Общество | Главное

Арадай һунгамалнууд Захааминай аймагаар ябажа ерэбэ


Общество 3 августа 2021 г., 19:49

Буряад Уласай Арадай Хуралай нютаг можонууд хоорондын харилсаанай, үндэһэтэнэй асуудалнуудай, залуушуулай политикын, ниитын болон шажанай нэгэдэлнүүдэй талаар  хорооной нүүдэл зүблөөн июлиин 28-30 болотор Захааминай аймагта үнгэрбэ. Буряад хэлэнэй хүгжэлтын асуудалнуудай талаар дүхэриг шэрээ эмхидхэгдэжэ, Арадай һунгамалнууд хабаадаһан байна. Һургуулинуудта түрэл хэлэ зааха арга тухай Захааминай аймагай багшанар хөөрэжэ үгэбэ. Буряад хэлэеэ, еһо заншалаа, соел түүхэеэ нангинаар сахижа ябаха, ямар ажал хээ һаа, ажал урагшатайгаар бүтэхэб гэжэ олон һанамжанууд хэлэгдээ.

-Мүнөө үе сагай эрилтэдэ тааруугаар буряад хэлэнэй хэшээлнүүд үнгэрхэ еһотой. Нэн түрүүн үхибүүдтэеэ буряад хэлээрээ хөөрэлдэхэ хэрэгтэй. Хүүгэдэй сэсэрлигһээ эхилжэ, гүнзэгыгөөр ажал ябуулха шухала. Элдэб һонин аргануудые хэрэглэжэ, буряад хэлэн дээрэ ролигуудые зохеон байгуулбал, үхибүүдтэ ехэ һонин байха,- гэжэ Арадай Хуралай һунгамал Леонтий Красовский хэлэнэ.

Нэн түрүүн багшанарые бэлдэхэ, 1-дэхиһээ 4-дэхи анги хүрэтэр хэшээлнүүд буряад хэлэн дээрэ ябуулагдаха тухай хорооной түрүүлэгшэ Аркадий Цыбиков тэмдэглэбэ.

Арадай Хуралай һунгамалнууд түхэреэн шэрээдэ хабаадаһанай удаа, Захааминай аймагай ниигэмэй, соелой, тамирай байшангуудые ябажа хараа. Нэн түрүүн Дүтэлүүр нютаг хүрэжэ, тэндэхи ажаһуугшадтай уулзаһан байна. Үшөө 1971 ондо баригдаһан соелой байшан хуушаржа, мүнөө үедэ аюулай гээд тоологдодог болоо. Шэнэ клуб бариха хэрэгтэй гээд тэндэ хүдэлдэг багша Татьяна Шагдурова һунгамалнуудта хандаба:

- Манай нютаг бэлигтэй, бэрхэ зоноороо ехэ мэдээжэ юм. Хүүгэдэй жэшээтэ ансамбль, арадай театр хүдэлдэг. Уласхоорондын, бүхэроссиин мүрысөөн болон фестивальнуудта үхибүүднай эдэбхитэйгээр хабаадажа, ходо түрүүшын һууринуудые эзэлдэг байна. Үшөө тиихэдэ зэр зэмсэгүүднай хуушараа. Энэ талаар туһаламжа хэрэгтэй. Мүнөө үедэ соелой байшамнай хаагданхай. Бидэндэ шэнэ клуб хэрэгтэй болоод байна.

«Больничный городок» гээд нэрэтэй ТОС Закаменск хото дээрэ ажал ябуулдаг юм. Мүнөөдэрэй талаар Захааминай аймагта 158 ТОС бии гээд тоологдоно. Аймагайнгаа хүгжэлтэдэ эдэ зон оролдожо, өөһэдынгөө эдэбхи үүсхэл гаргажа, ехэ ажал ябуулдаг байна. Пандемиин үедэ маскануудые оёжо, хүн зондо миинтээр тарааһан юм.

- Хүдөө нютагуудта ТОС-ууд хүдэлхэдөө, элдэб дурадхалнуудые оруулжа, тэдэнээ бэелүүлхые оролдоно. Зоной ажабайдал һайжаруулха хэрэгтэ энэ ехэ нүлөөтэй. Арад зон тойрог тойрогоороо хубаараад, хэрэгтэй хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэнэ. Энэ ехэ һайшаалтай, - гэжэ Арадай һунгамал Намсарай Намсараев тэмдэглэнэ.

Аймагай номой сан болон соёлой ордониие заһабарилга хэгдэжэ байһаниие һунгамалнууд ошожо хараба. «Хүдөө нютагуудые хүгжөөлгэ» гэһэн гүрэнэй программаар 17,36 сая түхэригтэ аймагай номой сангай байшаниие заһабарилга хэгдэнэ. Соелой байшанай заһабарилгада 54 сая түхэриг үгтэһэн байна. Үндэһэтэнэй «Соел» гэһэн программаар 5,7 сая түхэригтэ ДК соо виртуальна танхимай оньһон түхеэрэлгэ недондо жэл асарагдаһан юм.

Нэмэлтэ һуралсалай түб болон хүүгэдэй урлалай һургуулиин ажабайдалтай танилсахаяа, Арадай һунгамалнууд ошоһон байна. Нёдондо жэл тэндэ ехэ заһабарилга хэгдэжэ, шэнэ техникэ, мебель абтаһан юм. Мүнөө үедэ 600 үхибүүд тэндэ һурана.

- 60 жэл соо хүдэлжэ байһан манай һургуули шэнэ байшантай боложо, һаруул, уужам таһалганууд соо хэшээлнүүднай үнгэрдэг болоо. Олон шэглэл бии, ами аминдаа хэшээлнүүд үнгэргэгдэжэ эхилээ. 7 шэглээр ажал ябуулнабди. Хатарай, уран зураашанай, дуунай таһагуудта үхибүүд олоор ябадаг байна. Мүн тиихэдэ фортепиано, ород арадай зэмсэгүүд дээрэ-балалайка, баян, буряад арадай зэмсэгүүд- шаанза, морин хуур, ятага дээрэ үхибүүд һурана,- гэжэ хүүгэдэй урлалай һургуулиин захирал Валентина Будаева хөөрэнэ.

Хорооной түрүүлэгшэ Аркадий Цыбиковай тэмдэглэһээр, энэ байшан бүхы эрилтэнүүдтэ таарана. Үхибүүд олон юумэндэ һурана, хүүгэдэй бэлиг, ухаан бодол хүгжөөхэ хэрэгтэ ехэл нүлөөтэй. Арадай Хуралай һунгамалнууд бэлигтэй, бэрхэ үхибүүдые саг үргэлжэ дэмжэжэ байдаг гээшэ.

Июлиин 30-да Санагын «Даша Пунцоглин» дасан хүрэжэ, Арьяа Баала бурханай дүрын бодхоогдоһон газарта аяншалгын проектын хүгжэлтын талаар зүблөөн үнгэржэ, хэдэн шухала шиидхэбэринүүд абтаһан байна.

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Фото: Народный Хурал

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати
Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

В связи с ужесточением требований, связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую сеть и оставить там свой комментарий на личной странице. Сбор персональных данных на этом сайте не осуществляется.

Другие новости

13 августа 2022 г.

На Байкале прошли соревнования юных водников

Впервые за три последних года на Байкале прошли соревнования юных водников - из-за коронавируса состязания отменяли уже дважды. За звание лучших боролись шесть команд – все они воспитанники оздоровительного лагеря «Юность».

13 августа 2022 г.

В Улан-Удэ в день добра раздадут щенков и котят

День добра пройдет в Улан-Удэ 14 августа – с 12 до 16 часов возле зоомагазина «Дружок» на улице Октябрьская, 43 можно найти себе питомца и принести подарки для животных фонда помощи животным «Собака Счастья».

13 августа 2022 г.

В Бурятии жители села спасли соколенка

Соколенка нашли жители Саган-Нура в Бурятии – об этом в паблике «Мухоршибирь-инфо.24/7» написала местная жительница. По ее словам, соколенок сам вышел к людям, он хромал и не мог взлететь.

12 августа 2022 г.

Молодежи Бурятии предлагают миллион рублей за идею

Второй сезон конкурса грантов на реализацию социально значимых проектов стартовал в России. Принять участие в нем могут жители Бурятии в возрасте до 35 лет – в качестве приза там миллион рублей на воплощении в жизнь своей идеи.

12 августа 2022 г.

В Бурятии в сутки на номер «112» поступает по 500 ложных звонков

По 500 ложных сообщений регистрируется в сутки по информации Центра обработки вызовов «Система-112» Республики Бурятия. Всего с начала года на номер поступило 280 163 вызовов, из них 49% звонков были ложными.

Лента новостей
13.08.2022

В Бурятии подводят итоги приемной кампании в вузах

17:21

В Бурятии побывали Лидеры России

16:58

Минспорта Бурятии поздравляет с днем физкультурника

16:49

На Байкале прошли соревнования юных водников

16:37

Министр спорта Бурятии пробежал в марафоне по Байкалу

14:50

Глава Бурятии вошел в состав совета по развитию МСУ страны

13:28

В Улан-Удэ в день добра раздадут щенков и котят

12:10

В Бурятии готовятся к Восточному экономическому форуму

10:23

По Бурятии высокий класс пожарной опасности

09:31

В Бурятии жители села спасли соколенка

09:09

12.08.2022

Молодежи Бурятии предлагают миллион рублей за идею

18:45

В Бурятии в сутки на номер «112» поступает по 500 ложных звонков

18:07

В Улан-Удэ перед судом предстанет одна из девушек, которая била и пытала школьницу

18:05

Жителей Бурятии приглашают на вакцинацию против коронавируса

18:00

В районе Бурятии планируют построить пять мостов

17:45

По Бурятии в субботу до 28 градусов тепла

17:35

В Окинском районе начнут борьбу с ежегодными потопами на улицах райцентра

17:29

В Кяхтинском районе прокомментировали «гудроновое озеро»

17:17

Росреестр создает сервис «Моё жильё»

17:03

В колонию Бурятии пытались перекинуть Wi-Fi роутер

16:52

На КБЖД выросло число пассажиров

16:30

В Северобайкальске привели в порядок посадочную площадку

16:20

Глава района Бурятии прокомментировал августовские заморозки

16:00

«Лидеры России» поделились своим опытом в Улан-Удэ

15:45

В Улан-Удэ детям вместо песка на площадку насыпали гальку

15:40

В Улан-Удэ снова начали выпускать собак на самовыгул

15:10

В Улан-Удэ сообщили о готовности школ к новому учебному году

14:43

В Улан-Удэ идет сенокос

14:34

Житель Бурятии устроил в арендованном доме крупную нарколабораторию

14:19

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке без подтверждения дохода

13:57

Сбер принял участие в правительственном совещании по развитию туризма в России

13:45

В центре Улан-Удэ вывески приведут к единообразию

13:40

Пётр Мордовской: Расслабляться рано

12:32

Знаменитая бурятская певица Бадма-Ханда Аюшеева родила сына

12:30

В Бурятии дети решили пожарить грибов и едва не сожгли свою деревню

12:05

На Байкале нашли тело утонувшего мальчика

11:31

Сотрудник Минстроя Бурятии впервые в полуфинале престижного конкурса управленцев

11:00

В Прибайкальском районе добровольцы потушили пожар

10:50

В Бурятии завтра перекроют на 7 часов дорогу вдоль Байкала

10:30

В Бурятии выбрали лучших пожарных

10:10

В Улан-Удэ стала известна дата начала отопительного сезона

09:55

В Улан-Удэ проверили, как ТЭЦ-1 оправилась после зимней аварии

09:40

В Бурятии женщины в колонии соревнуются в театральном мастерстве

09:12

На Байкале пройдет фестиваль водных видов спорта

09:06

В Бурятии машину «черного» лесоруба продали с торгов

08:57

В Бурятии тушили лесной пожар в Заиграевском районе

08:48

Шесть ДТП произошло на переездах ВСЖД с начала года

08:45

83% опрошенных россиян хотят иметь накопления к выходу на пенсию

08:40

В Бурятии гудронное озеро загрязняет природу

08:32

В Селенгинском районе программа обсчитала местных жителей

08:22«« Август 2022 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus