëо ямар аргаар: сэхэ һунгалтаар гү, али аймагай зүблэлэй депутадуудай дундаһаа шэлэхэ гү өөрөөл тунхагладаг болохонь. Хуралдаан дээрэ хуулиин энэ түсэлые улас түрын Толгойлогшын болон Засагай Газарай Түрүүлэгшын...

11 мая 2018, 12:42


Арадай Хуралай зууршалһан сенатор Александр Варфоломеев: үншэн хүүгэдые гэр байраар хангаха асуудал нютаг можонуудай амяар амяараа даахаар бэшэ

Энэ асуудал хаа-хаагуур нилээд хүндүүлхэй. Илангаяа, үнэ сэнтэй, ехэ мүнгэн хэрэгтэй. Бүхы гүрэн түрын хэмжээндэ абаха болоо һаа, аяар 100 миллиард түхэриг бүридүүлхэ байха. «Ганса нэгээрээ орон можонууд даахал үгы ха», - гээд сенатор багсаамжална. Энэ асуудал хаа-хаагуур нилээд хүндүүлхэй. Илангаяа, үнэ сэнтэй, ехэ мүнгэн хэрэгтэй. Бүхы гүрэн түрын хэмжээндэ абаха...

11 мая 2018, 11:05


Хуралай хуралдаан: Буряад Уласта трамвайнуудые эрэмдэг зондо таарамжатай болгохо шухала

Энээниие хараалһан хубилалтанууд «Буряад Уласта авто унаан болон хотын зайн галаар ябадаг тээбэри тухай» хуулида оруулагдажа, Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ баталагдаба. Энээниие хараалһан хубилалтанууд «Буряад Уласта авто унаан болон хотын зайн галаар ябадаг тээбэри тухай» хуулида оруулагдажа, Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ баталагдаба. Тиин, зониие зөөдэг унаануудые баридаг олзо эрхилэгшэдэй эрэмдэг зониие хангажа байха талаар уялгануудынь...

11 мая 2018, 10:40


Арадай Хуралай һунгамалнууд Монголдо Буряад Уласай түлөөлэлгэтэ газар дахяад һэргээхые дурадхаба

Энээн тухай асуудал апрелиин 24-дэ болоһон хуралдаан дээрэ хэлсэгдээ. Федерациин Зүблэлэй түлөөлэгшэ Александр Варфоломеевай элидхэл хэхэ үедэ депутат Баир Цыренов Монголдохи түлөөлгын газар һэргээхэ тухай асуудалда олоной анхарал хандуулһан байна. Энээн тухай асуудал апрелиин 24-дэ болоһон хуралдаан дээрэ хэлсэгдээ. Федерациин Зүблэлэй түлөөлэгшэ Александр Варфоломеевай элидхэл хэхэ үедэ депутат...

10 мая 2018, 15:17


Арадай Хуралда ээлжээтэй хуралдаанда бэлдэлгэ түлэг дундаа

Арадай Хуралай хороонуудта апрелиин 24-дэ болохо ээлжээтэ хуралдаанда харагдахаар түсэблөөтэй 29 асуудалнуудые зүбшэлгэнүүд үргэлжэлһөөр. Мартын 27-до Мүнгэн һангай, налогой болон мүнгэн жасын хорооной суглаан үнгэргэгдэхэ гээд Восток-Телеинформ, парламентын хэблэлэй албанай мэдээсэл дууряан, дуулгана.  Арадай Хуралай хороонуудта апрелиин 24-дэ болохо ээлжээтэ хуралдаанда харагдахаар түсэблөөтэй...

26 марта 2018, 18:37


Арадай Хуралда хүүгэдэй зунай амаралта хангаха мүнгэ дээшэлүүлхэ тухай зүбшэбэ

Хүүгэдэй амаралта эмхидхэхэ тухай асуудалаар «дүхэриг шэрээ» Арадай Хуралда үнгэрһэн байна. Суглаанда депутадууд, яаман зургаануудай тушаалтад, нютагай өөрын хүтэлбэринүүдэй түлөөлэгшэд хабаадаа. «Дүхэриг шэрээгээ» нээхэ дээрээ Арадай Хуралай ажаһуудалай талаар хорооной түрүүлэгшэ Александр Стопичев, Буряад Уласта үхибүүд олошоржол байна, харин амаралтыень хангаха мүнгэнэй...

26 марта 2018, 17:05


Арадай Хуралай апрель соо үнгэрхэ ээлжээтэ хуралдаан дээрэ малтамалнуудые ашаглалгын Зэдын комбинадай саашанха байра байдал тухай асуудал зүбшэгдэхэ

Зэдын вольфрам-молибденэй комбинат, юрэдөө, тойронхи газар дайда нилээдхэн ехээр бузарлуулаа. Тиимэһээ тэрээнииень усадхаха хэмжээнүүд үнихэнэй абтадаг агша. Энэ удаа Буряад Уласай гүрэнэй «Оршон тойронхи ариг сэбэрые хамгаалха болон байгаалиин нөөсэнүүдые гамтайгаар ашаглаха» гэһэн гаршагтай хүтэлбэрэй ёһоор туд эмхиин хаядаһанай хойшолонгуудые яажа усадхаха тухай асуудал Арадай Хуралай хуралдаанай үзэмжэдэ...

26 марта 2018, 14:34


Арадай Хуралай хуралдаан дээрэ галай аюулай удаадахи хаһада бэлдэлгэнүүд зүбшэгдэхэ

2018 ондо галай аюулай хаһада хэр бэлдэлгэнүүд хэгдэжэ байнаб гэжэ Буряад Уласай Засагай Газарай мэдээсэл Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ харагдаха. Тус асуудалые «парламентын сагай» үедэ зүбшэе гэжэ депутат Виктор Аюшеев дурадхаһан байгаа гээд Восток-Телеиинформ дуулгана. 2018 ондо галай аюулай хаһада хэр бэлдэлгэнүүд хэгдэжэ байнаб гэжэ Буряад Уласай Засагай Газарай мэдээсэл Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ харагдаха. Тус асуудалые...

26 марта 2018, 12:33


Арадай Хурал: Буряад Уласта маршрутда ябадаг унаагай жолоошод утаанайнгаа шанар шалгажа байхаар болоод эрэмдэг зоной зохистой ябаха арга олгуулхаар уялгалагдаба

Буряадай Засагай Газар «Буряад Уласта авто болон электрын элшэ хүсөөр хүдэлдэг унаагай тээбэринүүд тухай» хуулида хубилалтануудые оруулха тухай түсэлөө Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаанай үзэмжэдэ дамжуулба. Тээбэриин, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахын сайд Сергей Козлов тэрэ дансаяа апрелиин 24-дэ танилсуулан элидхэхэ гээд хүлеэгдэнэ. Хуралай талаһаа элидхэл хэн хэлсэхэб гэжэ энэ сагта мэдэгдээгүй, гэбэшье һаань...

26 марта 2018, 11:32


Буряадай Толгойлогшо «Тэрбүүмэй түлөө тулалдаан» гэжэ нааданда хабаадажа магад

Буряад Уласай Толгойлогшо «Битва за миллиард» гэһэн шоу-нааданда хабаадажа магад. Мүнөөдэр, мартын 15-да Алексей Цыденовай мэдээсэһээр, Буряадай Засагай Газар «Тэрбүүмэй түлөө тулалдаан» гэһэн гаршагтай урилдаан наадандай дүримүүдые хүлеэжэ байна. Тэрэнь энэ сагта үшөө соносхогдоо үды, гээд Восток-Телеинформ дуулгана. Буряад Уласай Толгойлогшо «Битва за миллиард» гэһэн...

15 марта 2018, 16:34


Алексей Цыденов Үндэһэтэнэй номой сангай уншагшын билет абаба

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Үндэһэтэнэй номой сангай биледтэ хүртэбэ гэжэ Восток-Телеинформ улас түрын соёлой яаманай мэдээ дуулгана. Тус Номой сан Сибирь дотороо эгээл урданай гэжэ тоотой. Юрэдөө, Буряад Уластаа мэдээсэлэй болон соёлой эгээл ехэ эмхи мүн. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Үндэһэтэнэй номой сангай биледтэ хүртэбэ гэжэ Восток-Телеинформ улас түрын соёлой яаманай мэдээ дуулгана. Тус Номой...

15 марта 2018, 16:19


Буряад Уласай Толгойлогшо: Гахай үсхэбэрилгын «Зүүн Сибириин» нэгэдэл хүгжөөхэдэ ажалай һуринууд гаргагдаха жэшээтэй

Загарайн аймагта гахай үсхэбэрилгын «Зүүн Сибириин» нэгэдэлэй хоёрдохи ээлжээнэй барилга Буряад Уласай Засагай Газарай түрүү даабаринуудай нэгэн мүн. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов ажалай хэрэгээр энэ аймагаар ябахадаа тус нэгэдэлэй хоёрдохи ээлжээнэй барилга ашаглалгада тушаахада ажалай үшөө хэдэн һууринууд олгогдохо ёһотой гээд хэлээ һэн. Загарайн аймагта гахай үсхэбэрилгын «Зүүн...

14 марта 2018, 19:20


Буряад Улсай Толгойлогшо Алексей Цыденов Загарайн аймагаар ажалаар ябаһанайнгаа дүнгүүдые согсолбо

Толгойлогшо хото шадархи аймагаар мартын 13-да ябажа ерээ. Тэрэнэй хэлэһээр, бусад аймагуудай дунда Загарайн аймаг яһала барагтайгаа үзэгдэбэ. Нютагай захиргаанай алдуу эндүүнүүд балай харагдаагүй, гээд Восток – Телеинформ дуулгана. Толгойлогшо хото шадархи аймагаар мартын 13-да ябажа ерээ. Тэрэнэй хэлэһээр, бусад аймагуудай дунда Загарайн аймаг яһала барагтайгаа үзэгдэбэ. Нютагай захиргаанай алдуу эндүүнүүд...

14 марта 2018, 17:21


Буряад Уласай Толгойлогшо залуушуултай уулзахань

Уулзалга мартын 15-да болохо. «Галстукгүйгөөр» уулзалга худалдаа наймаанай «Кэпиталмолл» түбтэ үнгэргэгдэхэ гээд Восток-Телеинформ Тамирай болон Залуушуулай түрын яаманай мэдээсэл дууряан дуулгана. Уулзалга мартын 15-да болохо. «Галстукгүйгөөр» уулзалга худалдаа наймаанай «Кэпиталмолл» түбтэ үнгэргэгдэхэ гээд Восток-Телеинформ Тамирай болон Залуушуулай түрын яаманай мэдээсэл дууряан дуулгана. Асуудалнуудаа эртээнһээ...

14 марта 2018, 13:23


Буряад Уласай Толгойлогшо Кабанскые аймагта өөрын олзын хэрэг тухай хөөрэбэ

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов жэл үнгэрһэнэй удаа ажалайнгаа хэрэгээр Кабанскын аймаг дахин хүрэбэ. Энэ удаа нютагай зонтой дүрбэн уулзалга үнгэргөө, бэрхэшээлнүүдыень шагнаа. Тэндэ омоли загаһа барилгын хоригдоһон тухай, ариг сэбэрэй талаар эрхэ байдал тухай болоод олзын хэрэг эрхилхэ тухай гэхэ мэтэ асуудалнууд соностобо. Хамагай дунда Цыденов өөрын олзын хэрэг яажа эрхилһэн тухайгаа залуушуулда хөөрэжэ...

12 марта 2018, 17:24


Буряад Уласта мартын 18-да Юрэнхылэгшын үдэр гэжэ соносхогдобо

Иимэ дурадхалтайгаар улас түрын толгойлогшо Алексей Цыденов Мартын 8-най һайндэртэ зорюулагдаһан концерт наадан дээрэ олондо хандаһан байна гээд Восток-Телеинформ Засагай Газарай дуулгаһые дууряан мэдээсэнэ. Иимэ дурадхалтайгаар улас түрын толгойлогшо Алексей Цыденов Мартын 8-най һайндэртэ зорюулагдаһан концерт наадан дээрэ олондо хандаһан байна гээд Восток-Телеинформ Засагай Газарай дуулгаһые дууряан мэдээсэнэ.  - Буряад уласнай...

11 марта 2018, 15:25


Алексей Цыденов сайдуудай кабинет бүридхэбэ

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов сайдуудай кабинет бүридхэгдөө гээд дуулгаба. Олоной харилсаанай хэрэгсэлээр урилдаанда илагшадые тэрэ амаршалаа. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов сайдуудай кабинет бүридхэгдөө гээд дуулгаба. Олоной харилсаанай хэрэгсэлээр урилдаанда илагшадые тэрэ амаршалаа. «Илагшадые амаршалнаб! Урилдаан, юрэ хэлэхэдэ, бэлэн бэшэ байба. Урилдаанай гол дүн гэхэ болоо һаа, сайдууд ганса шалгараа бэшэ, харин...

11 декабря 2017, 09:20


Буряад Уласта ниитын эдэбхитэдтэ грантын талаар туһалжа байхыень сайдуудта хандаба

Засагай Газарай уладай байдал хангалгын талаар орлогшо Вячеслав Цыбикжапов өөрын мэдэлэй һалбариин сайдуудта хандажа, ниитын эдэбхи үүсхэлнүүдые дэмжэжэ байхыень захирба. Илангаяа, грантын урилдаанда хабаадалсахыень баадхаха, данса саарһануудые энэ талаар бүридхэхэ хэрэгтэнь туһа хүргэхэ шухала гээд тэрэ онсо зааһан байна. Энээн тухай республикын Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгана. Засагай Газарай уладай...

11 декабря 2017, 08:48


Москвагай түмэр замай мэргэжэлтэн Буряад Уласай байра байдал хангалгын һалбаринуудые даахаар уялгалагдаба

Арадай Хуралай ноябриин 30-да болоһон ээлжээтэ хуралдаан дээрэ Буряад Уласай байра байдал хангалгын талаар Засагай Газарай түрүүлэгшын орлогшын тушаалда томилогдохо хүн зууршалагдаһан байна. Тэрэ тушаалда Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Москваһаа ерэһэн гүрэнэй түмэр замай агенствын хүтэлбэрилгшын орлогшо Евгений Луковниковые дурадхаһан байгаа гээд һануулалтай. Арадай Хуралай ноябриин 30-да болоһон ээлжээтэ...

11 декабря 2017, 08:35


Цыденовай команда Буряад Уласаа хүгжөөхэ түсэбүүдые табиһаар

Буряад Уласай Засагай Газар өөрын болзорой саашанхи ажалайнгаа түсэб зохёожо эхилэнхэй. Арадай Хуралай ноябриин 30-да үнгэрһэн ээлжээтэ хуралдаан дээрэ уласай Засагай Газарай түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо Игорь Шутенковай мэдүүлһээр, түсэб зохёолгын ажал бүхы сайдуудай тушаалдаа баталагдаһанай удаа хүсэд бүридхэгдэхэ. Буряад Уласай Засагай Газар өөрын болзорой саашанхи ажалайнгаа түсэб...

11 декабря 2017, 08:20


Арадай Хуралай депутадууд багшанарай салин дээшэлүүлхые дурадхаба

Ноябрии 15-да Арадай Хуралай һунгамалнууд Һуралсалай болон эрдэм ухаанай сайдай орлогшо Доржи Ангархаевһаа 2018 ондо багшанарай салин нэмэгдэхэ гү гэжэ асуужа һонирхобо. Улас түрын 2018 оной мүнгэн һан тухай хуулиин түсэлэй хоёрдохи уншалгада бэлдэлгын ажалай бүлэгэй суглаан дээрэ энэ асуудал соностобэ гэжэ уласай парламентын хэблэлэй албанай дуулгаһые дууряажа Восток-Телеинформ мэдээсэнэ. Ноябрии 15-да Арадай Хуралай һунгамалнууд...

22 ноября 2017, 11:00


Улаан-Үдэдэ Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан түсгэсэбэ

Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа эсэслэбэ. Дүн согсолгын дансадань орон можын болоод Улаан-Үдэ хотын хүгжэлтэ нүлөөлхэ ажахы хангаха оньһон аргануудые зохёон ашаглаха боломжонууд бүридхэгдэһэн байна. Дүн согсолгын суглаан дээрэ орон нютагай толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадагшадта баяраа мэдүүлээ. Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа эсэслэбэ. Дүн согсолгын дансадань...

22 ноября 2017, 10:30


Зоной квартира соогоо хүлдэхэ туйлдаа хүрэһэн Северобайкальскын гулваае һуралсалһаань дуудахые Алексей Цыденов захирба

Северобайкальскын хүтэлбэрилхы зургаанай ажалые тулюур гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов сэгнэбэ. «Энэ ушараар шэрүүн шиидхэбэри абтахал байха, - гээд тэрэ согсолоод, нютагай гулваа Константин Горюновые һургуулиһаань дуудахые захирба. – Хотынгоо хүндүүлхэй байдал усадхаг», - гээд нэмэжэ хэлээ. Северобайкальскын хүтэлбэрилхы зургаанай ажалые тулюур гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов сэгнэбэ. «Энэ ушараар шэрүүн...

22 ноября 2017, 09:22


Буряад уласай холо захын аймагуудаар наранай элшэ хүсэнэй станцинууд баригдаха

Улаан-Үдэдэ Байгалай ажахы хангалгын хуралдаанай оршондо Буряад Уласай Засагай Газарай болон «Хевел» гэһэн бүлэг хамтаралнуудай хоорондо тусхай хэлсээн баталагдаба. Тус хэлсээнэй ёһоор, бэеэ дааһан оньһон түхеэрэлгэнүүдэй ашаар уласай холо саагуурхи аймагуудые зайн галаар хангалтые улам һайжаруулха хүсэлһөө наранай элшын электростанцинуудые барихаар түсэблэгдэбэ. Улаан-Үдэдэ Байгалай ажахы хангалгын...

22 ноября 2017, 08:40


Бурятэнерго бүлгэмые фермернүүдтэ туһалхые гуйба

Арадай Хуралай ноябриин 2-то болоһон ээлжээтэ хуралдаан дээрэ хүдөө байдаг буусануудые зайн галаар хангаха талаар туһа олгуулха аргануудые хараалха тухай дурадхал депутат Валерий Цыремпилов соносхобо. Тэрэнэй тэмдэглэһээр, мүнөө сагта яһала олон фермернүүд электродамжуулгын утаһануудай хажуугаарнь хэды татаатайшье һаа, зайн галгүй һуудаг зандаа. Арадай Хуралай ноябриин 2-то болоһон         ...

17 ноября 2017, 10:58


Буряад уласта түрүү түсэлнүүдэй урилдаан соносхогдобо

Буряад Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай яаман «Эрхим түрүү түсэл» гэһэн урилдаа соносхобо. Тэндэ улас нютагай түрүү арга нүхэсэлнүүдые ажалдаа хэрэглэдэг бүлгэм хамтаралнууд хабаадаха аргатай, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгана. Буряад Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай яаман «Эрхим түрүү түсэл» гэһэн урилдаа...

13 ноября 2017, 08:27


Буряад Уласта харгы заһабарилгада үшөө 400 сая түхэриг нэмэжэ болохо

Буряад Уласай Засагай Газар «Аюулгүй, шанар һайтай харгынууд» гэһэн хүтэлбэр программа бэелүүлхэ хүсэлтэйгөөр Ородой Холбооной Тээбэриин яаманда мүнгэ гаргашалхыень тусхай хандалга эльгээһэн байгаа. Тэрэнь одоол зүбшөөгдэжэ, 2018 ондо Буряадай харгынуудые заһабарилгада дүн хамта 1,8 миллиард мүнгэн һомологдохо болобо. Тэрэнэй тэн хахад гүрэн түрын һанһаа дамжуулагдаха...

13 ноября 2017, 07:46


Алексей Цыденов: һэргылэмжын хэмжээнүүдэй ашаар Буряад уласта ойн түймэрэй һүжэрхэ аюулта байдал тогтонижороо

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбооной МЧС-эй сайд Владимир Пучковай хүтэлбэри доро үнгэрһэн онсо байдалай талаар Засагай Газарай тусхай комиссиин суглаанда хабаадаба. Энэ жэлдэ ушарһан түймэр сараха хаһын дүнгүүд тэндэ соглогдоһон байна. Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов элидхэл соогоо, Буряад орондо ойн түймэрэй һүжэрхэ ушарнууд үсөөрөө, эзэлһэн дэбисхэрыньшье һураггүй...

12 ноября 2017, 09:09


Улаан-Үдэдэ 2017 оной «Аюулгүй, шанар һайтай харгынууд» гэһэн хараа түсэл түгэсэбэ

Буряад Уласай ниислэлдэ 2017 ондо гүйсэд бэелүүлэгдэхэ жэшээтэй «Аюулгүй, шанар һайтай харгынууд» гэһэн хараа түсэлэй дүнгүүд һая согсологдобо. Улаан-Үдын агломераци гэжэ тойрогтохи оршондо 29 объект баригдаа, 13,6 км харгы ашаглалгада тушаагдаа, тэрэ тоодо «ухаатай» светофорнууд тодхоогдоо, тротуарнууд асфальтаар хушагдаа, буудалай талмайнууд, харгын тэмдэгүүд г.м. болбосон түхэлдөө оруулгдаа. Жэшээнь...

12 ноября 2017, 09:07


«БРИФ-2017»: Улаан-Үдэдэ Байгалай ажахангалгын хуралдаан түрүүшынхиеэ үнгэрхэнь

Ноябриин 13-14-дэ үнгэргэгдэхэ тэрэ хуралдаанда Улас түрын Толгойлогшо Алексей Цыденов, ажахы һалбаринуудай мэргэжэлтэд, ниитын хүдэлөөнүүдэй эдэбхитэд, федерациин болон нютаг можонуудай зиндаагай түлөөлэгшэд ба депутадууд олоор хабаадалсахаар хүлеэгдэнэ. Ноябриин 13-14-дэ үнгэргэгдэхэ тэрэ хуралдаанда Улас түрын Толгойлогшо Алексей Цыденов, ажахы һалбаринуудай мэргэжэлтэд, ниитын хүдэлөөнүүдэй...

12 ноября 2017, 09:05


Хүннүү хото: эртын урда сагһаа мүнөө болотор

Хүннүү арадай түүхэ тухай олондо хэзээш мэдээжэ. Хэр тиигэбэшьень, арын ниислэл хотонь мүнөөнэй Улаан-Үдын үмэнэ түбхинэһэн байгаа гэжэ зарим зондо дуулдаашьегүй байжа магад. Ород уласай дэбисхэр дээрэ оршоһон иимэрхүү янза шанартай һуури буусануудай дунда Буряад уласай ниислэл шадархи, Ивалгын аймагтахи хүннүүгэй хото эгээл үни урданай нэгэниинь мүн гээд имагтал тоологдодог...

23 октября 2017, 07:07


Буряад уласта хүдөө ажахын «Гарантия-2» бүлгэмдэ ушаруулагдаһан гарзын мүрдэлгэ эдэбхижүүлэгдэбэ

Буряад уласай Байгал шадарай аймагта хүдөө ажахын «Гарантия-2» гэһэн эмхидэ гарза хохидол ушаруулһан гэмтэ ябадал мүрдэлгэ эрид эршэдээ. Энээн тухай октябриин 10-да Арадай Хуралай ээлжээтэ бэшэ хуралдаан дээрэ депутат Матвей Гершевич соносхобо гэжэ Восток-Телеинформ дуулгана. Буряад уласай Байгал шадарай аймагта хүдөө ажахын «Гарантия-2» гэһэн эмхидэ гарза хохидол ушаруулһан гэмтэ ябадал мүрдэлгэ эрид эршэдээ. Энээн...

17 октября 2017, 08:20


Буряад уласта энэ сагһаа наһа гүйсөөгүйшүүлдэ электрон тамхи худалдаһанай түлөө ялада татагдадаг болохо

Электрон тамхи хадалдалгые хизаарлаха тухай хуули Буряад уласта абтаба. Энэ хуулиин түсэл Арадай Хуралай ээлжээтэй хуралдаан дээрэ октябриин 3-да харагдажа, баталагдаа. Тиин тэрэ гэһээр наһаяа гүйсөөгүй залуушуулда элетрон түхэлэй тамхи юрын тамхиндал адляар худалдаанда табигдахаяа болигогдобо, гээд Восток-Телеинформ дуулгана. Электрон тамхи хадалдалгые хизаарлаха тухай хуули Буряад уласта абтаба. Энэ хуулиин түсэл Арадай Хуралай ээлжээтэй хуралдаан...

17 октября 2017, 07:49


«Эмхи гуримшуулха шухала»: Буряадай улад зон балконоо тусхай хэбээр шэллэхээр уялгалагдаба

2018 оной апрелиин 1-һээ энээн тухай ёһо гурим хүсэндөө орохо. «Захаргаанай хуули хазагайруулга тухай» хуулида заһалтанууд оруулагдажа, байшан гэрнүүдэй үбэр талые шэнэлэн хубилгаха, тэрэ тоодо балконуудые шэллэхэ һэдэлгэнүүд тусхайтаар гуримшуулагдадаг болохо жэшээтэй гэһэн хотын захиргаанай дурадхал Арадай Хуралда октябриин 3-най ээлжэтэ хуралдаан дээрэ баталагдаба. 2018 оной апрелиин 1-һээ энээн тухай ёһо...

17 октября 2017, 06:09


Асагадай тала дайдаар аяншалга

Буряад зоной гайхамшагта соёл болбосоролтой танилсалгаяа Улаан-Үдэһөө холо бэшэ, 50-аад модоной зайда байгааша Асагат нютагһаа һабагшалая. Тиишээ харгылха гэбэл, Буряадай түүхэ, энэ нютаг тухай шухаг мэдээнүүдые оложо, хадууха шухала. Жэшээнь, юундэ анхан буряадууд «Шулуутай газарта буусаяа бари, шонотой газарта малаа бари» гэжэ хүсэдэг байгааб, хайшан гэжэ Асагад нютаг бии болооб, юундэ манай элинсэгүүд Ойхон олтирогһоо...

14 октября 2017, 07:19


Мэргэдэй хэрэм болон Абрикос шугы

Хабар бүхэндэ, майн эхеэр, мэдэхэ аяншалагшад Буряадай Мухар-Шэбэрэй аймаг руу тэгүүлдэг заншалтай. Ушарынь гэбэл, байгаалиин хүшөө болохо Мэргэдэй хэрэм гэдэг түүхэтэ хабсагайһаа Түгнын голой дайдын, абрикосай шугын сэсэглэхые ажаглан хужарлаха хүсэлһөө. Хабар бүхэндэ, майн эхеэр, мэдэхэ аяншалагшад Буряадай Мухар-Шэбэрэй аймаг руу тэгүүлдэг заншалтай. Ушарынь гэбэл, байгаалиин хүшөө...

01 октября 2017, 07:16


Буряад уласта үйлэдбэриин парк 70% хэрэгсээгдэнэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд үйлэдбэриин парк хоëрдохиëо эрьежэ хараба. Түрүүшынхиеэ тиишэ ябахадань гайтайл байдал үзэгдөө һэн: Резидентнүүд үсөөн, саашанхи хараа бодол үгы шахуу, паркые ашаглахада гарзатай г. м. Мүнөө жэл энэ хэрэгтэ улас түрын мүнгэн һанһаа наймам сая түхэриг һомологдоо, гээд уласай парламентын хэблэлэй албан мэдээсэбэ....

14 сентября 2017, 08:47


Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Алексей Цыденов түрүүлэгшын орлогшонор баталагдаха

Буряад Уласта Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Засаг Газарай шэнэ бүридхэл зүбшэгдэхэ байна. Энэ шалтагһаа хуралдаагаа 9 һарын 28-һаа 10 һарын 3 хойшолуулха тухай шиидхэгдэбэ – хэрэгтэй саарһанууд тэрэ болотор бэлдэгдэхэ жэшээтэй. Тусхай захиралтада уласай парламентын түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев гар табиба. Буряад Уласта Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Засаг Газарай шэнэ бүридхэл зүбшэгдэхэ байна. Энэ...

14 сентября 2017, 08:28


Арадай Хуралай һунгамалнууд Буряад уласай арадуудай хуралдаа үнгэргэхые дурадхаба

Нютаг можо хоорондын, үндэһэтэдэй асуудалнуудай, залуушуулай түрын, ниитын болон шажан мүргэлэй нэгэдэлнүүдэй талаар хорооной августын хуушаар болоһон ажалай зүблөөн дээрэ зүбшэн хэлсэгдэбэ. 2018 ондо бэлэдхэлэй ажал эрхилжэ, республикын арадуудай хуралдаа зарлаха тухай дурадхалнууд соностоо. Мүнөөдэрэй байдалаар, Буряад Уласта үндэһэн соëлой 46 эмхи тоологдоно, тэрэнэй тоодо 21-ниинь хүдэлжэ...

10 сентября 2017, 05:49


Уласай зиндаагаай стипендииц хэмжээ нэмээхэ тухай хуулиин түсэл Арадай Хуралда оруулагдаба

«Гадарарааш зүб, дотороороо – шортоо гасаалан» - гээд Арадай Хуралай депутат Степан Калмыков уласай зиндаата стипендиин хэмжээ дээшэлүүлхэ тухай хуулиин түсэл мэргээр тайлбарилба. «Буряад Уласай шагналнууд болон стипендинүүд тухай» хуулида заһалта оруулха арганууд Арадай Хуралай гүрэн түрын байгууламжын, нютагай өөрын хүтэлбэриин, хуули ëһонуудай болон алба хааха асуудалнуудай талаар хороонй суглаан дээрэ һая...

09 сентября 2017, 07:45


Буряад уласта аймагай зэргын тушаалтад олзо тухайгаа мүн лэ тоосодог болохо

Буряадай аймагай захиргаануудай тушаалтад олзо тухайгаа тоосолгын декларации бүридхэдэг болохонь. Энээн тухай хуули Арадай Хуралай ээлжээтэ 25 дугаарай хуралдаан дээрэ харагдаха. Хуулин дүримэй ëһоор, аймагай тушаалтад олзо, гаргаша тухай мэдээгээ Буряад Уласай Толгойлогшын үзэмжэдэ оруулдаг болохо жэшээтэй, гээд Арадай Хуралай хэблэлэй албанай дуулгаһые дууряажа Восток-Телеинформ соносхоно. Буряадай аймагай захиргаануудай тушаалтад олзо тухайгаа тоосолгын декларации...

08 сентября 2017, 12:43


Балконуудые хотын мэриин зүбшөөлгүйгөөр шэллэхые Арадай Хурал хууляар хорижо магад

Иимэрхүү удхатай дурадхал Улаан-Үдэ хотын депутадуудай Зүблэл оруулба гээд Восток-Телеинформ Арадай Хуралай хэблэлэй албанай соносхоһые дууряан дуулгана. Эндэ юун бэ гэхэдэ, Арадай Хуралай ээлжээтэ 25-р хуралдаанай үзэмжэтэ табигдаха асуудалнуудай дунда Буряад Уласай «Захиргаанай хуули хазагайруулха тухай» хуулиин 19-дэхи ниитлэлдэ заһалта оруулагдаха юм ха. Харин тэрэ заһалтын үгэнүүд таагүй байһанһаа халуун арсалдаан...

08 сентября 2017, 05:41


Цырен Доржиев: 2018 оной мүнгэн һангаа бүридхэхэдөө олзо оршодо анхаралаа хандуулха шухала

Улас түрын мүнгэн һан бүридхэхэ талаар ажалаа улам эршэдүүлхэ шухала гээд Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Цырен Доржиев Буряад Уласай Засагай Газарта хандаба. 2016 оной мүнгэн һангай хэр гүйсэдхэгдэһэн тухай олоной зүбшэлгэ боложо, тэндэ иигэжэ хэлэгдэһэн байна. Гэхэ зуура, хуули хазагайруулха ушарнуудай балай байгаашьегүй һаа, энэ талаар асуудалнууд олон гээд тэрэ тэмдэглээ, илангаяа, мүнгэеэ ашаглаха...

16 июня 2017, 03:13


2016 ондо 3,1 миллиард мүнгэн ашаглагдангүй үлэшөө

Мүнгэн һангаар хараалагдаһан элдэб хараа шэглэлнүүдээр 3,1 миллиард түхэриг ашаглагдаагүй. Олоной зүблөөн дээрэ Эдэй Засагай сайдай уялгануудые дүүргэгшэ Зандра Сангадиевай хэлэһээр, тэрэнэй олонхи шалтагууд хүнэй хабаагүй. Теэд Тоололгын Палатын түрүүлэгшэ Евгений Пегасовай дуулгаһаар, эндэ «хүнүүдэй шалтаг» булюу олнхи ушарта горитой байгаа. Тиигээд абахада, 2016 ондо...

15 июня 2017, 11:30


Румын Уласай һунгамал Буряад Уласай Арадай Хуралда айлшалан буугаа

Румын Уласай һунгамал Игнат Мирон Демьянович Буряадай Арадай Хуралай спикер Цырен-Даши Доржиевтай уулзаба. Тэрэ «Раздайся, корогод» гэһэн хуушан мүргэл баримталагшадай уран һайханай уласхоорондын урилдаа хараха гэжэ наашаа морилһон байна. Үндэр айлшан Буряад Улас, Байгал далай тухай һанамжануудаараа хубаалдаба. Тэрэнэй хэлэһээр, Буряад уласта ажамидаржа байһан хуушан мүргэлтэнтэй үргэн харилсаа залгаха зорилго эндэ тон түрүүн...

15 июня 2017, 10:52


Арадай Хуралай һунгамалнууд һунгалтын идхалгын хаһа нээбэ

Улаан-Удэдэ табадахи зарлалай Арадай Хуралай ээлжээтэ бэшэ хуралдаан июниин 6-да үнгэрбэ. Үзэмжэдэ дүрбэн асуудал табигдаа, тэрэ тоодо Буряад Уласай толгойлогшые һунгалта тухай асуудал оролсобо. Мэдээсэлэй «Восток-Телеинформ» агентствын сурбалжалагшада уласай һунгуулиин комиссиин түрүүлэгшэ Дмитрий Ивайловскиин ойлгуулһаар, энэ үдэртэ парламентын гэшүүд һунгалтын хаһа нээбэ. Буряад Уласай «Буряад Уласай Толгойлогшые...

07 июня 2017, 08:10


Улаан-Үдэ мүнгэн һангай талаар харилсаан тухай хуулида заһалтануудые дурадхаба

Буряад уласта «Буряад Уласай мүнгэн һан хоорондын харилсаан тухай» хуулида заһалтанууд бэлдэгдэжэ байнахай. Ушар юуб гэхэдэ, мүнгэ дуталдаһан шахардуу байдалда ороһон Улаан-Үдэ хото энэ түсэл зууршалан үүсхэхэ гэжэ бодоо гээд парламентын хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Хуулиин түсэл Арадай Хуралай дэргэдэхи өөрын хүтэлбэриин түлөөлгэтэ зургаануудай Зүблэлэй суглаан дээрэ хэлсэгдээ. Ниислэл хотын...

06 июня 2017, 08:55


Арадай Хуралай сайт Ородой Холбоото Уласай хуули зохëолгын засаг зргаанудай дунда гурбан эрхимэй тоодо ороо

Буряад Уласай Арадай Хуралай сайт Орос гүрэнэй хуули зохëолгын засагай зургаануудай мэдээсэл таараадаг арга нүхэсэлнүүдэй дунда гурбадахи һуури эзэлбэ. Иимэ шиидхэбэри Ородой Холбоной Уласай Федеральн Суглаанай дэргэдэхи Хуули зохëогшодой Зүблэлэй мэдээсэлэй түрын, мэдээсэлэй арга нүхэсэлнүүдэй болон мүнгэ таталгын талаар Комиссиин суглаан дээрэ абтаһан байна. Ородой Холбооной орон можонуудай гүрэнэй түлөөлгэтэ...

06 июня 2017, 08:31


Буряад Уласай аймагууд депутадуудай ехэ хуралдаанда бэлдэжэ байнхай

Бүхы зиндаа хэмжээнүүдэй депутадуудай октябрь һарада үнгэрхэ дүрбэдэхи хуралдаанда бэлдэлгэ Буряад уласта эхилэнхэй. Энэ удаа хуралдаандэ бэлдэхэ талаар аймаг хоорондын депутадуудай ээлжээтэ зүблөөн Түнхэнэй аймагта болобо гээд Восток-Телеинформ парламентын хэблэлэй албанай соносхол дууряан дуулгана. Бүхы зиндаа хэмжээнүүдэй депутадуудай октябрь һарада үнгэрхэ дүрбэдэхи хуралдаанда бэлдэлгэ Буряад уласта...

06 июня 2017, 06:55


Арадай Хуралда «Байгал» театрта нөөсэ жасаһаа мүнгэ гаргашалха тухай дурадхал оруулагдаба

Арадай Хуралай депутат Оксана Бухольцева ээлжээтэ сесси дээрэ «Байгал» театртаа мүнгөөр туһалая гэжэ дурадхал оруулба. «Арадай Хуралай, мүн уласай Толгойлогшын нөөсэ жасаһаа гаргашалхада болохо, - гээд тэрэ тэмдэглэхэ юм. – «Байгал» театр Ородой Холбооной, бусадшье дээдын хэмжээндэ суурханхай. Арадай Хуралай депутат Оксана Бухольцева ээлжээтэ сесси дээрэ «Байгал» театртаа мүнгөөр туһалая гэжэ дурадхал оруулба. «Арадай...

12 мая 2017, 07:53


Буряад уластай фермернүүд 3-һаа 20 гектар хүрэтэр газар түлбэригүйгөөр абаха аргатай

Хүдөө ажахы эрхилхэ хүсэлтэй зон 3-һаа 20 гектар хүрэтэр газар миинтээр абаха аргатай болохонь. Хэрэглэмжэгүй үлэһэн газарнуудые элдүүрилхэ хараа шэглэлтэй хуулиин түсэл Арадай Хуралай ээлжээтэй сесси дээрэ харагдажа абтаба. Тус данса эсэсэй хоëрдохи уншалгаар баталгадаба бшуу. Хүдөө ажахы эрхилхэ хүсэлтэй зон 3-һаа 20 гектар хүрэтэр газар миинтээр абаха аргатай болохонь. Хэрэглэмжэгүй...

12 мая 2017, 05:49


Биофармацевтын кластер гэжэ Буряад уласта байлгагдахагүй

Буряад орондо биофармацевтын кластер тухай хуули абахын орондо биофармые үйлэдбэри тухай хуули ëһо абтаха болобо. Арадай Хуралай Эдэй засагай талаар хорооной түрүүлэгшэ Анатолий Кушнаревай мэдээсэһээр, манай эндэ тулга һуури болохо эм гаргадаг ехэ эмхинүүдэй үгы дээрэһээ тиимэ кластер байгуулха гээшэ нилээд хэсүүхэн. Буряад орондо биофармацевтын кластер тухай хуули абахын орондо биофармые үйлэдбэри тухай...

11 мая 2017, 08:00


Буряад уласта Семашкын нэрэмжэтэ больницада вертоледой талмай бии болохо

Вертоледой талмай улас түрын Семашкын нэрэмжэтэ клиникын больницада баригдаха болоо. Энээн тухай заһабари уласай мүнгэн һанда Арадай Хуралай апрелиин 27-до үнгэрһэн хуралдаан дээрэ оруулагдаба. Дүн хамта 8,9 сая түхэриг гаргашалагдаха. Вертоледой талмай улас түрын Семашкын нэрэмжэтэ клиникын больницада баригдаха болоо. Энээн тухай заһабари уласай мүнгэн һанда Арадай Хуралай апрелиин 27-до үнгэрһэн хуралдаан...

11 мая 2017, 04:53


Конституциин шүүхын түрүүлэгшын орондо Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Цырен Доржиев Буряад Уласай шэнэ Толгойлогшын тангариг абаха

Конституциин шүүхын түрүүлэгшын орондо Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Цырен Доржиев Буряад Уласай шэнэ Толгойлогшын тангариг абаха Буряад Уласта шэнэ Толгойлогшын һунгагдаһанай удаа тушаалаа эзэлэлгын ëһололой гурим шэнэлэгдэхэ зэргэтэй. Тиин Арадай Хуралай апрелиин 27-до болоһон ээлжээтэй хуралдаан дээрэ тусхай хуули абтажа, олонхи дуугай ашаар нютаг можын хүтэлбэрилэгшын тангариг спикер Цырен-Даши Доржиев үргэхэ...

11 мая 2017, 03:50


Арадай Хуралай депутадууд дүүрэн үүргэтэй сахим карта тухай хуули буруушааба

2017 оной январиин 1-һээ дүүрэн үүргэтэ сахим карта тухай хуули ëһын хүсэгүй болобо. Энээн тухай шиидхэбэри Арадай Хуралай мартын 1-дэ ээлжээтэ, 22 удаагай хуралдаан дээрэ абтаһан байна. 2017 оной январиин 1-һээ дүүрэн үүргэтэ сахим карта тухай хуули ëһын хүсэгүй болобо. Энээн тухай шиидхэбэри Арадай Хуралай мартын 1-дэ ээлжээтэ, 22 удаагай хуралдаан дээрэ абтаһан байна. Тус карта...

09 марта 2017, 11:52


Буряадай Контитуциин шүүхын түрүүлэгшын тушаалда эрмэлзэгшэдэй мэдүүлгэнүүдээ бариха болзор март соо дүүрэхэнь

Улас түрын Конституциин шүүхын түрүүлэгшын тушаал эзэлхээр эрмэлзэгшэдэй мэдүүлгэеэ барих болзор мартын 14-дэ түгэсэхэнь. Арадай Хуралай Гүрэнэй байра байшын, нютагай өөрын хүтэлбэриин, хуули ëһонуудай болон гүрэнэй албангай талаар хорооной түрүүлэгшэ Борис Ботоевай һаяхана дуулгаһаар, хэнэйшье энэ тушаалда томилогдохонь ұшөө мэдэгдээгүй. Нэгэш мэдүүлгэ...

09 марта 2017, 11:30


Арадай Хуралда Михаил Гергенов олон үхибүүтэй айлда газар таһалжа үгэхэ тухай асуудал табиба

Олон хүүгэдтэй айлнуудта түлбэригүүгөөр газар үгэхэ тухай асуудал Арадай Хуралай депутат Михаил Гергенов ээлжээтэ хуралдаан дээрэ бодхообо. Энээн тухай хуулида хубилалтануудые оруулха талаар зүбшэлгын үедэ тэрэ үшөө 2008 ондо абтаһан олон үхибүүтэй айлнуудые газараар хангаха тухай заршамай байһаар байтар юундэ энэ асуудал урагшаа ябанагүйб, ганса Улаан-Үдэ хотодо тиимэ газарта хүртэлсэхэ...

09 марта 2017, 10:53


Буряад Уласта баригдаһан авто-унаануудые тон дүтын машина табидаг газарта абаашадаг болохо

Гажа буруу машинаяа табиһан гү, али харгын дүрим хазагайруулһан зоной авто-унаанууд эгээл дүтын табилгын газарта абаашагдадаг болохо. Энээн тухай хуулиин дурадхал Арадай Хуралда бүри һая, мартын 1-дэ оруулагдаба. Гажа буруу машинаяа табиһан гү, али харгын дүрим хазагайруулһан зоной авто-унаанууд эгээл дүтын табилгын газарта абаашагдадаг болохо. Энээн тухай хуулиин дурадхал Арадай Хуралда бүри һая, мартын 1-дэ оруулагдаба...

09 марта 2017, 10:27


Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнууд фермернүүдтэ түлбэригүй гектар газар таһалжа үгэхые яаранагүй

Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнууд ээлжээтэ хуралдаан дээрээ фермер зондо газар таһалжа үгэхэ тухай хуули гансата хоëр уншалгаар абахагүй байшоо. Хүдөөгэй ажал эрхилхэ газар түлбэригүйгөөр хубаахые хараалһан хуули саазые һунгамалнууд урид хэды баталһан байбашье, дахин тэрээндээ эрьежэ бусаад, түрүүшын ганса уншалгын түлөө дуугаа үгэбэ. Буряад Уласай Арадай Хуралай...

09 марта 2017, 09:55


Хорюултай газарта малаа адуулһанай түлөө ялын хэмжээ дээшэлүүлхэ гэжэ Арадай Хурал тунхаглаба

Мартын 1-дэ болоһон ээлжээтэ хуралдаан дээрээ Арадай Хуралай депутадууд «Захиралта хазагайруулһан тухай» хуулида хорюултай газараар мал адуулһанай түлөө ялын хэмжээ дээшэлүүлхэ тухай хубилалта баталба. Энэ дурадхал зууршалагша Арадай Хуралай Газарай асуудалнуудай, хүдөө ажахын болон хэрэгсээнэй дэлгүүрэй талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Баир Гармаевай тэмдэглэһээр, парламентын дэргэдэхи Нютагай...

09 марта 2017, 09:29


Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар...

19 декабря 2016, 08:45


Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой. Буряад орондо байгаалиин ариг...

19 декабря 2016, 08:23


Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш...

19 декабря 2016, 08:00


Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ. Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта...

19 декабря 2016, 07:47


Байгал шадархи улас можонууд Алас Дурнын жэшээгээр дэмжэгдэхэ

Москвада гүрэн түрын засагай газарай ноябриин 23-да үнгэрһэн суглаан дээрэ Байгал шадарай нютаг можонуудые хүгжөөхэдөө Алас Дурна оршонхи нютагуудта тааруулагдаһан арга нүхэсэлнүүдые, олон тоото хүнгэлэлтэнүүдые хэрэглэхэ боломжонууд зүбшэгдэбэ. Москвада гүрэн түрын засагай газарай ноябриин 23-да үнгэрһэн суглаан дээрэ Байгал шадарай нютаг можонуудые хүгжөөхэдөө...

16 декабря 2016, 09:20


Аюулта онсо байдалһаа хамгаалма тосхонууд Буряад орондо тодорхойлогдобо

Онсо байдалда орожо боломоор нютагуудай тоглолтые Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табижа баталба. Тэрээн дотор холын, харгы замгүй, али үгы һаа зайн галай, хэлхеэ холбооной холбоо муутай нютагууд ороо гэжэ гүйсэдхэхы засагай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Онсо байдалда орожо боломоор нютагуудай тоглолтые Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табижа баталба. Тэрээн дотор холын, харгы замгүй, али үгы һаа зайн галай, хэлхеэ холбооной...

16 декабря 2016, 08:46


Буряад орон 2017 ондо хоёр сая аяншалагшадые угтан абахаар бэлдэнэ

Хоёр сая хүн – эды шэнээн аяншалагшад Буряад орондо буухаар түсэблэгдэнэ. Декабриин 7-до уласай толгойлогшо Вячеслав Наговицынай дуулгаһаар, энэ тоо Байгал далайн ариг сэбэртэ һаад асархагүй. 2016 оной дүнгүүдээр энэ баримта нэгэ саяһаа дээшэ гарахаар хараалагдана. Багсаамжалхада энэ жэл нэгэ сая 40 мянган хүн наашаа ерэһэн байна. 2007 онойхитой сасуулхада аяншалагшадай тоо 4,5 дахин дээшэлээ. Хоёр сая хүн – эды шэнээн...

15 декабря 2016, 09:17


Буряад орондо Толгойлогшын дэргэдэ мэргэжэлшэдэй талаар Зүблэл ажалаа эхилбэ

Мэргэжэлтэдые шэлэхэ ажал шэнээр һэргээхэ шухала гэһэн һанал үнгэрэгшэ зун Буряадай аха захатанай зүблэлэй суглаан дээрэ соносхогдоһон байгаа. 2016 оной октябрьта улас түрын толгойлогшын зарлигаар тиимэ зүблэл бүридхэгдөө. Тэрэнэй бүридэлдэ гүйсэдхы болоод хуули зохёолгын засаг зургаануудай, эрдэмтэ олониитын, эргэдэй палатын болон олзо эрхилэгшэдэй зүгһөө түлөөлэгшэд оруулагдаба...

15 декабря 2016, 08:25


Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо...

15 декабря 2016, 07:33


Буряад орондо олимпиин халаанай училище дахяад һэргээгдэжэ магад

Буряад уласай Арадай Хуралда энэ асуудал һаянай шэнжэлэгдэдэг болобо. Декабриин 8-да Нютаг можонууд хоорондын холбоонуудай, үндэһэтэнэй асуудалнуудай, залуушуулай засаг түрын, ниитэ болон шажан мүргэлэй холбоонуудай талаар хорооной түрүүлэгшэ Цыденжап Батуев, спикерэй орлогшо Вячеслав Ирильдеев ба Батор Цыбиков гэгшэд тамиршые бэлдэдэг һуралсалай энэ эмхиин хүтэлбэрилэгшэдтэй уулзаһан байна. Буряад уласай Арадай Хуралда энэ асуудал...

14 декабря 2016, 08:14


Капитальна заһабарилга хэр аша үрэтэй гээшэб гэжэ Буряадай Арадай Хурал Тоололгын палатада хандахань

Декабриин 8-да үнгэргэгдэһэн Арадай Хуралай Зүблэлэй суглаан дээрэ олон квартиратай гэрнүүдтэ байдаг зоной бултанда хабаатай зөөри һэльбэн заһабарилга тухай хуулиин хэр бэелүүлэгдэжэ байһан тухай хөөрэлдөөн болобо. «Капитальна заһабарилгын жаса» гэһэн олзо эрхилгын эмхиин нөөсэ хэрэгсэлнүүдые шалгаха тухай Тоололгын палатын тогтоолые баталжа абахаар Эдэй засагай, байгаалиин...

14 декабря 2016, 07:52


Олоной һанамжанууд хараада абтаха

Байра байдал болбосоруулха талаар түсэбүүдэй зохёогдоходо олониитын һанал бодолнууд хараада абтадаг байха. Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын Барилгын болон Гэр байра шэнэлэлгын яаманда байра байдал болбосоруулха ажалаа ябуулхадаа улад зонойнгоо һанамжа, бодомжонуудые улам анхаралтайгаар хараада абадаг болохые баадхаба, гээд Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Байра байдал болбосоруулха талаар түсэбүүдэй зохёогдоходо...

14 декабря 2016, 07:31


Буряад орондо бага болон дунда зэргын олзо эрхилхые гүрэнэй талаһаа туһаламжа гурба дахин ехэ болохо

Арадай Хуралда болоһон дүхэриг шэрээ дээрэ Үйлэдбэрилгын болон худалдаа наймаанай яаман сайд Алексей Мишенинай дуулгаһаар, гүрэнэй талаһаа элдэб ондоо 20-ёод туһаламжа хараалагданхай юм, тэрэ тоодо тэдхэмжэ олгуулха, банкнуудта лаб найдуулга болоод багахан урьһаламжа гэхэ мэтые үгэхэ. Гэхэ зуура, ерэхэ жэлдэ энэ хэрэгтэ 31 сая түхэриг хараалагданхай. Зүгөөр 100 сая түхэриг мүнгэ энэ хэрэгтэ хараалха шухала,...

14 декабря 2016, 07:03


Буряад орондо 2017 ондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ милиард түхэриг шахуу мүнгэн һомологдохо

2017 ондо Буряад орондо миллиард түхэриг ариг сэбэр байдал сахиха хэрэгтэ Буряад орондо дамжуулагдахаар түсэблэгдэнэ. Энээн тухай декабриин 12-то Засаг-Газарай брифинг дээрэ Буряад Уласай Байгаалиин нөөсэнүүдэй яаман сайд Юрий Сафьянов дуулгаба. Тэрэнэй хэлэһээр, Ородой Холбоото Уласта 2017 он «Ариг сэбэрэй он» гэжэ соносхогдобо, тиимэһээ энэ талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгүүдые хараалһан зарим тэды хэмжээ ябуулганууд...

14 декабря 2016, 06:56


Буряад уласта хүүгэдэй технопарк байгуулха тухай һанаан бии

Буряад уласта хүүгэдэй технопарк байгуулха түсэб табигдаба. Толгойлогшын ба Засагай Газарай хэблэлэй албанай мэдээсэһээр, Ородой Холбоото Уласай юрэнхылэгшэ Владимир Путин Гүрэн түрын Суглаанда хандаха дээрээ Ородой Холбоото Уласта хүүгэдэй 40 технопарк байгуулха даабари табиһан байгаа. Буряад орондо энэ талаар ажал ябуулагдажа эхилэнхэй, онол эрдэмэй түбүүд ганса ниислэлдэ бэшэ, хүдөө аймагуудташье бии. Буряад...

14 декабря 2016, 06:48


Буряад орондо шэнэ жэлһээ хүүгэдэй сэсэрлигэй түлөө түрэлхидэй түлбэриин зарим хубиие тэхэрюулхэ гурим хубилха

Арадай Хуралай уладай юрэ байдалай талаар хорооной түрүүлэгшэ Александр Стопичевай ойлгуулһаар, түрэлхидэй түлбэри тэхэрюулхэдээ айлай олзо оршо хараада абтадаг болохо. Арадай Хуралай уладай юрэ байдалай талаар хорооной түрүүлэгшэ Александр Стопичевай ойлгуулһаар, түрэлхидэй түлбэри тэхэрюулхэдээ айлай олзо оршо хараада абтадаг болохо. Мүнөө дээрээ хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэй үхибүүгээ...

08 декабря 2016, 07:50


Буряад Уласай Арадай Хуралда нефрит шулуу олзобориллхо талаар байдал зүбшэгдэбэ

Буряад орондо нефрит шулуу олзоборилго хэр ябуулагдажа байнаб гэжэ, мүн һалбариин саашанхи хараа шэглэл тухай зүблэлдөөн Арадай Хуралда үнгэрбэ. Эдэй засагай болон байгаалиин нөөсэнүүдые ашаглалтын талаар хорооной түрүүлэгшэ Анатолий Кушнаревай онсолһоор, эндэмнай малтамалнуудые ашаглалгын байдал парламентын һүүлшын хуралдаанай үедэ зүбшэгдэһэн байгаа. «Тэндэхи байдал юрэнхы дээрээ...

08 декабря 2016, 07:00


Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд үхибүү үргэжэ абаһан зондо түлбэри нэмэхэ тухай хуулиие хүсэндэнь үлөөгөө

Үхибүү үргэжэ абаһан айлда туһа хүргэлгын хэмжээнүүд тухай хуулида зарим тэды заһалтануудые Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд ээлжээтэ сесси дээрээ оруулба. Тиигэжэ табанһаа дээшэ хүүгэдые үргэжэ абаһан тиимэ түрэлхидтэ үгтэдэг урмашуулгада 24025 түхэриг нэмэхэ тухай хуулиин хүсэ һунааба. Тус хуулиин болзор энэ жэлэй декабриин 31-дэ дүүрэхэ байгаа. Үхибүү...

07 декабря 2016, 11:10


Буряад Уласай 2017 оной мүнгэн һангай бүридэл Арадай Хуралда декабриин 13-да хоёрдохи уншалгаар зүбшэгдэхэ

Декабиин 13-да Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ, 21-дэхи хуралдаа сесси үнгэрхэ. Энээн тухай захиралтада парламентын спикер Цырен Доржиев гар табиба. Сессиин үзэмжэдэ гол асуудал гэжэ 2017 оной мүнгэн һан тухай хуулиин түсэл хоёрдохи уншалгада табигдахаар түсэблэгдэнхэй. Декабиин 13-да Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ, 21-дэхи хуралдаа сесси үнгэрхэ. Энээн тухай захиралтада парламентын спикер Цырен Доржиев гар табиба. Сессиин үзэмжэдэ гол...

07 декабря 2016, 10:35


Буряад орондо элүүрые хамгаалгын һалбари хангаха мүнгэн хагсангүй үлэжэ магад

Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд 2017 оной мүнгэн һанда элүүрые хамгаалгын һалбариие хангалтын мүнгэнэй хэмжээ бү хагсаая гэһэн дурадхал оруулаа. Депутат Александр Стомичевай тэмдэглэһээр, гансал мэдээсэлэйнь түбые энээндэ дайража болохо. Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд 2017 оной мүнгэн һанда элүүрые хамгаалгын һалбариие хангалтын мүнгэнэй хэмжээ бү хагсаая гэһэн дурадхал оруулаа...

07 декабря 2016, 07:19


Арадай Хуралай депутат Зоригто Цыбикмитов: филармониие үгы хэхэ тухай яряа дэмы таамаг

Буряадай филармониие усадхаха тухай шууяа Арадай Хуралай Мүнгэн һангай, налогай болон мүнгэнэй эрьесын талаар хорооной түрүүлэгшэ Зоригто Цыбигмитов тайлбарилжа үгэбэ. Тэрэнэй тэмдэглэһээр, хүгжэмэй тэрэ хүреэлэниие үгы хэхэ тухай яряа гараашьегүй, гаранашьегүй, гээд Буряадай парламентын хэблэлэй албан дуулгаба. Буряадай филармониие усадхаха тухай шууяа Арадай Хуралай Мүнгэн һангай, налогай болон мүнгэнэй...

06 декабря 2016, 12:17


Владимир Павлов һургуулиин автобусуудай түлхюурнүүдые барюулгын ёһололдо хабаадалсаба

Буряад Уласай Арадай Хуралай түрүүлэгшын уялгануудые дүүргэгшэ Владимир Павлов хүдөө аймагуудай һургуулинуудта дамжуулагдаха автобусуудай түлхюурнүүдые барюулгын баяр ёһололдо хабаадаба. Энээн тушаа улас түрын парламентын хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряад Уласай Арадай Хуралай түрүүлэгшын уялгануудые дүүргэгшэ Владимир Павлов хүдөө аймагуудай һургуулинуудта дамжуулагдаха...

17 ноября 2016, 14:01


Жэлэй дүүрэтэр Буряад уласта түшэмэлнүүдэй пенсинүүдтэ тусхай нэмэлтэнүүд 40 сая шахуу түхэригөөр хасагдаха

Гүрэнэй ажалда ябаһан албатанай пенсидэ нэмэри мүнгэнэй бүхы хэмжээн 2016 оной дүрэтэр 37,7 сая түхэригөөр хасагдаха болоо. Энээн тухай улас түрын мүнгэн һан тухай хуулиин түсэл дотор хэлэгдэнэ. Энэ түсэл Арадай Хуралай ноябрь соо үнгэрхэ сесси дээрэ харагдаха. Гүрэнэй ажалда ябаһан албатанай пенсидэ нэмэри мүнгэнэй бүхы хэмжээн 2016 оной дүрэтэр 37,7 сая түхэригөөр...

17 ноября 2016, 14:00


2017 ондо БуряадУласай Арадай Хуралай ажалда гэжэ хараалагдаһан гаргашануудай хэмжээн 5,6 саяар хямда болгогдохо

Арадай Хуралай ажал ябуулга хангалгын гаргашанууд 2017 ондо 3,4% гэхэ гү, али 5,6 сая түхэригөөр хасагдахаар дурадхагдаба. Тиигэжэ хасагдаһанайнь һүүлдэ 233,2 сая түхэриг энэ хэрэгтэ үлэхэ болоно гээд багсаагдана. Энээн тухай хуулиин түсэл ноябриин 17-до үнгэргэгдэхэ ээлжээтэ сесси дээрэ харагдаха гээд "Восток-Телеинформ" мэдээсэнэ. Арадай Хуралай ажал ябуулга хангалгын гаргашанууд 2017 ондо 3,4% гэхэ гү, али...

17 ноября 2016, 13:58


Улаан-Үдэдэ Арадай Хуралай амаралтын һүүлээрхи түрүүшын ээлжээтэ хуралдаан үнгэрбэ

Арадай Хуралай зунай амаралтын удаа түрүүшын хуралдаан Улаан-Үдэдэ үнгэрбэ. Зүбшэлгэдэнь 48 асуудал табигдаһан байна, тэрэ тоодо эгээл шухала асуудалнуудай нэгэн – Буряад Уласай мүнгэн һангай оршо гаршанууд тухай улас түрын мүнгэ алтанай яаманай тоосоон шагнагдаа. Арадай Хуралай зунай амаралтын удаа түрүүшын хуралдаан Улаан-Үдэдэ үнгэрбэ. Зүбшэлгэдэнь 48 асуудал табигдаһан байна, тэрэ тоодо...

26 сентября 2016, 07:44


Буряад Уласай гүрэнэй үри арбан миллиард бүридүүлнэ

Буряад Уласай үри мүнөө дээрээ 10,1 миллиард түхэриг бүридүүлнэ. Энээн тухай Тоололгын Палатын түрүүлэгшэ Евгений Пегасов Буряад Уласай Арадай Хуралай сентябриин 22-то үнгэрһэн сесси дээрэ тэмдэглэбэ. Гэбэшье, энэ хэмжээн хуляар табигдаһан дээдэ хэмдэ хүрэнэгүй. Буряад Уласай үри хадаа 2015 оной дүнгүүдээр, табигдаһан хэмэй гэхэ гү, али өөрын бүхы зөөриин...

26 сентября 2016, 07:43


Буряад Уласай Засагай Газарай түрүүлэгшын орлогшо Иннокентий Егоров: 2017 оной мүнгэн һан хүндэ байха

2017 оной мүнгэн һангай бүридүүлгэ нилээд хүндэ байхаар хараалагдана гээд Буряад Уласай Засагай Газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо Иннокентий Егоров Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ һанамжалһанаа дуулгаба. Гүрэн түрын талаһаа тэдхэмжэнүүдэй хэмжээн саашадаашье унаха гэһэн үгэнүүдыень мэдээсэлэй «Восток-Телеинформ» агентство дамжуулна. 2017 оной мүнгэн һангай бүридүүлгэ...

26 сентября 2016, 06:40


Арадай Хуралай депутат Улаан-Үдэдэ гурбадахи хүүргэ бариха тухай асуудал Шуваловта табиһан байна

Улаан-Үдэдэ Үдэ гол дээгүүр гурбадахи хүүргэ бариха тухай асуудал ОХУ-гай вице-премьер Игорь Шуваловта Буряадай Арадай Хуралай депутат Сергей Бужинаев табиһан байна. Мэдээсэлэй «Восток-Телеинформ» агентствын сурбалжалагшада тэрэнэй дуулгаһаар, энэ асуудалаа Дмитрий Медведевтэ хандуулха һанаатай байгаа, теэд уулзалгын үедэ үгэ тэрээндэ үгтөөгүй. Тиин асуудалтаяа Игорь Шуваловай олзын хэрэг эрхилэгшэдтэй болон...

21 сентября 2016, 11:02


Буряад Уласай Арадай Хурал юһэ дүгээр һарын хуралдаанда харагдаха асуудалнуудые баталба

Буряадай Арадай Хуралай сентябриин 22-то үнгэрхэ сесси дээрэ дүн хамта 51 асуудал харагдахаар оробо. Гурбан асуудал «Засагай Газарай сагай» үедэ зүбшэгдэхөөр баталагдаа. Тиигэжэ зарим депутадууд 2016 ондо мүнгэн һангаа улам наринаар ашаглаха тухай асуудал оруулан байна. Буряадай Арадай Хуралай сентябриин 22-то үнгэрхэ сесси дээрэ дүн хамта 51 асуудал харагдахаар оробо. Гурбан асуудал «Засагай Газарай сагай» үедэ зүбшэгдэхөөр...

19 сентября 2016, 11:00


Буряад уласта зунай амаралтын урдахи һүүлшын хуралдаан үнгэрбэ

Арадай Хуралай ээлжээтэ, арбан наймадахи хуралдаан Улаан-Үдэдэ июниин 23-да үнгэрбэ. Энэ зүблөөн амаралтын урдахи эсэсэй байхын хажуугаар һүүлэй сагта улас түрын мүнгэн һан тухай асуудалай харагдаагүй түрүүшын хуралдаан болобо. Депутадуудай үзэмжэдэ 41 асуудал энэ удаа табигданхай, тэрэ тоодо Буряад Уласай Толгойлогшын 2011 онһоо 2015 он болотор хэһэн ажалай дүнгүүд тухай...

27 июня 2016, 06:24


Арадай Хуралда мүнгэн һангай урда жэлдэ гүйсэдхэгдэһэн тухай тоосоон шангагдахань

Буряад Уласай «2015 ондо улас түрын мүнгэн һангай гүйсэдхэгдэһэн тухай» хуулиин түсэл Арадай Хуралда июниин 28-да шагнагдахань. Эхиниинь үдын хоёр сагта. Улас түрын парламентын хэблэлэй албанай мэдээсэһээр, тус хуралдаанда хабаадаха, дурадха оруулха гэбэл, июниинь 24 болотор иимэ хаягаар мэдүүлгэ эльгээхэдэ болоно: Улаан-Үдэ, Сүхэ-Баатарай гудамжа, 9, индекс 670001. Буряад Уласай «2015 ондо улас түрын мүнгэн...

22 июня 2016, 11:40


Буряадта үхибүү үргэжэ абаха гурим шангадхагдаба

«Түрэлхидгүй үлэһэн үншэн үлбэр үхибүүдые айлда даалгаха гурим нарижуулха» гэһэн гаршаг доро дүхэриг шэрээ Арадай Хуралда июниин 15-да үнгэрөө. Буряад уласай Засагай Газарай түрүүлэгшын олониитэ хүгжөөлтын талаар орлогшо Владимир Матхановай үгөөр, мүнөө сагта хуулиин ёһоор энэ талаар хараалагдаһан эрилтэнүүд үшөөл...

22 июня 2016, 09:35


Улаан-Үдэдэ олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ зоррюулжа олон үүргэтэ түб байгуулая гэжэ залуу олзо эрхилэгшэд дурадхана

Улаан-Үдэдэ олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ зоррюулжа олон үүргэтэ түб байгуулая гэжэ залуу олзо эрхилэгшэд дурадхана. Иимэ зүйл Арадай Хуралда үнгэргэгдэһэн уншалгануудай дүнгүүдээр абтаһан резолюци согсолго дотор оруулагдаа. Тус түб хадаа олзо эрхилэгшэдэй, илангаяа, һая эхилжэ байһан хүнүүдтэ элдэб эмхи зургаануудтай харилсаха асуудалнуудые шиидхэхэ хэрэгтэ туһа хүргэн, «нэгэ сонхын» аргаар...

20 июня 2016, 11:37


Залуу эрдэмтэдые дэмжэхэ талаар грантын жаса байгуулха тухай дурадхал Буряад Уласай толгойлогшодо дамжуулагдаба

Залуу эрдэмтэдые дэмжэхэ талаар грантын тусхай жаса байгуулха тухай дурадхал Буряад Уласай толгойлогшодо дамжуулха гэһэн зүйл Арадай Хуралай уншалгануудай дүнгүүдээр абтаһан резолюци согсолго дотор оруулагдаа. Буряадай Эрдэмэй Түбэй залуу эрдэмтэдэй Зүблэлэй түрүүлэгшэ Евгений Нолевай тэмдэглэһээр, мүнгэ һомолходоо гүрэнэй захил доро тэрэнээ зорюулха шухала. Залуу эрдэмтэдые дэмжэхэ талаар грантын тусхай жаса...

20 июня 2016, 11:04


Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд эндэхэ үүлтэрэй эбэртэ бодо мал үдхэхэ һэдэлгэнүүдые дэмжэхэ гэжэ шиидэбэ

Буряад үхэрэй үүлтэр һэргээхэ хэрэгые Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд ехэтэ дэмжэнэ. Юрэнхыдээ, энэ хэрэгые Хяагтын аймагай малшад эрхилэн ябуулжа эхилэнхэй. Парламентын һунгамалнууд эрдэмтэдтэй хамта малай үбэлжэлгэ хэр үнгэрөөб гэхэ мэтын тусхай шэнжэлэлгэнүүдые «Хяагтын» гэһэн хүдөө ажахыда үнгэргөө гээд Арадай Хуралай хэблэлэй албан дуулгаба. Буряад үхэрэй үүлтэр...

26 мая 2016, 05:16


Буряадай Арадай Хуралай депутадууд Монголдо болоһоно «Алтанбулаг Экспо – 2016» гэһэн хуралдаанда һая хабаадаба

Буряад Уласай Арадай Хуралай бүлэг һунгамалнууд түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиевтай хамта Монголдо оршодог «Алтан булаг» гэжэ сүлөө харилсаанай бүһэлүүр (зооно) дотор үнгэрһэн Уласхоорондын «Алтанбулаг Экспо – 2016» гэһэн хуралдаанда хабаадаа. Тэндэ Буряад уласые түлөөлжэ Сергей Пашинский, Валерий Цыремпилов, Татьяна Берлина, Виктор Абушеев, Екатерина Цыренова гэгшэд ошоһон байна. Тэрэшэлэн...

25 мая 2016, 08:05


Буряад уласта оюутад «Бултые буруушаанаб» гэжэ хүсэнэгэй үгыдэ һунгалтада ябанагүй гээд Арадай Хуралай депутадууд элирүүлбэ

Залуушуулай ямарш һунгалтануудта хабаадахагүй бэрхэ байдал Арадай Хуралда зүбшэгдэбэ. «Һунгалтанууд залуушуулай нюдөөр» гэһэн сэдэбтэй «Дүхэриг шэрээдэ» парламентын һунгамалнууд, мүн тиихэдэ дээдэ һургуулинуудай оюутад, залуушуулай эмхинүүдэй түлөөлэгшэд хабаадаба. Эндэ ерэһэн оюутад һунгалтануудта ябаагүй гол шалтагаан гэжэ гүрэнэй засаг түрэдэ этигэхэ гээшэ хэсүү...

25 мая 2016, 07:15


Буряад Уласай Эдэй сайдаар Зандра Сангадаиев томилогдобо

Буряад Уласай Арадай Хурал улас түрын Эдэй сайдаар ниислэл хотын сити-менеджер Занда Сангадиевые томилхые зүбшөөбэ. Энэ асуудал парламентын 2-р һарын 25-да үнгэрһэн ээлжээтэ сесси дээрэ харагдаһан байгаа. Тэрэн олонхи дуугаар дэмжэгдээ. Сангадиевые һунгамалнуудай урд Буряад Уласай Түрүүлэгшын орлогшо – Толгойлогшын захиргааниие хүтэлбэрилэгшэ Петр Носков зууршалаа. Буряад Уласай Арадай Хурал улас түрын Эдэй сайдаар...

25 марта 2016, 12:26


Буряад Уласта Аймаг нютагуудай һунгуулиин комиссинууд юридическэ нюрнуудай нэрэ хүндэтэй боложо магад.

(ТИК – территориальная избирательная комиссия) – Аймаг нютагуудай һунгуулиин комиссинууд Буряад Уласта юридическэ нюрнуудай нэрэ хүндэтэй боложо магад. Арадай Хуралай Гүрэн түрын байгуулалтын, нютагай өөрын хүтэлбэриин, хуули ёһонуудай ба гүрэнэй алба хаалгын талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Виктор Малышенкын һанамжаар, тиигэбэлнь һунгуулиин комиссинуудай гэшүүд улам наринаар ажалдаа хандаха болохо...

23 марта 2016, 13:00


Буряад уласта VIP-пенси тухай хуули ёһо болбосоруулха талаар ажалай бүлэг байгуулагдаба

Буряад орондо «VIP-пенси тухай» хуули болбосоруулха зорилготойгоор Буряад Уласай Арадай Хуралай депудуудай болоод Толгойлогшын ба Засагай Газарай түлөөлэгшэдэй хабаадалгатай хамта ажаллаха тусхай бүлэг байгуулагдаба гээд улас түрын парламентын хэблэлэй албан дуулгаба. Тус бүлэгэй бүридэлдэ парламентын бүхы хороонуудай түрүүлэгшэнэр, мүн үнөөхи үүсхэл оруулһан Михаил Гергенов, тиихэдэ Федор...

23 марта 2016, 12:15


Буряад Уласта Арадай Хурал тухай хуули ёһо зохёогшодой нэгэн болохо хүндэ хүшөө нээгдэбэ

Буряадай Арадай Хуралай депутадууд гүрэн түрын элитэ ажаябуулагша Владимир Сагановай хүшөө нээлгын ёһололдо хабаадаба. Владимир Саганов хадаа Буряад Уласай засаг түрын байгуулалтада нилээд горитой хубита оруулһан, уласай Конституци абахые үүсхэгшэдэй нэгэн мүн. Тэрэшэлэн, Буряад Уласай Арадай Хурал тухай хуули зохёолгодо тон ехэ хабаатай. Буряадай Арадай Хуралай депутадууд гүрэн түрын элитэ ажаябуулагша Владимир Сагановай...

18 марта 2016, 05:20


Гэр байрын бүгэдын хэрэгсээ тухай асуудал Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаанай «Засаг газарай саг» соо харагдаха

Олоной гэрнүүдтэ ажаһуугшадай бүгэдын хэрэгсээ гэжэ зайн галай түлөө түлбэри хэр зүб тоологдоно хаб гэһэн асуудал Арадай Хуралай дүрбэ дүгээр һарада үнгэрхэ ээлжээтэ хуралдаан дээрэ харагдаха. Энэ асуудал хуралдаанай түсэбтэ «Засаг газарай саг» соо хэлсэгдэхээр оруулагдаба. Буряад Уласай Засаг газарай үмэнэһөө элидхэгшэ үшөө тодороодүй. Олоной гэрнүүдтэ...

18 марта 2016, 04:42


Буряад Уласай Засагай Газар мүнгэн һангаа агшаахань

Буряад Уласай Засагай Газар улас түрын мүнгэн һангай гаргашануудые хоёр миллиард түхэригөөр бага болгохо тухай хуулиин түсэл зохёожо байна гээд һурагтай. Тэрэнь Арадай Хуралай апрелиин 21-дэ зарлагдаһан удаадахи хуралдаан дээрэ зүбшэгдэхэ. Буряад Уласай Засагай Газар улас түрын мүнгэн һангай гаргашануудые хоёр миллиард түхэригөөр бага болгохо тухай хуулиин түсэл зохёожо байна гээд һурагтай...

04 марта 2016, 04:20


Буряадай Арадай Хурал болон Дотоодын хэрэгүүдэй яаман хоёр холбоо харилсаатайгаар ажаллаха тухай хэлсээ баталба.

Тус дансада Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Цырен Доржиев ба Буряадай МВД-гэй сайд Олег Кудинов гэгшэд гараа табяа. «Энэ хэлсээмнай улад зоной аюулгүй байдал сахиха хэрэгтэ аша туһатай байхань дамжаггүй», - гээд Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ бата найдамтай. Тус дансада Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Цырен Доржиев ба Буряадай МВД-гэй сайд Олег Кудинов гэгшэд гараа табяа. «Энэ хэлсээмнай улад зоной аюулгүй байдал сахиха хэрэгтэ...

03 марта 2016, 09:23


Хүүгэдэй зурагуудай урилдаан «Байгалай онтохонууд» сайтын эхи табиба

«Үльгэр зуранабди» гэһэн гаршагтай интернет-урилдаан «Байгалай онтохонууд» сайт дээрэ эхилбэ. Эмхидхэгшэд болохо www.baikal-tales.ru сайтын захиргаанай мэдээсэһээр, эндэ 3-һаа 14 хүрэтэр наһанай үхибүүд хабаадаха аргатай. Тиихэдээ «Байгалай онтохонууд» сайт дээрэ табигдаатай али нэгэ үльгэрэй удхаар зураг зуража, тэрэнээ сайтын гү, али редакциин хаягаар эльгээхэ хэрэгтэй. «Үльгэр зуранабди» гэһэн гаршагтай...

04 декабря 2015, 11:10


Буряад Уласта «Байгалай онтохонууд» интернет-түсэл эрхилэгдэбэ

«Байкальские сказки» - «Байгалай онтохонууд» - «Baikal-tales» гэһэн мэдээсэлэй, соёл-һуралсалай шэнэ интернет-сайт Буряад орондо бии болобо. Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай захиргаанай дэмжэлгээр «Восток-Телеинформ» агенство энэ түсэл болбосоруулна. Түсэл зохёожо хүтэлэгшэ мэдээсэлэй «Восток-Телеинформ» агентствын генеральна директор Анжелика Мешковагай хөөрэһөөр, иимэ сайт байгуулха тухай һанаан үнихэнэй, үшөө...

04 декабря 2015, 10:45


Буряад Уласта хуули бусаар бариһан 1,5 мянган гэрэй эзэд эзэмдэһэн байраяа бүридхэлдэ оруулха эрхэтэй болохонь

Буряад Уласай Арадай Хурал хоёрдохи уншалгаар 2010 он болотор ёһо бусаар баригдаһан гэрнүүдые дансатай болгохо тухай хуулиин түсэл дэмжэбэ. Тэрэнэй ёһоор гэрэй эзэн гэһэн гэршэдэ үшөө 1,5 мянган хүн хүртэхэ һанаатай. Иимэ удхатай хуулиин түсэл Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ Буряад Уласай Зөөриин ба газарай харилсаанай яаман-сайдай уялгануудые дүүргэжэ байгааша Марина Коротич мэдээсэн оруулһан...

25 ноября 2015, 11:10


2016 ондо Буряад Уласай АПК-да 800 сая түхэриг шэглүүлэгдэхэ

2016 ондо Буряад Уласай агро-үйлэдбэриин байгуулалтын хүгжэлтэдэ дүн хамта 838,7 сая мүнгэн һомологдохо. Нёдондонойхитой сасуулхада энэ һалбарида гаргашалагдаха мүнгэнэй хэмжээн 30 гаран хубяар агшаа. Гэбэшье, Мүнгэн засагай яаман-сайд Игорь Шутенковай Арадай Хуралай сесси дээрээ дуулгаһаар, эды шэнээн гаргаша республикын һанһаа хангагдадаг бусад һалбаринуудта орходоо тон ехэ болоно. 2016 ондо Буряад Уласай агро-үйлэдбэриин...

23 ноября 2015, 08:28


Буряад Уласта нэгэдэхи уншалгаар 2016 оной мүнгэн һан баталагдаба

Ээлжээтэ сесси дээрээ Арадай Хуралай һунгамалнууд нэгэдэхи уншалгаар 2016 оной улас түрын мүнгэн һан баталба. Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Цырен Доржиевай тэмдэглэһээр, хуулиин ёһоор нэгэдэхи уншалгаар мүнгэ алтан тухай жэлэй гол хуулиин тон юрэнхы баримтанууд – олзо оршын, гарза гаргашын хэмжээн, үри шэринүүд, дуталдаһан мүнгэн г.м. баталгдадаг. Бусад баримтанууд декабриин 10-да үнгэрхэ хоёрдохи уншалгын...

23 ноября 2015, 08:16


Арадай Хуралай депутадууд Вячеслав Наговицындэ долоодохи орлогшые зүбшөөбэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман-сайд Даба-Жалсан Чириповые Засагай Газарай Түрүүлэгшын агро-үйлэдбэриин һалбариин ба хүдөө нютагуудые хүгжөөхэ талаар орлогшын тушаалда зүбшөөбэ. Чириповые Буряад Уласай Засагай Газарай Түрүүлэгшын орлогшо, Толгойлогшын захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Петр Носков дэбжүүлэн танилсуулаа. Тэрэнэй...

20 ноября 2015, 12:59


Анатолий Кушнарев Арадай Хуралай Эдэй засагай талаар хорооной шэнэ түрүүлэгшээр һунгагдаба

Буряад Уласай Арадай Хуралай Эдэй засагай, байгаалиин нөөсэ баялиг хэрэглэмжын болон оршон тойронхи ариг сэбэрые сахилгын талаар хорооной шэнэ түрүүлэгшээр Анатолий Кушнарев һунгагдаба. Анха түрүүн энэ тушаалда хоёр депутат дэбжүүлэгдэһэн байгаа – Анатолий Кушнарев, Сергей Бужинаев. Тусхай һунгалтын дүнгөөр, Кушнаревай түлөө 33 депутат дуугаа үгөө, харин Бужинаевые 26...

20 ноября 2015, 12:35


Гүрэнэй программануудта хараалагдаһан мүнгэн мүртэй үндэһэ гуримгүйгөөр хубаарилагдана гээд Буряад Уласай Арадай Хуралай спикер бодомжолно

Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев улас мужын һанһаа хангагдаха гүрэнэй программануудай зарим хэмжээ ябуулгануудые улам наринаар хаража үзэхэ тухай һанаһанаа мэдүүлбэ. Жэлһээ жэлдэ горитой мүнгэн нэгэ хэрэг зорилгоһоо нүгөө тээшээ шэглүүлэгдэнэ, энэ хадаа үндэһэлхэ гуримай хүсэд болбосоруулагдаагүйһөө эхитэй гээд тэрэ мүнөөдэр...

15 ноября 2015, 22:15


Арадай Хуралай һунгамалнууд эзэгүй нохойнуудта чип-тамга табихые дурадхана

Нохойнуудые чип-тамгатай болгохо шухала гээд Арадай Хуралай депутадууд бодомжолно. Улас түрын парламентын хэблэлэй албанай мэдээсэһээр, Газарай асуудалнуудай, хүдөө ажахын хэрэгэй болон эд хэрэглэгшэдэй дэлгүүрэй талаар хорооной гэшүүд, мүн Буряад Уласай Мал амита эмшэлгын хүтэлбэрилхы зургаанай, тиихэдэ Улаан-Үдын захиргаанай түлөөлэгшэд бүгэдөөрөө эзэгүй амитадта зорюулагдаһан...

15 ноября 2015, 06:38


Буряадай хүдөө ажахы эрхилэгшэд Улас түрын һанһаа дэмжэлгэдэ хүртэжэ магад

Хүдөө ажахы эрхилэгшэдые дэмжэе гэһэн дурадхал Уласай Засагай Газарһаа ороо. Энэ дурадхалынь ноябриин 17-до үнгэрхэ ээлжээтэ сесси дээрэ хуули боложо буйлуулагдахаар зүбшэгдэхэ. Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албанай ойлгуулһаар, ган гасуурһаа хохидоһон ямаршье туһада хүртөөгүй малшадта дэмжэлгэ олгуулха тухай эндэ хэлэгдэнэ. Хүдөө ажахы эрхилэгшэдые дэмжэе гэһэн...

14 ноября 2015, 02:35


Буряад орондо малай хүүрнүүд республикын мэдэлдэ даалгагдахань

Буряад уласта малай эзэгүй хүүрнүүд республикын мэдэлдэ үгтэхэ. Тусхай хуулиин түсэл Арадай Хуулиин ээлжээтэ сесси дээрэ, сентябриин 24-дэ харагдаха. Мал адууһанһаа һүжэрдэг үбшэнгүүдһээ һэргылэмжын хэмжээнүүдые хараалһан тэрэ данса малай хүүрнүүдые эзэтэй болгохо асуудалые хуулиин ёһоор гуримшуулха жэшээтэй. Буряад уласта малай эзэгүй хүүрнүүд...

21 сентября 2015, 05:01


Арадай Хуралай депутат Баир Гармаев: тоо бүридхэл хүдөө ажахын гаргашануудые доошолуулха

2016 ондо Буряад уласта үнгэргэгдэхэ тусхай тоо бүридхэл хүдөө ажахын һалбариин гаргашануудые доошолуулха хэрэгтэ туһатай байха зэргэтэй. Арадай Хуралай Газарай асуудалнуудай, таряалангын политикын болон эд хэрэглэмжын дэлгүүрэй талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Баир Гармаевай бодомжоор, энэ ябадал гол түлэб ветеренариин управлениин ажалай гаргашануудта хабаатай. 2016 ондо Буряад уласта үнгэргэгдэхэ тусхай тоо...

21 сентября 2015, 01:55


Буряад Уласта авиакомпанинууд налогһоо сүлөөлэгдэжэ магад

Буряад Уласай Тээбэриин яаман республика дотор бүридхэлдэ абтаһан авиакомпанинуудые эд зөөриин налогһоо сүлөөлхэ тухай хуулиин түсэл зохёобо. Буряадай Тээбэриин яаманай Тээбэри болон холбоо хүгжөөлгын талаар хорооной түрүүлэгшэ Юрий Санжановай олониитын зүблэлэй хуралдаан дээрэ мэдээсэһээр, иимэ хуулиин түсэл зохёохо тухай даабари толгойлогшо Вячеслав Наговицын байгша оной үшөө...

20 сентября 2015, 06:52


Буряадай гүрэнэй университет шэнэ мэргэжэлтэдтэй, хамтын байратай, лабораторитой, хүүгэдэй сэсэрлигтэй болохо

Бурядай гүрэнэй дээдэ һургуулида багша мэргэжэлтэдые гаргажа байхын тулада бюджедһээ хангалтатай һууринууд үшөө олгогдохо. Энэ хэрэгтэ 9 сая түхэриг һомолхо тухай дурдахал Арадай Хуралай һаядаа, сентябрь соо, үнгэрхэ сесси дээрэ зүбшэгдэхэ. Бүхыдөө 250 багша һуража гараха гээд Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын мэнэ һаяхана дуулгаа һэн. Бурядай гүрэнэй дээдэ һургуулида...

19 сентября 2015, 05:49


Олимпиин наадануудай тоодо ородоггүй спортын зүйлнүүдые хүгжөөхэ боломжонууд Арадай Хуралда дурадхагдаба

Республика дотор олимпиин наадануудай тоодо ородоггүй спортын зүйлнүүдые хүгжөөхэ арга боломжонуудые зүбшэн хэлсэхэ талаар «дүхэриг шэрээ» Арадай Хуралда зарлаха тухай үүсхэл Арадай Хуралай дэргэдэхи залуушуулай палатын түлөөлэгшэ Алина Гненная һаяхан оруулба: Республика дотор олимпиин наадануудай тоодо ородоггүй спортын зүйлнүүдые хүгжөөхэ арга боломжонуудые зүбшэн...

18 сентября 2015, 11:47


Буряад Уласта пенси абадаг зоной ажамидаралгын дорхи хэмжээе Москвагайхидаар жэгдэрүүлхэ түсэбтэй

Буряад Уластахи пенсионернүүдэй ажамидаралгын доодо хэмжээе бүхэроссиинхитай адли болгохо һанаан бии. 2016 ондо ажамидаралгын доодо хэмжээн тухай хуулиин түсэл Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ сентябриин 24-дэ харагдаха гээд хүлеэгдэнэ. Юһэн һарын 7-до энэ асуудал Арадай Хуралай Гүрэн түрын байгууламжа, нютагай өөрын хүтэлбэриин, хуули сахилгын болон гүрэнэй алба хаалгын асуудалнуудай талаар хорооной суглаан дээрэ...

18 сентября 2015, 11:44


Буряад Уласта Арадай Хуралай гурбан шэнэ һунгамалнуудай нэрэнүүд элирбэ

Хоёр единорос, мүн нэгэ өөрыгөө дэбжүүлэгшэ Буряадай Арадай Хуралай шэнэ депутадууд боложо тодорбо. Һунгалтын онсо үдэртэ, сентябриин 13-да парламентада гурбан тойрогоор нэмэлтэ һунгалта үнгэрөө. Улас түрын Һунгуулиин комиссиин түрүүлэгшэ Дмитрий Ивайловскиин мэдээсэһээр, һунгалтанууд болбосон ёһоор үнгэрөө гээд тоологдожо, Арадай Хуралда сүлөө...

14 сентября 2015, 11:38


Ородой Холбооной Уласай Дээдын шүүхэ Буряадтахи өөрын зоргоор табиһан гэрнүүд тухай хуулиие хүсэндэнь үлөөбэ

Буряад орондо абтаһан зоргондоо табиһан гэрнүүд тухай хуули Россиин Дээдын шүүхэдэ зүбшөөгдөө. Прокуратурын мүргэл энэшье удаа анхарагдабагүй. Тиигэжэ Буряад Уласай 115 дугаартахи «Хубиин мэдэлдэ газарнуудые түлбэригүйгөөр үгэхэ тухай» Хуулида 2001 он болотор зоргондоо баригдаһан гэрнүүдые дансалха арга олгуулһан хубилалта оруулха тухай хуули хүсэндөө...

02 сентября 2015, 12:05


Уласхоорондын «Байгалай харилсаан» гэһэн хуралдаан Буряад Уласта август һарада үнгэрхэнь

«Байгалай харилсаан» гэһэн уласхоорондын дүрбэдэхи хуралдаан августын эсэстэ Буряад Уласта болон Байгалай үбэрэй хизаарай дэбисхэр дээрэ зарлагдахань. Хуралдаанай гол шэглэл гээд Байгал шадар аюулгүй, ариг сэбэр байдал хамгаалга гэжэ соносхогдонхой һэн. Энээн тухай, мэдээсэлэй «Восток-Телеинформ» агентствын сурбалжалагшада Байгал далай хамгаалхые дэмжэлгын жасада дуулгаа. «Байгалай харилсаан» гэһэн уласхоорондын дүрбэдэхи хуралдаан августын...

13 августа 2015, 12:06


Түлбэригүйгөөр газар залуу мэргэжэлтэдтэ тараагдаха

Ямар залуу мэргэжэлтэд түлбэригүй газараар урмашуулагдахаб гэһэн Буряад Уласай Хуули Арадай Хуралай сессидэ дээрэ абтаба. Буряад Уласай Газарай болон эд хэрэглэлгын асуудалнуудай министрэй нэгэдэхи орлогшо Марина Коротичай мэдээсэһээр, багшанар, соёлой, социальна ажахын, элүүрые хамгаалгын болон ветеринарна албанай хүдэлмэрилэгшэд түлбэригүй газарта хүртэхэ аргатай. Ямар залуу мэргэжэлтэд түлбэригүй газараар урмашуулагдахаб...

25 марта 2015, 12:39


Эгээл хойто һуурин хаагдаха

Буряад Уласай Муяын аймагай эгээл хойто һууриниие хааха тухай асуудал Арадай Хуралай сесси дээрэ хэлсэгдээ. Боргалино һууринруу 2014 онһоо зайн гал үгтэнэгүй гэжэ Муяын аймагай толгойлогшо Баяр Дондупов мэдүүлээ. Буряад Уласай Муяын аймагай эгээл хойто һууриниие хааха тухай асуудал Арадай Хуралай сесси дээрэ хэлсэгдээ. Боргалино һууринруу 2014 онһоо зайн гал үгтэнэгүй гэжэ Муяын аймагай толгойлогшо Баяр Дондупов мэдүүлээ...

25 марта 2015, 12:29


Нюуса агнуури хэгшэдэй тоо дээшэлнэ

Бүхы дээрээ 2010-2014 онуудта 20 мянган гаран шалгалта болоо. Тэрээнэй тоодо 48 шалгалта агнууриин ажахынуудта түсэбэй ёһоор эмхидхэгдээ. Харин 11 шалгалта гэнтэ үнгэрэгдөө. Нюусаар агнуури ябуулдаг хүнүүдэй тоо дээшэлнэ. Буряад Республикын байгаали хамгаалгын албанай хүтэлбэрилэгшэ Сергей Щепинай мэдээсэһээр, 2010-2014 онуудта 1549 ушар тохёолдожо, 3,7 миллион түхэриг тэдэ түлэхэ болобо. Энээн тухай Буряад Республикын...

23 марта 2015, 13:52


Аяншалагшад агнахаа ерэнэ

Сергей Щепинэй хэлэһээр, һүүлэй табан жэл соо республикан доторной агнуурин аяншалга эмхидхэхын тула яһала ехэ ажал хэгдэнхэй. 2020 он хүрэтэр тусхай программа бэелүүлэгдээд нэбтэрүүлэгдэжэ эхтлэнхэй. Мүн тиихэдэ аяншалга бүтээдэг бүлгэмүүдээр нягта харилсаа холбоон тогтоогдоо. Энэ хэрэг ябуулхын тула Буряадтамнай шэнэ зочид буудалнууд бодхоогдоно, аяншалгын газарнууд һэльбэн шэнэлэгдэнэ, агнуурин хэрэгсэлнүүд...

23 марта 2015, 12:48


Тарбагатайн аймагые эзэгүй нохойд доромжолно

Улаан-Үдэ хотодо “Перспектива авто” гэһэн бүлгэм эзэгүй хаягдаһан нохойнуудтай тэнсэжэ байнхай. Харин республика доторнай энэ орёо байдалтай хэн тэнсэхэ гээшэб? Тарбагатайн аймагые хаягдаһан нохойж доромжолжо байна. Энээн тухай Улаан-Үдэ хотын загаһашадай болон агнуушадай ниитын эмхиин түрүүлэгшэ Николай Ушаков һаяын үдэрнүүдтэ мэдүүлбэ. Тэрэнэй хэлэһээр, онсо байдал тогтоохо хэрэгтэй. Ушар...

23 марта 2015, 11:41


Буряад Уласта засаг баряашадай эдилгэтэй тэмсэлгын албата бүлэг байгуулагдахань

Ородой Холбооной Уласай президентын эдилгэ усадхалгын хүтэлбэрилхы зургаантай сэхэ хүдэлхэ тусхай комисси Буряад Уласта 2015 ондо бүридхэгдэхэ. Буряадай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албанай улас мужые толгойлогшо Вячеслав Наговицынай үгэнүүдые үндэһэлжэ мэдээсэһэнэй ёһоор, тус комиссида Засагай Газарай захиргаанай зарим тэды үүргэнүүд дамжуулагдаха, тэрэ тоодо буляалдаанай арсалдаа шиидхэхэ талаар зүбшэлгын...

13 февраля 2015, 12:14


Вячеслав Наговицын: үнэ сэнтэй юумэн энэ жэл абтахагүй

Буряад Уласай Засагай Газар гарза гаргашануудаа агшаахаар һанамжална. Республикын Толгойлогшын мүнөөдэр, февралиин 13-да мэдүүлһээр, гарзануудые хизаарлаха гурим хаа хаанагүй нэбтэрүүлэгдэхэ. «Үнэ сэнтэй юумэн энэ жэл абтахагүй, - гээд тэрэ тэмдэглээ, - алта мүнгэн һургуулиин автобус, түргэн туһаламжын болоод түймэр саралгын унаануудые худалдажа абаха гэхэ мэтын хэрэгүүдтэ гол түлэб...

13 февраля 2015, 12:13


Новости на бурятском языке

В этом разделе можно прочитать новости экономики, политики, социальной сферы, а также культуры и спорта Бурятии на бурятском языке

09 февраля 2015, 10:58


Сагаан һарын һайндэр Буряад орондо үргэнөөр тэмдэглэгдэхэ

Февралиин 19-дэ зүүн зүгэй литээр Буряад уластамнай Сагаан һарын һайндэр орохонь. Тэрэниие хэзээ хэзээнэхиһээ үргэн дэлисэтэйгээр тэмдэглэхэнь гээшэ. Ушар гэхэдэ, Сагаалган гүрэнэй һайндэр гэжэ тоологдоһоор 25 жэл боложо байнхай. Февралиин 19-дэ зүүн зүгэй литээр Буряад уластамнай Сагаан һарын һайндэр орохонь. Тэрэниие хэзээ хэзээнэхиһээ үргэн дэлисэтэйгээр тэмдэглэхэнь гээшэ. Ушар гэхэдэ, Сагаалган...

02 февраля 2015, 09:47


Түрүүшын рэп-ёохор ханхинаха

Сагаан һарын түрүүшын үдэр “Дэлхэйн ёохор-2015” гэһэн флэшмоб дүрбэдэхи жэлээ эмхидхэгдэхэнь. Эгээл эндээ залуу композитор, аранжировщик Алагуй өөрын зохёоһон анха түрүүшын рэп-ёохороо уншаха. Сагаан һарын түрүүшын үдэр “Дэлхэйн ёохор-2015” гэһэн флэшмоб дүрбэдэхи жэлээ эмхидхэгдэхэнь. Эгээл эндээ залуу композитор, аранжировщик Алагуй өөрын зохёоһон...

02 февраля 2015, 09:44


Буряадай гүрэнэй университедтэ орёо байдал тогтоһонһоо боложо, Арадай Хуралай ээлжэтэ бэшэ сессии зарлагдахань

Иимэ шиидхэбэри тэдэ Бурядай гүрэнэй университедэй багшанар болон хүдэлмэрилэгшэдтэй уулзалгын үедэ абтаба гээшэ. “Энэ байдалые бидэ харангүй гараха ёһогүйбди, - гээд Буряад Республикын Арадай Хуралай депутат Бато Семенов Хэлэбэ. Иимэ шиидхэбэри тэдэ Бурядай гүрэнэй университедэй багшанар болон хүдэлмэрилэгшэдтэй уулзалгын үедэ абтаба гээшэ. “Энэ байдалые бидэ харангүй гараха ёһогүйбди, - гээд Буряад Республикын Арадай...

26 января 2015, 10:05


Арадай Хуралай Залуушуулай палатада гэшүүдые шэлэн абалга эхилбэ

Буряад Республикын Арадай Хуралай Залуушуулай палатын бүридэлдэ шэлэн абалгын конкурс эхилбэ. Бүхы дээрэ үшөө табан гэшүүд Залуушуулай палатада абтаха. Буряад Республикын Арадай Хуралай Залуушуулай палатын бүридэлдэ шэлэн абалгын конкурс эхилбэ. Бүхы дээрэ үшөө табан гэшүүд Залуушуулай палатада абтаха. Харин мүнөө эндэ 46 хүн тоологдоно. 2014 оной хугасаа соо табан хүн Залуушуулай палатаһаа...

26 января 2015, 10:02


Соёлой орёо асуудалнууд болон тэрээнэй хүгжөөлгын хараа түсэбүүд тухай парламентска хэлсэлгэнүүдтэ харан үзэгдэхэ

Буряад Республикада соёлой хүгжэлтын орёо асуудалнууд болон тэрээнэй хүгжөөлгын хараа түсэбүүд тухай парламентска хэлсэлгэнүүд ерэхэ намарай октябриин 15-да болохоор хараалагдана. Буряад Республикын Арадай Хуралай Регионууд хоорондын холбоонуудай, үндэһэ яһатанай асуудалнуудай, залуушуулай политикын, олониитын болон шажан мүргэлэй нэгэдэлнүүдэй талаар хорооной түрүүлэгшэ Цыденжап Батуевай мэдээсэһээр...

26 января 2015, 09:57


Ниитын хиналта тухай Хуули Арадай Хурал абахаар хараална

Буряад Республикада ниитын хиналта тухай Хуули бэлдэгдэжэ эхилбэ. Энээн тухай Буряад Республикын Арадай Хуралай Регионууд хоорондын холбоонуудай, үндэһэ яһатанай асуудалнуудай, залуушуулай политикын, олониитын болон шажан мүргэлэй нэгэдэлнүүдэй талаар хорооной түрүүлэгшэ Цыденжап Батуев январиин 22-то дуулгаба. Тус Хуули Буряад Республикын олониитын палата хэрэглэхэ юм. Буряад Республикада ниитын хиналта тухай Хуули бэлдэгдэжэ эхилбэ. Энээн...

26 января 2015, 09:54


Украинаһаа тэрьедэһэн хүнүүд Буряадта олоор ерээ

2014 ондо Буряад Республикада 331 хүн хари гүрэнһөө зөөжэ ерээ. Тэдэ булта харида түбхинэһэн нютагаархидаа гэдэргэнь буусааха гэһэн программын бүридэлдэ оролсоо. 2014 ондо Буряад Республикада 331 хүн хари гүрэнһөө зөөжэ ерээ. Тэдэ булта харида түбхинэһэн нютагаархидаа гэдэргэнь буусааха гэһэн программын бүридэлдэ оролсоо. Хүн зониие ажалаар хангалгын республиканска...

22 декабря 2014, 08:27


Буряадай Арадай Хуралда үйлэдбэрилхы эмхинүүдэй ажабайдал гуримшуулха хуули абаха тухай асуудал табигдаа

Арадай Хуралай ээлжээтэ, наймадаха сесси дээрэ үйлэдбэрилхы эмхинүүдэй ажабайдал гуримшуулан хинаха тухай хуули абаха шухала гэһэн асуудал Россиин Холбоото Уласай коммунис партиин гэшүүн, депутат Баир Цыренов бусадай үзэмжэдэ дурадхаба. Энэ асуудалаа тэрэ 2015 оной, мүн 2016-2017 онуудай хугасаада баримталагдаха бюджет тухай хуулиин харагдажа байха үедэ табиһан байна. Тэрэнэй һанамжаар, нютаг можодомнай иимэрхүү хуули абаха...

03 декабря 2014, 10:35


Юлия Жамбалова Арадай Хуралай удаадахи сесси дээрэ эрхэ уялгануудаа тушааха

Арадай Хуралай депутат Юлия Жамбалова парламентын удаадахи сесси дээрэ эрхэ уялгануудай тушааха. Энээн тухай Арадай Хуралай түрүүлэгшын орлогшо Владимир Павлов дуулгаба. Арадай Хуралай депутат Юлия Жамбалова парламентын удаадахи сесси дээрэ эрхэ уялгануудай тушааха. Энээн тухай Арадай Хуралай түрүүлэгшын орлогшо Владимир Павлов дуулгаба. Мэдээсэлэй «Восток-Телеинформ» агентствын анхан дуулгаһанай ёһоор, Жамбалова ноябриин 5-да үнгэрһэн...

06 ноября 2014, 10:37


Буряадай Арадай Хуралай хотын тойрогуудһаа һунгагдаһан депутадууд байра байдал һайжаруулгада тараагдаха мүнгэнэй яагаад хубаарилагдаһые дахяад буруушааба

Арадай Хуралай депутат Вячеслав Ирильдеев наймадахи ээлжээтэ сесси дээрэ олониитын байра байдал һайжаруулгада дамжуулагдаха мүнгэнэй хотын захиргаан ба республикын правительство хоёрой хоорондо хубаагдаха гуримые эрид буруушаагаа. Тэрэнэй һанаагаар, хотын зүблэлэйш депутадуудай болон Арадай Хуралайшье һунгамалнуудай захяа бэелүүлгэдэ гэжэ хараалагдаһан мүнгэн нэгэл жасаһаа гаргашалагдана. Иимэ байдал һунгамалнуудай дура гутаангүй...

06 ноября 2014, 10:35


Буряадай 2015 оной мүнгэнэй һан һүүлэй 20 жэлэй туршада тон хэсүү гээд нэрлэгдээ

Буряадай 2015 оной, мүн 2016-2017 онуудай хугасаа хараалһан республиканска бюджет тухай хуулиин проект аяар 2 хахад саг соо хэлсэгдээ. Арадай Хуралай наймадахи ээлжээтэ сесси дээрэ Мүнгэн һангай талаар хорооной түрүүлэгшэ Цырен Доржиев орон нютагайнгаа жэлэй гол дансые иимэ хүндөөр үни заяанай абаагүйбди. Һүүлшын иимэрхүү ушар 1990-ээд онуудай тэн багта республикын түрүүшын зарлалай...

06 ноября 2014, 10:33


Буряад орондо «Улаан-Үдэ – Турунтаево - Хурамхаан – Шэнэ Уоян» замай 11 км. харгы нээгдэбэ

Баргажанай аймагта «Улаан-Үдэ – Турунтаево - Хурамхаан – Шэнэ Уоян» замай 11 км. харгы нээлгын баяр ёһолол үнгэрөө. Арадай Хуралай хэблэлэй албанай мэдээсэһээр, харгы заһабарилгада дүн хамта 971 млн. түхэриг дамжуулагдаһан байгаа. Баргажанай аймагта «Улаан-Үдэ – Турунтаево - Хурамхаан – Шэнэ Уоян» замай 11 км. харгы нээлгын баяр ёһолол үнгэрөө. Арадай Хуралай хэблэлэй албанай мэдээсэһээр, харгы заһабарилгада...

29 октября 2014, 10:32


Буряадай Арадай Хуралай түрүүлэгшын орлогшо Улаан-Үдын Түбэй дэлгүүр шалгаба

Арадай Хуралай түрүүлэгшын орлогшо Владимир Павлов Улаан-Үдын Түбэй дэлгүүр шалгаха зорилготогоор тиишээ эрьебэ. Депутадые дэлгээгдэһэн эд эдеэнэй янза ба сэнгүүдынь нэн түрүүн һонирхуулаа. Парламентын хэблэлэй албанай мэдээсэһээр, наймаагай газараар ябахадань тэрэниие Буркопсоюзай хүтэлбэрилэгшэ, Арадай Хуралай депутат Леонид Бляхер нүхэсэн дахалсаһан байна. Арадай Хуралай түрүүлэгшын...

29 октября 2014, 10:26Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате

Лента новостей
30.09.2022

По Бурятии завтра ожидается снег

17:54

28 человек погибло на дорогах Бурятии в «пьяных» ДТП

17:16

В Бурятии пересмотрят итоги аукциона по ликвидации свалки с многомиллионным контрактом

16:50

Сотрудники ГИБДД не дали жителю Бурятии умереть за рулём автомобиля

16:44

В Улан-Удэ проходит форум «Байкальское гостеприимство»

16:36

В Бурятию с рабочим визитом прибыла делегация Непала

16:31

Минтранс Бурятии: в Большом Куналее завершается ремонт центральной улицы

16:25

Акция для пассажиров «Бархатный сезон» стартовала на ВСЖД

16:21

В Бурятии 82-летняя бабушка положила мимо сумки 160 тысяч рублей

16:07

Жителей Бурятии призывают поставить прививку от гриппа и коронавируса

15:43

В Бурятии дети и лесники очистили лес от мусора

15:24

В Бурятии полным ходом идёт заготовка кормов

15:04

Владыка Иосиф подарил Этнографическому музею Бурятии старинные гармони

14:58

В Бурятии первый резидент ТОР «Селенгинск» займётся производством детских площадок

14:17

В Иркутской области раскрыли двойное убийство 14-летней давности

13:52

В Бурятии почти 600 малоимущих семей воспользовались средствами соцконтракта

13:31

В России предлагают увеличить МРОТ на 2023 год

13:17

В Бурятии пытались перебросить в колонию смарт-часы

13:07

В Улан-Удэ пройдёт концерт необычного квартета саксофонистов

12:54

45 мешков мусора собрали студенты на Батарейке в Улан-Удэ

12:44

На одной улице Улан-Удэ выявили 9 незаконных рекламных конструкций

12:29

В Бурятии передают резкое ухудшение погоды

12:12

Грузоотправителя накажут за утечку соляной кислоты в Бурятии

11:52

В Бурятии курильщик устроил пожар на собственном балконе

11:32

В селах Бурятии не выявили нарушения при ремонте дорог

11:18

В Улан-Удэ завершается строительство пансионата для престарелых

11:10

Водителей Бурятии предупреждают о снеге и гололедице

11:03

Бурятия завоевала кубок Юношеской спартакиады

10:59

В Улан-Удэ планируют капитально отремонтировать мост по проспекту Автомобилистов

10:43

В Бурятии недавний зэк попался с мешком конопли

10:36

В Бурятии рыбакам-любителям разрешили ловить омуль

10:33

50 жителей Бурятии заразились ковидом

10:27

В Улан-Удэ в ДТП с автобусом пострадали подростки

10:20

В Бурятии подросток на мотоцикле едва не угробил свою пассажирку

10:15

В Бурятии мальчику выплатили 1,2 миллиона за сильный удар током

10:11

В Улан-Удэ нашлась хозяйка собаки, которую спасли из колодца

09:59

Ведущие хирурги страны проведут показательные операции в Бурятии

09:32

В Улан-Удэ к концу года завершат строительство пансионата для престарелых граждан - УКС

09:19

В Бурятии выполнили задание по мобилизации

09:12

Замруководителя Росрыболовства предложил привлекать добровольцев к охране омуля на Байкале

08:45

В Бурятии проверили ход нереста омуля на Байкале

08:20

В Бурятии женщину судили за ложный донос на сожителя

08:10

В Бурятии осудили участника ОПГ «по закладкам»

08:07

Краткий зурхай на 30 сентября от настоятеля Курумканского дацана

06:00

29.09.2022

Сергею Матвееву может быть предъявлено обвинение по четырем эпизодам по статье о превышении

20:25

В Бурятии отремонтировали травмоопасные пандусы

18:22

В Бурятии сбытчик наркотиков обещал суду начать новую жизнь, но ему дали 23 года тюрьмы

17:59

В Улан-Удэ пройдет ярмарка «Золотая осень»

17:36

Дима Билан встретился глазами с мобилизованными на вокзале Бурятии

17:16

Ивалгын аймагта түрүүшын модельно номой сан нээгдээ

17:07

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus