Погода

В Бурятии обещают снежные выходные

Туризм в Бурятии

В Бурятии резко вырос спрос на персонал в туротрасли и снизился на госслужащих

Новый год

Минтуризма Бурятии подвело итоги новогодних каникул

Дежурная часть. Происшествия

В Бурятии священник провел молебен на опасном участке дороги

Зурхай

Зурхай на 21 января от настоятеля Курумканского дацана

Парламентское обозрение

В Улан-Удэ прошло первое в этом году заседание Совета Народного Хурала

Поиск по тегу "новости на бурятском"
Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате

Буряад Уласай Толгойлогшо: шэнэ жэлэй баяр сэнгээн олон хүнүүдэй гарша хааха аргатай

Буряад Уласай Толгойлогшо: шэнэ жэлэй баяр сэнгээн олон хүнүүдэй гарша хааха аргатай Буряад Уласта коронавирусай эрхэ нүхэсэлдэ жэжэ ба дунда олзын хэрэг эрхилэгшэдэй ажаллахын тулада арга боломжыень үргэн болгоо. “Банкедэй залнуудта болон һүниин клубуудта ажаллахыень зүбшөөрөөбди, гэхэдээ иимэ эрхэ нүхэсэлдэ гэбэл, ажалллагшад өөһэдын үйлшэлүүлэгшэдэй элүүр мэндэдэ...

12 Декабря 2021, 09:19


Буряад Улас томо автобусуудые худалдан абалгада ба дулаасуулгын хаһын хангалгада 860 сая түхэриг абаха

Буряад Улас томо автобусуудые худалдан абалгада ба дулаасуулгын хаһын хангалгада 860 сая түхэриг абаха Федеральна бюджедһөө нэмэлтэ мүнгэн һомололго – 860 сая түхэригэй тэдхэмжэ Буряад Уласта үгтэхөөр болобо. Энэ мүнгэн намар-үбэлэй дулаасуулгын хаһа дабан гаралгада болон түрүү ээлжээнэй зорилгонуудые шиидхэлгэдэ шэглүүлэгдэхэ. Тэрэ тоодо шэнэ томо автобусуудые худалдан абалгада...

10 Декабря 2021, 09:14


Буряад Уласта «зеэмшэн» эмшэдтэнэмэлтэ түлбэри түлэгдэхэ

БуряадУласта «зеэмшэн» эмшэдтэнэмэлтэ түлбэри түлэгдэхэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов элүүрые хамгаалха байгуулгые ажалшадай нөөсөөр хангаха асуудалаар суглаа үнгэргөө, тэрэнэй дүнгөөр эмшэдые дэмжэхэ талаар шэнэ хэмжээнүүд бэелүүлэгдэхэ болоо. Захаамин, Хяагта ба Гусиноозерск монохотонуудта ажаллахаяа ерэһэн “Зеэмшэн эмшэн” программада оролсогшодто 1 сая...

08 Декабря 2021, 09:11


Буряад Уласта Германиин аяншадые оруулха һанаатай

Буряад Уласта Германиин аяншадые оруулха һанаатай Декабриин 2-то Буряад Уласай Засагай газарай нэгэдэхи орлогшо Всеволод Мухин Новосибирск хотодо Германиин юрэнхы консул Бернд Финкетай уулзаа. Уулзалгада оролсогшод эдэй засагай, аяншалгын, болбосоролой талаар хоёр талын харилсаа хүгжөөхэ талаар зүбшэн хэлсээ гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай хэблэл мэдээсэлэй албанай холбоосо татан Восток-Телеинформ   мэдэсэнэ. – Германиин болон Буряад Уласай худалдаанай-эдэй...

05 Декабря 2021, 09:21


Гүрэнэй үндэһэн түсэлнүүд хүүгэдтэ: Буряад Уласта “Точки роста” болон кванториумууд нээгдэнэ

Гүрэнэй үндэһэн түсэлнүүд хүүгэдтэ: Буряад Уласта “Точки роста” болон кванториумууд нээгдэнэ Буряад Уласай һурагшадай болбосоролой оршон эрид ондоо болоно. Һургуулиин юрын хэшээлнүүдтэ орохонь ехэ гүнзэгы болоо. Харин гол шухалань гэхэдэ, хүүгэдтэ өөһэдтэнь һонирхолтой, ойлгомжотой болоо. Һурагшад хаана ба яажа нэмэлтэ болбосорол абажа байһан тухай  - энэ манай материал...

05 Декабря 2021, 09:06


Буряад Уласай хэлэнэй оршуулгын гүрэнэй албан мүнөө юу хэдэг бэ

Буряад Уласай хэлэнэй оршуулгын гүрэнэй албан мүнөө юу хэдэг бэ Байгша оной август соо «РЦ «Бэлиг»гэһэн ГБУ-гай хэлэнэй оршуулгын  гүрэнэй албан жэлтэй болоо. Мүнөө тэрэ юун хэдэг бэ, оршуулга хэжэ үгэхын түлөө хэн хандадаг бэ ба алдуутайгааршье һаа, буряадаар хэлэхэ ба бэшэхэ оролдолго юундэ хэрэгтэй бэ гэжэ ИА Восток-Телеинформ до гүрэнэй албанай хүтэлбэрилэгшэ Дыжид Мархадаева болон...

30 Ноября 2021, 12:17


Улаан-Үдэдэ буряад хэлэнэй найман багшанар эрхимэй түлөө тэмсэхэ

Улаан-Үдэдэ буряад хэлэнэй найман багшанар эрхимэй түлөө тэмсэхэ Улаан-Үдэдэ «Эрхим багша» гэһэн буряад хэлэнэй болон уран зохёолой багшанарай урилдаан эхилбэ. Энэ жэл хотын урилдаан онлайн аргаар үнгэрнэ. Буряад хэлэнэй эрхим багшын нэрэ зэргэдэ хүртэхын түлөө 2, 17, 25, 35, 43, 58, 63, 64 дугаар һургуулинуудай багшанар тэмсэхэ болоо. Нёдондо жэл «Эрхим багша-2020» гэһэн буряад хэлэнэй багшанарай заншалта...

25 Ноября 2021, 10:05


Татарстан Уласай жэшээ абамаар

Хотын һургуулинууд буряад хэлэ үзэлгэндэ ямар анхарал хандуулнаб? Буряад хэлэнэй багшанарай ажал хэр сэгнэгдэнэб? Татарстан Улас түрэл хэлэеэ үзэхэ ямар политика ябуулнаб? Эдэ бүгэдэ тухай Буряадай 29-дэхи гимназиин захирал Баир Аюржанаевич Донировтай хөөрэлдөөн. Хотын һургуулинууд буряад хэлэ үзэлгэндэ ямар анхарал хандуулнаб? Буряад хэлэнэй багшанарай ажал хэр сэгнэгдэнэб? Татарстан Улас түрэл хэлэеэ үзэхэ ямар...

17 Ноября 2021, 15:09


Бурятский госуниверситет принял активное участие в месячнике бурятского языка

Бурятский госуниверситет принял активное участие в месячнике бурятского языка Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова в Бурятии является одним из центров развития, продвижения и популяризации бурятского языка. На базе Высшей школы бурятского языка и литературы Восточного института БГУ ведется работа по разным направлениям– один из немногих в Сибири университет готовит кадры по бурятскому языку, проводит семинары с учителями, ищет одаренных школьников, которые в будущем...

13 Ноября 2021, 22:35


Буряад Уласта буряад хэлэнэй габшагай һара үнгэрөө

Буряад Уласта буряад хэлэнэй габшагай һара үнгэрөө Буряад Уласта 16-дахи удаагаа буряад хэлэнэй габшагай һара үнгэрбэ. Олимпиаданууд, нааданууд, урилдаанууд, элдэб түрэлэй турнирнууд болон мүрысөөнүүд, диктантнууд, зурагай урилдаанууд, классай часууд – эдэ бүгэдэ уласай һургуулинуудай, вузуудай болон сузуудай бэлдэһэн бүхы список бэшэ. Буряад хэлэ хүгжөөхэ талаар уласай түбтэ...

12 Ноября 2021, 21:31


«Хэлэ эхинһээнь зааха». Улаан-Үдэдэ сэсэрлигэй хүүгэдтэ буряад хэлэ заадаг эрхим хүмүүжүүлэгшэд шэлэгдээ

Улаан-Үдэ хотын 52 дугаар “Ая Ганга” хүүгэдэй сэсэрлигэй ахалагша хүмүүжүүлэгшэ Дарима Дашиева “Эрхим хүмүүжүүлэгшэ-2021” гэһэн буряад хэлээр заадаг багшанарай дунда мэргэжэлэй уласай урилдаанай илагша боложо гараа. Энэ жэл сэсэрлигэй хүүгэдтэ буряад хэлэ заадаг 39 багшанар аза талаанаа туршаһан байха юм. Хүүгэд эхинһээ хэлэндэ хэр һуража байнаб, хүмүүжүүлэгшэд...

10 Ноября 2021, 21:17


Улаан-Үдэ хотодо Буряад хэлэнэй габшагай һара багшанарай фестиваляар түгэсэбэ

Улаан-Үдэ хотодо Буряад хэлэнэй габшагай һара багшанарай фестиваляар түгэсэбэ Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай эмхидхэһэн Буряад хэлэнэй габшагай һарын түгэсхэлэй һайндэр октябриин 29-дэ Хотын хүүгэдэй болон эдиршүүлэй уран бэлигэй ордондо үнгэрөө. Фестивальда болбосоролой эмхинүүдэй хүтэлбэрилэгшэд, багшанар болон һурагшад хабаадаа. Хэмжээ ябуулга Zoom соо харахаар дамжуулагдаа...

10 Ноября 2021, 20:47


Буряад орондо «Нюуса тобшо» наадан үнгэрөө

Буряад орондо «Нюуса тобшо» наадан үнгэрөө Буряад орондо «Нюуса тобшо»  наадан үнгэрөө - уран зохёолой-хизаар ороноо шэнжэлэлгын «Нюуса тобшо» наадан бүхы түхэлэй ба янзын болбосоролой эмхинүүдэй 7-11-дэхи ангинуудай һурагшадай дунда эмхидхэгдээ. Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай Нэмэлтэ, тусхай болбосоролой болон интернадай эмхинүүдэй таһагай мэдээсэһээр,  мүнөө...

09 Ноября 2021, 19:40


Улаан-Үдэ хотын һургуулинууд «Юун? Хаана? Хэзээ?» гэһэн оюун ухаанай нааданда мүрысөө

Улаан-Үдэ хотын һургуулинууд «Юун? Хаана? Хэзээ?» гэһэн оюун ухаанай нааданда мүрысөө Улаан-Үдэ хотын һурагшад «Юун? Хаана? Хэзээ?» гэһэн оюун ухаанай нааданда хабаадаба. Энэ онлайн-наадан Эрдэмэй болон оньһон арга зүйн жэлдэ зорюулагдан, октябрь һарада үнгэргэгдөө юм. Хэмжээ ябуулга Буряад хэлэнэй габшагай һарын хэмжээндэ 29-дэхи Буряад гимназида хоёрдохи жэлээ эмхидхэгдээ гэжэ  Восток-Телеинформ...

08 Ноября 2021, 19:34


Буряадта «Табан хурган-2021» гэһэн оюун ухаанай наадан үнгэрөө

Буряадта «Табан хурган-2021» гэһэн оюун ухаанай наадан үнгэрөө Буряад хэлэнэй габшагай һарын хэмжээндэ уласай һурагшадай дунда «Табан хурган-2021» гэһэн заншалта мүрысөөн онлайн түхэлөөр эмхидхэгдээ. Хэмжээ ябуулга Хэжэнгын интернат-һургуулида долоодохиёо үнгэргэгдэбэ. Энэ жэл Буряад Уласай болон Эрхүү можын һургуулинуудай 120 һурагша хабаадаа гэжэ Восток-Телеинформ...

08 Ноября 2021, 19:24


Улаан-Үдэ хотодо Үбэр Байгалай арадуудай угсаата зүйн музей буряад хэлэ дэмжэнэ

Улаан-Үдэ хотодо Үбэр Байгалай арадуудай угсаата зүйн музей буряад хэлэ дэмжэнэ Үбэр Байгалай арадуудай угсаата зүйн музей гаршагтай ба мэдээсэлэй самбарнуудаа буряад хэлэндэ оршуулха зорилго табинхай. Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэһээр, энэ хэрэгыень Гүрэнэй оршуулгын албан бэелүүлжэ эхилээ гэжэ Восток-Телеинформ бэшэнэ. Энэ ажал «2021 - 2030 онуудта буряад хэлэ сахин хүгжөөлгэ» гэһэн...

08 Ноября 2021, 19:11


Буряадта «Эдир Будамшуу» гэһэн уласхоорондын мүрысөөндэ хүдөөгэй һургуулиин һурагша эрхимлээ

Буряадта «Эдир Будамшуу» гэһэн уласхоорондын мүрысөөндэ хүдөөгэй һургуулиин һурагша эрхимлээ Мухар-Шэбэрэй аймагай Хүсөөтын дунда һургуулиин һурагша Эрдэм Бадмаев «Эдир Будамшуу» гэһэн хүүгэдэй уласхоорондын мүрысөөнэй Гран-придэ хүртэбэ. Хэмжээ ябуулга мүнөө жэл арбан долоодохиёо үнгэрбэ гэжэ Восток-Телеинформ мэдээсэнэ. Мүрысөөнэй...

08 Ноября 2021, 17:19


В Бурятии проходит литературно-краеведческая игра «Нюусатобшо»

В Бурятии проходит литературно-краеведческая игра «Нюусатобшо» Литературно-краеведческая игра «Нюусатобшо» проходит в Бурятии среди учащихся 7-11 классов всех типов и видов образовательных учреждений. Как рассказали корреспонденту Восток-Телеинформ в подведомственном Министерству образования Бурятии отделе дополнительного, специального образования и интернатных учреждений, в этом году конкурс проводится в онлайн формате с предоставлением видеоматериалов выполненных этапов и подключения...

08 Ноября 2021, 15:59


Школы Улан-Удэ сразились в интеллектуальной игре «Юун? Хаана? Хэзээ?»

Школы Улан-Удэ сразились в интеллектуальной игре «Юун? Хаана? Хэзээ?» Школьники Улан-Удэ сразилисьв интеллектуальной игре «Юун? Хаана? Хэзээ?». Так, в столице Бурятиив октябре прошла городская интеллектуальная онлайн-игра 2021, посвящённая Году науки и технологий. Мероприятие провели, как и в прошлом году, на базе гимназии №29 в рамках месячника бурятского языка, пишет Восток-Телеинформ . В онлайн-игре приняли участие представители шестнадцати школ: №13, №40, №47, №56, №59, №32...

08 Ноября 2021, 15:53


Нэрэ томьёонуудайбага толи бэлдэгдэнэ

Нэрэ томьёонуудайбага толи бэлдэгдэнэ Гүрэнэй оршуулгын албан нэрэ томьёонуудай бага толи бэлдэжэ байнхай.Энээн тухай Улас түрын «Бэлиг» түб мэдээсэнэ. Буряад Уласай хуулинуудые, Толгойлогшын ба Засагай газарай гуримшуулгын хуули ёһоной шиидхэбэринүүдые оршуулхада, шэнэ нэрэ томьёонууд болон ойлгосонууд ушардаг. Тэдэнэй олонхинь ород хэлэндэ үдэр бүриин ажабайдалда хэрэглэгдэдэгшье һаа, буряад хэлэндэ оршуулхада, орёо юм. Гэхэтэй...

08 Ноября 2021, 15:48


Буряад орондомнай Ким Цыденовтэ зорюулагдаhан творческо конкурснуудай дүнгүүд гаргагдаба

Буряад орондомнай Ким Цыденовтэ зорюулагдаhан творческо конкурснуудай дүнгүүд гаргагдаба Буряад орондомнай «Нүхэдэйм дүхэригтэ» гэhэн Ким Цыденовтэ зорюулагдаhан VII-дохи Республиканска творческо конкурс үнгэргэгдэбэ. Энэ конкурс эмхидхэгшэ- Буряад ороной болбосоролой мүн эрдэм ухаанай яаман болон Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай Гүрэнэй университет хоёр болоно гээшэ. Энэ конкурс хадаа мүнөө жэлдэ Цырен-Дондок...

07 Ноября 2021, 09:06


Буряад хэлэн интеллектуальна наадануудай болон конкурснуудай аргаар мэдээжэ болохонь

Буряад хэлэ үзэхэ, шудалха аргануудта интеллектуальна нааданууд болон конкурснууд дэмжэгдэнэ гэжэ Восток-Телеинформ Буряад ороной болбосоролой мүн эрдэм ухаанай яаманда мэдүүлнэ. Октябрь соо, габшагай haрын үдэрнүүдтэ «Түхэриг» гэhэн интеллектуальна-лигвистическэ наадан буряад хэлэнэй болон үндэhэтэнэй соёлой факультедэй оюутадай дунда үнгэрбэ. Буряад хэлэ үзэхэ, шудалха аргануудта интеллектуальна нааданууд болон конкурснууд ...

07 Ноября 2021, 09:01


Восток-Телеинформ буряад хэлэнэй онсолиг тухай материалнуудые бэлдэһээр лэ байна

Восток-Телеинформ буряад хэлэнэй онсолиг тухай материалнуудые бэлдэһээр лэ байна Восток-Телеинформ МА буряад хэлэнэй түүхэ болон мүнөөнэй байдалда, мүн баһа тэрэниие шудалалгада зорюулһан мэдээсэлэй материалнуудые бэлдэжэл байна. Материалнууд бэшэгдэхэдээ, хэлэ үзэхэ талаар сахим нөөсэнүүд болохо « Буряад монгол номой hан », « Бэлиг » хэблэл,  Амар Мэндэ НКО, «Языки России» түсэлэй, болон...

05 Ноября 2021, 07:23


Улаан-Үдэдэ Уран бүтээлэй байшан «Билет в будущее» түсэлдэ оролсоно

Улаан-Үдэдэ Уран бүтээлэй байшан «Билет в будущее» түсэлдэ оролсоно Улаан-Үдэдэ Уран бүтээлэй байшан «Билет в будущее» түсэлдэ оролсоно. Улаан-Үдэ хотын Октябрьска дүүрэгэй Уран бүтээлэй байшанай багшанар «Билет в будущее» гэһэн федеральна түсэлдэ оролсоно, тэрэнь РФ-гэй Юрэнхылэгшэ В.В. Путинай даабаряар Холбоото Ород Уласай 85 нютаг можонуудта бэелүүлэгдэнэ ба «Болбосорол» гэһэн үндэһэн...

05 Ноября 2021, 00:10


Буряад Уласта буряад хэлэ шудалха талаар оньһото сахим талмай байгуулагдахаар хараалагдана

Буряад Уласта буряад хэлэ шудалха талаар оньһото сахим талмай байгуулагдахаар хараалагдана Буряад Уласта буряад хэлэ шудалха талаар оньһото сахим талмай байгуулхаар хараалагдана гэжэ 1 дүгээр Буряадай уласай үндэһэн лицей-интернадай захирал Булат Шойнжонов Восток-Телеинформ МА-гай сурбалжалагшада дуулгаба. Тэрэнэй хэлэһэнэй ёһоор, уласта “2021-2030 онуудта Буряад Уласта буряад хэлэ хамгаалга ба хүгжөөлгэ” гэһэн гүрэнэй...

04 Ноября 2021, 16:02


Буряад Уласта нютагай эблэлнүүд буряад хэлэ шудалхада һуралсалай материалнуудаар туһа хүргэнэ

Буряад Уласта нютагай эблэлнүүд буряад хэлэ шудалхада һуралсалай материалнуудаар туһа хүргэнэ Буряад Уласта Түнхэн аймагһаа гарбалтанай нютагай эблэл “Саяан” буряад хэлэ шудалха хэрэгтэ өөрын хубита нэмэри оруулна – нютагай эблэлэй хэһэн һуралсалай пособинууд хүүгэдэй бага наһанһаа хэлэнэй оршон бии болгоно, сэсэрлигэй наһанһаа буряад аабаахатай танилсаха, шүлэг болон...

04 Ноября 2021, 10:07


Буряад хэлэ бүрин бүтэн үлөөхэ хүтэлбэри болбол буряад хэлээр номуудые гаргахада туһална

Буряад хэлэ бүрин бүтэн үлөөхэ хүтэлбэри болбол буряад хэлээр номуудые гаргахада туһална “2021-2030 онуудта Буряад Уласта буряад хэлэ хамгаалга ба хүгжөөлгэ” гэһэн хүтэлбэри номуудые хэблэн гаргахада туһа болоно. 2014 онһоо хойшо 80 шэнэ номууд нара хараа гэжэ Үндэһэн номой сангай түлөөлэгшэ, хизаар ороноо шэнжэлхэ таһагай номой сан эрхилэгшэ Намжилма Лубсанова...

03 Ноября 2021, 13:57


Тоободолго, оршон юртэмсэгэһэн һургуулиин номууд буряад хэлэндэ оршуулагдаха

Тоободолго,оршон юртэмсэгэһэн һургуулиин номууд буряад хэлэндэ оршуулагдаха Буряад Уласта һургуулиин номуудые буряад хэлэндэ оршуулха ажал хэгдэнэ. Гүрэнэй буряад хэлэндэ оршуулагдаха ёһотой федеральна удха шанартай 1-4 анги хүрэтэр үзэгдэхэ һургуулиин номуудые болон Буряад Уласта болбосоролой зарим эмхинүүдтэ эхин шатын болбосоролой түбшэндэ түрэлхи буряад хэлээр зааха ба хүмүүжүүлхэ талаар...

01 Ноября 2021, 23:50


Улаан-Үдэ хотодо «Буряад шүлэгөө уншая» гэжэ уран уншалгын мүрысөөнэй дүнгаргаба

Дондок Улзытуевай түрэһөөр 85 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан "Буряад шүлэгөө уншаяа" гэжэ буряад хэлээр уран уншалгын урилдаанай дүнгүүд Доржи Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай Гүрэнэй дээдэ һургуулида тобшологдобо. Энэмүрысөөн Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай дэмжэлгээр Буряад хэлэнэй үдэртэ зорюулагдаһан арга хэмжээнүүдэй хүреэндэ зохёон байгуулагдаһан...

01 Ноября 2021, 11:05


Буряад хэлэнэй hайндэр тэмдэглэгдээ

Буряад хэлэнэй hайндэр тэмдэглэгдээ Улас дотор буряад хэлэнэй hайндэр үргэн дэлисэтэйгээр үнгэргэгдэбэ. Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай Гүрэнэй академическэ драматическэ театрай ордон соо хүн зон олон байгаа. Театрай фойе соо буряад хэлэнэй габшагай һарын үедэ үнгэргэгдэһэн конкурсануудай үрэ дүнгүүд согсологдоо. Тэрэ үдэр ехэ һонин программа бэлдээтэй байгаа. Театрта ороходол элдэб янзын үзэсхэлэнгүүд...

31 Октября 2021, 20:07


Буряад Уласай сэсэрлигүүдтэ буряадаар дуугардаг роботнууд дамжуулагдаба

Буряад Уласай сэсэрлигүүд һуралсалайнгаа ажал ябуулгада хэрэглэхэ буряад хэлэтэй робот хүлеэн абаба. Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманһаа мүнөөдэроктябриин 28-да «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ - 2021» гэжэ мүрысөөндэ шалгарһан сэсэрлигүүдтэ тусгай шагналдамжуулагдаа. Роботнууд һургуулиин урда наһанай хүүгэдтэ буряад хэлэндэ һурахадань һонирхолыень...

31 Октября 2021, 15:37


Буряад хэлэ дэмжэлгын болон хүгжөөлгын талаар жэл бүриин шагнал

Буряад хэлэ дэмжэлгын болон хүгжөөлгын талаар жэл бүриин шагнал Улаан-Үдэ хотодо октябриин 29-дэ буряад хэлэнэй һайндэр дээрэ буряад хэлэ дэмжэлгын болон хүгжөөлгын түлөө «Үндэһэн хэлэнэй үлзы хэшэг» гэһэн  түсэлөөр Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденовай түрүүшын шангууд барюулагдаба. Жэл бүри энэ  шан барюулагдадаг болохо. Энэ жэлэй зун...

30 Октября 2021, 13:28


Алексей Цыденов Буряад хэлэнэй һайндэртэ хабаадаба

Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов октябриин 29-дэ Буряад хэлэнэй һайндэртэ зорюулагдаһан баяр ёһололой ниитын суглаанда хабаадаба. Энэ жэлдэ буряад хэлэ дэмжэлгын болон хүгжөөлгын түлөө «Үндэһэн хэлэнэй үлзы хэшэг» гэһэн түсэлөөр Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденовай түрүүшын шангууд барюулагдаа. Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов октябриин 29-дэ Буряад...

29 Октября 2021, 22:42


Буряадхэлэнһээ информатика хүрэтэр: Буряад Уласай арбан багшанар “Ород Уласай эрхим багшанарай алтан мянган” соо ороо

Буряадхэлэнһээ информатика хүрэтэр: Буряад Уласай арбан багшанар “Ород Уласай эрхим багшанарай алтан мянган” соо ороо Багшын ажалда туйлаһанай түлөө Буряад Уласай арбан багшанар “Ород Уласай эрхим багшанарай алтан мянган” соо ороо. Шэлэлгэ гарахын тула багшанар ажалайнгаа анализ хэхэ, өөрынгөө туйлалтануудые харуулхаһаа гадна багшанарай үргэнөөр хэрэглэдэг болоһон хэшээлэй арга зүйн бэлдэбэринүүдые...

29 Октября 2021, 22:14


Буряад Уласай эрхим хүмүүжүүлэгшэ «Ая-ганга» гэжэ сэсэрлигтэ хүдэлнэ

Улаан-Yдэ хотын 52-дохи «Ая-ганга» сэсэрлигэй ахалагша хүмүүжүүлэгшэДарима Дашиева II-дохи Уласай «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ - 2021» гэжэ мэргэжэлтэ мүрысөөндэ буряад хэлээр этнокультурна компонент бэелүүлдэг багшанарай дунда илажа гараба. Мүрысөөндэ хабаадагшадые шагналгын ёһолол октябриин 28-да Буряад Уласай һуралсалай бодол нэбтэрүүлгын дээдэ һургуулидаүнгэрбэ...

29 Октября 2021, 16:33


Октябриин 29-дэ буряад хэлэнэй үдэр тэмдэглэгдэнэ

Октябриин 29-дэ буряад хэлэнэй үдэр тэмдэглэгдэнэ Буряад Уласта октябриин 29-дэ Буряад хэлэнэй үдэр тэмдэглэгдэнэ. Манай Буряад орондо һүүлэй жэлнүүдтэ буряад хэлэеэ хадагалха, хүгжөөхэ  талаар ехэ ажал ябуулагдана: гүрэнэй программын болон грантнуудай туһаар һуралсалай хэрэгсэлнүүд бүтээгдэнэ, жэл бүхэндэ буряад хэлэ заадаг һуралсалай эмхи зургаанууд олон болоно, багшанарые ба оюутадые...

29 Октября 2021, 09:16


Буряад Уласай уридшалһан мэргэжэлдэ һургахатүб аласай бодолгын сессидэ оролсоно

Буряад Уласай уридшалһан мэргэжэлдэ һургахатүб аласай бодолгын сессидэ оролсоно Октябриин 27-һоо 28 болотор Пятигорск хотодо Пятигорскын гүрэнэй ехэ һургуулиин талмайда хоёр хэмжээ ябуулганууд үнгэрнэ: Мэргэжэлдэ уридшалан һураха түбүүдэй аласай бодолго хүгжөөхэ ажал ябуулгын талаар проектно-шудалалай сесси ба  ЦОПП тусхай зорилгото харуулалтануудта хүрэхэ талаар Бүхэроссиин суглаан. Буряад Уласһаа...

28 Октября 2021, 19:16


Буряад Уласта 100-аад гаран хүн түргэн хэлэлгээр челлендж дэмжэбэ

Буряад Уласта 100-аад гаран хүн түргэн хэлэлгээр челлендж дэмжэбэ "Амар мэндэ!" гэһэн буряад хэлэнэй һургуули түргэн хэлэлгээр буряад хэлэнэй челлендж  соносхожо, 100 гаран хүн энэ мүрысөөндэ  хабаадажа байһыень дуулгана. Энэ  һургуули жэл бүхэндэ  янза бүриин хэмжээ ябуулгануудые зохёон байгуулдаг, харин энэ челлендж -  түрүүшынхиеэ. - Энэ түргэн хэлэлгээр буряад хэлэнэй челлендж ...

27 Октября 2021, 08:22


Буряад хэлэеэ хадагалха, хүгжөөхэ талаар шухаг түсэл Зэдын аймагай Цагаатай тосхондо бэелүүлэгдэнэ

Буряад хэлэеэ хадагалха, хүгжөөхэ талаар шухаг түсэл Зэдын аймагай Цагаатай тосхондо бэелүүлэгдэнэ. 2017 онһоо хойшо буряад хэлэ сахин хадагалха, хүгжөөхэ зорилготой "Абын табан эрдэм" –гэжэ мүрысөөнэндэүнгэрдэг байна. Урилдаанда хабаадагшад – Буряад Уласай үндэһэн соёлой һуралсалай эмхинүүдэй эблэлэй гэшүүд,түрэл хэлэн гэжэ буряад хэлэеэ үзэдэг...

25 Октября 2021, 13:12


Буряад хэлэнэй электронно корпус тухай

Буряад хэлэнэй электронно корпус тухай Филологиин эрдэмэй кандидат, доцент, Россиин эрдэмэй академиин сибириин таһагай Монгол, Түбэд оронуудые болон Буддын шажан шэнжэлдэг институдай ахамад эрдэмтэн «Буряад хэлэнэй электронно торхо” гэһэн проектын ударидагша Любовь Бадмаеватай хөөрэлдөөнһөө. – Мүнөө сагта компьютерай дэлгэржэ байгаа сагта ажаһуунабди.  Булта мэдэнэ гээшэбди, интернедтэ “Буряад...

25 Октября 2021, 10:36


Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман ба Зүүн зүгэй эмнэлгын түб хамта ажал ябуулха хэлсээ баталба

Сайдай нэгэдэхи орлогшо - Эрдэм ухаанай ба мэргэжэлтэһуралсалай хорооной түрүүлэгшэ Наталья Сандакова, эрдэм ухаанай, дээдэ болбосоролой таһагай дарга Баирма Гыргенова гэгшэд Зүүн зүгэй эмнэлгын түбэй хүтэлбэрилэгшэдтэй – НОЦ "Байгал" программын бэелүүлгэдэ Зүүн зүгэй эмнэлгынтүбэйхабаадалгын асуудал зүбшэн хэлсэбэ. Сайдай нэгэдэхи  орлогшо - Эрдэм ухаанай ба  мэргэжэлтэһуралсалай ...

23 Октября 2021, 13:05


Багшанарай колледж ба Хойто бэеын hургуули хамта нэгээдэбхитэй проект бэелүүлнэ

Багшанарай колледж ба Хойто бэеын hургуули хамта нэгээдэбхитэй проект бэелүүлнэ Буряад Уласай Багшанарай колледжын түсэлнүүдэй офисто болбосоролой түсэлнүүдэй портфель соо  шэнэ «Предпрофессиональный психолого-педагогический класс» гэжэ түсэл бии болобо.  Энэ түсэл Буряад Уласай Ивалгын аймагай Хойто-Бэе тосхоной дунда һургуулиин дэргэдэ эхи табилгын хэмжээндэ  бэелүүлэгдэнэ. Мэргэжэлэй болбосоролтой болохо...

22 Октября 2021, 22:59


Буряад Уласта буряад хэлэнэй габшагай һара үнгэрнэ

Буряад Уласта буряад хэлэнэй габшагай һара үнгэрнэ Улаан-Yдэ хотодо буряад хэлэнэй габшагай һара үргэлжэлһөөр. Эмхи зургаан бүхэн эдэбхитэйгээр өөрынгөө хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэнэ: зурагай болон фото зурагуудай, шүлэг уншалгын мүрысөөнүүд, үзэсхэлэнгүүд, уран уншалганууд, буряад хэлэндэ зорюулагдаһан хэшээлнүүд, караоке, флеш-мобнууд, элдэб...

20 Октября 2021, 22:46


Буряад орондо «Эрхим Хүмүүжүүлэгшэ-2021» гэhэн конкурс эхилбэ

Буряад ороной болбосоролой мүн эрдэм ухаанай яаман Буряад республикын hуралсалай институт «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ-2021». Конкурсын зорилго гэхэдэ, бэлигтэй залуу багшанарые тэдэглэхэ, мүн буряад хэлэеэ, буряад соёл болбосоролоо үргэхэ, ажаябуулгаяа дээшэлхэ, hуралсалай талаар онол аргануудые хүгжөөхэ гэhэн. Буряад ороной болбосоролой мүн эрдэм ухаанай яаман Буряад республикын hуралсалай институт «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ-2021»...

20 Октября 2021, 09:20


Буряад орондомнай залуу багшанарай дунда интеллектуальна нааданай тулалдаан үнгэрбэ

Буряад орондомнай залуу багшанарай дунда интеллектуальна нааданай тулалдаан үнгэрбэ Октябриин 15-да Буряад республикын багшанарай колледждо түрүүшынхиеэ «Бүхы юумэн тухай» гэhэн интеллектуальна конкурс залуу багшанарай дунда үнгэрбэ. Энэ тэмсээндэ ганса бүхы Буряад ороноймнай hургуулиин залуу багшанар бэшэ, харин дээдэ болон дунда hургуулинуудай багшанар хабаадаа. Нааданай эмхидхэгшэд Буряад республикын багшанарай колледжын залуушуулай зүблэл...

19 Октября 2021, 09:12


Буряад хэлэнэй багшанар хэшээлнүүд дээрээ буряадаар видеоролигуудые харуулха аргатай болобо

Һургуулиин багшанар хэшээлнүүд дээрээ видеоролигуудые буряад хэлэн дээрэ харуулдаг болохо.Энэ арга хэлэ шудалхада ехэл туhа болохо. Эдэ ролигуудые «Номто» гэhэн республикын турнирай бэлдэгшэд байгша ондо бэлэн болгоhон байна. Энэ ролигууд сэсэрлигэй хүүгэдтэ ехэл тааруу. Энэ формат дээрэ бүтээгдэhэн буряад хэлэндэ hургалгын ажал бүхы сэсэрлигүүдээр тараагдаhан байна. Эдэ видеоролигуудые хүүгэд гэртээ анхаралтайгаар харахадаа, hонирхол...

19 Октября 2021, 08:42


Буряад уласай hурагшад регион хоорондохи мүрысөөн – челендждэ октябриин 12- hоо, 27 болотор хабаадаха аргатай

Буряад уласай hурагшад регион хоорондохи мүрысөөн – челендждэ октябриин 12-hоо, 27 болотор хабаадаха аргатай. Дондок Улзытуевай наян табан жэлэй ойдо зорюулагдаhан «Буряад шүлэгөө уншая!» гэhэн мүрысөөн 9-дэхи – 11- дэхи ангиин hурагшад, дунда, дээдэ hургуулиин оюутад, болон бүдүүн зон хабаадажа, уран hайханаар, Дондок Улзытуевай шүлэг сээжээр уншаха аргатай болоно. Буряад уласай hурагшад регион хоорондохи мүрысөөн...

18 Октября 2021, 22:23


Буряад хэлэнэй габшагай hарын үдэрнүүд Буряадай гүрэнэй университедтэ

Буряад хэлэнэй үдэрнүүд Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй университедтэ октябриин 18-hаа 27 болотор үнгэрхэ. Түрүүшын үдэр Буряад хэлэнэй үдэрнүүдэй нээлгэ болохо. Эндэ факультет бүхэндэ хэмжээ ябуулганууд үнгэрхэ. Энэ гэбэл, нааданууд, тоглолтонууд, квест, флеш-мобууд ба г.м. Буряад хэлэнэй үдэрнүүд Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй университедтэ октябриин 18-hаа...

17 Октября 2021, 22:17


Буряад хэлэнэй хүгжэлтэ ба хамгаалга

Буряад хэлэнэй хүгжэлтэ ба хамгаалга Буряад Уласта «Буряад хэлэнэй хүгжэлтэ ба хамгаалга» гэһэн шэнэ программа бэелүүлэгдэжэ байна. Буряадай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман энэ программын бэелүүлгэ хэдэн шатаар хубаажа, 2014 онһоо бэелүүлжэ эхилэнхэй. Энэ хугасаа соо болбосорлой дунда һургуулинуудта буряад хэлэ үзэдэг багашуулай тоо нэмэжэ эхилээ. Мүн тиихэдэ бусад хэмжээ ябуулганууд нэбтэрүүлэгдэнэ...

16 Октября 2021, 12:15


Буряад орондо регионууд хоорондо Дондок Улзытуевай түрэhөөр 85 жэлэйнь ойн баярта зорюулагдаhан зохёол бэшэлгын конкурс үнгэржэ байна

Буряад орондо регионууд хоорондо Дондок Улзытуевай түрэhөөр 85 жэлэйнь ойн баярта зорюулагдаhан зохёол бэшэлгын конкурс үнгэржэ байна. Тэрэнэй эмхидхэгшэд: Буряад ороной болбосоролой мүн эрдэм ухаанай яаман, буряад хэлэ ба литературын дээдэ hургуули, буряад хэлэ хадагалалгын ба хүгжөөлгын түб, Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй университедэй буряад ба эвэнк хэлэнэй таhаг. Буряад орондо регионууд хоорондо Дондок Улзытуевай...

16 Октября 2021, 09:10


Буряад орондомнай жороо үгэнүүдэй челлендж табигдаба

Буряад орондомнай жороо үгэнүүдэй челлендж табигдаба. Буряад орондомнай жороо үгэнүүдэй челлендж табигдаба. Энэ челлендж «Амар Мэндэ!» гэhэн соёл болбосоролой түб соносхобо. Хабаадахаяа hанабал, жорооүгэнүүдамармэндэ гэhэн хэштээгтэй видео @amarmendecenter03 гэhэн тэмдэгтэй хаягаар эльгээхэ аргатайт. Энэ челлендждэ хүн бүхэн хабаадахаар. Эгээл мэдээжэ буряад жороо үгэнүүд гэбэл, иимэнүүд:...

16 Октября 2021, 08:57


Буряад хэлэнэй талаар асуулта

Буряад хэлэнэй талаар асуулта Буряад хэлэнэй талаар асуулта, шэнжэлгэ Эрдэм ухаанай яаманай даабаряар России эрдэмэй академиин Сибириин таһагай Монгол, Түбэд оронуудые болон Буддын шажан шэнжэлдэг хүреэлэн  үнгэргэһэн байна. Энэ ушараар бидэ Монгол , Хитадай Шэнэхээн оронуудаар нүүдэл шэнжлэгэ хэһэн, Социолгиин эрдэмэй кандидат Дамдин Доржиевич Бадараевтай хөөрэлдөө эмхидхээбди. -Дамдин Доржиевич, энэ нүүдэл...

15 Октября 2021, 16:25


Буряад орондо Ким Цыденовтэ зорюулагдаhан «Нүхэрэйм дүхэригтэ » гэhэн долоодохи республиканска уран уншалгын конкурс үнгэргэгдэхэнь

Буряад орондо Ким Цыденовтэ зорюулагдаhан «Нүхэрэйм дүхэригтэ » гэhэн долоодохи республиканска уран уншалгын конкурс үнгэргэгдэхэнь Буряад орондо Ким Цыденовтэ зорюулагдаhан «Нүхэрэйм дүхэригтэ» гэhэн долоодохи республиканска уран уншалгын конкурс үнгэргэгдэхэнь.Энэ конкурс хадаа Цырен-Дондок Хамаевай 85 (наян табан) жэлэй ойн баярта зорюулагдана гэжэ «Восток - Телеинформдо» БГУ-гай хэлэ бэшэгэй кандидат, доцент Лариса Халхарова хөөрэhэн...

14 Октября 2021, 22:02


Эдир Будамшуунууд элирбэ

Эдир Будамшуунууд элирбэ Мүнөө жэлэй мүрысөөндэ Монгол Оронһоо хоёр хүбүүд, Эрхүү можын нэгэ түлөөлэгшэ, Үбэр Байгалай хизаарһаа мүн лэ хоёр, Буряад Уласай Хэжэнгын, Түнхэнэй, Ахын, Мухар-Шэбэрэй аймагуудай эдиршүүл, хамта дээрээ 20 гаран хүбүүд хабаадаба. Эдир бэлигтэйшүүл уран гоёор уншаха, зүжэгэй хэһэгүүдые наадаха...

14 Октября 2021, 12:50


Буряад орондо элдэб янзын үгэнүүдые буряадаар оршуулга

Буряад орондо элдэб янзын үгэнүүдые буряадаар оршуулга Буряад орондо элдэб янзын үгэнүүдые буряадаар оршуулга. Энэ жэлдэ буряад республика соомнай  буряад хэлэ мүнөө үеын эрилтээр шудалха түрүүшын алхамууд үнгэржэ байна. Тиимэhээ буряад шэнэ үгэнүүдтэй толи гараха аргатай боложо байна. Тэдэнэй тоодо, олон янзын үгэнүүд хубааран гарана. Жэшээлхэдэ, « Мүнгэн hан»...

13 Октября 2021, 21:56


Буряад Уласта буряад хэлэ бүтэн үлөөхэ хүтэлбэриин хүреэндэ түрэлхи хэлэнэй аялганай толинууд хэблэгдэнэ

Буряад Уласта буряад хэлэ бүтэн үлөөхэ хүтэлбэриин хүреэндэ түрэлхи хэлэнэй аялганай толинууд хэблэгдэнэ Буряад Уласта Хамба лама Дамба Аюшеевэй болон Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай ашаар буряад хэлэнэй аялгануудай толинууд хэблэгдэнэ. “Буряад хэлэ хамгаалха ба хүгжөөхэ” гүрэнэй хүтэлбэриин хүреэндэ баргажанай ба бэшүүрэй буряадуудай нютаг хэлэ аялгын толинуудые гаргалгада...

13 Октября 2021, 00:51


Буряад Уласта түймэр сарагшадта гүрэнэй шагнал тогтообо

Буряад Уласта түймэр сарагшадта гүрэнэй шагнал тогтообо Буряад Уласта «Буряад Уласай түймэрһээ харууһалалгын габьяата хүдэлмэрилэгшэ», «Буряад Уласай габьяата абарагша» гэжэ гүрэнэй шагналнууд бии болобо. Арадай Хуралай hунгамалнууд «Буряад Уласай гүрэнэй шагналнууд тухай» гэжэ Буряад Уласай хуулида хубилалтануудыеоруулаа. Хуулиин түсэб Арадай Хуралай июниин 18-дахи ээлжээтэ сесси дээрэ абтаhан байна гэжэ hануулая. Хуулиин түсэб...

12 Октября 2021, 11:12


Буряад Уласай зарим эрхэтэд гэрэй hэльбэн шэнэлгэдэ оруулдаг мүнгэнэй түлбэриhээ сүлөөлэгдэхэ

Буряад Уласай зарим эрхэтэд гэрэй hэльбэн шэнэлгэдэ оруулдаг мүнгэнэй түлбэриhээ сүлөөлэгдэхэ Үргэлжэ барилгын талмай дээрэ байhан олон байратай гэртэ байдаг эзэд гэрэй hэльбэн шэнэлгэдэ оруулдаг мүнгэнэй түлбэриhээ ондоо тээшээ зөөлгэхэ жэлэй түрүүшын hараhаа сүлөөлэгдэхэ гэжэ шиидхэбэри абтаба. «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных...

12 Октября 2021, 11:09


Буряад Уласта үншэн үхибүүдтэ гэр байра абаха сертификат байгуулагдаба

Буряад Уласта үншэн үхибүүдтэ гэр байра абаха сертификат байгуулагдаба Үншэн үхибүүд болон гэртэхинэй харууһагүй үлэһэн үхибүүд гэр байра абахаяа гэрэй сертификат абаха аргатай. Буряад Уласай  Арадай Хуралай hунгамалнууд иимэ хуулиин түсэб дэмжэбэ. Үншэн үхибүүдые байраар хангалгын арга болон ёhо журам үргэдхэгдэхэ. Энэ тэдхэмжын туhаар үншэн үхибүүд...

12 Октября 2021, 11:06


Буряад Уласай Арадай Хуралда гаражтай зондо сүлөөлэлгэ дэмжэгдээ

Буряад Уласай Арадай Хуралда гаражтай зондо сүлөөлэлгэ дэмжэгдээ 2006 оной ноябриин 30 болотор баригдаhан гаражнуудай эзэд тэдэнээ ганса өөрын зөөриин тоодо нэрэ дээрээ оруулха аргатай болобо. Сесси дээрэ федеральна хуули тогтоолгын зарим эрхэ бэелүүлгэ хараада абтаба. «Оросой холбоото уласай хуулиин тогтоолдо хубилалта оруулга тухай» гэhэн хуулиин түсэбые  Буряад Уласай Засагай газараар дурадхагдажа, хоёр уншалгада хараалагдаа...

12 Октября 2021, 07:16


4 - дэхи болон 5 - дахи классуудта зааха буряад хэлэнэй методическа комплектнүүд буряад орондомнай бэелүүлэгдэхэнь

Буряадай Гүрэнэй Университедэй эрдэмтэд болон hургуулиин багшанар мүнөө үеын үхибүүдтэ таарамжатай методическа хэрэгсэлнүүдые бэлдэхэнь. Удаадахи жэлдэ олон хэрэгсэлнүүд тоодо гараха гэжэ гүрэнэй захяа болон үгтөө. Байгша оной үнгэртэрнь энэ 5-дахи классай hуралсалай методическа комплектээ дүүргэхэ зорилготойгоор авторнууд хэлсэнэ гэжэ Вести Иркутск мэдүүлбэ. Буряадай...

11 Октября 2021, 21:47


Улаан-Yдэ хотын хүүгэдэй сэсэрлигүүд соо буряад хэлэ үзэжэ эхилбэ

Улаан –Yдэ хотын хүүгэдэй сэсэрлигүүд соо буряад хэлэ үзэжэ эхилбэ. Улаан-Yдэ хотын  хүүгэдэй сэсэрлигүүд соо  буряад хэлэ үзэжэ эхилбэ. Улаан-Yдэ хотын хүүгэдэй сэсэрлигүүд соо буряад хэлэ үзэжэ эхилхэ арга боломжонууд бии болохонь. 52- дохи «Ая Ганга» гэһэн сэсэрлигтэ буряад хэлэ заалгын арга ябуулагдажа эхилбэ. Сэсэрлигэй багшанар ганса буряад хэлэн дээрээ дуугархаяа оролдоно гэжэ...

10 Октября 2021, 18:11


Улаан -Үдын hургуулинуудта габшагай hара эхилбэ

Улаан -Үдын hургуулинуудта габшагай hара эхилбэ Буряад ороной hургуулинуудта габшагай hара эхилбэ.Энэ хэмжээ ябуулгын зорилгонууд хадаа hургуулинуудта буряад хэлэ үзэхэ, тэрэнэй хүгжэлтэ болон болбосорол болоно гээшэ.Октябрь hарын туршада Буряад ороноймнай hургуулинууд соо хэшээлнүүд, мастер –классууд, квест - нааданууд, болон элдэб тэмсээнүүд үнгэргэгдэхэнь. Буряад ороноймнай бухы hургуулинуудта «Дуулан магтанаб түрэл хотоёо!» ...

09 Октября 2021, 07:03


Сэлэнгын аймагай Загустайн дунда һургуулидахэлэн ба соёлой "Нэрын гэршэ" гэжэ театр-студи хүдэлдэг

Сэлэнгын аймагай Загустайн дунда һургуулидахэлэн ба соёлой "Нэрын гэршэ" гэжэ театр-студи хүдэлдэг. Энэ театр «Болбосорол» үндэһэтэнэй түсэлэй «Yхибүүн бүхэнэй амжалта» гэжэ хэмжээндэ байгуулагданхай. Хоёрдохи ангиһаа юһэдэхи анги болотор 120 эрхим үхибүүд "Нэрын гэршэ" гэжэ театр-студиин хэшээлдэ ябадаг. Энэ һургуулиин студи 260 мянга гаран түхэригэй түхеэрэлнүүдые абаhан...

08 Октября 2021, 18:19


Клип-урлал буряад хэлэнэй багшанарта туһа болоно

Энэ жэлдэ Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай ба Буряад хэлэ хүгжөөлгын түбэй захилаар Буряад Уласта вектор ба растер зурагууд (клип-артнууд) бэлдэгдээ. Эдэ зурагуудые багшанар хүүгэдэй сэсэрлигтэ, эхин ангинуудта буряад хэлэнэй хэшээлнүүдтэ һургалгын материал болгон хэрэглэхэ аргатай. Энэ жэлдэ  Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай ба Буряад хэлэ хүгжөөлгын түбэй захилаар ...

07 Октября 2021, 13:14


Буряад Уласта «Уран гуурhан» гэжэ мүрысөөнэй илагшадай бүтээлнүүдэй суглуулбари хэблэхэ хүсэлтэй

Буряад Уласта «Уран гуурhан» гэжэ мүрысөөнэй илагшадай бүтээлнүүдэй суглуулбари хэблэхэ һанаан байна. Мүрысөөнэй эмхидхэгшэ, филологиин эрдэмэй кандидат, Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуулиин доцент Лариса Халхарова Восток-Телеинформ гэжэ мэдээсэл тараадаг эмхи зургаанай сурбалжалагшада хэлэхэдээ, уран зохёолой мүрысөөн жэл бүхэндэ үнгэрдэг. Энэ хугасаа соо буряад хэлэн дээрэ богони хөөрөөнүүд...

06 Октября 2021, 13:06


Буряад Уласта бюджедэй кредит үгэхэ нэмэлтэ хэлсээн баталагдаа

Буряад Уласта бюджедэй кредит үгэхэ нэмэлтэ хэлсээн баталагдаа Буряад Уласта Арадай Хуралай зүблөөн дээрэ холбоото  уласай бюджетhээ кредит үгэхэ тухай баталагдаhан хэлсээндэ нэмэлтэ хэлсээн баталагдаба. Мүнгэн Оросой холбоото уласай можонуудай бюджедтэ нэмэлтэ боложо ошохо. Зүблөөн дээрэ уласай Мүнгэн һангай яаманай сайд Георгий Мадаевай хэлэhээр, 2021 оной июлиин 1-дэ Оросой Холбоото уласай ба Буряад Уласай мүнгэн һангай...

06 Октября 2021, 11:18


Буряад Уласай Арадай Хуралда Зүблэлэй шэнэ бүрилдэл баталагдаба

Буряад Уласай Арадай Хуралда Зүблэлэй шэнэ бүрилдэл баталагдаба Буряад Уласта Арадай Хуралай Зүблэлэй шэнэ бүрилдэл баталагдаба. «Буряад Уласай Арадай Хурал тухай» гэжэ  хуулиин 6-дахи статьягай ёhоор Арадай Хурал өөрын Совет, хороонууд болон комиссинуудые бүридхэдэг,-гэжэ вице-спикер Татьяна Мантатова онсолон тэмдэглэбэ. Хуулиин 11-дэхи статьягай 3-дахи hалбариин ёhоор Арадай Хуралай Зүблэлэй  бүрилдэлдэ Арадай Хуралай түрүүлэгшэ...

05 Октября 2021, 11:03


Эблэрэлгын судьянууд болзоргүй сагта баталагдаба

Эблэрэлгын судьянууд болзоргүй сагта баталагдаба Арадай Хуралай зүблөөн дээрэ Буряад Уласай Верховно Сүүдэй  түрүүлэгшэАльбина Кириллова эблэрэлгын судьянуудай тушаалда дэбшүүлэгдэһэн нюурнуудые һунгамалнуудай баталамжада табиба.  Улаан-Үдэ хотын Железнодорожно аймагай 4-дэхи сүүдэй участогой эблэрэлгын судьягай тушаалда Алганаев Аюр Аркадьевич, Октябрьска аймагай 8-дахи эблэрэлгын судьягай тушаалдаДоржиев...

04 Октября 2021, 11:20


«Буряад Уласта буряад хэлэ сахин хүгжөөлгэ» гэһэн гүрэнэй программа бэелүүлэгдэнэ

«Буряад Уласта буряад хэлэ сахин хүгжөөлгэ» гэһэн гүрэнэй программа бэелүүлэгдэнэ «Буряад хэлэ сахин хүгжөөлгэ» гэһэн гүрэнэй программаБуряад Уласта бэелүүлэгдэһээр. Буряад уласай  Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай талаһаа 2014 онһоо хойшо «Буряад Уласта буряад хэлэ сахин хүгжөөлгэ» гэһэн уласай программаар олон юумэн хэгдээ гэжэ тэмдэглэлтэй. Буряад...

03 Октября 2021, 12:38


Владимир Павлов: Буряад Уласта хүдөө ажахын хүгжэлтын ойлгосо -концепци хэрэгтэй

Владимир Павлов: Буряад Уласта хүдөө ажахын хүгжэлтын ойлгосо -концепци хэрэгтэй Буряад Уласай Арадай Хуралай спикер  Владимир Павлов Хүдөө ажахын ба эдеэ хоолой сайд Галсан Дареевта хүдөө ажахын хүгжэлтын ойлгосо бэлэдхэлдэ дахинаа бусаха тухай дурадхал оруулба. Буряад Уласай Арадай Хуралай Зүблэлэй суглаан дээрэ Зүблэлтэ сагай үедэ бүхы ажал эмхидхэн байгуулагдаhан, «адуу тэжээхэ газарта үнеэ...

03 Октября 2021, 10:52


Арадай Хуралай hунгамал музей-буусын нээлгэндэ хабаадаба

Арадай Хуралай hунгамал музей-буусын нээлгэндэ хабаадаба Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамалАнатолий Кушнарёв Тарбагатайн аймагай Доодо-Жэрэм нютагта эртын жэнхэни һүзэг баримталдаг ородой хуушан гуримтанай музей-буусын  нээлгэндэ хабаадаба. Ород Уласай юрэнхылэгшын грантнуудай жасаhаа 19-дэхи зуун жэлэй бууса нютагай дархашуулай хүсөөршэнэдхэн hэргээгдээ. Энэ түhөө  2020 ондо конкурсда илажа гараhан байна. Шэнэдхэн hэргээлгын хэрэгтэ нютагай...

01 Октября 2021, 10:59


Арадай Хурал Буряад Уласай һунгуулиин эмхи зургаануудай шэнэ бүрилдэлөөр дурадхалнуудые абажа эхилбэ

Арадай Хурал Буряад Уласай һунгуулиин эмхи зургаануудай шэнэ бүрилдэлөөр дурадхалнуудые абажа эхилбэ Үнгэрһэн сентябриин Арадай Хуралай зүблөөн дээрэ һунгамалнууд Буряад Уласай  һунгуулиин комиссиин шэнэ бүрилдэл байгуулха үйлэ хэрэгэй журамай талаар хэдэн тогтоолнуудые гаргаба. Буряад Уласай Арадай Хуралай Гүрэнэй байгуулалтын, нютагай өөһэдын хүтэлбэриин, хуули ёһоной ба...

01 Октября 2021, 09:35


Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаман хээлитэй эхэнэрнүүд ба коронавирус тухай hанажа абаха заабаринуудые гаргаба

Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаман хээлитэй эхэнэрнүүд ба коронавирус тухай hанажа абаха заабаринуудые гаргаба Зундаа  дэлгэрhэн  COVID-19-нэй вирус  хээлитэй эхэнэрнүүдтэ ехэ аюултай гэжэ харуулаа. Энэ үбшэнтэй дайралдаагүй hаа дээрэ, хээлитэй болохын урда тарилга табюулха хэрэгтэй. Тиигэбэшье коронавирусаар түрэхэ эхэнэр үбдэбэл, яажа бэеэ аргалхаб гэжэ Буряад уласай Элүүрые хамгаалгын яаманай ахамад албанай тушаалгүй...

30 Сентября 2021, 17:45


Яагаад үхибүүнэй үбдэхэдэ коронавирус гү, али гэдэhэнэй халдабарита үбшэн гэжэ илгаруулхаб?

Яагаад үхибүүнэй үбдэхэдэ коронавирус гү, али гэдэhэнэй халдабарита үбшэн гэжэ илгаруулхаб? Зундаа Буряад орондомнай гэдэhэнэй халдабарита үбшэн дэлгэрдэг гээшэ. Хайшан гэжэ энэ үбшэндэ халдахагүйб, харин үбдөөhаа, юу хэхэб гэжэ үбшэ hэргээлгын эмшэн  Елена Корсун хөөрэжэ үгэбэ. Илангаяа, гэртэхин яагаад гэдэhэнэй үбшэ коронавирусhаа илгахаб гэжэ ойлгуулна. Гэдэhэнэй халдабарита үбшэн...

30 Сентября 2021, 07:37


Арадай Хуралай hунгамалнууд 19-дэхи зүблөөнэй дүн гаргаба

Арадай Хуралай hунгамалнууд 19-дэхи зүблөөнэй дүн гаргаба Арадай Хуралда  заншалта пресс-конференци дээрэ Дээдэ Хуралай гэшүүд зүблөөнэй дүн гаргаба.  Бүхыдөө үдэрэй туршада 51 асуудал хараалагдаба, 37 хуули, 14 тогтоол баталагдаба. Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Павлов сурбалжалагшадта ээлжээтэ 19-дэхи зүблөөн дээрэ баталагдаһан хуулинууд тухай хөөрэжэ...

29 Сентября 2021, 10:26


Энэ жэл Буряад Уласта буряад хэлэн гүрэнэй хэлэн гээд үзэгшэдтэ аудио-хэшээлнүүд бии болоо

Энэ жэл Буряад Уласта буряад хэлэн гүрэнэй хэлэн гээд үзэгшэдтэ аудио-хэшээлнүүд бии болоо Буряад Уласта энэ жэл Мануэлла Георгикаки, Моники Боверманн,болон эсэгэ ороной болон буряад багшанарай арга зүйгөөр гадаад хэлэнүүдые зааха туршалга дээрэ үндэһэлһэн буряад хэлэн гүрэнэй (гадаада) гээд үзэгшэдтэ аудио-хэшээлнүүд бии болоһон байна.Курсын гол бодолго болбол яряан дээрэ үндэһэлнэ...

28 Сентября 2021, 19:29


Буряад Уласта октябрь һарада «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ – 2021» гэһэн мүрысөөн үнгэрхэ

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман Буряад Уласай һуралсалай бодол нэбтэрүүлгын дээдэ һургуулитай хамтаран октябрь һарада «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ – 2021» гэжэ мэргэжэлэй мүрысөө зохёон байгуулжа байна. Тэмсээнэй зорилгонь - буряад хэлэн дээрэ угсаатанай соёл зүйлнүүдые һургуулиин урдахи болбосоролойэмхи зургаануудтахэрэглэдэг, буряад хэлэсахин хадагалха, хүгжөөхэ...

28 Сентября 2021, 11:01


Буряад Уласта наhатай зон эдэбхитэйгээр тарилга табюулна

Буряад Уласта намарай хаhын хамшагай үедэ бэлэдхэлэй хэмжээ ябуулганууд соогуур 60- hаа дээшэ наhатай олон зон тарилга табюулна. Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаманай сайдай орлогшо Наталья Логинагай тэмдэглэhээр үбшэн саралга hэргылэмжын ажал тарилга табилгын хэмжээ ябуулга түргэдхэхэдэ ехэ удха шанартай гээшэ: Буряад Уласта намарай хаhын хамшагай үедэ бэлэдхэлэй хэмжээ ябуулганууд соогуур 60- hаа дээшэ  наhатай олон зон тарилга табюулна. Буряад Уласай...

27 Сентября 2021, 17:30


Хүдөө ажахын хорооной талаар һунгамалнууд Зэдын аймаг албанай хэрэгээр ошобо

Хүдөө ажахын хорооной талаар һунгамалнууд Зэдын аймаг албанай хэрэгээр ошобо Сентябриин һүүл багаар Буряад Уласай Арадай Хуралай газарай асуудалай, хүдөө ажахын ба эд хэрэглэлгын дэлгүүрэй хорооной гэшүүд Арадай Хуралай түрүүлэгшын орлогшо Татьяна Мантатовагай хабаадалгатай Зэдын аймагай  хүдөө ажахын үйлэдбэриин зургаануудаар албанай хэрэгээр ябажа ерэбэ. «Буряад...

27 Сентября 2021, 11:29


Социальна политикын талаар хорооной зүблөөн үнгэрбэ

Буряадай Арадай Хуралай социальна политикын талаар хорооной зүблөөн сентябриин 21-дэ үнгэрбэ. Ерэхэ сессиин гол асуудалнуудай нэгэн-үншэн үхибүүдые болон гэртэхинэй харууһагүй хүүгэдые ниигэмэй талаар дэмжэлгэ тухай хуулиин проект болоно. Буряадай Арадай Хуралай социальна политикын талаар хорооной зүблөөн сентябриин 21-дэ үнгэрбэ. Ерэхэ сессиин гол асуудалнуудай нэгэн-үншэн үхибүүдые...

24 Сентября 2021, 19:42


Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаманай ахамад инфекционист: тарилгада элүүр мэндэ ерэхэ хэрэгтэй

Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаманай ахамад инфекционист: тарилгада элүүр мэндэ ерэхэ хэрэгтэй Буряад Уласта COVID-19 коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын тарилга табилгын кампани түргэн  үнгэржэ байна, тиигэбэшье бэеэ һула  табиха хэрэггүй гэжэ Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаманда тэмдэглээ.Халдабарита үбшэнэй түргөөр дэлгэрдэгые шэнжэлэгшэд Орос улас дотор намартаа коронавирусай...

24 Сентября 2021, 09:23


Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаман хээлитэй эхэнэрнүүдтэ коронавирусай хамшагhаа һэргылэмжын тарилга табижа болохо гү гэжэ харюусаба

Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаман хээлитэй эхэнэрнүүдтэ коронавирусай хамшагhаа һэргылэмжын тарилга табижа болохо гү гэжэ харюусаба COVID-19 коронавирусай хамшагhаа һэргылэмжын тарилга  нарайлха эхэнэрнүүдые ба түрөөдүй үхибүүдыень аршалха аргатай. Түрэхэ эхэнэрнүүдэй COVID-19 хамшагта нэрбүүлхэнь гурба дахин олон байна гэжэ тоо баримтанууд харуулна. Тэдэнэй...

20 Сентября 2021, 07:13


Заһабарилгын удаа шэнэ харгы Сэлэнгын аймагта нээгдэбэ

Заһабарилгын удаа шэнэ харгы Сэлэнгын аймагта нээгдэбэ Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов «Тохой-«Суурхайта нуур - Родник» аяншалгын бааза гэһэн автомобильна харгын нээлгын баяр ёһололдо хабаадаба. «Үшөө 2019 ондо энэ харгын заһабарилга эхилһэн юм. Гүрэнэй «Экономическа хүгжэлтэ болон инновационно экономико» гэһэн программа доро «Аяншалга» гэһэн программаар энэ барилга ябуулагдаа...

16 Сентября 2021, 19:02


Гүрэнэй санитарна-эпидемиологическэ албан 99 жэлэйнгээ ойн баярые тэмдэглэбэ

Гүрэнэй санитарна-эпидемиологическэ албан 99 жэлэйнгээ ойн баярые тэмдэглэбэ Россиин Федерациин гүрэнэй санитарна-эпидемиологическэ албанай байгуулагдаһаар, 99 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан баяр ёһололой хэмжээ ябуулга мүнөөдэр үнгэрбэ. Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшын орлогшо Цырен-Даши Доржиев энэ албанда хүдэлдэг мэргэжэлтэдые амаршалхадаа, улас дотор эпидемиологическэ аюул сахижа ябадаг зониие онсо тэмдэглэһэн...

15 Сентября 2021, 20:05


Электронно сертификат яагаад абахаб гэжэ Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаманда элирүүлбэ

Электронно сертификат яагаад абахаб гэжэ Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаманда элирүүлбэ Буряад Уласта COVID-19 коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын тарилга табюулhан тухай электронно үнэмшэлгэ абажа шадаагүй зоной  асуудалаар олон хандалгануудай ороходо,  ЕПГУ-гэй (Госуслуги) портал дээрэ  эрхэтэдэй электронно бүридхэл баталагдаагүй байhан шалтагhаа болоно гэжэ Элүүрые хамгаалгын яаман ойлгуулна. Электронно...

15 Сентября 2021, 14:19


Хяагтын уласхоорондын пункт һэльбэн шэнэлэгдэбэ

Хяагтын уласхоорондын пункт һэльбэн шэнэлэгдэбэ Буряадай Арадай Хуралай һунгамал Валерий Цыремпилов Хяагтын уласхоорондын автомашинануудай гарадаг пунктын байгуулагдаһаар, 20 жэлэй ойн баярта, мүн заһабарилгын удаа Россиин Федерациин гүрэнэй хилын пунктын нээлгын баяр ёһололдо хабаадаһан байна. -Энэ хилэ шадар автомашинанууд, эрхэтэд олоор гарана. Хяагтын уласхоорондын пункт Буряадай эгээл томо автомобильна пункт болоно. Жэл ошохо бүри тамуужанай...

13 Сентября 2021, 16:09


Баргажанай аймагта нүүдэл зүблөөн үнгэрбэ

Баргажанай аймагта нүүдэл зүблөөн үнгэрбэ Буряад Уласай Арадай Хуралай эдэй засагай бодолгын, байгаали ашаглалгын ба байгаали  хамгаалгын хороон Баргажанай аймагта нүүдэл зүблөө үнгэргэбэ. Арадай Хуралай һунгамалнууд, Буряадай байгаалиин нөөсын ба байгаали хамгаалгын яаманай сайд Сергей Матвеев, байгаали ашаглалгын һалбари хинаха талаар холбоото уласай албанай Буряад Уластахи хүтэлбэриин дарга...

10 Сентября 2021, 17:12


Буряад орондо коронавирус ꝩбшэнэй асуудалнуудаар чат-бот ябуулагдажа эхилбэ

Буряад орондо коронавирус ꝩбшэнэй асуудалнуудаар чат-бот ябуулагдажа эхилбэ Элүүрые хамгаалгын яаман  ба Буряад Уласай  ЦУР  коронавирусhаа hэргылэмжын тарилгын асуудалнуудаар чат-бот ябуулба. «Госуслуги» гэжэ портал дээрэ ба социальна сетьнүүд соо тарилгада хабаатай асуудалнуудые уласай эрхэтэн олоор табина гэжэ Буряад уласай хүгжэлтын талаар түб гэршэлнэ.Асуудалда сэхэ харюу үгэлгэдэ ехэ саг ошоно, тиимэhээ Элүүрые хамгаалгын...

10 Сентября 2021, 17:10


Зүүн зүгэй экономическа хуралдаан (ВЭФ) дээрэ Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов авиа-шэрэлгын боломжо тухай асуудал табяа

Зүүн зүгэй экономическа хуралдаан (ВЭФ) дээрэ Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов авиа-шэрэлгын боломжо тухай асуудал табяа Зүүн зүгэй экономическа форум дээрэ Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов авиа-шэрэлгын  боломжо тухай асуудал табяа. Стратегическэ удха шанартай сессинүүд дээрэ тэрэ үгэ хэлээ. Хабаадагшад тэндэ онсо харууhатай байгаалиин дэбисхэр дээрэ туризм хүгжөөлгын асуудалнуудые зүбшэн хэлсэбэ...

10 Сентября 2021, 16:06


Буряадай Тоололгын палатын 25 жэлэй баяр тэмдэглэгдэбэ

Буряадай Тоололгын палатын 25 жэлэй баяр тэмдэглэгдэбэ Буряадай Тоололгын палатын байгуулагдаһаар, 25 жэлэй ойдо зорюулагдаһан баяр еһололой хэмжээ ябуулга үнгэрбэ. Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшын орлогшо Цырен-Даши Доржиев амаршалгын үгэ хэлэхэдээ, энэ эмхи зургаанай ажалай үүргэ тон ехэ гээд тэмдэглэһэн байна. - Федеральна болон уласай һангай мүнгэн хэр зэргэ аша үрэтэйгөөр хэрэглэгдэнэб гэжэ...

08 Сентября 2021, 12:17


Буряад уласай Байгаалиин нөөсэнүүдэй яаман Баргажанай Адагта газараа бог шоройhоо сэбэрлэлгын үедэ гаргаhан алдуунуудые олобо

Буряад уласай Байгаалиин нөөсэнүүдэй яаман Баргажанай Адагта газараа бог шоройhоо сэбэрлэлгын үедэ гаргаhан алдуунуудые олобо Буряад уласай Байгаалиин нөөсэнүүдэй яаманай тусхай шалгалтын эрхэтэй бүлэг зон Баргажанай Адаг тосхондо газараа бог шоройhоо сэбэрлэлгын ажал шалгаба. Бог шорой үгы болголго «Сэбэр гүрэн» гэжэ Холбоото уласай түhөөгэй хэмжээн соо бэелүүлэгдэнэ. Ажалай...

08 Сентября 2021, 09:10


Владивосток хотын хуралдаан: Буряад Уласай толгойлогшо Наранай флюорит гэжэ ашагта малтамалай ологдоhон газар хүгжөөхэ хэлсээ гэршэлбэ

Владивосток хотын хуралдаан: Буряад Уласай толгойлогшо Наранай флюорит гэжэ ашагта малтамалай ологдоhон газар хүгжөөхэ хэлсээ гэршэлбэ Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов Зүүн зүгэй экономическа хуралдаан  дээрэ Сэлэнгын аймагта олдоhон  Наранай флюорит ашагта малтамалай хүгжөөлгын талаар хэлсээ баталба. Энэ Наранай флюорит ашаглалгын ехэ инвестиционно түhөө Яруунын аймагта Эгэтын ашагта малтамал үйлэдбэри ашаглалда...

07 Сентября 2021, 15:22


Улаан-Yдэ хотодо шэнэ барилдаанай түб сентябриин дүүрэтэр болбосон түхэлтэй болохо

Улаан-Yдэ хотодо шэнэ барилдаанай түб сентябриин дүүрэтэр болбосон түхэлтэй болохо Буряад Уласай Засагай Газарай түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковниковай ажалай хэрэгээр ябалгын үедэ Улаан-Yдэ хотодо  нютаг можын барилдаанай түб барилгын саг болзор тухай зүбшэн хэлсэбэ. «Мүнөө сентябрь hарын дүүрэтэр байшангыень барижа дүүргээд, болбосон түхэлтэй болгохо шухала. Барилгын ажал ...

06 Сентября 2021, 20:26


Байгал далайн эръедэ Выдрино нютагта гостиница ба порт бариха гэжэ түсэблэгдэнэ

Байгал далайн эръедэ Выдрино нютагта гостиница ба порт бариха гэжэ түсэблэгдэнэ Буряад Уласай толгойлогшо Алексей ЦыденовЗүүн зүгэй экономическа хуралдаан дээрэ сентябриин 2-то «Һайхан далай» гэжэ  нэгэдэлтэй Кабанскын аймагай Выдрино тосхондо түhөө бэелүүлэлгын талаар   хэлсээ баталба. Энэ хэлсээгээр Байгал дээрэ зохид буудал ба онгосо зогсоодог газарайбарилга түсэблэгдэнэ. - Байгал дээрэ гостиница ба онгосо зогсоодог...

06 Сентября 2021, 10:18


Буряад Улас Казахстантай авиа-барилгада хамта ажаллахаяа түсэблэнэ

Буряад Улас Казахстантай авиа-барилгада хамта ажаллахаяа түсэблэнэ Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов зургаадахи Зүүн зүгэй экономическа хуралдаан  дээрэ Казахстанай премьер-министрэй орлогшо Роман Скляртай уулзаба. Казахстанай делегациин гэшүүд Буряад Уласай павильон хүрэжэ танилсаа. Yшөө «Вертолёты России» гэжэ корпорациин генеральна хүтэлбэрилэгшэ Андрей Богинскийтай уулзалга үнгэргөө. Энэ уулзалгын...

05 Сентября 2021, 11:15


«Байгалай мүльhэн ба Буряадай наран»: Буряад Уласта үбэлэй сагта аяншалагшадтай чартерна рейснүүд ниидэhээр байха

«Байгалай мүльhэн ба Буряадай наран»: Буряад Уласта үбэлэй сагта аяншалагшадтай чартерна рейснүүд ниидэhээр байха Буряад Улас руу аяншалагшадтай рейснүүд үргэлжэлhөөр байха. Мүнөөдэр, сентябриин 2-то Владивосток хотодо Зүүн зүгэй экономическа хуралдаан  дээрэ «Байгалай мүльhэн ба Буряадай наран» гэжэ үбэлэй сагай чартерна рейснүүдээр хэлсээн баталагдаба. Буряад Уласай...

04 Сентября 2021, 13:31


«Уhан нэмэхэ, харин ехээр бэшэ»: Буряадай тогойлогшо Улаан-Yдын үер тухай хөөрэнэ

«Уhан нэмэхэ, харин ехээр бэшэ»: Буряадай тогойлогшо Улаан-Yдын үер тухай хөөрэнэ Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов Улаан - Yдэ хотын уhанай үер тухай хэлэжэ үгэбэ. Улаан- Yдэдэ уhан нэмэнэ, харин ехээр үерлэхэгүй байна, - гэжэ Восток-Телеинформ тэмдэглэhыень дуулгаба. - Мүнөө уластамнай  612 хорой соохи газарнууд уhан соо, 114 гэрнүүдтэ  уhан шала дээрэнь гараад  байна. Уhан Улаан – Yдэдэ нэмэhээр зандаа...

04 Сентября 2021, 12:26


«Харгы нээлгээтэй! Yрэ дүн байна!»: Улаан-Yдэдэ 40-дэхи hургуули нээгдэбэ

«Харгы нээлгээтэй! Yрэ дүн байна!»: Улаан-Yдэдэ 40-дэхи hургуули нээгдэбэ Буряад Уласта сентябриин 1-дэ Эрдэмэй үдэр 40-дэхи hургуулиин мүнөө сагай эрилтэдэ тааруу шэнэ hургуулиин нээлгэнэй баяр ёhолол үнгэрбэ. Һүүлшын 4 жэлэй хугасаа соо энэ аяар нээгдэhэн шэнэ 17-дохи hургуули болоно. Һургуулиин барилга Оросой холбоото уласай юрэнхылэгшын даабаряар «Болбосорол» гэжэ үндэһэн проект бэелүүлгын хэмжээн...

03 Сентября 2021, 16:11


Сентябриин 1-дэ Улаан- Yдэ хотын 7-дохи дунда hургуулида шэнэ стадион нээгдэбэ.

Сентябриин 1-дэ Улаан- Yдэ хотын 7-дохи дунда hургуулида шэнэ стадион нээгдэбэ. Эрдэмэй үдэр, сентябриин 1-дэУлаан- Yдэ хотын 7-дохи дунда hургуулида шэнэ стадион нээгдэбэ. Буряад Уласай спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар яаманай сайд Вячеслав Дамдинцурунов ба Арадай Хуралай hунгамал Игорь Марковец сентябриин 1-дэ болбосоролой hургуулида баяр ёhололой айлшад болобо. Тэдэнэр багшанарые болон hурагшадые hуралсалай шэнэ жэлээр амаршалаа, -гэжэ Восток-Телеинформ бэшэнэ...

02 Сентября 2021, 16:33


Буряад Уласта ойн түймэр саралгын газарта бүлэг зониие абаашаха хэрэгтэ шэнэ машина ерэбэ

Буряад Уласта ойн түймэр саралгын газарта бүлэг зониие абаашаха хэрэгтэ шэнэ машина ерэбэ Буряад Уласта «Северный» ойн ажахыда «Ой тайга хадагалалга» гэhэн  холбоото уласай түhөөгэй «Байгаали хамгаалалга»  гэжэ үндэһэнпроект бэелүүлгын хэмжээн соо ехэ  хүсэтэй шэнэ «ГАЗ»  түмэр унаа абтаба. Энэ вахтын унаа  сарагшадай бүлэг зониие ба түхеэрэлгэнүүдыень  түймэр унтаргааха газарта хүргэхэдэ...

31 Августа 2021, 19:22


Короновирусhаа хэндэ һэргылэмжын тарилга табижа болохоб гэжэ Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаман дуулгана

Короновирусhаа хэндэ һэргылэмжын тарилга табижа болохоб гэжэ Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаман дуулгана Наhаа хүсэhэн зондо COVID-19 үбшэнhөө  тарилга табилгын зууршалалганууд Оросой Холбоото Уласай Элүүрые хамгаалгын  яаманда баталагданхай. Тарилгын урда COVID-19-нэй анти-бодосуудай байhаниие ба тооень элирүүлхэ хэрэггүй. Тарилга 18 наhанhаа дээшэ эрхэтэд, тэдэнэй тоодо хамшаг үбшэнөөр үбдэhэнэй...

30 Августа 2021, 11:16


Арадай һунгамалнууд Захааминай аймагаар ябажа ерэбэ

Арадай һунгамалнууд Захааминай аймагаар ябажа ерэбэ Буряад Уласай Арадай Хуралай нютаг можонууд хоорондын харилсаанай, үндэһэтэнэй асуудалнуудай, залуушуулай политикын, ниитын болон шажанай нэгэдэлнүүдэй талаар  хорооной нүүдэл зүблөөн июлиин 28-30 болотор Захааминай аймагта үнгэрбэ. Буряад хэлэнэй хүгжэлтын асуудалнуудай талаар дүхэриг шэрээ эмхидхэгдэжэ, Арадай һунгамалнууд хабаадаһан байна. Һургуулинуудта...

03 Августа 2021, 19:49


Захааминай боксын һоригшотой Арадай һунгамалнууд уулзаба

Захааминай боксын һоригшотой Арадай һунгамалнууд уулзаба Буряадай Арадай Хуралай һунгамалнууд Захааминай аймагаар ябахадаа, Россиин тамирай соелой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, боксоор һоригшо Сергей Васильевтай уулзаһан байна. Тамирай һургуулиин һорилго хэдэг танхим соо тренертэй уулзажа хөөрэлдэбэ. Бэлигтэй, бэрхэ тамиршадые бэлдэжэ, түрэл нютагаа холо ойгуур суурхуулжа байһандань, баяр баясхаланиие һунгамалнууд хүргэһэн...

03 Августа 2021, 18:47


Арадай Хуралай һунгамалнууд Санагын дасан хүрэжэ ошобо

Арадай Хуралай һунгамалнууд Санагын дасан хүрэжэ ошобо Буряад Уласай Арадай Хуралай нютаг можонууд хоорондын харилсаанай, үндэһэтэнэй асуудалнуудай, залуушуулай политикын, ниитын болон шажанай нэгэдэлнүүдэй талаар  хорооной гэшүүд, Аркадий Цыбиков түрүүлэгшэтэеэ Санагын «Даша Пунцоглинг» дасан хүрэһэн байна. Дасанай дэргэдэ хүдэлдэг «Арьяа Бренд» гэһэн уран дархашуулай мастерскойн ажабайдалтай...

03 Августа 2021, 17:52


Исток нютагай ажаһуугшадта туһаламжа үзүүлэгдэхэ

Исток нютагай ажаһуугшадта туһаламжа үзүүлэгдэхэ Буряадай Арадай Хуралай һунгамал Дмитрий Дружинин Прибайкалиин аймагай Исток нютагай ажаһуугшадтай һаяхана уулзаба. Май һара соо Котокель нуурай хажууда ажаһуудаг зоной гэр уһанда абтажа, тэдэнэр ехээр хохидоһон байна. Хүн зоной ажаһуудаг гэрнүүд соо шиигтэй болоо. Исток хүрэжэ ошодог ори ганса харгы уһанай үерһээ эбдэрээ, огородой...

28 Июля 2021, 08:55


Түнхэнэй аймагай һунгамалнууд суг хамта хүдэлнэ

Түнхэнэй аймагай һунгамалнууд суг хамта хүдэлнэ Буряадай Арадай Хуралай һунгамалнууд Александр Бардунаев, Инна Ивахинова, Николай Дашеев гэгшэд нютагайнгаа зонтой уулзажа, ябуулдаг ажалайнгаа талаар һунгагшадайнгаа урда тоосоо бариба. Бюджедэй, налогой болон мүнгэнэй хорооной түрүүлэгшэ Александр Бардунаевай тэмдэглэһэнэй еһоор, «һунгамалнуудай хуули сахидаг ажаябуулга болбол, тон харюусалгайтай ажал»: -Хуулиин...

28 Июля 2021, 08:00


«Россиин ажалай шэн зориг» гэһэн уласхоорондын экспедициие Буряад улас угтаба

«Россиин ажалай шэн зориг» гэһэн уласхоорондын экспедициие Буряад улас угтаба «Россиин ажалай шэн зориг» гэһэн уласхоорондын экспедицидэ хабаадагшадтай Буряадай Арадай Хуралай һунгамалнууд мүнөөдэр уулзаба. Бүхы Росси соогуур ажалай габьяагай хотонуудаар аяншалагшад ябана. Байгша оной июниин 12-то, Россиин үдэр Москва хотоһоо экспедици эхилһэн юм. Сентябриин 5 болотор 25 мянган модо гаталжа, ажалай габьяагай 32 хото, мүн...

19 Июля 2021, 17:18


«100 гэр эмшэдтэ»

«100 гэр эмшэдтэ» Буряадай Арадай Хуралай «Единая Россия» фракциин һунгамалнуудай хуули гаргалгын зохихо үүсхэлээр медицинын хүдэлмэрилэгшэдые гэр байраар хангаха «100 гэр эмшэдтэ» гэһэн түсэл Буряад уласта хүдэлжэ эхилбэ. Энээн тухай хуули Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшын орлогшо, «Единая Россия» фракциин гэшүүн Татьяна Мантатова 14-дэхи сесси дээрэ дуулгаһан байна. Аймагуудта хүдэлдэг эмшэдые...

15 Июля 2021, 17:16


Транспортын налог бага болгохо тухай дурадхал

Транспортын налог бага болгохо тухай дурадхал Буряад Уласай Арадай Хуралай экономическа политикын, байгаалиин нөөсэ баялигуудые ашаглалгын болон оршон тойронхиие хамгаалгын хорооной дэргэдэ үнгэрһэн зүблөөн дээрэ налогой талаар хуулида нэмэлтэ хубилалтануудые оруулха тухай зүбшэн хэлсэгдэбэ. Гибрид автоунаануудай транспортын налог бага болгохо тухай дурадхал Арадай һунгамалнууд оруулһан байна. Хорооной түрүүлэгшэ...

15 Июля 2021, 17:14


Залуушуулай политика нютаг можонуудта

Залуушуулай политика нютаг можонуудта Буряадай Арадай Хуралай нютаг можонууд хоорондын харилсаанай, үндэһэтэнэй асуудалнуудай, залуушуулай политикын, ниитын болон шажанай нэгэдэлнүүдэй талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Сергей Дорош Калининград хотодо үнгэрһэн Федерациин Зүблэлэй хорооной залуу хуули байгуулагшадай Палатын нүүдэл зүблөөндэ хабаадаба. И.Кантын нэрэмжэтэ Балтиин федеральна дээдэ һургуулиин...

11 Июля 2021, 16:12


Ганса үгөөрөө бэшэ, хэрэгээрээ эмшэдтэ туһалая

Ганса үгөөрөө бэшэ, хэрэгээрээ эмшэдтэ туһалая «Улаан-Үдэ эмшэдтэ туһална» гэһэн вайбер-чат недондо жэлһээ Буряадай ниислэл хотодо байгуулагдаһан байна. Ямаршье сагта, үдэр һүнигүй эмшэдтэ туһалха, тэдэниие ажалһаань гэртэнь хүргэхэ, ажалай һүүлээр гэртэнь абаашаха зониие энэ чат нэгэдүүлдэг юм. Һайн дуратанай тоодо Буряадай Арадай Хуралай...

10 Июля 2021, 17:09


Хуралай сесси: Буряад Уласта түймэр сарагшадта ба аюулhаа абарагшадта гүрэнэй шан тогтоогдохо

Хуралай сесси: Буряад Уласта түймэр сарагшадта ба аюулhаа абарагшадта гүрэнэй шан тогтоогдохо «Буряад Уласай гүрэнэй шагналнууд тухай» гэжэ Буряад Уласай хуулида оруулха хубилалтануудай хуулиин түсэл Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ июниин 30-да хараалагдаха гэжэ түсэблэгдэнхэй. Хуулиин түсэл Буряад Уласай гүрэнэй шагналнууд тухай хуули hайжаруулхын тула бэлдэгдээ гэжэ Восток-Телеинформ бэшэнэ. Энэ хуулиин түсэл «Заслуженный работник...

21 Июня 2021, 17:13


Игорь Марковец «Илалтын десант» гэжэ акцида хабаадагшадта Баярай бэшэг барюулба

Игорь Марковец «Илалтын десант» гэжэ акцида хабаадагшадта Баярай бэшэг барюулба Социальна политикын хорооной түрүүлэгшэИгорь Марковец Буряад Уласай Арадай Хуралай Баярай бэшэгүүдые Илалтын 76 жэлдэ зорюулагдаhан  «Илалтын десант» гэжэ акцида хабаадагша  оюутадта барюулаа.  Энэ акциин хэмжээн соогуур оюутадай отряднуудайволонтёрнууд Улаан-Yдэ хотын Восточный ба Машзавод тосхонуудай Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветерануудай  байрануудта заhабарилгын...

17 Июня 2021, 17:09


Буряад Уласай Толгойлогшо Арадай Хуралай hунгамалнуудай урда соёлой талаар хэмжээ ябуулгануудай шанарай сэгнэлтэ тухай тоосоо бариха

Буряад Уласай Толгойлогшо Арадай Хуралай hунгамалнуудай урда соёлой талаар хэмжээ ябуулгануудай шанарай сэгнэлтэ тухай тоосоо бариха. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов «2020 ондо  Буряад Уласай дэбисхэр дээрэ оршодог соёлой, элүүрые хамгаалгын, болбосоролой болон социальна хангалгын талаар эмхинүүдэй үзүүлэгдэhэн туhаламжануудай шанар сэгнэлгын дүнгүүд тухай» гэжэ элидхэл Арадай Хуралай hунгамалнуудай урдаээлжээтэ...

15 Июня 2021, 17:04


Улаан-Yдэ хотын 100-дахи микрорайонуудта hунгамалнууд орёо асуудалнуудые шиидхэнэ

Улаан-Yдэ хотын 100-дахи микрорайонуудта hунгамалнууд орёо асуудалнуудые шиидхэнэ Улаан-Yдэ хотын 105-дахи микрорайонда ажаhуугшадай үүсхэлээр Арадай Хуралай hунгамалнуудтай уулзалга үнгэрөө. Энэ уулзалгада 14-ТГК-гай түлөөлэгшэд уригдаhан байна. ТГК-гай туhаламжын түлөө түлбэриин асуудалнууд  нэн түрүүн эндэ ажаhуугшадай  hанаа зобооно. Yшөөшье ондоо орёо асуудалнуудые зүбшэжэ, тэдэниие...

10 Июня 2021, 17:15


Буряад Уласта «COVID-19» короновирус үбшэнтэй тэмсэлгын хэмжээ ябуулганууд бэелүүлэгдэнэ

Буряад Уласта «COVID-19» короновирус үбшэнтэй тэмсэлгын хэмжээ ябуулганууд бэелүүлэгдэнэ Һүүлэй үедэ майн эхинhээ  тахал үбшэндэ нэрбэгдэһэн хүнүүдэй тоо дүрбэ дахин олошороо. Майн 31-нэй байдалаар  хабарай һүүлшын үдэр 92 үбшэнтэн элирүүлэгдээ. Гарагай 1-дэ, майн 30-да коронавирус үбшэнэй һүжэржэ дэлгэрхэгүйн талаар уласай штабай суглаанда Буряад Уласай...

30 Мая 2021, 11:15


Буряад Уласта агропромышленна комплексда шэнэ дэмжэлтэ бии болобо

Буряад Уласта агропромышленна комплексда шэнэ дэмжэлтэ бии болобо Буряад Уласта хүдөө ажахын болон үйлэдбэриин эмхинүүдые дэмжэлгын «Агропрогресс» гэжэ шэнэ  грант бии болобо. Грантын эгээ ехэ хэмжээн  30 миллион түхэриг болоно. Энэ мүнгөөр инвестициин урьһаламжын аргаар бэелүүлжэ байһан түсэлэй 25% хааха арга боломжо үгтэхэ, -гэжэ Буряад Уласай Хүдөө ажахын ба эдеэ...

01 Мая 2021, 09:41


Буряад Уласай Толгойлогшо «Озёрный» гэжэ эмхиин эзэнтэй Гармаева Адисада эмшэлгын препарат абаха тухай хэлсээ баталаа

Буряад Уласай Толгойлогшо «Озёрный» гэжэ эмхиин эзэнтэй Гармаева Адисада эмшэлгын препарат абаха тухай хэлсээ баталаа Апрелиин 11-дэ, гарагай 1-дэ,  Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Буряад Уласта баридаг «Озёрный» ГОК гэжэ түсэлэй  мажоритарна акционер Владислав Свибловтай Москвада уулзаба. Мүн баһа энэ уулзалгада үнэтэй  эмшэлгэдэ хэрэгтэй   дүрбэн һаратай Адиса Гармаевагай түрэлхид байгаа. Гармаевтанай бүлэ гарагай нэгэнэй...

24 Апреля 2021, 09:29


ЖКХ-гай түлбэриин субсидинүүд нөөсэ хангалгын эмхинүүдтэ дамжуулагдаха.

ЖКХ-гай түлбэриин субсидинүүд нөөсэ хангалгын эмхинүүдтэ дамжуулагдаха. Экономическа политикын, байгаалиин нөөсэ баялигуудые ашаглалгын ба тойронхи оршон хамгаалгын хорооной суглаан дээрээ «Об отдельных вопросах предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Бурятия» гэжэ хуулиин проект дэмжэбэ. Энэ баримта бэшэгтэй Барилгын ба гэр байрын-коммунальна ажахы шэнэлэлгын яаманай сайдай орлогшо...

24 Апреля 2021, 09:03


Владимир Павлов «Буряад Улас өөhэдын үйлэдбэриин эдеэгээр хангаха»

Владимир Павлов « Буряад Улас өөhэдын үйлэдбэриин эдеэгээр хангаха» Буряад Уласай Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Павлов Мухар-Шэбэрэй аймаг ажалай хэрэгээр ошобо. Энэ жалай хэрэгээр ябалгада Газарай асуудалнуудай, хүдөө ажахын политикын ба эд хэрэглэлгын дэлгүүрэй талаар хорооной түрүүлэгшэ Дмитрий Швецов, hунгамалнууд Александр Савельев, Александр Бардунаев, Найдан Чимбеев хабаадаба. Дээдэ Хуралай гэшүүд...

24 Апреля 2021, 08:55


Буряад Уласта hогтуу зониие тэлэрүүрлгын хэмжээ ябуулга үнгэргэхэ байшангуудые дахин нээхэеэ бэлдэнэ

Буряад Уласта hогтуу зониие тэлэрүүрлгын хэмжээ ябуулга үнгэргэхэ байшангуудые дахин нээхэеэ бэлдэнэ Арадай Хуралай Гүрэнэй байгуулалтын, нютагай өөhэдын хүтэлбэриин, хуули ёhоной ба гүрэнэй албанай асуудалнуудай  талаар хорооной суглаан дээрэ Элүүрые хамгаалгын яаманай сайдай орлогшо Наталья Логина хуулиин түсэл дурадхаба. Энэ хуулиин ёhоор гүйсэдхэхы засагай зургаануудта эрхэ олгогдоно. «Тэлэрүүлгын»...

24 Апреля 2021, 08:48


Пётр Мордовской: Короновирус үбшэнhөө hэргылэмжын ажал үбшэнтэншьегүй аймагуудта hуладхаажа болохогүй

Пётр Мордовской: Короновирус үбшэнhөө hэргылэмжын ажал үбшэнтэншьегүй аймагуудта hуладхаажа болохогүй Коронавирус үбшэнэй һүжэржэ дэлгэрхэгүйн талаар уласай оперативна штаб хахад жэлэйнгээ ажалай дүн гаргана. Энэ штаб 2020 оной октябрь  hарада ажаллажа эхилээ. COVID-19 үбшэнэй ехээр дэлгэржэ байха сагта үдэр бүхэндэ 90 түргэн хүдэлдэг бүлгэмүүд  шалгалтануудта гаража байгаа. Мүнөө...

21 Апреля 2021, 09:26


Буряад Уласай толгойлогшо «Газпром» гэжэ хуби ниилүүлhэн нээмэл бүлгэмэй

Буряад Уласай толгойлогшо «Газпром» гэжэ хуби ниилүүлhэн нээмэл бүлгэмэй Правлениин түрүүлэгшын орлогшотой  Буряад Уласта газ оруулха асуудал зүбшэн хэлсэбэ. Оросой Холбоото Уласай Алас Дурнын болон Арктикын хүгжэлтын талаар министрэй түрүүшын орлогшо Гаджимагомед Гусейнов, Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов болон «Газпром» гэжэ  хуби ниилүүлhэн  нээмэл бүлгэмэй  Правлениин түрүүлэгшын...

20 Апреля 2021, 09:23


Буряад уласай Арадай Хуралда нохойнууд тухай асуудал зүбшэн хэлсэгдэбэ

Буряад уласай Арадай Хуралда нохойнууд тухай асуудал зүбшэн хэлсэгдэбэ Мүнөөдэр апрелиин 8-да Буряад Уласай Арадай Хуралда зольбо нохойнууд тухай орёо асуудалнуудые зүбшэн хэлсэбэ. Дээдэ Хуралай байшан соо hунгамалнууд, уласай болон холбоото уласай захиргаанай түлөөлэгшэд, амитадые хамгаалагшад, ннитын ажалда хабаадагшад болон хиналтын зургаанууд сугларба. Ветеринариин хүтэлбэриин дарга Эрдэм Сангадиев элидхэл соогоо орёо асуудалнууд олон...

19 Апреля 2021, 18:50


Буряад Уласта түймэрэй һүжэрхэ сагта бэлдэлгэ үнгэрнэ

Буряад Уласта түймэрэй һүжэрхэ сагта бэлдэлгэ үнгэрнэ Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов ойн түймэрнүүдые унтарааха ажалай түсэб баталба. Жэл бүхэндэ  түймэрэй аюулай хаһа апрель hара соо эхилдэг, энэл сагhаа түймэрэй һүжэрхэ аюулhаа hэргылэмжын гурим сахилга эхилдэг. Суглуулhан түсэбэй ёhоор түймэр унтараалганда 2800 хүнhөө дээшэ болон 1337 техникэ татагдажа болохо, энэ...

17 Апреля 2021, 09:38


Улаан-Yдэ хотодо аяншалгын объектнүүдтэ хүрэтэр харгынуудые заhабарилха

Улаан-Yдэ хотодо аяншалгын объектнүүдтэ хүрэтэр харгынуудые заhабарилха Буряад орон дотор аяншалгын объектнүүдтэ ошодог харгынуудые нормативна эрилтэнүүдтэ тааруугаар заhаха болобо. «Аюулгүй, hайн шанартай харгынууд» гэжэ түсэлэй ашаар бэелүүлэгдэжэ, харгын hайн шанартай болоходо, архитектурын хүшөөнүүдтэ, байгаалиин заповеднигуудта, үзэсхэлэнтэ hайхан газарнуудта зон хүрэхэ...

16 Апреля 2021, 09:34


Алексей Цыденов: «Арад зонтой харилсаан – хотын болбосон түхэлтэй байдал тогтоолгын гол шухала эрилтэ

Алексей Цыденов: «Арад зонтой харилсаан – хотын болбосон түхэлтэй байдал тогтоолгын гол шухала эрилтэ «ProДФО-Yбэр-Байгалай  хизаар» гэжэ онлайн-форумай пленарна суглаан дээрэ нёдондо жэлдэ Буряад Уласта түсэблэгдэhэн «Формирование комфортной городской среды» гэжэ бүхы түсэлнүүд бэелүүлэгдээ гэжэ Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглээ. Энэ жэлдэ 182 ниитын газар болбосон түхэлтэй болгохын  түлөө...

15 Апреля 2021, 09:19


Арадай Хуралай hунгамалнууд донорнуудай шуhа тушаалгын орёо асуудалнуудые шиидхэн хэлсэбэ

Арадай Хуралай hунгамалнууд донорнуудай шуhа тушаалгын орёо асуудалнуудые шиидхэн хэлсэбэ Арадай Хуралай социальна политикын талаар хорооной гэшүүд Уласай шуhа тушаалгын станциин ажалтай танилсаба. «О донорстве крови и ее компонентов в республике» гэжэ хуули бэелүүлгын асуудал энэ суглаанай гол шэглэл байгаа. Энэ ябуулгада социальна политикын талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Светлана Будаева, регион хоорондохи холбооной хорооной түрүүлэгшын...

13 Апреля 2021, 10:02


Буряад Уласай толгойлогшо үндэhэн түсэлнүүдэй бэелүүлгэ тухай хөөрэжэ үгэбэ

Буряад Уласай толгойлогшо үндэhэн түсэлнүүдэй бэелүүлгэ тухай хөөрэжэ үгэбэ Yндэhэн түсэлнүүдэй бэелүүлгэ тухай Алас Дурнын можонуудай толгойлогшонууд тоосоо бариба. Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов ДФО-до Оросой Уласай юрэнхылэгшын түлөөлэгшэ  Юрий Трутневай хүтэлбэри доро үнгэрhэн суглаан дээрэ 2020 ондо үндэhэн түсэлнүүдэй бэелүүлгэ...

13 Апреля 2021, 09:13


Буряад Уласта аймагуудай захиргаанай ажалтанай мэргэжэл дээшэлүүлгын һуралсал эхилбэ

Буряад Уласта аймагуудай захиргаанай ажалтанай мэргэжэл дээшэлүүлгын һуралсал эхилбэ Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов аймагуудай захиргаанай ажалтанай мэргэжэл дээшэлүүлгын  һуралсалай нэгэдэхи шатын нээлгэндэ хабаадаба. Нютаг засагай захиргаанай үнинэй ажалладаг ажалтанай резерв хотонуудай  ба хүдөө нютагуудай хүгжэлтэдэ хэрэгтэй шэнэ юумэндэ һурана. Мэргэжэл дээшэлүүлгэ гурбан жэлэй захиргаанай ажалтанай...

08 Марта 2021, 11:37


Буряад Уласай толгойлогшо Израил гүрэнэй посолтой хамта Эсэгэ Ороноо хамгаалгын дайнай баатарнуудай дурасхаал хүндэлбэ

Буряад Уласай толгойлогшо Израил гүрэнэй посолтой хамта Эсэгэ Ороноо хамгаалгын дайнай баатарнуудай дурасхаал хүндэлбэ Буряад Уласай толгойлогшо Израил гүрэнэй посол Александр Бен Цвитай  хамта Совесткэ Союзай маршал Константин Рокоссовскын  хүшөөдэ ба Илалтын Мемориалда сэсэгүүдые табиба. Дипломат өөрын бүлын түүхэ ба эсэгынгээ Сталинградай оршон дайн байлдаанда  хабаадаhан тухай хөөрөө. Тиихэдэ...

07 Марта 2021, 16:34


Буряад Уласай толгойлогшо Израил гүрэнэй посолдо аяншалгын ба эмшэлгын hалбарирнуудаар суг ажаллаха дурадхал оруулба

Буряад Уласай толгойлогшо Израил гүрэнэй посолдо аяншалгын ба эмшэлгын hалбарирнуудаар суг ажаллаха дурадхал оруулба Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ород Уласта Израилиин онсогой ба бүрин эрхэтэ элшэн сайд Александр Бен Цвитай уулзалга үнгэргөө. Эбтэ гүрэнтэй уласай харилсажа боломоор шэглэлнүүд зүбшэн хэлсэгдэhэн байна. - Израилиин арад зондо Байгал далай  хүрэжэ ерэхэнь һонирхолтой ёhотой, Ородой Холбоото Уласай болон...

07 Марта 2021, 11:16


Алексей Цыденов Буряад Уласай гүрэнэй шагналаар соелой болон уралигай hалбариин лауреадуудые шагнаба

Алексей Цыденов Буряад Уласай гүрэнэй шагналаар соелой болон уралигай hалбариин лауреадуудые шагнаба Алексей Цыденов Буряад Уласай гүрэнэй шагналаар соелой болон уралигай hалбариин лауреадуудые шагнаба. Уран зохёолой талаар «Убить время» гэһэн номой автор Буряад Уласай гүрэнэй шан Геннадий Башкуевта барюулагдаа. Уран урлалай талаар Юрий Мандаганов, Чингис Мандаганов, Доржо Мандаганов, Роман Номоконов, Гэсэр Галсанов гэгшэдэй зохёохы бүлгэм Улаан-Үдын...

07 Марта 2021, 10:09


Арадай Хуралай hунгамал Игорь Марковец Загарайн аймагта эмэй сангай орёо асуудал хиналта дороо абаба

Арадай Хуралай hунгамал Игорь Марковец Загарайн аймагта эмэй сангай орёо асуудал хиналта дороо абаба Арадай Хуралай hунгамал Игорь Марковец Загарайн аймагта эмэй сангай орёо асуудал хиналта дороо абаба. Буряад Уласта аймагай 4 нютагуудта эмэй сангууд  үгы байна гэжэ прокуратура элирүүлhэн байна. Эгээ дүтэ эмэй сан эдэ нютагуудhаа 20 модо саана оршодог. «Горхоной» гэжэ hууринда эмшэлгын амбулатори бии, тиимэhээ уласай хуулиин ёhоор, тэндэ эм наймаалха аргатай...

06 Марта 2021, 21:04


Арадай Хуралай hунгамал Сергей Козлов Буряад Уласай Муяын аймаг ошобо

Арадай Хуралай hунгамал Сергей Козлов Буряад Уласай Муяын аймаг ошобо Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамал ба Сибириин  МРСК-гай Россетиин филиалай захирал  Сергей Козлов албанай хэрэгээр Муяын аймаг гараба. Аймагай түбтэ Таксимогой РЭС-эй ажалшадаар уулзалга дээрэ зайн галай үйлэдбэриин ажал ябуулга  ба хүгжэлтын асуудалнууд тухай  зүбшэн  хөөрэлдөө. - Иимэ ажал түсэбэй ёhоор хододоо ябуулагдаха. Хойто аймагуудаар, илангаяа Муяын аймагта...

06 Марта 2021, 17:11


Буряад Уласта 2 мянга гаран бизнес эрхилэгшэд Алексей Цыденовтай уулзалгада хабаадаба

Буряад Уласта 2 мянга гаран бизнес эрхилэгшэд Алексей Цыденовтай уулзалгада хабаадаба Буряад Уласта 2 мянга гаран  ашаг олзын ябуулагшад  Алексей Цыденовтай бизнес-уулзалгада  хабаадаба. Уулзалгын захиран эмхидхэгшээр Буряад Уласай үйлэдбэри  эхилэгшэдэй эрхэ хамгаалха этигэл эрхэтэй түлөөлэгшэ Чингис Матхеев хүдэлбэ. -  Ашаг олзо  ябуулагшадтай сэхэ харилсаан ямаршье гуримаар шухала, хэзээдэшье бэе бэеэ шагнаха хэрэгтэй. Асуудалнууд хэзээдэшье байха, нэгэ асуудалай...

01 Марта 2021, 11:40


Арадай Хуралай hунгамалнууд шоно бариhанай түлөө түлбэриин мүнгэ дээшэлүүлхэ тухай асуудал табиба

Арадай Хуралай hунгамалнууд шоно бариhанай түлөө түлбэриин мүнгэ дээшэлүүлхэ тухай асуудал табиба Арадай Хуралай hунгамалнууд шоно бариhанай түлөө түлбэриин мүнгэ дээшэлүүлхэ тухай асуудал табиба. Арадай Хуралай вице-спикер  Цырен-Даши Доржиев февралиин 25-да ээлжээтэ гүрэнэй дээдэ хуралай сесси дээрэ энэ орёо асуудал бодхообо. «Жэл бүри Буряад Уласай аймагуудта шонын тоо олошорно, ангуушадай...

01 Марта 2021, 01:23


Буряад Уласта стратегическэ удха шанартай үүсхэлнүүдэй түрүүшын клуб нээгдэбэ

Буряад Уласта стратегическэ удха шанартай үүсхэлнүүдэй түрүүшын клуб нээгдэбэ Улаан-Yдэ хотодо Буряад Уласай стратегическэ удха шанартай үүсхэлнүүдэй түрүүшын клубай нээлгэнэй ёhолол ба түрүүшын суглаан үнгэрбэ.Клуб – энэ албан ёhоной бэшэ талмай болоно. Эндэ АСИ-гай экспертнүүд, нютагай захиргаан, хүгжэлтын олониитын байгуулганууд, дээдэ hургуулинууд ба уласай...

28 Февраля 2021, 11:48


Байгал Шадарай аймагта хүүргэ барилга тон хэрэгтэй байна гэжэ hунгамал Дмитрий Дружинин сесси дээрэ хэлэбэ

Байгал Шадарай аймагта хүүргэ барилга тон хэрэгтэй байна гэжэ hунгамал Дмитрий Дружинин сесси дээрэ хэлэбэ Арадай Хуралай hунгамал Дмитрий Дружинин февралиин 25-да ээлжээтэ гүрэнэй дээдэ хуралай сесси дээрэ Байгал шадарай аймагта Сэлэнгэ мүрэн дээгүүр шэнэ хүүргэ барилгын хэрэгтэй байhан дээрэ анхарал хандуулба. Мүнөө сагта энэ мүрэн аймаг хоер хубида хубаана, харилсаан зундаа хаарбазаар, үбэлдөө мүльhэн...

27 Февраля 2021, 20:20


Хуралай сесси дээрэ Буряад Уласай Үндэһэн хуулида заhабари нэмэлтэ абтаба

Хуралай сесси дээрэ Буряад Уласай Үндэһэн хуулида заhабари нэмэлтэ абтаба Хоёр уншалгын сагта  «О внесении изменений в Конституцию Республики Бурятия в связи с принятием Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» гэhэн хуули абтаба. Хуулиин түсэлөөр Буряад Уласай Үндэһэн хуулиин  61, 62, 70, 71, 74, 86, 102-дохи...

27 Февраля 2021, 17:18


Хуралай сесси: Буряад Уласта амидархын доодо гарза тооложо гаргалгын гурим хубилуулагдаба

Хуралай сесси: Буряад Уласта амидархын доодо гарза тооложо гаргалгын гурим хубилуулагдаба Буряад Уласта амидархын доодо гарза тооложо гаргалгын гурим хубилуулагдаба – тусхай хуули февралиин 25-да Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ абтаа. Буряад Уласай хуулиин согсолбори Холбоото уласай хуулиин ёhоор болобо. - 2020 оной декабрь hара соо Гүрэнэй дүүмэ 2021 оной январиин 1- hээ амидархын доодо гарза ба МРОТ-ой доодо хэмжээ тооложо гаргалгын шэнэ гурим тухай хуулиин тогтоол...

27 Февраля 2021, 17:15


Арадай Хуралда омоли загаhанай байдал хаража үзэбэ

Арадай Хуралда омоли загаhанай байдал хаража үзэбэ Арадай Хуралай суглаан дээрэ загаhанай ажахын ерээдүйн хүгжэлтын хараа, тэрэнэй орёо асуудалнууд тухай зүбшэн хэлсэбэ. Хүдөө ажахын хорооной түрүүлэгшэ Дмитрий Швецов эгээ шухала асуудал -  омоли загаhа үдхэлгын үйлэдбэри байhан зандань үлөөлгэ тухай онсолон тэмдэглэбэ. «2017 онhоо Байгал далайда омоли загаһа бариха хорюул табигданхай...

25 Февраля 2021, 17:26


Буряад Уласта унаха болоhон гэр байратай зониие зөөлгэхэ хэрэгтэ миллиард түхэриг гаргаха

Буряад Уласта унаха болоhон гэр байратай зониие зөөлгэхэ хэрэгтэ миллиард түхэриг гаргаха Буряад Уласта унаха болоhон гэр байратай зониие зөөлгэхэ хэрэгтэ миллиард түхэриг гаргахаяа түсэблэгдэнэ. Тиигэжэ Буряад Уласай Барилгын ба гэр байрын-коммунальна ажахы шэнэлэлгын яаман ЖКХ-гай хубилган шэнэлгэдэ туhалдаг жасада 983,75 миллион түхэриг эрижэ захяа бэшэг бэшэбэ. Нютаг можо энэ хэрэгтэ 20 миллион түхэриг нэмэжэ үгэхэ. Захяа соо 2017...

23 Февраля 2021, 10:54


Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов Хүдөө ажахын ба эдеэ хоолой яаманай шэнэ сайд Галсан Дареевтай танилсуулба

Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов Хүдөө ажахын ба эдеэ хоолой яаманай шэнэ сайд Галсан Дареевтай танилсуулба Мүнөөдэр февралиин 19-дэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Хүдөө ажахын ба эдеэ хоолой яаманай бүлэг мэргэжэлтэдтэ шэнэ сайд  Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин экс-ректор Галсан Дареевтай танилсуулба. Энэ хэмжээ ябуулгада түрүүшын сайд Даба-Жалсан Чирипов хабаадаа...

21 Февраля 2021, 12:00


Арадай Хуралай hунгамалнууд ээлжээтэ суглаанай хэлсэхэ зүйл баталба

Арадай Хуралай hунгамалнууд ээлжээтэ суглаанай хэлсэхэ зүйл баталба Февралиин 18-да Арадай Хуралай hунгамалнууд ээлжээтэ 16-дахи суглаан дээрэ  хэлсэхэ зүйл зүбшэн  баталба. Һунгамалнууд 28 асуудалнуудые, тэдэнэй тоодо 18 хуулиин түсэлнүүдые, 10 тогтоолнуудые хаража үзэхэ, - гэжэ Восток-Телеинформ бэшэнэ. Сесси дээрэ hунгамалнууд ниигэмэй хангамжын, ажамидаралай доодо хэмжээнэй, газарай асуудалай, Буряад Уласай Үндэһэн хуулида хубилалтануудые...

19 Февраля 2021, 13:30


Буряад Уласай эхин шатын бүлэгэй ба түргэн туhаламжын эмшэдэй үхибүүдтэ хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ үнэмшэлгэ ээлжээгүйгөөр үгэхэ

Буряад Уласай эхин шатын бүлэгэй ба түргэн туhаламжын эмшэдэй үхибүүдтэ хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ үнэмшэлгэ ээлжээгүйгөөр үгэхэ Буряад Уласай түргэн туhаламжын ба эхин шатын бүлэгэй эмшэд  хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ үнэмшэлгэ ээлжээгүйгөөр абаха эрхэтэй болобо. Ород Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай захиралаар эхин шатын бүлэгэй ба түргэн туhаламжын...

13 Декабря 2020, 18:17


Буряад Уласай Доодо Тайлсы нютагта шэнэ hургуули баригдаба

Буряад Уласай Доодо Тайлсы нютагта шэнэ hургуули баригдаба Буряад Уласай Доодо-Тальцы нютагта шэнэ hургуулиин барилга дүүрэбэ. Һургуулиин шэнэ байшан 450 hурагшадые угтан абахаяа бэлэн.  Энэ hургуули «Болбосорол» гэжэ үндэhэтэнэй түсэлэй хэмжээнэй бэелүүлгэ соогуур баригдаа. Бүхы дээрээ hургуулиин барилгада 410 миллион түхэриг hомологдоо. Шэнэ байшан 1-hээ 3 хүрэтэр дабхартай зургаан блогуудhаа бүридэнэ. Эндэ эхин...

11 Декабря 2020, 18:21


Эмшэдтэ ямаршье туhа хэрэгтэй

Эмшэдтэ ямаршье туhа хэрэгтэй Арадай Хуралай hунгамалнуудhаа Семашкын нэрэмжэтэ Уласай клиническэ больницын ковид аргалдаг  таhагуудта  угаадаг автомат-машинанууд ба сотово телефонууд дамжуулагдаба.  Эмшэлгэдэ угаалай машина юундээшье хэрэгтэй юм бэ гэжэ hанахаар. Харин мүнөө сагта нэгэ халаанда аяар 40 зон ороно. Эмшэдэй бэе аршалха бүхы хубсаhа нэгэ доро саашань абажа, дэбтээхэ, угааха, хатааха хэрэгтэй болоод байна. Байhан техникэ угаалай ехэ хэмжээ биранагүй...

04 Декабря 2020, 12:29


Буряад Уласта «ковидай» таксин автопарк олошоруулха

Буряад Уласта «ковидай» таксин автопарк олошоруулха Буряад Уласай Толгойлогшо сэхэ шууд бэелүүлдэг хүдэлмэриин штабай ээлжээтэ суглаа үнгэргэбэ. Элүүрые хамгаалгын яаманай сайдай «ковидай» таксин ажал  тухай элидхэлэй hүүлдэ Улаан-Yдэ хотын захиргаанда «ковидай» таксин автопарк олошоруулха даабари үгэбэ. Мүнөө сагта «ковидай» таксин албанда арбан автомашинанууд хүдэлнэ. Тэдэ амаралтагүйгөөр...

03 Декабря 2020, 08:35


Буряад Уласай Толгойлогшо: Россин экологическа зүргэнүүдые хүгжөөлгэ журамшуулhан гуримтай болгохо хэрэгтэй

Буряад Уласай Толгойлогшо: Россин экологическа зүргэнүүдые хүгжөөлгэ журамшуулhан гуримтай болгохо хэрэгтэй Буряад Улас Стратегическэ удха шанартай үүсхэлнүүдэй агенствэтэй, Ростуризмтай хамта экологическа зүргэнүүдые хүгжөөлгын үзэл ойлгомжо урагшань ябуулха. Энэ асуудал журамшуулhан гуримтай болохо ёhотой, - гэжэ Алексей Цыденов Стратегическэ удха шанартай үүсхэлнүүдэй...

01 Декабря 2020, 18:31


Игорь Марковец: Болбосоролдо хамаатай асуудалнуудые шиидхэлгэ

Игорь Марковец: Болбосоролдо хамаатай асуудалнуудые шиидхэлгэ Буряадай толгойлогшын 2021 оной январиин 1-hээ багшанарай салин нэмэлгын  шиидхэбэри тухай  Буряад Уласай Арадай Хуралай социальна политикын талаар хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец hанамжаяа хэлэбэ. Дээдэ Хуралай гэшүүн энэ шиидхэбэри мүнөө короновирус үбшэнтэй тэмсэлгын сагта ехэ бодолтой политическэ шиидхэбэри гээшэ гэжэ тэмдэглээ: - Буряад Уласай Засагай газар болбосоролдо...

01 Декабря 2020, 17:55


Буряад Уласта январиин 1-hээ багшанарай салин дээшэлүүлэгдэхэ

Буряад Уласта январиин 1-hээ багшанарай салин дээшэлүүлэгдэхэ Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденовай захиралаар  2021 ондо багшанарай салин дээшэлүүлгэдэ 402 миллион түхэриг уласай бюджетhээ hомологдохо. Буряад Уласай Засагай газарай, Арадай Хуралай ба уласай прокуратурын хамтын ажалай дүнгөөр юрэнхы болбосорол абалгада юрэнхы болбосоролой муниципальна эмхинүүдтэ мүнгэн сангай хангалгын шэнэ норматив бэлдэгдээ. Тиимэhээ...

30 Ноября 2020, 11:00


Буряад Уласай Мухар-Шэбэрэй аймагта хүдөө нютагуудые болбосон түхэлтэй болгоно

Буряад Уласай Мухар-Шэбэрэй аймагта хүдөө нютагуудые болбосон түхэлтэй болгоно Буряад Уласай Мухар-Шэбэрэй аймагта «Народный бюджет» гэжэ түсэлэй хэмжээн соогуур   хүдөө нютагуудые болбосон түхэлтэй болголгын ажал үргэлжэлhөөр. Арад зоной ба hомоной захиргаануудай эдэбхитэй ажалай hайгаар олон шухала асуудалнууд шиидхэгдээ. Мухар-Шэбэрэй аймагай ажаhуугшад hунгалтын участогууд дээрээ Бүхэроссин Үндэһэн...

30 Ноября 2020, 10:11


Арадай Хуралда Байгал далайе хамгаалга тухай хуули зүбшэн хэлсэбэ

Арадай Хуралда Байгал далайе хамгаалга тухай хуули зүбшэн хэлсэбэ Арадай Хуралда Байгал далайе хамгаалгын асуудалаар зүблөөн үнгэрбэ. Дээдэ Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Павлов зүблөөнэй нээлгэн дээрэ Ород Улас дотор байгаали хамгаалгын гүрэнэй нэгэдэмэл  политикэ эрхэ хуулиин хангалгатай байха ёhотой гэжэ хэлэбэ. Байгал шадарай байгаалиин дэбисхэрэй гол экологическа бүhэлүүртэ табигдаhан хорюулганууд ба...

28 Ноября 2020, 11:56


Буряад Уласта ой модоёо hэргээхэ шэнэ техникэ абаба

Буряад Уласта ой модоёо hэргээхэ шэнэ техникэ абаба Ород Уласай юрэнхылэгшэ Владимир Путинай зарлигаар бэелүүлэгдэжэ байhан «Байгаали хамгаалалга» гэжэ үндэhэн түсэлэй хэмжээн соогуур вездеходууд, тракторнууд, бульдозернууд, тягачнууд, вахтовигууд ба элдэб ондоо тусхай техникэ уласай ойн ажахынуудта ерэбэ,- гэжэ Улас түрын Ойн ажахын агенствын хэблэлэй албанhаа дуулгаба.  Холбоотой Уласай «Ой тайга бүтэн үлөөлгэ» гэжэ түсэлэй...

27 Ноября 2020, 13:19


Буряад Уласай Толгойлогшо: Байгал дээрэ үбэлэйшье сагта Мальдиваhаа дутуугүй

Буряад Уласай Толгойлогшо: Байгал дээрэ үбэлэйшье сагта Мальдиваhаа дутуугүй Буряад Уласта үбэлэй сагта Байгал хараха дуратай аяншалагшадта  февраль hара соо чартерна авиарейснүүд дахин бэелүүлэгдэжэ эхилхэ. Мүнөө аяншалгын программа зохёогдожо байна,- гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов октябриин 28-да пресс-конференци дээрэ хэлэбэ. - Энэ зундаа Байгал руу нээгдэhэн чартернэ рейснүүд үргэлжэлхэ. Мүнөө...

25 Ноября 2020, 20:46


​Хизаарлагдаhан арга боломжотой эрэмдэг бэетэй hурагшадта халуун эдеэень хүсэлдүүлхэ

​Хизаарлагдаhан арга боломжотой эрэмдэг бэетэй hурагшадта халуун эдеэень хүсэлдүүлхэ «Буряад Уласай болбосорол тухай» гэhэн хуулида оруулагдаха заhабари нэмэлтэнүүдые Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ хараха. Нэн түрүүн хороонуудай суглаан дээрэ тэдэниие хаража үзэhэн байна. «Холбоото уласай  болбосорол тухай» гэhэн хуулида хизаарлагдаhан арга боломжотой эрэмдэг бэетэй  hурагшадые хоёр дахин  халуун эдеэгээр хангалга хараалагдана...

24 Ноября 2020, 07:52


Зоригто Цыбикмитов: «Бага ба дунда зэргын ашаг олзын ябуулгануудта hайн байдал тогтоохо шухала»

Зоригто Цыбикмитов: «Бага ба дунда зэргын ашаг олзын ябуулгануудта hайн байдал тогтоохо шухала» Арадай Хуралда hунгамалнууд «Буряад Уласай хуули тогтоолгын  зарим актнуудта заhабари оруулга тухай» («О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Бурятия») гэжэ Буряад Уласай хуулиин түсэб дээрэ эдэбхитэй ажал ябуулна. Энэ хэрэг хадаа нютаг можын хүсэндөө байгаа татабариин хуулиин татабариин хүнгэлтэ олголгын хубида үрэ дүн...

23 Ноября 2020, 18:01


«Улаан-Yдэ – Романовка - Шэтэ» гэhэн харгын хэhэг дээрэ түсэбhөө ехэ асфальт дэлгээгдэбэ

«Улаан-Yдэ – Романовка - Шэтэ» гэhэн харгын хэhэг дээрэ түсэбhөө ехэ асфальт дэлгээгдэбэ «Улаан-Yдэ – Романовка - Шэтэ» гэhэн харгын хэhэг дээрэ энэ жэлдэ  табигдаhан түсэбhөө ехэ  асфальт дэлгээгдэбэ. «Аюулгүй болон һайн шанартай харгынууд» («Безопасные и качественные автомобильные дороги») гэһэн үндэһэн түсэлөөр харгын ажал Буряад Уласай  Яруунын аймагта үнгэргэгдэнэ,- гэжэ Буряад...

23 Ноября 2020, 11:17


Буряад Уласай Толгойлогшо Ород Уласай премьер-министр Михаил Мишустинда транспортын талаар Гүрэнэй зүблэлэй ажалай бүлэгэй дүнгүүд тухай тоособо

Буряад Уласай Толгойлогшо Ород Уласай премьер-министр Михаил Мишустинда транспортын талаар Гүрэнэй зүблэлэй ажалай бүлэгэй дүнгүүд тухай тоособо Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов премьер-министр Михаил Мишустинтай болон Ородой Холбоото Уласай хүгжэлтын үндэhэн зорилгонуудые бэелүүлхэ талаар ниитэ нэгэ түсэб бүрилдүүлхэ Гүрэнэй зүблэлэй ажалай бүлэгүүдэй хүтэлбэрилэгшэдэй...

21 Ноября 2020, 21:44


Загарайн аймагта хүндэ ба ехэ ашаанай шэгнүүр хэмжэлгын шэнэ автоматическа пункт хүдэлжэ эхилбэ

Загарайн аймагта хүндэ ба ехэ ашаанай шэгнүүр хэмжэлгын шэнэ автоматическа пункт хүдэлжэ эхилбэ Буряад Уласай Загарайн аймагта Улаан-Yдэ – Загарай – Хэжэнгэ - Хори гэhэн харгы дээрэ хүндэ ба ехэ ашаанай шэгнүүр хэмжэлгын шэнэ автоматическа пункт хүдэлжэ эхилбэ. Ород Уласай юрэнхылэгшэ Владимир Путинай зарлигаар бэелүүлэгдэжэ байhан «Аюулгүй болон һайн шанартай харгынууд» («Безопасные и качественные автомобильные...

20 Ноября 2020, 21:15


Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ород Уласай үйлэдбэриин болон худалдаа найманай сайдтай эмүүдые асарха саг болзор тухай хэлсэбэ

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ород Уласай үйлэдбэриин болон худалдаа найманай сайдтай эмүүдые асарха саг болзор тухай хэлсэбэ Ноябриин 16-да Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ород Уласай үйлэдбэриин болон худалдаа найманай сайд Денис Мантуров  гэгшэд короновирус үбшэнhөө аргалха эмүүдые Буряад уласта асарха асуудал тухай хэлсэбэ. COVID-19 үбшэнтэй улад зониие аргалхада хэрэгтэй эм домуудые уласта таhалдуулангүй...

17 Ноября 2020, 18:26


Буряад Уласта ойн түймэрэй хаһын дүнгүүд согсологдобо

Буряад Уласта ойн түймэрэй хаһын дүнгүүд согсологдобо Буряад Уласай Засагай газарта 2020 оной ойн түймэрнүүдэй хаһын дүнгүүд согсологдожо, ерэхэ жэлэй зорилгонууд табигдаба. Зүблөөн ноябриин 6-да Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын аюулгүй асуудалнуудай талаар орлогшо  Пётр Мордовской хүтэлбэрилгэ доро үнгэрбэ. Видеоконференциин аргаар энэ зүблөөндэ...

15 Ноября 2020, 16:42


Буряад Уласай толгойлогшо Мухар-Шэбэрэй аймагта шэнэ тамирай объектнүүдые нээбэ

Буряад Уласай толгойлогшо Мухар-Шэбэрэй аймагта шэнэ тамирай объектнүүдые нээбэ Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов ноябриин 4-дэ Мухар-Шэбэр аймаг тусхай зорилготойгоор   ошобо. Бар һууринда спортын талмайн ба Сагаан Нуур һууринда футболой поли нээлгэнэй баяр ёһололдо хабаадаа,- гэжэ Засагай газарай хэблэлэй албанhаа Восток-Телеинформ дуулгана. -  Мүнөөдэр бидэ спортын шэнэ объектнүүдые харабабди. Бар һууринда тамирай...

10 Ноября 2020, 17:35


Буряад Уласай БГУ-гай оюутад эмшэдтэ туhа хүргэхэ

Буряад Уласай БГУ-гай оюутад эмшэдтэ туhа хүргэхэ БГУ-гай эмшэлгын таhагай оюутад hаяар эмшэдтэ туhалжа, ажалай дадал гараха. Энээн тухай Элүүрые хамгаалгын яаманай сайд Евгения Лудупова дуулгаба. Тэрэнэй хэлэhээр, ноябриин 3-да гараhан Ород Уласай Болбосоролой ба эрдэм ухаанай яаманай сайдай тогтоолоор  4 - 6 дахи курсын оюутадай практика 2020 оной ноябриин 4-hөө 2021 оной январиин 1 болотор урагшан болгогдобо. - Манай БГУ иимэ болбосоролой эмхинүүдэй...

09 Ноября 2020, 15:33


Буряад орондо «COVID-19» үбшэнтэй тэмсэжэ байhан эмшэд ба волонтёрнууд медальнуудаар шагнагдаба

Буряад орондо «COVID-19» үбшэнтэй тэмсэжэ байhан эмшэд ба волонтёрнууд медальнуудаар шагнагдаба Буряад Уласта эмшэдые, волонтёрнуудые ба эпидемиологическэ албанай ажалшадые  коронавирус үбшэнтэй тэмсэхэ хүндэ ажалда нөөсэеэ оруулhанайнь түлөө «Зүрхэ сэдьхэлэй уряалаар» ( «По зову долга и сердца») гэжэ медальнуудаар шагнаба. Шагналгын ёhолол Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов онлайн гуримаар  мүнөөдэр...

04 Ноября 2020, 21:39


Буряад Уласай аймагуудта 18 шэнэ эмнэлгын түхеэрэлгэнүүд дамжуулагдаха

Буряад Уласай аймагуудта 18 шэнэ эмнэлгын түхеэрэлгэнүүд дамжуулагдаха Октябриин 20-до, гарагай 3-да Алексей Цыденов шэнэ эмнэлгын түхеэрэлгэнүүдтэй унаануудай түлхюурнүүдые аймагуудай түбэй эмнэлгын газарнуудай ахамад эмшэдтэ барюулба. «Элүүрые хамгаалга» гэhэн үндэhэн түсэлөөр абтагдаhан 18 шэнэ эмнэлгын түхеэрэлгэнүүдтэй унаанууд уласай эмнэлгын эмхинүүдтэ...

01 Ноября 2020, 11:13


Буряад ороной дэлгүүр дээрэ хониной мяхаар үйлэдбэриин гаргаhан зүйлнүүд олон болохо

Буряад ороной дэлгүүр дээрэ хониной мяхаар үйлэдбэриин гаргаhан зүйлнүүд олон болохо Буряад Улас дотор үргэлжэ малай болбосоруулга эхилбэ. 2020 ондо бага бодо малда гол анхарал хандуулагдана, мал үүсэлэлгын газарнуудые хаа хаанагүй  хүдэлгэнэ, тэдэ оньhон түхеэрэлгэнүүдээр хангагдана.  Мүнөө сагта нютаг можодо 25 мал үүсэлэлгын газарнууд уласай 19 аймагуудта хүдэлнэ,- гэжэ...

01 Сентября 2020, 16:43


Владимир Павлов: Багшанарые ба hурагшадые аршалан хамгаалха мүнөө сагта тон шухала

Владимир Павлов: Багшанарые ба hурагшадые аршалан хамгаалха мүнөө сагта тон шухала «Һуралсалай жэл халдабарита үбшэнэй үргэнөөр дэлгэрhэн хүндэ үедэ эхилжэ байна. Ехэ юумэн хэгдэнэ, тиигэбэшье, бүхы hургуулинууд хүсэд термометрнуудаар хангагдаадүй. Харин Болбосоролой ба эрдэм ухаанай яаманай мэдүүлhээр, хангагша сентябрь hарын түрүүшын долоон хоногой дүүрэтэр хүсэлдүүлжэ...

31 Августа 2020, 12:37


Буряад Уласта үхибүүд hургуулида ба хүүгэдэй сэсэрлигтэ очно гуримаар hураха

Буряад Уласта үхибүүд hургуулида ба хүүгэдэй сэсэрлигтэ очно гуримаар hураха Һуралсалай шэнэ жэл Буряад Уласта сентябриин 1-hээ очно гуримаар эхилхэ. Иимэ шиидхэбэри Короновирус үбшэнэй байдал хиналгын болон саг үргэлжэ адаглан шалгалгын Уласай штабай ээлжээтэ суглаанай дүнгөөр августын  21-дэ абтаба. Толгойлогшын захиралда байгаа ушарта таараха хэрэгтэй хубилалтанууд оруулагдаба. Сентябриин 1-hээ hурагшадта юрэнхы болбосоролой...

31 Августа 2020, 10:54


Арадай Хуралай hунгамалнууд байгаали ба оршон тойронхиие хамгаалгын үйлэ хэрэгтэ хабаадаба

Арадай Хуралай hунгамалнууд байгаали ба оршон тойронхиие хамгаалгын үйлэ хэрэгтэ хабаадаба Арадай Хуралай hунгамалнууд байгаали ба оршон тойронхиие хамгаалгын үйлэ хэрэгтэ хабаадаба. Арадай Хуралай hунгамалнууд Дмитрий Дружинин, Владимир Ведерников, Единая Россия партиин «Чистая страна» түсэлэй хабаадагшад, волонтёрнууд, Байгаалиин нөөсэнүүдэй яаманай, Байгал шадарай аймагай захиргаанай түлөөлэгшэд 16 дүрбэлжэн метр...

29 Августа 2020, 09:39


Арадай Хуралда хуралдаанда бэлдэлгэ үнгэрнэ

Арадай Хуралда хуралдаанда бэлдэлгэ үнгэрнэ Арадай Хурал суглаанда  бэлдэнэ. Ерэхэ долоон хоногто Уласай Дээдэ Хуралай 13-дахи ээлжээтэ хуралдаанда бэлдэлгын хэмжээ ябуулганууд соогуур Арадай Хуралай 4 хороонуудта зүблөөнүүд түсэблэгдэнхэй. Мүнөө cагта 25 хэлсэхэ асуудалнууд оруулагдаhан байна.  Хуралдаанда бэлдэлгын хэмжээ ябуулгануудай хажуугаар hунгамалнууд албанай хэрэгээр гаража, зүблөө үнгэргэхэ.   Багшанарай ...

28 Августа 2020, 17:03


Улаан-Yдэдэ 1–дэхи үдэшын hургуулида байшан бэдэрнэ

Улаан-Yдэдэ 1–дэхи үдэшын hургуулида байшан бэдэрнэ Арадай Хуралай hунгамалнууд болбосоролой үдэшын түхэлэй 1-дэхи hургуулиин байшангай байдал хараба. Энэ hургуули хотын түбтэ Балтахиновай нэрэмжэтэ үйлсэдэ, 1936 ондо баригдаhан байшан соо оршодог. Мүнөө сагта энэ гансал үдэшын түхэлэй hургуули болоно. Гажа буруу ябадалтай, элдэб аягтай үхибүүдые оршон байдалда дадуулха гэhэн  гол зорилгонь  болоно.   Ажалай суглаанда...

27 Августа 2020, 11:42


Хуралдаанда бэлдэлгэ: Буряад Улас дотор олон үхибүүтэй бүлэнүүд транспортын гүрэнэй татабариhаа сүлөөлэгдэхэ

Хуралдаанда бэлдэлгэ: Буряад Улас дотор олон үхибүүтэй бүлэнүүд транспортын гүрэнэй татабариhаа сүлөөлэгдэхэ Буряад Улас дотор олон үхибүүтэй бүлэнүүдые транспортын гүрэнэй татабариhаа сүлөөлхэ – иимэ хуулиин тогтоол Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ зүбшэн хэлсэгдэхэ гэжэ түсэблэгдэнэ. Буряад Уласай Социальна хамгаалгын яаманай бэлэдхэhэн...

26 Августа 2020, 15:44


Буряад Улас дотор олониитын транспорт соо хамар амаа бүтүүлхэ баг заатагүй хэрэглэхэ эрилтэ дүүргэлгэ шалгаха

Буряад Улас дотор олониитын транспорт соо хамар амаа бүтүүлхэ баг заатагүй хэрэглэхэ эрилтэ дүүргэлгэ шалгаха Буряад Улас дотор августын 25-һаа олониитын транспорт соогуур нюураа халхалха баг заатагүй хэрэглэхэ эрилтэ дүүргэлгэ шалгажа эхилхэ. Түргэн хүдэлдэг бүлэгүүд арад зоной энэ журам сахилга шалгажа гараха. Олониитын транспортаар ябагшад заатагүй хамар, ама хоолойгоо халдабарита үбшэнһөө...

24 Августа 2020, 11:05


Буряад Уласта короновирус үбшэнтэй тэмсэлгын түлөө эмшэдые Хүндын бэшэгээр шагнаба

Буряад Уласта короновирус үбшэнтэй тэмсэлгын түлөө эмшэдые Хүндын бэшэгээр шагнаба Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ород Уласай Юрэнхылэгшын болон Федеральна Суглаанай Федерациин зүблэлэй  Хүндын ба баярай бэшэгүүдые  эмшэдтэ барюулба. Эмшэдые, шэнжэлгын лабораторинуудай хүдэлмэрилэгшэдые, санитарнуудые коронавирус үбшэнтэй тэмсэхэ хүндэ ажалда ямаршье өөгүй хүдэлһэнэй түлөө...

22 Августа 2020, 11:00


Залуушуулай наhа 35 хүрэтэр бодхоохо дурадхал

Залуушуулай наhа 35 хүрэтэр бодхоохо дурадхал Буряад Уласай Арадай Хуралда Зүблөөн үнгэржэ, hунгамалнууд холбоото уласай «Оросой Холбоото уласай залуушуулай политикэ тухай» гэhэн хуулиин түсэл дэмжэбэ. Гүрэнэй Дээдэ Хуралhаа  Федерациин Зүблөөнэй гэшүүн Александр Варфоломеев энэ хуулиин түсэл бэлдэлсэбэ. Энэ баримта бэшэг Гүрэнэй Дүүмэдэ июлиин 22-то дурадхагдаба. Хуулиин түсэл...

20 Августа 2020, 16:06


Буряад Улас Россиин можонуудай дунда «Соёл» гэжэ үндэhэтэнэй түсэлэй дүнгөөр эгээ эрхимэй тоодо оробо

Буряад Улас Россиин можонуудай дунда «Соёл» гэжэ үндэhэтэнэй түсэлэй дүнгөөр эгээ эрхимэй тоодо оробо «Соёл» гэжэ үндэhэтэнэй түсэлэй дүнгөөр Буряад Улас Россиин нютаг можонуудай дунда  эрхимүүдэй тоодо оробо. Тиимэhээ, Буряад орон  ондоо нютаг можонуудта манай  уласай дадал шадабари харуулхыень   жэшээ болгон шэлэгдээ. Ородой Холбоото  Уласай Соёлой яаман хэдэн баримтануудаар hайн үрэ дүнгүүдые...

20 Августа 2020, 11:09


Буряад Улас дотор 65 наһанһаа аха зон санатори ошохо аргатай болобо

Буряад Улас дотор 65 наһанһаа аха зон санатори ошохо аргатай болобо Буряад Улас дотор 65 наһанһаа аха зондо санаторно-курортна эмхи зургаанууд нээгдэбэ.  COVID-19 гэжэ короновирус үбшэнэй һүжэржэ байха сагта наһажаал зондо санаторинуудта аргашанай үзэлгэ тогтоогдоһон байгаа. Уласай Толгойлогшын захиралда тусхай хубилалтанууд оруулагдаба,- гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албан дуулгана. Шэнэ баримта бэшэгэй ёһоор,...

18 Августа 2020, 11:13


Буряад Уласай эрхэтэндэ ой соо жэмэс, hархяаг суглуулхыень зүбшөөгөө

Буряад Уласай эрхэтэндэ ой соо жэмэс, hархяаг суглуулхыень зүбшөөгөө. Буряад Уласта ой тайгын түймэрэй аюулай доошолhон шалтагhаа модото бэшэ ресурс суглуулха хизаарлалта болюулагдаба. Улас түрын ойн ажахын агенствын захиралаар бүхы Буряад Уласай ой тайгын дэбисхэр дээрэ унаhан модо, мүшэр бэлдэлгэ, эмдэ ородог ногоо ургамал сууглуулга ба жэмэс, һархяаг, һамар түүхэ зүбшөөл августын 14-hөө...

15 Августа 2020, 11:35


Улас дотор кинотеатрнууд юундэ нээгдэнэгүйб гэжэ асуудалда Толгойлогшо А.Цыденов харюусаба

Улас дотор кинотеатрнууд юундэ нээгдэнэгүйб гэжэ асуудалда Толгойлогшо А.Цыденов харюусаба Буряад Уласай толгойлогшо улас дотор кинотеатрнууд юундэ нээгдэнэгүйб гэжэ ойлгуулба. Халдабарита үбшэнэй үргэнөөр дэлгэрһэн байдалай тогтожо байбашье, Роспотребхиналтын тогтооһон хэмжээнэй харуулһан тоогой хүсэгдөөгүйдэ хизаарлалтынь болюулха шэнэ шатада орожо болохогүй. - Энэ асуудал аюулай хэмжээнэй бэшэ. Зоноор дүүрэн...

15 Августа 2020, 11:17


Арадай Хуралай hунгамалнууд Загарайн аймагай шэнэ спортын талмай барилгын шанарта зэмэлэлтэ хэлэбэ

Арадай Хуралай hунгамалнууд Загарайн аймагай шэнэ спортын талмай барилгын шанарта зэмэлэлтэ хэлэбэ Загарай тосхондо, Арадай Хуралай hунгамал Виктор Ячменевай hунгалтын округта шэнэ физкультурна ба бэеын тамир hайжаруулгын нээмэл түхэлэй комплексын барилга хэгдэнэ. Гар бүмбэгэ, бага хүл бүмбэгэ, стритбол, хоккей наадаха тусхай талмайнууд болон хэсүү бэрхэтэй спортын түхэлэй талмай бии. Хүнгэн атлетикэдэ дуратайшуулда зохид гүйдэлэй зүргэ...

11 Августа 2020, 18:08


Буряад Уласай аймагуудай засаг дарганууд бүридхэн бэшэлгэдэ бэлдэлгэ тухай тоосоогоо үгэбэ

Буряад Уласай аймагуудай засаг дарганууд бүридхэн бэшэлгэдэ бэлдэлгэ тухай тоосоогоо үгэбэ Баунтын, Зэдын, Захааминай, Ахын аймагуудай засаг дарганууд ба тэдэнэй орлогшод, Северобайкальск хотын Захиргаанай Толгойлогшо Бүхэроссиин хүн зониие бүридхэн бэшэлгын бэлэдхэлдэ хэһэн ажал тухайгаа хөөрэбэ. Энэ хэлсээн июлиин 9-дэ Буряад Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын 1-дэхи  орлогшо Игорь Зураевай ударидалга доро Бүхэроссиин...

10 Августа 2020, 17:03


Буряад Уласай хоёр hургуулиин музейнүүд Илалтын 75 жэлэй ойн баярта зорюлагдаһан Россиин мүрысөөндэ илажа гараба

Буряад Уласай хоёр hургуулиин музейнүүд Илалтын 75 жэлэй ойн баярта зорюлагдаһан Россиин мүрысөөндэ илажа гараба Буряад Уласай хоёр hургуулиин музейнүүд Илалтын 75 жэлэй ойн баярта зорюлагдаһан  Россиин мүрысөөндэ илажа  гараба. Буряад Улас Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай дурасхаалда зорюулагдаһан эгээ һайн музейн мүрысөөнэй дүнгүүдые гаргаба.  Музейнүүдэй...

07 Августа 2020, 11:21


Улаан-Yдэ хотодо Хуралай hунгамалай дэмжэлтээр Кирзавод болон Загорск hууринуудта шэнэ стадионууд баригдаха.

Улаан-Yдэ хотодо Хуралай hунгамалай дэмжэлтээр Кирзавод болон Загорск hууринуудта шэнэ стадионууд баригдаха. Арадай Хуралай hунгамал Михаил Гергенов Улаан-Yдэдэ өөрынгөө hунгуулиин округ дээрэ хоёр шэнэ hургуулиин стадион барилгын ябалгатай танилсаба. 38-дахи юрэнхы болбосоролой дунда hургуули Кирзавод дээрэ хуушан автотранспортна предприятиин байшан соо оршодог, тиимэhээ эндэ спортзал үгы гээшэ. Физкультурын хэшээлнүүд  газаа үнгэргэгдэг, hурагшад...

07 Августа 2020, 08:07


Буряад Уласта 7 наһа хүрэтэр үхибүүдтэ 1,5 сая шахуу түхэриг дамжуулагдаа

Буряад Уласта 7 наһа хүрэтэр үхибүүдтэ 1,5 сая шахуу түхэриг дамжуулагдаа Буряад Уласта  41700 мянганһаа олон гэртэхин  тэдхэмжэдэ  хүртөө. 32 250 ороһон мэдүүлгэнүүд хараалагдажа,  энэ хэмжээ ябуулгада  1,4 сая түхэриг гаргашалагдаа гэжэ Социальна хамгаалгын яаманһаа Восток-Телеинформ дуулгана.  Иимэ түлбэринүүд июниин 1-һээ эхилээ. Түлбэриин хэмжээн дунда зэргын...

06 Августа 2020, 16:11


Улаан-Yдэ хотодо Илалтын дурасхаалай хүшөөгэй хажуудахи сквер парк болгохо гэжэ Хуралай hунгамалнууд дурадхал оруулба

Улаан-Yдэ хотодо Илалтын дурасхаалай хүшөөгэй хажуудахи сквер парк болгохо гэжэ Хуралай hунгамалнууд дурадхал оруулба Улаан-Yдэ хотодо Арадай Хуралай hунгамалнууд ба хотын захиргаан Илалтын дурасхаалай  хүшөөгэй хажуудахи багахан сэсэрглигэй hэльбэн шэнэлгын 2-дохи шата бэелүүлхын асуудалаар албанай хэрэгээр гаража суглаа  үнгэргэбэ. Сэсэрлигэй байдал хараhанай удаа сугларhан ноёд заhабариин хэмжээ ябуулгануудые тодорхойлжо, hэльбэн шэнэлгын...

06 Августа 2020, 15:46


Буряад Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэд короновирус үбшэнэй һүжэрхэ үедэ 16 миллион түхэригэй алмалта хэбэ

Буряад Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэд короновирус үбшэнэй һүжэрхэ үедэ 16 миллион түхэригэй алмалта хэбэ Буряад Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэд гүрэнэй зөөри хэрэглэһэнэй түлөө түлэхэ налогһоо сүлөөлэгдэһэн дээрэһээ  16,4 миллион түхэригэй алмалта хэбэ. Бага ба дунда зэргын олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ уласай болон нютагай зөөриин түлөө түлбэри...

05 Августа 2020, 14:09


Промышленностиин яаманай сайд Улаан-Yдын ЛВРЗ-гэй ажалтай танилсаба

Промышленностиин яаманай сайд Улаан-Yдын ЛВРЗ-гэй ажалтай танилсаба Улаан-Yдын ЛВРЗ үйлэдбэриеэ ехэ болгоһоор ба үйлэдбэриингөө хэрэгсэлнүүдэй база шэнэлһээр. Тиигэжэ, завод мүнөө сагай шэнэ хэрэгсэлнүүдые ба станогуудые худалдан абажа, шэнэ оньһон түхеэрэлгэнүүдые шудална. Энэ заводой ажалтай Буряад Уласай үйлэдбэриин  ба наймаанай сайд Сергей Желтиков танилсаба. Тэрэ заводой цехнүүдые...

04 Августа 2020, 10:06


Улаан-Yдэ хотодо ниитын ажалда хабаадагшад болон Хуралай hунгамалнууд гэрнүүдэй газаахиин заhабарилга шалгаба.

Улаан-Yдэ хотодо ниитын ажалда хабаадагшад болон Хуралай hунгамалнууд гэрнүүдэй газаахиин заhабарилга шалгаба. «Жильё и городская среда» гэжэ үндэhэтэнэй түсэлөөр гэрнүүдэй газаахи  заhабарилгын шанар экспертнэ комисси шалгаба. Энэ комиссиин бүридэлдэ «Единая Россия» партиин гэшүүн «Городская среда» гэжэ түсэлэй нютаг можын тэнсүүлэгшэ Арадай Хуралай hунгамал Батор Цыбиков, Арадай Хуралай hунгамал...

02 Августа 2020, 16:14


Татьяна Мантатова: Шэнэ вокзал – уласай арад зондо бэлэг

Татьяна Мантатова: Шэнэ вокзал – уласай арад зондо бэлэг Арадай Хуралай түрүүлэгшын орлогшо Татьяна Мантатова Улаан-Yдэ хотын түмэр  харгын hэльбэн шэнэлэгдэhэн вокзалай нээлгэнэй баяр ёhололдо хабаадаба. Энэ хэмжээ ябуулга түмэр харгын ажалшадай мэргэжэлтэ hайндэрэй урда үнгэрөө. Татьяна Мантатова Арадай Хуралай түрүүлэгшын ба hунгамалнуудай  зүгhөө ажалшадые амаршалаа. Шэнэ вокзалай комплекс  – уласай...

02 Августа 2020, 16:13


Буряад Уласта короновирустай тэмсэлгын хэмжээнүүдые шангална

Буряад Уласта короновирустай тэмсэлгын хэмжээнүүдые шангална Короновирус үбшэнэй байдал хиналгын болон саг үргэлжэ адаглан шалгалгын Уласай штабай ээлжээтэ суглаан дээрэ эдеэ хоолой ба эдеэ хоолой бэшэ худалдаанай олон эмхинүүдтэ короновирустай тэмсэлгын хэмжээнүүдые шангалха тухай шиидхэбэри абтаа. Илангаяа, наймаанай эмхинүүдтэ хамар, ама хоолойгоо халдабарита үбшэнһөө халхалха, маскагүй зониие оруулхагүй...

29 Июля 2020, 11:27


Арадай Хуралай hунгамалнууд Кабанскын ба Байгал шадарай аймагуудаар албанай хэрэгээр ябаба

Арадай Хуралай hунгамалнууд Кабанскын ба Байгал шадарай аймагуудаар албанай хэрэгээр ябаба Арадай Хуралай hунгамалнууд Кабанскын ба Байгал шадарай аймагуудаар ажалай хэрэгээр ябаба. Дээдэ Хуралай гэшүүд хартаабха болон овощ ургуулдаг «Гарантия-2» гэжэ Буряад Уласта ба Yбэр Байгалай хизаарта эгээл томо үйлэдбэрииин зургаанда хүрэбэ. Нёдондо жэлдэ энэ үйлэдбэрииин газарта 11800 тоона хартаабха, 4 611 тонно морхооб, свёкло ба хапууста ургуулаа. Энэ жэлдэ...

28 Июля 2020, 08:49


Буряад Уласай аймагуудай ба һууринуудай засаг даргануудта хүн зоной тоо бүридхэн бэшэлгэдэ бэлдэжэ, адресна ажахыдаа эмхи журам тогтоохыень дурадхагдаба

Буряад Уласай аймагуудай ба һууринуудай засаг даргануудта хүн зоной тоо бүридхэн бэшэлгэдэ бэлдэжэ, адресна ажахыдаа эмхи журам тогтоохыень дурадхагдаба Буряад Уласай аймагуудай нютаг засагай захиргаануудай болон һуурин тосхонуудай засаг даргануудта адресна ажахыдаа ёһо гуримтай болгохо ажал түргэлүүлхэ гэжэ дурадхагдаа. Yнгэрөөшэ долоон хоногой эсэстэ тэдэнтэй зүблэлдэхэ суглаан видео-конференциин харилсаа холбоогоор үнгэрөө...

27 Июля 2020, 14:01


Хуралай hунгамал үхибүүдэй талмайнуудые ба клумбануудые ажаhуугшадта дамжуулха гэhэн Гүрэнэй Дүүмэдэ баталагдажа байhан хуули тайлбарилба

Хуралай hунгамал Гүрэнэй Дүүмэдэ нэгэдэхи уншалгада Оросой Холбоото Уласай Гэр байрын кодексын 36-дахи статьяда хубилалтанууд дээрэ ажал ябуулагдаба. Хубилалтанууд «Хотын таарамжатай оршон байдал байгуулга» («Формирование комфортной городской среды») гэжэ түсэлөөр гэрэй хажуудахи газарта хабаатай. Энэ хубилалтанууд зүбшөөгдөө hаа, үхибүүдэй болон спортивна  талмайнууд, hандалинууд, сэсэгэй клумбанууд...

25 Июля 2020, 09:00


Буряад Уласта хубиин бассейнтай зондо тэдхэмжэ хүргэхэ

Буряад Уласта хубиин бассейнтай зондо тэдхэмжэ хүргэхэ Буряад Уласта  короновирус үбшэнэй hүжэрхэ үедэ гарзада ороhон  хубиин бассейнтай зондо тэдхэмжэ хүргэхэ хэмжээнүүдые  Алексей Цыденов зүбшөөбэ. Уласай залуушуулай бодолгын болон спортын яаманай сайд Вячеслав Дамдинцурунов шэнэ тэдхэмжын хэмжээ ябуулгануудые хүргэхэ, илангаяа,  мартын 1-hээ июлиин 31 болотор хубиин бассейнай  түлөө коммунальна түлбэриин...

23 Июля 2020, 11:31


Буряад Уласта сауна ба бэеэ угаалгын зургаанууд нээгдэхэ

Буряад Уласта сауна ба бэеэ угаалгын зургаанууд нээгдэхэ Буряад Уласта санитарно-эпидемиологическэ эрилтэнүүдые сахижа шадабал - сауна ба бэеэ угаалгын зургаанууд  нээгдэхэ. Сауна ба бэеэ угаалгын газарнуудай ажалай хизаарлалта болюулха тухай короновирус үбшэнэй байдал хиналгын болон саг үргэлжэ адаглан шалгалгын Уласай штабай ээлжээтэ суглаан дээрэ абтаба. Эдлэгшэдэй эрхэ болон зоной амгалан байдал хамгаалгын талаар хиналтын  Уласай албанай шэнэ короновирус үбшэнтэй...

22 Июля 2020, 11:39


Хуралай сесси: Буряад Уласта нютаг можын хүгжэлтын талаар жаса хиналта доро абтаха

Хуралай сесси: Буряад Уласта нютаг можын хүгжэлтын талаар жаса хиналта доро абтаха Буряад Улас дотор  нютаг можын хүгжэлтын талаар жаса хиналта доро абтаха. Тэрэ Арадай Хуралай hунгамалнуудай урда хэhэн ажал тухайгаа хахад жэлэй нэгэ дахин  тоосоо баридаг болохо гэжэ парламентын мэдээсэлэй албан тодорхойлбо. Энээн тухай «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия в части совершенствования инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятия»...

11 Июля 2020, 16:09


Буряад Уласта hэргэг байлгын үедэ журам эбдэhэнэй түлөө яла тохохо болобо

Буряад Уласта hэргэг байлгын үедэ журам эбдэhэнэй түлөө яла тохохо болобо Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ «Об административных правонарушениях» гэжэ  Буряад Уласай хуулида заhабари нэмэлтэ абтаба. Энэ баримта бэшэгтэ  16-дахи статья нэмэгдэбэ. Энэ баримта бэшэгээр Буряад Улас дотор короновирус үбшэнэй тарахагүйн тула  журам тогтооһон эрхэ хуулиин тогтоол эбдэһэнэй түлөө харюусалга  байгуулагдана...

10 Июля 2020, 22:57


Буряад Уласта Алас Дурнын гектарай талмай ехэ болгобо

Буряад Уласта Алас Дурнын гектарай талмай ехэ болгобо Буряад Уласта Алас Дурнын гектар абаха  газарай талмай ехэ болгохо.  Арадай Хуралай суглаан дээрэ  энэ хуулиин тогтоолтой  Зөөриин ба газарай харилсаанай яаманай сайд Маргарита Магомедова танилсуулба. Буряад Уласта «Алас Дурнын гектар» гэжэ программада орохогүй «буферна  газарнууд»  түрүүн тэмдэглэгдэнхэй байгаа. Тэдэнэй дунда Улаан-Yдэ хотые тойроhон Ивалгын, Тарбагатайн, Загарайн ба Байгал...

09 Июля 2020, 13:51


Улаан-Yдэдэ Арадай Хуралай ээлжээтэ суглаан үнгэрбэ

Улаан-Yдэдэ Арадай Хуралай ээлжээтэ суглаан үнгэрбэ Улаан-Yдэдэ Арадай Хуралай ээлжээтэ суглаан үнгэрбэ. Бүгэдын оролсоотой суглаан хоёр үдэрэй хугасаа соо үнгэржэ, 50 асуудалнууд дээрэ хүдэлбэ. Энэ ажалда очно гуримаар Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов, тэрэнэй Нэгэдэхи орлогшо Игорь Зураев, видеоконференциин гуримаар Евгений Пегасов, Буряад Уласай прокурорай орлогшо Дмитрий Хабарков, хүн зоной эрхэ хамгаалхые этигэлэй эрхэтэй Юлия Жамбалова...

08 Июля 2020, 20:25


Арадай Хуралда хүн зониие зөөгшэдые дэмжэлгэ тухай зүбшэн хэлсэбэ

Арадай Хуралда хүн зониие зөөгшэдые дэмжэлгэ тухай зүбшэн хэлсэбэ Улаан-Yдэ хотын социальна-экономическа хүгжэлтын асуудалаар Арадай Хуралай комиссиин зүблөөн дээрэ хүн зониие зөөгшэдые дэмжэлгын арга боломжо тухай зүбшэн хэлсэбэ. Короновирус үбшэнэй hүжэрхэдэ хизаарлалгаhаа боложо олзогүй болоhон хүн зониие зөөгшэдтэ  дэмжэлгэ хүргэхэ тухай асуудал hунгамалнууд шагнаба. 2020 ондо...

05 Июля 2020, 11:11


Арадай Хуралай hунгамалнуудые үхибүүдэй омбудсменэй тушаалда дэбшүүлэгдэhэн хүнтэй танилсуулба

Арадай Хуралай hунгамалнуудые үхибүүдэй омбудсменэй тушаалда дэбшүүлэгдэhэн хүнтэй танилсуулба Арадай Хуралай hунгамалнуудые үхибүүдэй омбудсменэй тушаалда дэбшүүлэгдэhэн Наталья Ганькинатай  танилсуулба. Һунгамалнууд кандидатhаа энэ ажал ябуулгын гол шэглэл тухай хараа бодолоорнь hонирхобо. Наталья Ганькинагай хэлэhээр, нэн түрүүн энэ ажалда – үхибүүдэй элүүр энхые...

02 Июля 2020, 19:03


Буряад Уласта короновирус үбшэн тараагшые элирүүлхэ экспресс-тестнүүд үйлэдбэрилэгдэхэ гэжэ түсэблэгдэнэ

Буряад Уласта короновирус үбшэн тараагшые элирүүлхэ экспресс-тестнүүд үйлэдбэрилэгдэхэ гэжэ түсэблэгдэнэ Буряад Уласта SARS-CoV-2 короновирус үбшэн тараагша белково шанартай бодосуудые элирүүлхэ экспресс-тестнүүдые үйлэдбэрилэгдэжэ гаргаха гэжэ түсэблэгдэнэ. Уласай промышленностиин ба худалдаанай сайд Сергей Желтиковой дуулгаһаар, түрүүшын буряадай экспресс-тест  эрдэм шэнжэлгын «Сколково»...

19 Июня 2020, 07:50


Нютагай өөhэдын хүтэлбэринүүдтэ 2020 оной бүридхэн бэшэлгэ үнгэргэхэ эрхэ олгохо тухай хуули Хуралай суглаан дээрэ хаража үзэхэ

Нютагай өөhэдын хүтэлбэринүүдтэ 2020 оной бүридхэн бэшэлгэ үнгэргэхэ эрхэ олгохо тухай хуули Хуралай суглаан дээрэ хаража үзэхэ Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ июниин 30-да «2020 оной Бүхэроссин хүн зониие бүридхэн бэшэлгын бэлэдхэлдэ ба үнгэргэлгэдэ Буряад Уласай Нютагай засагай байгууламжануудай нютагай өөhэдын хүтэлбэринүүдтэ тусхай гүрэнэй эрхэ этигэл олгохо тухай» («О наделении...

16 Июня 2020, 18:11


Хайшан гэжэ короновирусто дайрагдахагүйб: Роспотребхиналтын hэргээлгэ

Хайшан гэжэ короновирусто дайрагдахагүйб: Роспотребхиналтын hэргээлгэ Гриппэй ба короновирусай инфекциин вируснүүд хүнүүдтэ элдэб хүндэ амисхаланай үбшэн хүргэдэг гээшэ. Yбшэнэй шэнжэ хаhын гриппэй шэнжэтэй адли. Yбшэнэй хүндөөр гү, али хүнгөөр үнгэргэлгэ хүнэй бэеын байдалhаа, наhанhаа дулдына. Энэ үбшэндэ наhажаал зон, хээлитэй эхэнэрнүүд, бага наhанай үхибүүд...

08 Июня 2020, 15:52


Буряад Уласай эрхэтэд жэлэй дууhатар хамар амаа халхалдаг баг зүүхэ: COVID-19-нэй шэнэ СанПин

Буряад Уласай эрхэтэд жэлэй дууhатар хамар амаа халхалдаг баг зүүхэ: COVID-19-нэй шэнэ СанПин Буряад Уласай гүрэнэй ахалагша санитарна врач Сергей Степанович Ханхареев COVID-19 үбшэндэ хабаатай  шэнэ СанПин-ай шухала  дүримүүдые тодорхойлжо үгэбэ. Оросой Холбоото Уласай гүрэнэй ахалагша санитарна врач Попова Анна СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» гэhэн санитарна эпидемиологическэ дүримүүдые...

08 Июня 2020, 15:18


Анатолий Кушнарёв: экономико доройтуулжа болохогүй, хойшолонгынь ехэ хатуу байжа болохо

Анатолий Кушнарёв: экономико доройтуулжа болохогүй, хойшолонгынь ехэ хатуу байжа болохо «Мүнөө экономико доройтуулжа болохогүй, хойшолонгынь ехэ хатуу байжа болохо, гүрэнэй татабари түлэдэг, ажалай газар үгэдэг, Буряад ороной хүгжэлтэдэ ехэхэн олзо оруулдаг бүхы зондо туhаламжа хүргэхэ хэрэгтэй»,- гэжэ Арадай Хуралай Экономическа политикын, байгаалиин нөөсэ баялигуудые ашаглалгын ба тойронхи оршон хамгаалгын...

05 Июня 2020, 18:12


Буряад Уласай Арадай Хуралда хүүгэдэй зунай амаралгын лагерьнуудай хайшан гэжэ хүүдэлхэ тухай зүүбшэн хэлсэбэ

Буряад Уласай Арадай Хуралда хүүгэдэй зунай амаралгын лагерьнуудай хайшан гэжэ хүүдэлхэ тухай зүүбшэн хэлсэбэ Хүүгэдэй лагерьнуудта зунай элүүржүүлгын кампаниин хайшан гэжэ үнгэрхэ тухай Арадай Хуралда зүбшэн хэлсэбэ. Ниигэмэй хорооной түрүүлэгшын орлогшо Светлана Будаевагай тэмдэглэhээр, манай уласта мүнөөдэрэй тоо баримтаар 7 наhанhаа 15 наhа хүрэтэр 131 072 үхибүүд...

01 Июня 2020, 18:18


БСМП-гэй ажалшадай бүлэг Хуралай hунгамалнуудта туhаламжын түлөө баяраа хүргэбэ

БСМП-гэй ажалшадай бүлэг Хуралай hунгамалнуудта туhаламжын түлөө баяраа хүргэбэ В.В.Ангаповай нэрэмжэтэ түргэн аргын туһаламжын уласай клиническэ больницын ажалшадай бүлэг Арадай Хуралай Бюджедэй, налогай ба мүнгэн hангай талаар хорооной hунгамалнуудта 155 мянган түхэриг мүнгэнэй тэдхэмжын түлөө өөрынгөө Instagram хуудаhан дээрэ баяраа хүргэбэ. Пневмони ба COVID-19 үбшэнэй...

01 Июня 2020, 18:16


ФСК-да боксоор олимпиин чемпион Владимир Сафроновай нэрэ үгэхэ гэжэ дурадхагдаба

ФСК-да боксоор олимпиин чемпион Владимир Сафроновай нэрэ үгэхэ гэжэ дурадхагдаба Арадай Хуралай нютаг можонуудай хоорондын харилсаанай, үндэhэтэнэй асуудалнуудай, залуушуулай политикын, ниитын ба шажанай нэгэдэлнүүдэй талаар хорооной ажалай зүблөөн  дээрэ Улаан-Yдэ хотын ФСК-да боксоор Олимпиин чемпион Владимир Сафроновай нэрэ үгэхэ гэжэ спортын ветерануудай дурадхал зүбшэн хэлсэбэ. Энэ суглаанда Буряад ороной Спортын Федерацинуудай түлөөлэгшэд...

29 Мая 2020, 18:15


Зорикто Цыбикмитов: Пандемиин дүүрэхэдэ, Буряад Улас саашадаа яажа байхаб гэжэ ойлгохо хэрэгтэй

Зорикто Цыбикмитов: Пандемиин дүүрэхэдэ, Буряад Улас саашадаа яажа байхаб гэжэ ойлгохо хэрэгтэй   Арадай Хуралай бюджедэй, налогай ба мүнгэн hангай талаар хорооной hунгамалнууд 2020 оной бюджедэй хүсэлдэлгэ тухай хэлсэбэ. Хорооной түрүүлэгшэ Зоригто Цыбикмитовай тэмдэглэhээр, мүнөө уласай Дээдэ Хуралда мүнгэн hангай гол баримта бэшэгэй олзын ба гаргашалгын хуби дээрэ таhалгаряагүй  ажал ябуулагдана. «Короновирусай...

28 Мая 2020, 18:13


Буряад Уласта короновирус үбшэнтэй тэмсэлгын түлөө медалиин эгээ зохид бүтээлгэ зохёогшо 150 мянган түхэригөөр шагнагдаха

Буряад Уласта короновирус үбшэнтэй тэмсэлгын түлөө медалиин эгээ зохид бүтээлгэ зохёогшо 150 мянган түхэригөөр шагнагдаха Буряад Уласта короновирус үбшэнтэй тэмсэлгын түлөө медалиин эгээ зохид бүтээлгэ  зохёогшо 150 мянган түхэригөөр шагнагдаха. 2-дохи  hуурида 100 мянган, 3-дахи  hуурида 50 мянган түхэриг хараалагданхай. Мүрысөөн hаяын сагта соносхогдохо, гэжэ сэтгүүлшэдтэ...

28 Мая 2020, 08:37


Буряад Уласта 16 ба 17 наhанай үхибүүдтэ эдеэ хоолой согсолбори хубааха гэжэ шиидхэбэри абтаа

Буряад Уласта 16 ба 17 наhанай үхибүүдтэ эдеэ хоолой согсолбори хубааха гэжэ шиидхэбэри абтаа Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов  16 ба 17 наhанай үхибүүтэй  бүлэнүүдтэ эдеэ хоолой согсолбори бүридүүлхэ гэжэ шиидхэбэри гаргаба. Энээн тухай  шиидхэбэри майн 14-дэ Короновирус үбшэнэй байдал хиналгын болон саг үргэлжэ адаглан шалгалгын уласай штаб дээрэ абтаа, -гэжэ Ниигэмэй туhаламжын  сайд Татьяна Быкова...

28 Мая 2020, 08:02


Буряад Уласай аймагта дайнай үеын үхибүүдтэ хүшөө табигдаха

Буряад Уласай аймагта дайнай үеын үхибүүдтэ хүшөө табигдаха Баргажанай аймагhаа hунгагдаhан Арадай Хуралай hунгамал Игорь Зубаревай үүсхэлээр аймагай ба нютаг засагай захиргаантай хамта Баргажанай Адаг тосхондо дайнай үеын үхибүүдтэ хүшөө бодхоогдобо. «Энэ аймагта дайнай үеын мянга гаран үхибүүд ажаhууна. Тэдэ иимэ хүшөө бодхоохо гуйлтатайгаар хандаа...

25 Мая 2020, 15:28


Арадай Хуралай hунгамалнууд «Гарантия-2» гэhэн хүдөө ажахын хэрэг эрхилдэг үйлэдбэриин зургаантай танилсаба

Арадай Хуралай hунгамалнууд «Гарантия-2» гэhэн хүдөө ажахын хэрэг эрхилдэг үйлэдбэриин зургаантай танилсаба Арадай Хуралай hунгамалнууд парламентын хүтэлбэрилэгшэ Владимир Павловай ударидалга доро Кабанскын ба Прибайкалиин аймаг ажалай хэрэгээр гараба. Энэ  хэрэгээр ябалгын  зорилго  хүдөө ажахыда, илангаяа, хартаабха болон овощ ургуулдаг «Гарантия-2» компаниин ажалай жэшээ дээрэ, гүрэнэй туhаламжын уласай хуулиин бэелүүлгэтэй...

21 Мая 2020, 15:29


Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамал hурагшадта үхэр буу бэлэглэбэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамал hурагшадта үхэр буу бэлэглэбэ Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамал, Буряадта мэдээжэ ашаг олзын хэрэг эрхилэгшэ Матвей Баданов Улаан-Yдэ хотын 63-дахи дунда hургуулида юрэ бусын бэшэ бэлэг барюулба. Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай Илалтын 75 жэлэй ойн баярта дашарамдуулан Дээдэ Хуралай гэшүүн энэ hуралсалай газарта суута 45най ехэ үхэр буу дамжуулба. Зүгөөр тэрэнэй макет. Танкын урдаhаа эсэргүүсэхэ...

21 Мая 2020, 15:25


Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамалнууд үхибүүдэй зунай амаралта эдеэ хоолой согсолборёор хүсэлдүүлхэ гэжэ дурадхаба

Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамалнууд үхибүүдэй зунай амаралта эдеэ хоолой согсолборёор хүсэлдүүлхэ гэжэ дурадхаба Арадай Хуралай 11-дэхи ээлжээтэ хуралдаан дээрэ hунгамалнууд «Буряад Уласта хүүгэдэй зунай амарха болон элүүржүүлгын эрхэ хангалга» («Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Республике Бурятия») гэhэн Хуулида заhабари оруулаа. Элидхэгшэ - hунгамал Вячеслав Цыбиковай ойлгуулhаар...

20 Мая 2020, 11:22


Буряад Уласта короновирустай тэмсэлдэхэ «түргэн туhаламжын» түрүүшын дүрбэн автомобильнууд ерэбэ

Буряад Уласта короновирустай тэмсэлдэхэ «түргэн туhаламжын» түрүүшын дүрбэн автомобильнууд ерэбэ Буряад Уласай Гэнэ усалай медицинын түб «түргэн туhаламжын»  түрүүшын дүрбэн автомобильнуудтай болобо. Тэдэнь ниислэл хотын ба хүдөө аймагуудай зондо hайн шанарай туhаламжа ба түргэн хүрэлгэ дээшэлүүлхэ болоно. Майн 12-то, гарагай гурбанда Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов...

20 Мая 2020, 08:35


Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов Загарайн аймаг ошожо, хүн зонтой онлайн харилсаба

Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов Загарайн аймаг ошожо, хүн зонтой онлайн харилсаба Майн 13-да Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов Загарайн аймаг албанай хэрэгээр ошобо. Шэнэ Брянь тосхон хүрэжэ, Хүүгэдэй модельнэ номой сантай, дулаасуулгын түхеэрэлгэтэй танилсаба, харгы заhабарилгын ажал шалгаба, гэжэ Восток-Телеинформ Буряад Уласай Засагай газарhаа дуулгана. Эдэ объектнүүдтэй танилсаhанай удаа Алексей Цыденов аймагай захиргаанай газарhаа...

18 Мая 2020, 08:33


Арадай Хуралай hунгамалнууд июниин сессидэ бэлдэнэ

Арадай Хуралай hунгамалнууд июниин сессидэ бэлдэнэ Буряад Уласай Арадай Хуралда июниин 30-да табигдаhан  ээлжээтэ 12-дохи хуралданай хэлсэхэ зүйл дээрэ ажал  үргэлжэлhөөр. Мүнөө сессиин хэлсэхэ зүйлдэ 29 асуудалнууд, тэдэнэй хоёрынь «Засаг түрын саг» дээрэ гаргагдаба. Тиигэжэ, hунгамалнууд (COVID-19)  короновирус үбшэнэй үедэ эрхэтэдэй элүүрые хамгаалга ба энэ үбшэнэй Буряад орондо  дэлгэрхэгүйн...

16 Мая 2020, 18:09


Хуралай сесси: Буряад Уласта электричекэ хүдэлгүүртэй унаатайшуул транспортын татабари түлэхөө болибо

Хуралай сесси: Буряад Уласта электричекэ хүдэлгүүртэй унаатайшуул транспортын татабари түлэхөө болибо Буряад Уласта  электричекэ хүдэлгүүртэй унаатайшуул транспортын татабари түлэхөө болибо. Майн 6-да Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ hунгамалнууд Дареевай ба Дорошой хуулиин түсэб булта дэмжэжэ, Буряад Уласай хуулиин «О некоторых вопросах налогового регулирования в Республике Бурятия, отнесенных законодательством...

15 Мая 2020, 09:24


Арадай Хуралда Байгал далайе хамгаалга тухай хуулида нэмэлтэ заhабари тухай зүбшэн хөөрэлдэбэ

Арадай Хуралда Байгал далайе хамгаалга тухай хуулида нэмэлтэ заhабари тухай зүбшэн хөөрэлдэбэ Буряад Уласай Арадай Хурал  Байгал нуур хамгаалгын хуулида заhабари нэмэлтэ оруулалгада hанамжын тогтоол баталба. Тогтоолой түhөө Гүрэнэй Дүүмын Холбоото Уласай Хуралда оруулагдаhан холбоото уласай №922421-7-дохи хуулиида «О внесении изменения в Федеральный закон «Об охране Байкала» гэhэн түhөөгэй тогтоолhоо дулдыдаба...

10 Мая 2020, 07:06


Улаан-Yдэдэ Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан үнгэрбэ

Улаан-Yдэдэ Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан үнгэрбэ Буряад Уласта майн 6-да Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ уласай хэмжээндэ бизнестэ туhалха тухай хуулинууд абтаба. Суглаан дээрэ Засагай газарай экономическа  хүгжэлтын  талаар түрүүлэгшын орлогшо  Алексей Мишенин  Хуралай hунгамалнуудые гурбан хуулиин түсэбэй хоёртойнь танилсуулаа. Эдэ асуудалнуудай дунда 2020 оной июлиин 1-hээ хүсэндөө орохо  шэнэ гүрэнэй татабари онсо...

08 Мая 2020, 15:21


Буряад Уласай эрхэтэд короновирус үбшэнhөө боложо hанаагаа зобоо hаа, сэдьхэл шэнжэлдэг, аргалдаг эрдэмтэдэ хандаха аргатай

Буряад Уласай эрхэтэд короновирус үбшэнhөө боложо hанаагаа зобоо hаа, сэдьхэл шэнжэлдэг, аргалдаг эрдэмтэдэ хандаха аргатай Буряад Уласай эрхэтэдтэ сэдьхэлэй байдал заhаха түлөөhэгүй туhаламжын сэхэ шугам нээгдэбэ. «Волонтёры в помощь детям-сиротам» гэhэн фондын сэдьхэл шэнжэлдэг эрдэмтэд короновирусай эпидемиин шалтагhаа hанаагаа зобоhон, сэдьхэлээ үбдэhэн зондо  карантинай дүүрэтэр туhаламжа  хүргэхэ. - Короновирус...

08 Мая 2020, 15:11


Буряад Уласта Хуралай ээлжээтэ сессиин хэлсэхэ зүйл дээрэ ажал ябуулагдана

Буряад Уласта Хуралай ээлжээтэ сессиин хэлсэхэ зүйл дээрэ ажал ябуулагдана Буряад Уласта Хуралай ээлжээтэ сессиин хэлсэхэ зүйл дээрэ ажал ябуулагдана.   Мүнөөдэрэй байдалаар  хэлсэхэ зүйлдэ 24 асуудалнууд оронхой, 2019 ондо хэгдэhэн ажал тухайгаа гурбан омбудсменүүд – хэрэг үүсхэгшэдэй хуулиин ёhо хамгаалха асуудалаар Чингис Матхеев, хүн зоной хуулиин ёhо хамгаалха асуудалаар Юлия Жамбалова ба хуулин наhа хүсөөдүй...

28 Апреля 2020, 12:08


Буряад Уласай Хуралда багшанарые доромжололгоhоо аршалха тухай хандалга Ород Уласай Гүрэнэй Думада бэлдэнэ

Буряад Уласай Хуралда багшанарые доромжололгоhоо аршалха тухай хандалга Ород Уласай Гүрэнэй Думада бэлдэнэ Буряад Уласай Хуралай hунгамалнууд Ород Уласай Гүрэнэй Думада багшанарые хүн зоной урда доромжолhоной ба багшанарай урдаhаа эсэргүү хүсэ хэрэглэнэй түлөө харюусалга тогтоохо тухай хандалга бэлдэнэ. Багшанар тухай асуудал Буряад Уласай Дээдэ Хуралай ээлжэтэ сесси дээрэ хэлсэгдэхэ гэжэ хүлеэгдэнэ. Энээн тухай  Буряад Уласай Арадай...

28 Апреля 2020, 08:26


Хуралай hунгамал Геннадий Доржиев Ород Уласай Засагай Газарта хандахые дурадхаба

Хуралай hунгамал Геннадий Доржиев Ород Уласай Засагай Газарта хандахые дурадхаба Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамал Геннадий Доржиев Ород Уласай үйлэдбэриин холбооной ба хэрэг үүсхэгшэдэй, «Деловая Россия», «Торгово-промышленная палата» гэжэ эмхинүүдэй  үүсхэл дэмжэжэ, Алас Дурнын тойрогто Ород Уласай Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневтэ, Ород Уласай Засагай газарта хандахые уряалба. Иимэ дурадхалтайгаар...

27 Апреля 2020, 19:21


Игорь Марковец: мүнөө хүн зондо туhаламжа хүргэхэ тон шухала

Игорь Марковец: мүнөө хүн зондо туhаламжа хүргэхэ тон шухала «Мүнөө хүн зондо туhаламжа хүргэхэ тон шухала»,- гэжэ Буряад Уласай Арадай Хуралай социальна политикын талаар хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец хэлэнэ. Арад зоной  тэдхэмжэдэ тон хэрэгтэй болоходоо хандаха түбүүдые байгуулха арга боломжо хаража үзэхэ хэрэгтэйень тэрэ дурадхана. И.Марковец бюджедэй статья ондоогоор тааруулжа...

27 Апреля 2020, 12:44


Буряад Уласай Хуралай спикер салингайнгаа хуби уласай зондо туhа болгожо үгэхэ

Буряад Уласай Хуралай спикер салингайнгаа хуби уласай зондо туhа болгожо үгэхэ Буряад Уласай Арадай Хуралай саг үргэлжэ хүдэлдэг hунгамалнууд салингайнгаа зарим хубииень короновирус үбшэнэй hүжэрэлгэhөө байдалай хүндэ тохиролдо ороhон зондо туhа болгожо үгэхэ гэжэ шиидхэбэри гаргаа. -Наhатай ба бэе муутай эрхэтэндэ, олон үхибүүтэй айлнуудта, - гэжэ Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Павлов дуулгаба. Уласай...

27 Апреля 2020, 12:04


Хуралда ашаг олзын ябуулга эрхилэгшэдые дэмжэлгын хэмжээ ябуулганууд тухай зүблөөн үнгэрбэ

Хуралда ашаг олзын ябуулга эрхилэгшэдые дэмжэлгын хэмжээ ябуулганууд тухай зүблөөн үнгэрбэ Арадай Хуралда бага болон дунда зэргын  хэмжээнэй хэрэг үүсхэлгын байгуулгануудта туһаламжа гүрэнэй талаһаа үзүүлхэ тухай ажал ябуулгын зүблөөн үнгэрөө. Энэ hая Буряад Уласай Засагай газарта hунгамалнуудай ба уласай бизнесэй түлөөлэгшэнүүдтэй үнгэрhэн хөөрэлдөөнэй...

27 Апреля 2020, 09:40


Буряад Уласай hурагшад халуун эдеэнэй орондо эдеэ хоолой согсолбори абаха

Буряад Уласай hурагшад халуун эдеэнэй орондо эдеэ хоолой согсолбори абаха Буряад Уласта hурагшад халуун эдеэнэй орондо эдеэ хоолой согсолбори абаха. Арадай Хуралай  «Единая Россия» фракциин hунгамалнуудай иимэ мүнөө сагай байдалда тааралдаhан үүсхэл Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов дэмжэбэ. Гүрэнэй дээдын Хуралай хэблэлэй албанай дуулгаhаар, hурагшадай халуун эдеэ хоолой орондо  эдеэнэй согсолборёор hэлгэн хангалга тухай хуралай гэшүүдэй...

16 Апреля 2020, 17:26


Буряад Уласта ажалгүй зониие бүридэлдэ абаха саг зуурын гурим хүдэлжэ эхилбэ

Буряад Уласта ажалгүй зониие бүридэлдэ абаха саг зуурын гурим хүдэлжэ эхилбэ Буряад Уласта ажалгүй зониие бүридэлдэ абаха саг зуурын гурим хүдэлжэ эхилбэ. Мүнөө ажалгүйгөө гэршэлхэ, гүрэнэй дэмжэлгэдэ хүртэхэ арга хүнгэлэгдэбэ. Ажалаар хангалгын түбтэ анханайхидаал хонходохо болон саарhа дансануудаа сахим хаягаар эльгээхэ хэрэггүй. Шэнэ гуримаар ажалгүй зон бүридэлдэ орохын, энэ...

16 Апреля 2020, 17:18


Юрэнхылэгшын Хизаар можонуудай толгойлогшонуудтай үнгэргэhэн зүблөөн тухай Алексей Цыденов тодорхойлбо

Юрэнхылэгшын Хизаар можонуудай толгойлогшонуудтай үнгэргэhэн зүблөөн тухай Алексей Цыденов тодорхойлбо Ород Уласай юрэнхылэгшын хизаар можонуудай толгойлогшонуудтай үнгэргэhэн зүблөөн тухай Алексей Цыденов тодорхойлбо. Цыденовай хэлэhээр, бизнес ба хүн зониие тэдхэмжын хэмжээ ябуулганууд экономикын байдал нилээд жэгдэрүүлхэ гэжэ, Восток-Телеинформ бэшэнэ. - Шангахан тэдхэмжын хэмжээ ябуулгануудай албанай бэшэгтэй дугтытай ба...

16 Апреля 2020, 07:23


Буряад Уласта нэгэ гэртэхинтэй бүлэнүүд эдеэ хоолой согсолбори абаха

Буряад Уласта нэгэ гэртэхинтэй бүлэнүүд эдеэ хоолой согсолбори абаха. Байдалай хүндэ тохиролдо ороод байhан  бүлэнүүдтэ туhаламжа хүргэхэ тухай хэмжээнүүд Буряад Уласай Засагай газарта абтана. Короновирус үбшэнэй байдал хиналгын болон саг үргэлжэ адаглан шалгалгын уласай штаб нэгэ гэртэхинтэй үхибүүдтэ эдеэ хоолой согсолбори үгэхэ гэжэ шиидхэбэри абаба. - Юумээр дуталдаhан дүүрэн бэшэ...

14 Апреля 2020, 17:14


Буряад Уласта Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо дашарамдуулан, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветерануудта 10 мянган түхэриг үгтэхэ

Буряад Уласта Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо дашарамдуулан, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветерануудта 10 мянган түхэриг үгтэхэ Буряад Уласта 1941-1945 онуудай Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай 75 жэлэй Агуу Илалтын ойдо дашарамдуулан, зарим эрхэтэндэ 10 мянган түхэриг үгтэхэ түлбэри  тухай хуулиин түһөө Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ харалгада абтаха. Эндэ Буряад Уласай эрхэтэд - дайнай ветеранууд,  тэдээндэ адли эрхэтэйшүүл...

04 Марта 2020, 07:31


Хуралай һунгамалнууд үхибүү үргэжэ абаһан бүлэнүүдтэ мүнгэн түлбэри үргэлжэлүүлхэ хүсэлэнтэй

Хуралай һунгамалнууд үхибүү үргэжэ абаһан бүлэнүүдтэ мүнгэн түлбэри үргэлжэлүүлхэ хүсэлэнтэй Буряад Уласта үхибүү үргэжэ абаһан бүлэнүүдтэ 10 мянган түхэригэй түлбэриин хэрэг үргэлжэлүүлхэ гэжэ түсэблэгдэнэ. Энэ хуули 2018 ондо абтажа, 2019 оной декабриин 31 болотор бэелүүлэгдээ гэжэ һануулая. Заһабари...

03 Марта 2020, 17:28


Арадай Хуралай һунгамалнууд Тарбагтайн аймагаар ябажа ерэбэ

Арадай Хуралай һунгамалнууд Тарбагтайн аймагаар ябажа ерэбэ Буряад Уласай Арадай Хуралай Социальна политикын талаар хорооной Тарбагатайн аймаг албанай хэрэгээр ошохо үедэ ФСК-гай байшан  барилга тухай хэлсэгдээ. Арадай Хуралай һунгамалнууд Игорь Марковец, Анатолий Кушнарев, Вячеслав Цыбиков ба Тумэн Дондоков гэгшэд делегациин бүридэлдэ оробо. Тарбагатай  тосхондо  хүүгэдэй ба эдиршүүлэй спортын һургуули хүрэхэдөө, һунгамалнууд ...

28 Февраля 2020, 10:26


Буряад Уласай толгойлогшо Алас Дурнын федеральна тойрогой мүнгөөр баригдаһан соёлой байшангуудые шалгаба

Буряад Уласай толгойлогшо Алас Дурнын федеральна тойрогой мүнгөөр баригдаһан соёлой байшангуудые шалгаба Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов февралиин 13-да ажалай хэрэгээр Яруунын аймагаар ябахадаа хоер шэнэ соёлой байшангуудые шалган хараба. Шэрэнгэ нютагта 112  һууритай шэнэ соёлой байшантай танилсаба.  «Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ ороһоной ашаар  ба президентын субсидиин  туһаар Гунда нютагта соёлой байшан баригдаа...

17 Февраля 2020, 09:57


Мянга гаран дурдалганууд Буряад Уласай Засагай газарта дурадхагдаба

Мянга гаран дурдалганууд Буряад Уласай Засагай газарта дурадхагдаба «Манай Буряад орон»  гэһэн ехэ хурал дээрэ  дүхэриг шэрээгэй үедэ 1149 дурадхалнууд, hанал бодолнууд, түһөө түсэбүүд оробо. Залуушуулай асуудалаар зон ехэ эдэбхитэйгээр хабаадаа. Эндэ 180 гаран асуудалнууд зүбшэн хэлсэгдээ, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай Захиргааниие хүтэлэгшын орлогшо  Ирина Смоляк хөөрэбэ...

15 Февраля 2020, 09:45


Улаан-Yдэ хотодо Ядерна медицинын түбэй hууриин түрүүшын шулуун табигдаба

Улаан-Yдэ хотодо Ядерна медицинын түбэй hууриин түрүүшын шулуун табигдаба Мүнөөдэр, февралиин 10-да Улаан- Yдэ хотодо Онкологическа диспансерай газар дээрэ Ядерна медицинын түбэй hууриин түрүүшын шулуу табилгын баяр ёһолол үнгэрбэ. Энэ хэмжээ ябуулгада нютаг хизаарай толгойлогшо Алексей Цыденов,  хотын засаг дарга Игорь Шутенков, Элүүрые хамгаалалгын яаманай шэнэ сайд Евгения Лудупова ба «Улаан-Yдын...

12 Февраля 2020, 09:42


Алексей Цыденов: буряадай бүднэ шубуун – уласаймнай шэнэ бренд

Алексей Цыденов: буряадай бүднэ шубуун – уласаймнай шэнэ бренд Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов шэнэ бренд – буряадай бүднэ шубуун тухай дуулгаба. Манай уласта бүднэ шубуу тэжээжэ болохо байна гэжэ тэмдэглээ. Энэ шубуунай мяха, үндэгэ Прибайкалиин аймагта Лютаевтанай гэр бүлэ үйлэдбэрилдэг.   Алексей Цыденов Инстаграмайнгаа хуудаһан дээрэ иигэжэ бэшээ: «….Буряадтамнай бүднэ шубуу тэжээжэ болохо. Бүднэ шубуунай...

12 Декабря 2019, 14:51


Холбоото Уласай бюджедһээ Буряад Улас 1,5 миллиард түхэриг хубаарилгада хүртэхэ

Холбоото Уласай бюджедһээ Буряад Улас 1,5 миллиард түхэриг хубаарилгада хүртэхэ Москва хотодо Алексей Цыденовай вице-премьер Виталий Муткотай ээлжээтэ уулзалга үнгэрбэ. Эндэ уласай хойто аймагуудай үбэлжэлгын хаһада туһа хүргэхэ тухай асуудал бодхоогдоо. Үшөө энэ зүблөөн дээрэ Фонд реформирования ЖКХ гэһэн гүрэнэй корпорациин генеральна захиргаан Константин Цицин хабааадаа. Буряад Улас дулаагаар ...

11 Декабря 2019, 14:55


Улаан-Үдэ хотодо гурбадахи хүүргэ барилгын хэрэгтэ аукцион соносхогдобо

Улаан-Үдэ хотодо гурбадахи хүүргэ барилгын хэрэгтэ аукцион соносхогдобо Улаан-Үдэ хотодо Үдэ гол ба Транссибириин түмэр харгы дээгүүр Сахьяновагай нэрэмжэтэ гудамжын ба 3-дахи Транспортная үйлсын уулзадха дээрэ хүүргэ барилгада хабаадагшадые шэлэн абаха аукцион соносхогдобо. Эхи захын контрактын сэн 7,5 млрд түхэриг гэжэ табигдаа. Мүнгэн улсасай бюджедһээ һомологдохо, үшөө тиихэдэ, федеральна...

10 Декабря 2019, 18:20


Буряад Уласай Толгойлогшо «Бизнес-чат» соо олзын хэрэг эрхилэгшэдэй хандалга өөрөө уншажа байха

Буряад Уласай Толгойлогшо «Бизнес-чат» соо олзын хэрэг эрхилэгшэдэй хандалга өөрөө уншажа байха Буряад Уласай толгойлогшо “Бизнес-чат” гэһэн шэнэ сервис соо олзын хэрэг эрхилэгшэдэй  хандалга өөрөө харадаг болохо. «Бизнес-чат» гэhэн шэнэ сервис – WhatsApp соо бизнес эрхилэгшэдэй чатай үргэдхэгдэһэн верси болоно, Алексей Цыденовай энэ жэлэй май соо үгтэhэн даабаряар бизнес эрхилэгшэдтэй шууд...

10 Декабря 2019, 14:49


Улаан-Үдэ хотын шадар бүхы зониие аргалдаг дүй дүршэлтэй эмшэнэй офис нээгдээ

Улаан-Үдэ хотын шадар бүхы зониие аргалдаг дүй дүршэлтэй эмшэнэй офис нээгдээ Улаан- Үдэ хотын Тулунжа гэһэн микрорайондо бүхы зониие аргалдаг дүй дүршэлтэй эмшэнэй офис нээгдэбэ. Хотын мэдээсэлгын захиргаанай баримтаар Тулунжада 5 мянганһаа дээшэ зон ажаһуудаг. 457 дүрбэлжэн метр талмайтай байшан худалдажа абалгада,үндэһөөрнь  һэльбэн шэнэдхэлгэдэ  Алас Дурнын субсидиин 31 сая түхэриг...

09 Декабря 2019, 15:23


Улаан-Үдэ набтар шалатай трамвайнуудтай болоһон эгээ түрүүшын хото

Улаан-Үдэ набтар шалатай трамвайнуудтай болоһон эгээ түрүүшын хото Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов, Улаан - Үдэ хотын засаг дарга Игорь Шутенков, хотын һунгамалнуудай зүблэлэй түрүүлэгшэ Чимит Бальжинимаев шэнэ «Львёнок» гэжэ 15 трамвайнуудые хаража, нэгэн соонь ябажа туршаба. Эдэ вагонуудые үйлэдбэрилдэг «ПК Транспортные системы» компаниин түлөөлэгшэ Александр Дубровкинай тэмдэглэһээр...

06 Декабря 2019, 17:26


Буряад Уласта хүдѳѳгэй хубиин ажахытануудта грантын тэдхэмжэ ехэ болгохо гэжэ түсэб табигдана

Буряад Уласта хүдѳѳгэй хубиин ажахытануудта грантын тэдхэмжэ ехэ болгохо гэжэ түсэб табигдана Буряад Уласта хүдѳѳгэй хубиин ажахытануудта грантын тэдхэмжэ ехэ болгохо гэжэ түсэб табигдана. Энэ шиидхэбэри Арадай Хуралай  гүрэнэй байгуулгын, нютагай өөhэдын хүтэлбэриин, хуули ёhоной болон гүрэнэй албанай асуудалай хорооной  Бэшүүрэй аймагта үнгэрһэн зүблэлдэхэ суглаан дээрэ хэлсэгдэбэ гэжэ...

06 Декабря 2019, 08:28


Буряад Уласта олон хүүгэдтэй бүлэнүүдтэ хэһэг газарай орондо нэгэ удаагай түлбэри үгэхэ гэжэ дурадхагдаба

Буряад Уласта олон хүүгэдтэй бүлэнүүдтэ хэһэг газарай орондо нэгэ удаагай түлбэри үгэхэ гэжэ дурадхагдаба Буряад Уласта олон үхибүүтэй  гэр бүлэнүүдтэ  газарай орондо барилгада гү, али гэр худалдажа абалгада мүнгэ үгэхэ гэжэ дурадхагдаба. Иимэ дурадхал Бэшүүрэй аймагта үнгэрһэн Арадай Хуралай  гүрэнэй байгуулгын, нютагай өөhэдын хүтэлбэриин...

06 Декабря 2019, 07:30


Алексей Цыденов: Улаан-Үдэ хотодо багтаамжа ехэтэй автобусууд бии болохо

Алексей Цыденов: Улаан-Үдэ хотодо багтаамжа ехэтэй автобусууд бии болохо Буряад Улас автобус, трамвай ба троллейбуснуудые шэнэлэлгын Холбоото Уласай түсэбтэ оробо. Энээн тухай Москва хотодо ниитын транспорт хүгжэлтэ тухай үнгэрһэн зүблөөнэй дүнгүүдээр уласай толгойлогшо Алексей Цыденов хубаалдаба. Ноябриин 16-һаа 21 болотор долоон хоногой туршада ниитын транспортын хүгжэлтэдэ хабаатай хэдэн хэмжээ ябуулганууд Россин...

03 Декабря 2019, 07:58


Буряад Уласай толгойлогшо: Буряад Уласта мэхэдэ ороһон 600 хубитаяа оруулагшад гэр байрын түлхюурнүүдые абаба

Буряад Уласай толгойлогшо: Буряад Уласта мэхэдэ ороһон 600 хубитаяа оруулагшад гэр байрын түлхюурнүүдые абаба Буряад Уласта «орёо асуудалтай» гэрнүүдэй хубитаяа оруулһан 600 зон байрынгаа түлхюурнүүдые абаба: 471 хубитаяа оруулагшад 2017-2018 оной, 192-нь 2019 оной эхинһээ. Энэ долоон хоногто үшөө нэгэ гэрэй барилга дүүрэбэ. Тиигээд һаяын сагта 59 байрын түлхюурнүүд...

02 Декабря 2019, 14:43


Буряад Уласай толгойлогшо олондо хабаатай бүхы эмхи зургаануудай дулаасуулгын шанар шалгаха гэһэн даабари үгэбэ

Буряад Уласай толгойлогшо олондо хабаатай бүхы эмхи зургаануудай дулаасуулгын шанар шалгаха гэһэн даабари үгэбэ Ноябриин 25-да (гарагай хоёрто) Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов түсэб табилгын зүблэлдэхэ суглаан дээрэ Болбосоролой ба эрдэм ухаанай болон Социальна хамгаалгын яамануудта олондо хабаатай бүхы эмхи зургаануудай дулаасуулгын шанар шалгаха гэһэн тусхай даабари үгэбэ гэжэ Восток-Телеинформ Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй...

01 Декабря 2019, 10:47


Буряад Уласай толгойлогшо Ородой Уласай Засагай газарай семинарта «Байгал» гэжэ самолёдой түсэб зохёолгын хэрэгтэ дурдалгануудаа оруулба

Буряад Уласай толгойлогшо Ородой Уласай Засагай газарай семинарта «Байгал» гэжэ самолёдой түсэб зохёолгын хэрэгтэ дурдалгануудаа оруулба Буряад Уласай толгойлогшо регионой авиациин хүгжэлтэдэ зорюулагдаһан 2 үдэрэй зүблэлдэхэ суглаан-семинарта хабаадаба. «Региональные и местные авиаперевозки» гэһэн стратегическа холын хараа бодолтой сесси Ород Уласай Засагай газарай түрүүлэгшэ Максим Акимовай хүтэлбэри доро үнгэрөө...

29 Ноября 2019, 14:41


Арадай Хуралай hунгамалнууд хүдөө ажахын һалбари дэмжэхэ

Арадай Хуралай hунгамалнууд хүдөө ажахын һалбари дэмжэхэ Арадай Хуралай hунгамалнууд  «2020 он  болон  2021 ба 2022 онуудай болзорой улас түрын бюджет тухай» хуулиин түсэл бүрилдүүлгын хэмжээ ябуулганууд соогуур хүдөө  газар эмхидхэгшэдые дэмжэлгэ тухай хэлсэбэ. “Агропромышленна комплексын хүдөө дэбисхэрэй хүгжэлтэ” гэһэн гүрэнэй программын бэелүүлгэдэ...

29 Ноября 2019, 13:35


Арадай Хуралда Байгал далай хамгаалгын хэмжээ ябуулгануудые зүбшэн хэлсэбэ

Арадай Хуралда Байгал далай хамгаалгын хэмжээ ябуулгануудые зүбшэн хэлсэбэ Байгал далай хамгаалха асуудалай талаар хэмжээ ябуулаганууд тухай ноябриин 15-да Арадай Хуралай үргэдхэмэл зүблөөн дээрэ зүбшэн хэлсэбэ. Энэ зүблөөндэ Уласай Дээдэ Хуралай һунгамалнууд, Байгаалиин нөөсэнүүдэй, Барилгын ба гэр байрын коммунальна ажахы шэнэлэлгын, Аяншалгын яамануудай түлөөлэгшэд,  нютаг газарай засагай...

27 Ноября 2019, 15:37


Тарбагатайн аймагта шэнэ һургуулинууд ба хүүгэдэй сэсэрлигүүд баригдаха

Тарбагатайн аймагта шэнэ һургуулинууд ба хүүгэдэй сэсэрлигүүд баригдаха Буряад Уласта Тарбагатайн аймагай Николаевский тосхондо шэнэ һургуулинууд ба хүүгэдэй сэсэрлигүүд баригдаха. Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов энэ аймагаар албанай хэрэгээр ябахадаа иимэ шиидхэбэри абаһан байна. Мүнөө эндэ олондо хабаатай хоёр ниигэмэй объектнүүд унаха болоһон байдалда оронхой. «Солнышко» гэжэ ...

27 Ноября 2019, 14:39


Арадай Хуралай hунгамалнууд Буряад Уласай болобосоролой ерээдүйн хүгжэлтэ зүбшэн хэлсэб

Арадай Хуралай hунгамалнууд Буряад Уласай болобосоролой ерээдүйн хүгжэлтэ зүбшэн хэлсэб. Арадай Хуралай hунгамалнууд ноябриин 13-да  2020 оной бюджедэй түсэл бэлдэлгын хэмжээн соо олондо хабаатай оршомой гүрэн түрын программанууд тухай ямаануудай элидхэл шагнаба. Мүнөө сагта шухала асуудалнуудай нэгэн эрдэм ухаанай ба болбосоролой хүгжэлтын асудал болобо. Социальна политикын хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец болбосоролой...

27 Ноября 2019, 08:41


2020 оной бюджет бүридхэлгын ажал Арадай Хуралда ябуулагдана

2020 оной бюджет бүридхэлгын ажал Арадай Хуралда ябуулагдана Буряад Уласай  Арадай Хуралда 2020 оной уласай  бюджедэй түсэл дээрэ хүдэлхэ ажалай бүлэг суглаа үнгэргэбэ. Һунгамалнууд экономикын һалбаринуудай налог татабариин олзо болон налогой бэшэ ороһон олзо тухай Буряад Уласай Засагай газарай түлөөлэгшэнүүдэй элидхэлнүүдые шагнаба. Энэ суглаа Бюджедэй, налогой ба мүнгэн һангай талаар хорооной...

26 Ноября 2019, 11:39


Арадай Хуралай hунгамал мүнѳѳ үеын стадион нээлгын ёhололдо хабаадаба

Арадай Хуралай hунгамал мүнѳѳ үеын стадион нээлгын ёhололдо хабаадаба Арадай Хуралай hунгамал Андреян Зыбынов Батарейка дээрэ  юрэнхы болбосоролой  9-дэхи дунда hургуулида  мүнѳѳ үеын стадион нээлгын ёhололдо хабаадаба. Восток-Телеинформын мэдээсэлээр, энэ стадион дээрэ хүл бүмбэгэ наадаха поли хэмэл ногоон хушалтатай ба резин гүйдэг харгынуудтай, тойроод  хоройлогдонхой ба гэрэлтуулхэ зайн гал хабсаргагданхай. - Мүнөө...

25 Ноября 2019, 19:26


Буряад Уласта мэргэжэлээрээ хүдэлдэггүй багшанарые һургуулида уриха

Буряад Уласта мэргэжэлээрээ хүдэлдэггүй багшанарые һургуулида уриха Буряад Уласай һургуулинуудта, хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ ба тэдэнэй тоодо баригдажа байһан шэнэ һургуулинуудта 1600 багшанар дуталдана. Уласай  толгойлогшо А.Цыденов энэ асуудалай шиидхэбэри тухай пресс-конференци дээрэ хэлэбэ.  Мүнөө дээдэ һургуулинуудта багшын мэргэжэлдэ гүрэнэй тэдхэмжээр һургаха һуури олон болгохо гэһэн...

18 Ноября 2019, 14:34


Арадай Хуралай hунгамал Светлана Будаева буряад хэлэ заалга тухай

Арадай Хуралай hунгамал Светлана Будаева буряад хэлэ заалга тухай Арадай Хуралай социальна политикын талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Светлана Будаева  һургуулинуудта ба хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ буряад хэлэ заалгын аргануудые  шэнэлхэ  хэрэгтэй гэжэ дуулгаба. Энээн тухай хорооной 2020 оной бюджедэй түсэл бэлдэлгын зүблѳѳн дээрэ 2-дохи уншалгада хэлэбэ.  «Буряад хэлэ сахин хамгаалха ба хүгжөөхэ»...

18 Ноября 2019, 11:32


Буряад орондо hургуулиин хэшээлнүүдтэ смартфон хэрэглэлгын хорилго дурадхагдаба

Буряад орондо hургуулиин хэшээлнүүдтэ смартфон хэрэглэлгын хорилго дурадхагдаба. Хуулиин тогтоолоор хэшээлэй үедэ смартфон хэрэглэлгэ хорихо гэжэ дурадхал Арадай Хуралай «Үхибүүдэй бэеын элүүртэ, физическэ, оюун ухаанай, сэдьхэл hанаанай ба ёһо журамай хүгжэлтэдэ хорлолhоо аршалха арга хэмжээ тухай» («О некоторых мерах по предупреждению вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному...

25 Октября 2019, 09:41


Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамалнууд уласхоорондын боксоор мүрысөөнэй шагналда хүртэгшэдые амаршалба

Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамалнууд уласхоорондын боксоор мүрысөөнэй шагналда хүртэгшэдые амаршалба Арадай Хуралда бүхэдэлхэйн боксоор эхэнэрнүүдэй мүрысөөндэ хабаадаhан  Буряад Уласай тамиршадые  хүндэлбэ. Түрүүлэгшэ Владимир Павловай тэмдэглэhээр Буряад Уласай нютаг можодо ехэ үйлэ хэрэг болоо, юундэб гэхэдэ, Буряадай гурбан тамиршад Россин суглуулагдамалай бүридэлдэ ороо. Россин суглуулагдамалай...

20 Октября 2019, 09:37


«Нютагай захиргаанай багша» гэжэ программын тодорхойлолго Буряад Уласта элирбэ

«Нютагай захиргаанай багша» гэжэ программын тодорхойлолго Буряад Уласта элирбэ Орос Уласай Болбосоролой ба эрдэм ухаанай яаманhаа «Нютагай захиргаанай багша» гэжэ программын журамай зүбшөөл  Буряад Уласта ерэбэ.Энэ программа хүдөөгэй hургуулинуудые багшанараар хангалгада ехэ туhатай. 2020 оной январиин 1-hээ 50 мянган хүнhөө үсөөн зонтой багахан хотонуудта,  хүдөө нютаг, тосхон багшалхаяа ошоhон...

20 Октября 2019, 09:20


Буряад Уласта «Алас Дурнын гектар» абагша хүн hандарhан малай байра hэргээхэ

Буряад Уласта «Алас Дурнын гектар» абагша хүн hандарhан малай байра hэргээхэ Буряад Уласай ажаhуугша «Алас Дурнын гектар » гэhэн программаар анхан hү hаалиин фермэ байhан газар абаба. Залуу хүбүүн hандарhан барилгануудые шэнэлхэ, hэргээхэ hаналтай. Энэ газар Тарбагатайн аймагай Пестерево hууринда байна. Ерээдүйн фермер хоёр шэглэлээр хүдэлхэ түсэбтэй  – мал ажахы ба овощ ургуулга. - Тарбагатайн аймагта «алас дурнын газар» абааб...

18 Октября 2019, 09:18


Буряад Уласта Олимпиин нааданда бэлэдхэлдэ мүнгэ hомололго гурба дахин нэмэхэ

Буряад Уласта Олимпиин нааданда бэлэдхэлдэ мүнгэ hомололго гурба дахин нэмэхэ Буряад Уласта Олимпиин нааданда бэлэдхэлдэ мүнгэ hомололго гурба дахин нэмэхэ. Токио хотодо 2020 ондо үнгэрхэ Олимпиадада бэлэдхэл тухай зүблөөн Толгойлогшын ударидалга доро октябрии 13-да үнгэрбэ. Буряад Уласай тамирай федерацинууд  хамта дээрээ 24 сая түхэриг жэл соо абадаг байгаа, харин 2020 онhоо гурба дахин нэмэгдэхэ, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ. - 2020 ондо...

15 Октября 2019, 09:15


Буряад Уласта гүрэн засагай туhаламжын мүнгэ hомололгын ажал ябуулгада ёhо журам болбосоруулагдаха

Буряад Уласта гүрэн засагай туhаламжын мүнгэ hомололгын ажал ябуулгада ёhо журам болбосоруулагдаха Буряад Уласай Арадай Хуралай  экономическа политикын, байгаалиин нөөсэ баялигуудые ашаглалгын ба тойронхи оршон хамгаалгын хороон «Гүрэн засагай туhаламжын мүнгэ hомололгын ажал ябуулгын ёhо журам Буряад Уласай дэбисхэр дээрэ болбосоруулга гэhэн хубида Буряад Уласай тусхай хуули тогтоолгын тогтоолнуудта заhабари оруулха тухай» гэhэн уласай хуулиин...

11 Октября 2019, 09:35


Арадай Хуралай hунгамалнууд агнуури тухай хуули бэелүүлгэ үзэмжэдэ табиба

Арадай Хуралай hунгамалнууд агнуури тухай хуули бэелүүлгэ үзэмжэдэ табиба Арадай Хуралай  газарай асуудалай, хүдөө ажахын политикын ба эд хэрэглэлгын дэлгүүрэй талаар хороон Бэшүүрэй аймагта зүблэлдэхэ суглаан дээрэ «Агнуури ба агнууриин нөөсэ хадагалалга» гэhэн Улас түрын хуули тухай хэлсэбэ. Энэ делегациин бүридэлдэ Хорооной түрүүлэгшэ Пётр Носков, тэрэнэй орлогшо Сергей...

11 Октября 2019, 09:31


Буряад Уласта Соёлой байшан шэнэлэгдэн нээгдэбэ

Буряад Уласта Соёлой байшан шэнэлэгдэн нээгдэбэ Буряад Уласта октябриин 5-да, гарагай долооной үдэр, шэнэлэн заhабарилгын  hүүлдэ  соёлой байшан нээгдэбэ. Тэрэ байшан 1970 ондо баригдаhан түүхэтэй, тэрэ сагhаа хойшо нэгэшье заhабарилгада ороогүй байгаа. Нээлгын баяр Яруунын аймагай Комсомольское нютагта болоо. Тиигэжэ мүнөө нютаг дээрээ ажаhуугшад эндээ hайндэрнүүдые, тоглолтонуудые  үнгэргэхэ, зүжэг наада, табиха...

10 Октября 2019, 09:10


Буряад Уласай Толгойлогшо багшанарые мэргэжэлэйнь hайндэрөөр амаршалба

Буряад Уласай Толгойлогшо багшанарые мэргэжэлэйнь hайндэрөөр амаршалба Буряад Уласай Толгойлогшо багшанарые мэргэжэлэйнь  hайндэрөөр амаршалба. Жэл бүхэндэ октябриин 4-дэ заншалта ёhоороо эрхим багшанарта урмашуулга барюулха баярай ёhолол дээрэ багшанараа халуунаар амаршалжа, амжалта хүсэбэ. Буряад Уластамнай хоёр шэнэ хүүгэдэй сэсэрлигүүд баригдаа, hаяын гурбан жэлэй туршада үшөө 22 hургуулиин урдахи болбосоролой...

05 Октября 2019, 09:13


Буряад орондо аймагай hунгамалнууд хүдөө нютагай зонуудта, малайнь бүридхэлдэ абтаагүй байгаа hаань, яла тохохо гэжэ дурадхаба

Кабанскын аймагай hунгамалнуудай зүблэл Буряад Уласай «Захиргаанай хуулида зүрилгэ тухай» гэhэн Хуулида заhабарилнуудые оруулха хуули тогтоодог үүсхэлтэйгээр хандаба. Эндэ хүдөө ажахын амитадые тоо бүридхэлдэ абтаагүй байхадань, харюусалгатай болгохо тухай хэлэгдэнэ. Кабанскын аймагай hунгамалнуудай зүблэл Буряад Уласай «Захиргаанай хуулида зүрилгэ тухай»  гэhэн Хуулида заhабарилнуудые оруулха  хуули тогтоодог үүсхэлтэйгээр...

22 Сентября 2019, 10:03


Буряад Уласта унаhан модо, мүшэр бэлдэлгын хэрэгтэ хизаарлалта болюулха

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ хүн зоной модото бэшэ ойн баялиг, нөөсэ өөрынгөө хэрэглэлгэдэ суглуулга, бэлдэлгын гурим тухай хубилалтануудые хэлсэн оруулха. Энэ хэлсээн унаhан модо, мүшэр бэлдэлгын хэрэгтэ хабаатай гэжэ, Восток-Телеинформ хуулиин тогтоолдо ссылкэ хэнэ. Буряад Уласай  Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ хүн зоной модото бэшэ ойн  баялиг, нөөсэ өөрынгөө хэрэглэлгэдэ суглуулга...

22 Сентября 2019, 08:57


Буряад Уласта хуулиин наhа хүсөөгүй үхибүүдээр хүдэлхэ комиссиин ажалтанай тоо олошоруулха гэжэ дурадхагдана

Сентябрь hара соо Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ хуулиин наhа хүсөөгүй үхибүүдээр хүдэлхэ комисси тухай хуулида заhабари нэмэлтэ хэлсэн абтагдаха. Хуулиин тогтоолоор бүхы Нютаг засагай комиссинуудта, үхибүүдэй тоогой бүридэлhөө хабаатай бэшэ, эмхи зургаанай хүдэлмэрилэгшэдэй тоо хоёрhоо үсөөн бэшэ болгохо, арба мянган hаа дээшэ хотын тойрогуудта ба аймагуудай нютаг засагай байгууламжануудта...

21 Сентября 2019, 07:00


Арадай Хуралай Вице-спикер гириин спортын Түбэй нээлгэнэй баяр ёhололдо хабаадаба

Арадай Хуралай түрүүлэгшын орлогшо Баяр Жамбалов гириин спортын Түбэй нээлгэнэй баяр ёhололдо хабаадаба. Энэ түб Загарайн аймагай Онохой тосхондо бии болобо, гэжэ Восток-Телеинформ бэшэнэ. Арадай Хуралай  түрүүлэгшын орлогшо Баяр Жамбалов гириин спортын Түбэй нээлгэнэй баяр ёhололдо хабаадаба. Энэ түб Загарайн аймагай Онохой тосхондо бии болобо, гэжэ Восток-Телеинформ бэшэнэ. Энэ түб барилгын эхилэгшэ Арадай Хуралай  5-дахи зарлалгын...

20 Сентября 2019, 21:50


Хуралай спикер Владимир Павлов Загаанай дабаан дээгүүр харгы нээбэ

Буряад Уласта Мухар-Шэбэр ба Бэшүүрэй аймагай хоорондо Загаанай дабаан дээгүүр 4,5 модоной зайда шэнэ харгы нээгдээ. Сугларагшадые Буряад Уласай Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Павлов амаршалба.Энэ баяр ёhололдо транспорт, элшэ хүсэ ба харгын ажахы хүгжөөлгын яаманай сайд Александр Аюшеев, хоёр аймагай түлөөлэгшэд, харгы барилгашад ба нютагай зон хабаадаа. Энэ ехэ ажал 128,8 миллион түхэригэй болоо гэжэ...

20 Сентября 2019, 13:47


Буряад Уласта «Сэбэр уһан» гэһэн проект мүнгөөр хангагдаха

Буряад Уласта «Сэбэр уһан» гэһэн проектын паспорт баталагдаба. Энэ паспорт дээрэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов гараа табижа гэршэлбэ. Энэ саарһа данса соо «Сэбэр уһан» гэһэн федеральна проект мүнгөөр хангалга, тэрэниие бэелүүлхэ хэмжээ ябуулгын түсэб тодрхойлогдоно. Энэ проектын сэн дүн хамта дээрээ 2024 он болотор 4,6 млрд түхэриг болоно гэжэ Восток-Телеинформ Буряад Уласай Барилгын яаманай газарһаа...

17 Июля 2019, 11:22


Буряад Уласта 600 гаран бүлэнүүд түрүүшын үхибүүнэй мүнгэ абана

2019 ондо зургаа һарын хугасаа соо Буряад Уласта 631 бүлэдэ түрүүшын үхибүүнэй түрэхэдэ нэгэ дахинай түлбэри тогтоогдоо. Үшөө 589 бүлэнүүд материнска капиталай мүнгэ хэрэглэбэ, гэжэ Восток-Телеинформ Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанһаа дуулгаба 2019 ондо зургаа һарын хугасаа соо  Буряад Уласта 631 бүлэдэ түрүүшын үхибүүнэй...

14 Июля 2019, 16:19


Үертэ ороһон Эрхүү можын үхибүүд Буряад Уласта амарха

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Эрхүү можын үхибүүдтэ Буряад Уласта амаралга эмхидхэхэ гэжэ засаг зургаануудта даалгаба. Хүршэ можын губернаторта бэшэг соогоо 160 үхибүүдые амаруулха аргатай байһанаа мэдүүлбэ. Энээ тухай Фэйсбугай хуудаһан дээрэ Толгойлогшын пресс-секретарь Алексей Фишев бэшэнэ. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Эрхүү можын үхибүүдтэ Буряад Уласта амаралга...

10 Июля 2019, 15:20


Буряад Уласай Хуралда театрнуудай орёо асуудалнуудые зүбшэн хэлсэбэ

Республикын гүрэнэй дээдын хуралда «Театрнуудай ажал ябуулга» гэhэн «дүхэриг шэрээ» үнгэрбэ. Энэ арга хэмжээнэй эмхидхэгшэ - Нютаг можонуудай хоорондын харилсаанай, үндэһэтэнэй асуудалнуудай, залуушуулай политикын, ниитын ба шажанай нэгэдэлнүүдэй талаар хороон. Энэ ажал ябуулгада арадай hунгамалнууд, Буряад Уласай Засагай газарай гэшүүд, соёлой хүдэлмэрилэгшэд эдэбхитэй хабаадаа. Республикын гүрэнэй дээдын хуралда «Театрнуудай...

14 Июня 2019, 17:42


Арадай Хуралай спикер Владимир Павлов: - ТОС-уудай ажал ябуулга үрэ дүнтэй гэжэ баталагдаба

Буряад Уласай дэбисхэрэй олониитын захиргаанай холын хараа хүгжэнги байдал Арадай Хуралай Нютагай захиргаанай эмхиин Совет дээрэ зүбшэн хэлсэгдэбэ. Энэ зүблөөн Хурамхаанай аймагта үнгэрбэ,- гэжэ Восток- Телеинформ Гүрэнэй дээдэ Хуралай албанай мэдээсэлhээ дуулгаба. Газар дэбисхэрэй хүгжэлтын захиргаанай түрүүлэгшын орлогшо Леонид Мотошкинай хэлэhээр, Буряад Уластамнай 1966 ТОС-ууд ажал ябуулна. Эгээ олониинь Бэшүүрэй аймагта...

13 Июня 2019, 17:41


Буряад Уласта Байгал далай руу омоли загаhанай хоёр сая түрьhэн табигдаба

Майн Кабанскын аймагай Большереченскын загаhа үдхэдэг заводто эгээл олон байгалай омолиин түрьhэн далайда табигдаба. Энэ ехэ хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовай хабаадаhан тухай Восток-Телеинформ Буряад Уласай толгойлогшын ба Засагай газарай мэдээсэлэй албанhаа дуулгаба гэжэ мэдүүлнэ. Майн Кабанскын аймагай Большереченскын  загаhа үдхэдэг заводто эгээл олон байгалай омолиин түрьhэн далайда табигдаба. Энэ ехэ хэмжээ ябуулгада Буряад...

01 Июня 2019, 21:12


Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хүүгэдэй сэсэрлиг тухай видео – бэшэг буулгаба

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Дмитрий Медведевтэй уулзажа, зүблэлтэ суглаанда хабаадаа.Суглаанай hүүлээр А. Цыденов Фэйсбугай хуудаhан дээрээ Буряад Уласай зондо хандалга соогоо Д.Медведев хүүгэдэй сэсэрлигтэ үхибүүдэй ээлжээ дахин тоолохо даалгабари тухай хэлэбэ гэжэ Восток-Телеинформ мэдүүлнэ. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Дмитрий Медведевтэй уулзажа, зүблэлтэ суглаанда хабаадаа.Суглаанай hүүлээр...

27 Мая 2019, 21:08


Антон Виноградов Москва хотодо Буряад Уласай Түлөөлгэтэ газар хүтэлбэрилбэ

Инвестициин министр Антон Виноградов Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи Буряадай түлөөлгын газарай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшээр Москва хотодо томилогдобо гэжэ Восток – Телеинформ Буряад Уласай толгойлогшын ба Засагай газарай мэдээсэлэй албанhаа дуулгаба. Инвестициин министр Антон Виноградов Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи Буряадай түлөөлгын  газарай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшээр  Москва...

26 Мая 2019, 21:31


Алексей Цыденов Буряад ороной үйлэдэбэриин шадабари шадал Сеул хотодо түлөөлхэ

Алексей Цыденов Буряад ороной үйлэдэбэриин шадабари шадал Сеул хотодо түлөөлхэ. Буряад Уласай Толгойлогшын ударидалга доро уласай делегаци майн 22-то ород – солонгос хуралдаанда хабаадаха. Алексей Цыденов Солонгос гүрэндэ Ородой Холбоото Уласай бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Андрей Кулик, Ород гүрэнэй Худалдаа наймааанай түлөөлэгшэ Михаил Бондаренко хоертой уулзаба гэжэ Восток-Телеинформ бэшэнэ. Алексей Цыденов Буряад...

21 Мая 2019, 21:03


Алексей Цыденовта буряад хүнэй нэгэ үдэрэй байдал харуулба

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовта буряад хүнэй нэгэ үдэрэй байра байдал харуулба. Багахан экскурси Хяагтын аймагай Энхэ-Тала нютагта үнгэрбэ. Буряад арадай байра байдал, соел болбосорол харуулһан энэ музей ТОСой хүсөөр соелой байшан соо шэнэлэгдээ. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовта буряад хүнэй нэгэ үдэрэй байра байдал харуулба. Багахан экскурси Хяагтын аймагай Энхэ-Тала нютагта үнгэрбэ. Буряад арадай байра байдал...

20 Мая 2019, 21:05


Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов модо тарилгада хабаадаба

Арба мянга гаран альма, хуhан, уляаhан, шэнэhэн, хасуури, мойhон гэхэ мэтэ модоной сагдуулнууд ниислэл хотодомнай таригдаба. Энэ хэрэг Бүхы Россин Модо тарилгын үдэртэ дашарамдуулан, майн 18-да арбадахияа Буряадтамнай үнгэрөө. Мүнөө урда жэлнүүдтэ ороходоо олон модон бүри ехэ талмай дээрэ олон зоной hайн дураар хабаадалгатайгаар үнгэрбэ, таригдаба. Уласай лесхознуудhаа сагдуулхануудые Соведүүдэй талмай дээрэ ашаанай...

19 Мая 2019, 21:29


Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов: Хамтын хүсөөр Байгал далайгаа хамгаалжа шадахабди

Улаан-Үдэдэ Буряадай гүрэнэй дээдэ hургуулида апрелиин 17-до байгаали хамгаалагшад, олониитын ажал ябуулагшад, дээдэ захиргаан «Экология» гэжэ проект бэелүүлгэ тухай зүбшэлгын хэлсээ үнгэргэбэ. Буряад Уласта Россин Президент Владимир Путинай «майн» зарлигаар уласай проект байгуулагданхай гээшэ. Энээндэ хизаарай 5 проект ороно: «Сохранение озера Байкал», «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», «Чистая вода» ба «Сохранение...

18 Мая 2019, 21:27


Буряад Уласай мэргэжэлтэд ба аймагай гулваанар мэргэжэлэйнгээ зиндаа дээшэлүүлбэ

Улаан-Үдэ хотодо майн 15-hаа майн 16 болотор «Экономическая аналитика, планирование и прогнозирование» гэжэ мэргэжэлээ дээшэлүүлгын hуралсал мэргэжэлтэдтэ ба аймагай гулваанарта үнгэргэгдэбэ. Энэ hуралсал Буряад Уласай Толгойлогшын даабаряар март hара соо үнгэрhэн Алас Дурнын университедэй дэргэдэ эмхидхэгдэhэн hуралсалай үргэлжэлэл болоно. Улаан-Үдэ хотодо майн 15-hаа майн 16 болотор «Экономическая аналитика, планирование и прогнозирование»...

17 Мая 2019, 21:33


Буряад орондо тахяа үдхэлгын фабрика барилгада мүнгэ hомологшо олдобо

Буряад орондо тахяа үдхэлгын фабрика барилгада удаан саг болзор соо мүнгэ hомологшо олдобо. Буряад Уласта шубуу үдхэлгын, малай холимол хоол үйлдэбэрилгын завод баригдаха болон 30 мянган тонно тахяагай мяханай консервэ гаргаха үйлэ хэрэг бэелүүлэгдэхэ. Удаан болзороор 5,5 млрд түхэриг мүнгэн hомологдохо гэжэ Буряад Уласай сайд Антон Виноградов социальна сетьнүүд соо хубаалдаба. Буряад орондо тахяа үдхэлгын  фабрика барилгада...

11 Мая 2019, 21:17


Алексей Цыденов: Буряад Уласай аймаг бүхэндэ хүгжэлтын газар байха ёhотой

Аймаг бүхэндэ хүгжэлтын газар байха ёhотой гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Зэдын аймагаар апрелиин 29-дэ ябахадаа хэлэбэ. Зэдын аймагта олондо хабаатай барилганууд болоногүй гэжэ тэмдэглээ. Энэ аймаг Алас Дурнын субсидиин мүнгэндэ хүртөөгүй. Эндэ нэгэшье олониитын объектнүүд баряагүй аймагай нэгэн гэжэ хэлэгдэбэ. Аймаг бүхэндэ хүгжэлтын газар байха ёhотой гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов ...

29 Апреля 2019, 21:24


Юрий Трутнев Алексей Цыденов хоëр уулзажа, ажалаа хэлсэбэ

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо – Юрэнхылэгшын Алас Дурнын тойрогтохи бүрин эрхэтэй түлөөлэгшэ Юрий Трутнев болон Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов хоëр ажалаа зүбшэхэ гэжэ һая уулзаба. Тэндэ гол түлэб Ородой Холбооной юрэнхылэгшын майн зарлигаар хараалагдаһан асуудалнуудые шиидхэхэ тухай хөөрэлдөөн болоо. Ноябриин 27-до Владивосток хотодо үнгэрһэн суглаан...

04 Декабря 2018, 09:44


Буряад Уласай 4,5 мянган ажаһуугша «Эдэбхитэй эрхэтэн» гэһэн порталаар засагай зургаануудай ажал сэгнэһэн байна

Жэлэй эхинһээ 4588 хүн үнөөхи порталай ашаар засагай зургаануудай ажал оролдогын шанар шэнжые сэгнэһэн байна. Юрэнхыдөө, тэрэ портал дээрэ 7700 гаран хүн бүридхэлдэ оронхой, тэдэнһээ гэр байрын, харгы замай ажахынуудай, ниитын тээбэриин болон элүүрые хамгаалгын талаар асуудалнуудаар дүн хамта 280 гаран мэдээсэл ороо. Жэлэй эхинһээ 4588 хүн үнөөхи порталай ашаар засагай зургаануудай...

08 Ноября 2018, 07:04


Буряад Улас хүгжэлтын гэжэ 340 миллиард түхэригтэ һанаатай

Тэрэ мүнгэндэ хүртэлсэхэ арга боломожонууд бии. 340 миллиардын 327-ниинь гүрэн түрын һанһаа дамжуулагдаха жэшээтэй. Тиимэһээ уласай засагай дээдын зургаан 2019 -2024 онуудта бэелүүлэгдэхэ зэргэтэй үндэһэтэнэй удаадахи түсэлнүүдтэ хабаадаха тухай мэдүүлгэнүүдые эльгээһэн байна. Тэдэ түсэлнүүд гэбэл, «Хүн зоной тоо бүридэл», «Байгаалиин ариг сэбэр», «Элүүрые...

07 Ноября 2018, 16:06


Буряад Уласай Засагай Газарай сахим түхэлэй хоëр түсэл бүхы оросой урилдаанай шангуудта хүртөө

Калининградай можын Светлогорскдо бүхы оросой зиндаагай «ПРОФ-IT.2018» гэһэн хизаар оронуудай мэдээсэл хэрэглэмжын урилдаан һая үнгэрөө. Тэндэ Буряад уласай зүгһөө эльгээгдэһэн түсэлнүүдтэ ехэ һонирхол хандуулагдаһан байна. Калининградай можын Светлогорскдо бүхы оросой зиндаагай «ПРОФ-IT.2018» гэһэн хизаар оронуудай мэдээсэл хэрэглэмжын урилдаан һая үнгэрөө...

05 Ноября 2018, 15:02


Буряад Уласай Засагай газарай комисси модо худалдан абадаг пунктнүүдые үргэлжэ шалгажа эхилбэ

Буряад Уласай Засагай газарай комисси модо худалдан абадаг пунктнүүдые үргэлжэ шалгажа эхилбэ Тусхай үүргэтэй тэрэ комисси модо тойрон болбосоруулгын 5 газарта хүрэжэ шалгаа. Тэдэнэй оройдоол хоëрынь Буряад Уласай Байгаалиин нөөсэнүүдые ашаглалгын яаманда зүбшөөгдэнхэй гэжэ бүридхэлдэ абатаһан байба гээд шалгалта харуулаа. Хуулиин эрилтэнүүдые хазагайруулһан 28 ушар хамта дээрээ...

14 Октября 2018, 14:59


Буряад уласай Арадай Хуралда эдэй корзиные һунаахань

Буряад Уласай «Эдэй корзина (шээзгэй) тухай» Хуулиин 4-дэхи хүсэнэгтэ хубилалтануудые оруулха тухай түсэл Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ зүбшэгдэхэ юм ха. Юуб гэхэдэ, гүрэн түрын «Ородой Холбооной уласта ажамидаралгын сэн тухай» №134-ФЗ гэһэн хуули ëһые болон Буряад Уласай «Эдэй шээзэгэй тухай» хуулиин 1-дэхи хүсэнэгэй эрилтэнүүдые бэелүүлхэ хэрэг мүнөө гаранхай. Эдэ хоëр хуулиин үнөөхи...

21 Сентября 2018, 19:55


Арадай Хуралай хуралдаан: Буряад уласта гүрэнэй шалгалта үнгэргэһэн багшанарта мүнгэ түлэдэг болохо

«Буряад Уласта һуралсал тухай» хуулиин 27-дохи хүсэнэгтэ хубилалтануудые оруулха тухай» хуулиин түсэл зургаадахи зарлалай Арадай Хуралай хуралдаанай үзэмжэдэ уридшалан бүридхэгдэһэн асуудалнуудай тоодо табигданхай байна. Гүрэнэй шалгалта үнгэргэлгэдэ хабаадуулагдаһан багшанарые мүнгэ салингаар урмашуулха тухай тэрэ данса дотор хэлэгдэнэ. Салингай хэмжээн Буряад Уласай Засагай Газарһаа багсаагдаха, тиин улас түрын һанһаа...

21 Сентября 2018, 12:33


Хуралай хуралдаан дээрэ пенсионер хүнэй ажамидаралгын сэнгэй хэмжээн зүбшэгдэхэнь: тайлбарилгань

Буряад Уласай Арадай Хуралда ээлжээтэ хуралдаанда бэлдэлгэ түлэг дундаа. Зүбшэлгэдэ табигдаха асуудалнуудай тоодо наһанайнгаа амаралтада гараһан зоной ажамидаралгын 2019 оной сэн уридшалан табигданхай. Буряад Уласай Арадай Хуралда ээлжээтэ хуралдаанда бэлдэлгэ түлэг дундаа. Зүбшэлгэдэ табигдаха асуудалнуудай тоодо наһанайнгаа амаралтада гараһан зоной ажамидаралгын 2019 оной сэн уридшалан табигданхай. 2018 ондо тэрэ хэмжээн Буряад уласта Ородой Холбоондол...

21 Сентября 2018, 09:52


Арадай Хуралай түрүүшын хуралдаан дээрэ спикерые һунгаха

Арадай Хуралай түрүүшын хуралдаан эмхидхэлэй жэшээтэй. Тэндэ Арадай Хуралай түрүүлэгшэ, тэрэнэй хоëр орлогшонор, Хороонуудай түрүүлэгшэнэр болоод орлогшонор, мүн ажалай зургаанууд – комисси болон секретариат гэгшэд тодорхойлогдохо. Арадай Хуралай түрүүшын хуралдаан эмхидхэлэй жэшээтэй. Тэндэ Арадай Хуралай түрүүлэгшэ, тэрэнэй хоëр орлогшонор, Хороонуудай түрүүлэгшэнэр болоод...

18 Сентября 2018, 11:29


Буряад Уласай Арадай Хуралай түрүүшын хуралдаанай саг тодорбо

Зургаадахи зарлалай Арадай Хуралай түрүүшын хуралдаан сеньтябриин 19-дэ 10 сагһаа эхилхэ тухай зарлигта Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов гар табиба. Зургаадахи зарлалай Арадай Хуралай түрүүшын хуралдаан сеньтябриин 19-дэ  10 сагһаа эхилхэ тухай зарлигта Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов гар табиба. Восток-Телеинформ агентствын урид дуулгаһаар, ээлжээтэ зарлалай Арадай Хуралда заншалта ëһоороо дүрбэн намые түлөөлһэн...

18 Сентября 2018, 09:30


Арадай Хуралай хуралдаан: Буряад Уласта болбосон түхэлэй байдал эбдэгшэдта яла тохолгые шангадхагдаха

Арадай Хуралай сентябрь һарада үнгэрхэ ээлжээтэ хуралдаан дээрэ «Захиргаанай хуули хазагайруулга тухай» хуулида хубилалтануудые оруулха тухай хуулиин түсэл зүбшэгдэхэ. Хото һуурингуудай болбосон түхэлэй байдал эбдэһэнэй түлөө яла тохолгые гуримшуулха тухай дурадхалые Арадай Хуралай Эдэй засагай, байгаалиие нөөсэнүүдые ашаглалгын болон оршон тойронхиие хамгаалгын хороон оруулһан байгаа. Тэрэ түсэлынь хоëрдохи...

06 Сентября 2018, 15:27


Буряад уласта наһанайнгаа амаралтада гараһан зондо нютагай захиргаанай зүгһөө хараалагдаһан хүнгэлэлтэнүүд үлэхэ

Пенсидээ гараха наһандаа дүтэлһэн зондо элдэб хүнгэлэлтэнүүдыень хуушан зандань үлөөхэ тухай дурадхал Арадай Хуралда ороһон байна. Пенсидээ гараха наһандаа дүтэлһэн зондо элдэб хүнгэлэлтэнүүдыень хуушан зандань үлөөхэ тухай дурадхал Арадай Хуралда ороһон байна.  Мүнөө шэнэ ëһоор, наһанайнгаа амаралтада гараха болзорой хойшолуулагдахада, 55 болон...

06 Сентября 2018, 13:43


Арадай Хуралда сентябриин хуралдаанда зүбшэн хэлсэгдэхэ асуудалнууд бүридхэгдэжэ эхилбэ

Мүнөөдэрэй байдалаар 5 асуудал бэлдэгдэнхэй, гээд Восток-Телеинформ мэдээсэнэ. Тиин, захиргаанай хуули хазагайруулганууд тухай хуулида хубилалтануудые оруулха тухай асуудал оруулагдаад байна. Тэрэ хоëрдохи уншалгаар абтаха байха гээд хүлеэгдэнэ. Нэгэдэхи уншалгаар тэрэ урдахи хуралдаан дээрэ зүбшэгдөө һэн. Гадна «Гэр байрада хүртэхэ эрхэтэдые бүридхэхэ дүримүүд тухай Буряад Уласай хуулиин 2-дохи статьягай 2-дохи хубида...

02 Августа 2018, 11:06


Буряад Уласай Арадай Хурал Аяншалгын яаманда өөрын заршам хүтэлбэр зохëохыень дурадхаба

Буряад уласта хүдөөгэй аяншалга хүгжөөхын тулада юун хэрэгтэйб гэжэ Арадай Хуралай депутадууд Түлөөлгэтэ зургаануудай зүблэлэй ээлжээтэ суглаан дээрэ зүбшэн хэлсэбэ. Дүнгүүдые согсолходоо түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев Аяншалгын шэнэ яаманда тусхай оньһотой өөрын хараа бодол дуталдана гээд тэмдэглээ. Урдаа байһан хараа түсэбүүдые зүб мүрөөр...

02 Августа 2018, 10:45


Буряад Уласай Арадай Хуралай Депутадуудай зүблэл пенсиин хубилалтануудые дэмжэбэ

Мэдээсэлэй «Восток-Телеинформ» агентствын сурбалжалагшада депутат, «Справедливая Россия» намай гэшүүн Баир Гармаевай дуулгаһаар, пенсидэ гараха наһанай болзор дээшэлүүлхэ тухай хуули түсэлые Арадай Хуралай Депутадуудай зүблэл Улад зоной байдал хангалгын түрын хороонойнгоо зарим тэды дурадхалнуудые хараада абан дэмжэһэн байна. Мэдээсэлэй «Восток-Телеинформ» агентствын сурбалжалагшада депутат, «Справедливая Россия» намай гэшүүн...

02 Августа 2018, 08:54


Арадай Хуралай депутат Александр Попов: Буряад уласта агро-аяншалга хүгжөөхэ бүхы арганууд бии

Александр Поповай хэлэһээр, энэ һалбарида хаа хаагуур ехэ анхарал хандуулагдадаг болонхой. «Хүдөө ажахын академиин хүдэлмэрилэгшэд, биишье өөрөө Италиин агро-аяншалгын фермэнүүдые эрьежэ, ажалаа яажа эмхихээ ха гэжэ хаража ерээбди. Таатай зохид аргануудые оложо, эндээшье тиимэ ажал нэбтэрүүлмээр байна», - гээд тэрэ тэмдэглэнэ. Александр Поповай хэлэһээр, энэ һалбарида хаа хаагуур ехэ анхарал хандуулагдадаг...

02 Августа 2018, 08:20


Арадай Хуралай спикерай уялгануудые дүүргэжэ байгша худалдаа наймаанай ажалшадые мэргэжэлтэ һайндэрөөрнь амаршалба

Арадай Хуралай спикерай уялгануудые дүүргэжэ байгааша Цыденжап Батуев худалдаа наймаанай ажалшадые мэргэжэлтэ һайндэрөөрнь амаршалба. «Хүндэтэ худалдаа наймаанай ажалшад, Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадуудай нэрэһээ мэргэжэлтэ һайндэрөөртнай - Худалдаа наймаашанай үдэрөөр, хани халуунаар амаршалнаб!», - гээд амаршалга дотор хэлэгдэнэ. Арадай Хуралай спикерай уялгануудые дүүргэжэ байгааша Цыденжап Батуев...

29 Июля 2018, 16:05


Цырен-Даши Доржиев Түлөөлгэтэ зургаануудай зүблэлэй ажалай дүнгүүдые согсолбо

Арадай Хуралай дэргэдэхи Түлөөлгээтэ зургаануудай зүблэлэй ээлжээтэ суглаан һая үнгэргэгдэбэ. Тэрэнэй ажалда Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев, хороонуудай түрүүлэгшэнэр Борис Ботоев, Александр Стопичев, орлогшонорынь Виктор Малышенко болон Баир Гармаев, депутат Баир Цыренов, Тоололгын палатын түрүүлэгшэ Евгений Пегасов, яамануудай түлөөлэгшэд, мүн нютагуудай өөрын...

23 Июля 2018, 16:04


Буряад Уласай һунгуулиин комисси Арадай Хуралда дэбжүүлэгдэһэн 165 хүниие бүридхэлдэ абаба

Бүридэлдэ абтагшадай данса баримтанууд һунгуулиин эмхи зургаанай албан ëһоной сайт дээрэ июниин 12-то табигданхай гээд Восток-Телеинформ мэдээсэнэ. Тэрэ бүридхэл дотор мүнөө зарлалай олохон депутадуудай нэрэнүүдые олохоор байха. Тэрэ тоодо Сергей Пашинский, Светлана Будаева, Валерий Цыремпилов, Анатолий Кушнарев, Александр Савельев, Татьяна Берлина, Лариса Крутиян, Сергей Бужинаев, Баир Цыренов, Матвей Баданов, Андреян Зыбынов, Сергей Дроздов...

20 Июля 2018, 15:59


Депутадууд Байгалай эрьедэ ариг сэбэрэй габшагай үйлэ хэрэг үнгэргэбэ

Арадай Хуралай дэргэдэхи Нютагай өөрын хүтэлбэринүүдэй түлөөлгэтэ зургаануудай зүблэлэй июниин 12-13-да Кабанскын аймагта зарлагдаһан суглаанай оршондо һунгамалнууд Байгалай дархан газарай дэбисхэр дээрэ бог хаядаһа суглуулан арлигаха талаар габшагай үйлэ хэрэг үүсхэһэн байна. Арадай Хуралай дэргэдэхи Нютагай өөрын хүтэлбэринүүдэй түлөөлгэтэ зургаануудай...

16 Июля 2018, 16:03


Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд Сэлэнгын ЦКК хүрэбэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай дэргэдэхи Нютагай өөрын хүтэлбэрилгын түлөөлгэтэ зургаануудай зүблэлэй нүүдэл суглаан Сэлэнгын целлюлозо-картонай комбинадта үнгэрбэ. Арадай Хуралай Гүрэнэй байгуулалтын, нютагай өөрын хүтэлбэриин, хуули ëһын болон гүрэнэй албанай асуудалнуудай талаар хорооной түрүүлэгшэ Борис Ботоевай үгөөр, Зүблэлэй суглаануудые шэнэ газарта...

15 Июля 2018, 15:58


Буряад орондо БАМ баригшадай үдэр түрүүшынхиеэ тэмдэглэгдэбэ

Буряад уласта июлиин 8-да БАМ-айхидай дурасхаалта үдэр тэмдэглэгдэбэ. Энэ һайндэр Арадай Хуралай 30-дахи хуралдаан дээрэ батадагдаа һэн. Тиихэдэ депутадууд «Буряад Уласта һайндэрнүүд болон дурасхаалай үдэрнүүд тухай» хуулида тусхай хубилалтануудые оруулаа бэлэй. Тус хуули түсэлые Арадай Хуралай Северобайкальск хотоһоо депутат Оксана Бухольцева эдэбхижүүлэн үүсхээ һэн. Тэрэнэй хэлэһээр, иимэ дурадхалтайгаар...

14 Июля 2018, 16:00


Арадай Хуралай ажалай бүлэг Засагай Газарта багшанарай салин дээшэлүүлхэ талаар дурадхал оруулба

Буряад Уласай Засагай Газарай түрүүлэгшын орлогшо Игорь Шутенковай хүтэлбэри доро бүридхэгдэһэн тусхай ажалай бүлэг багшанарай салин дээшэлүүлхэ талаар дурадхалнуудые оруулһан байна. Хуралай хорооной түрүүлэгшэ Александр Стопичевай Восток-Телеинформдо интервью үгэхэ үедөө хэлэгшээр, үнөөхэ ажалай бүлэг таба-зургаа дахин сугларжа зүбшэһэнэйнгээ удаа, улас түрын...

05 Июля 2018, 08:11


Арадай Хуралда хүдөө нютагуудые һэргээн хүгжөөхэ арганууд зүбшэгдэбэ

Улас түрын парламентын оршондо «Хүдөө нютагуудые хүгжөөхэ арга боломжонууд» гэһэн гаршагтай «дүхэриг шэрээ» үнгэргэгдэбэ. Энэ хэмжээ ябуулга «Агроаяншалга хүдөө нютаг хүгжөөхэ хэрэгтэ» гэһэн хуралдаанай үргэлжэлдэ эмхидхэгдэбэ. Тэрээниие Арадай Хуралай Газарай асуудалнуудай, хүдөө ажахын түрын болон эд хэрэглэмжын дэлгүүрэй хороон үүсхэн эмхидхэһэн...

05 Июля 2018, 07:49


Алексей Цыденов: Буряад улас Япон гүрэндэ «бүхы арга шадалаа» харуулаа

Япон оронтой харилсан хамта хүдэлхэ «бүхы арга шадалаа» Буряад уласай гэршэлэн харуулхада японой тала тэрээгээр ехэтэ һонирхобо. Энээн тухай улас түрын толгойлогшо Алексей Цыденов зүүни зүгэй орон нютагаар айлшалжа ерэһэнэй дүнгүүдые согсолон мэдээсээ гээд Восток-Телеинформ Буряад Уласай Засагай Газарай хэблэлэй албаниие дууряан дуулгана. Япон оронтой харилсан хамта хүдэлхэ «бүхы арга шадалаа» Буряад уласай...

17 Июня 2018, 19:14


Алексей Цыденов Улаан-Үдэдэ КВН-эй үедэ хошонлоод абаа

Буряадай Толгойлогшо КФН-эй хуралдаан дээрэ шүлэгөөр дуугаржа эхилээ. Алексей Цыденов буряад үгэнүүдые хабшуулжа байгаад, ябууд шүлэг зохёохо юм. Энэ аашань нааданай түсэбөөр хараалагдаагүй байгаа. Хуралдаанай залан хүтэлэгшэ, Буряадтахи КВН-эй хүдэлөөнэй хүтэлбэрилэгшэ Чингис Болотов айлшадтаяа, шүүгшэдтэй мэндэшэлдэхэ зуураа, улас түрын тамирай сайдай тушаалда хабаадаһаяа һануулан...

16 Марта 2018, 19:15


Буряадай Толгойлогшо «Тэрбүүмэй түлөө тулалдаан» гэжэ нааданда хабаадажа магад

Буряад Уласай Толгойлогшо «Битва за миллиард» гэһэн шоу-нааданда хабаадажа магад. Мүнөөдэр, мартын 15-да Алексей Цыденовай мэдээсэһээр, Буряадай Засагай Газар «Тэрбүүмэй түлөө тулалдаан» гэһэн гаршагтай урилдаан наадандай дүримүүдые хүлеэжэ байна. Тэрэнь энэ сагта үшөө соносхогдоо үды, гээд Восток-Телеинформ дуулгана. Буряад Уласай Толгойлогшо «Битва за миллиард» гэһэн...

15 Марта 2018, 16:34


Алексей Цыденов сайдуудай кабинет бүридхэбэ

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов сайдуудай кабинет бүридхэгдөө гээд дуулгаба. Олоной харилсаанай хэрэгсэлээр урилдаанда илагшадые тэрэ амаршалаа. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов сайдуудай кабинет бүридхэгдөө гээд дуулгаба. Олоной харилсаанай хэрэгсэлээр урилдаанда илагшадые тэрэ амаршалаа. «Илагшадые амаршалнаб! Урилдаан, юрэ хэлэхэдэ, бэлэн бэшэ байба. Урилдаанай гол дүн гэхэ болоо һаа, сайдууд ганса шалгараа бэшэ, харин...

11 Декабря 2017, 09:20


Хямда сэнтэй зайн галай аша тухай олзын хэрэг эрхилэгшэд хөөрөө

Буряад уласта зайн галай сэн 2017 оной февральһаа нэгэ бага унагаагдаа һэн. Олзо эрхилэгшэдэй үгөөр, энээнэй һайгаар ажалшье нилээд урагшатай болоо. Хизаарлагдамал харюусалгатай «Аква» бүлгэмэй заралалай орлогшо Олег Буланковай хэлэһээр, 2017 оной арба һарын дүнгөөр абахада, элшэ хүсэнэй гаргаша 10-15 хубяар доошолоо, тиимэһээ нөөсэлэгэн үлэһэн мүнгэеэ оньһон шэнэ хэрэгсэл түхеэрэлгэнүүдые...

10 Декабря 2017, 05:07


Хүннүү хото: эртын урда сагһаа мүнөө болотор

Хүннүү арадай түүхэ тухай олондо хэзээш мэдээжэ. Хэр тиигэбэшьень, арын ниислэл хотонь мүнөөнэй Улаан-Үдын үмэнэ түбхинэһэн байгаа гэжэ зарим зондо дуулдаашьегүй байжа магад. Ород уласай дэбисхэр дээрэ оршоһон иимэрхүү янза шанартай һуури буусануудай дунда Буряад уласай ниислэл шадархи, Ивалгын аймагтахи хүннүүгэй хото эгээл үни урданай нэгэниинь мүн гээд имагтал тоологдодог...

23 Октября 2017, 07:07


Асагадай тала дайдаар аяншалга

Буряад зоной гайхамшагта соёл болбосоролтой танилсалгаяа Улаан-Үдэһөө холо бэшэ, 50-аад модоной зайда байгааша Асагат нютагһаа һабагшалая. Тиишээ харгылха гэбэл, Буряадай түүхэ, энэ нютаг тухай шухаг мэдээнүүдые оложо, хадууха шухала. Жэшээнь, юундэ анхан буряадууд «Шулуутай газарта буусаяа бари, шонотой газарта малаа бари» гэжэ хүсэдэг байгааб, хайшан гэжэ Асагад нютаг бии болооб, юундэ манай элинсэгүүд Ойхон олтирогһоо...

14 Октября 2017, 07:19


Мэргэдэй хэрэм болон Абрикос шугы

Хабар бүхэндэ, майн эхеэр, мэдэхэ аяншалагшад Буряадай Мухар-Шэбэрэй аймаг руу тэгүүлдэг заншалтай. Ушарынь гэбэл, байгаалиин хүшөө болохо Мэргэдэй хэрэм гэдэг түүхэтэ хабсагайһаа Түгнын голой дайдын, абрикосай шугын сэсэглэхые ажаглан хужарлаха хүсэлһөө. Хабар бүхэндэ, майн эхеэр, мэдэхэ аяншалагшад Буряадай Мухар-Шэбэрэй аймаг руу тэгүүлдэг заншалтай. Ушарынь гэбэл, байгаалиин хүшөө...

01 Октября 2017, 07:16


Улаан-Үдэдэ мээриин зүбшөөлгүйгөөр балконуудые шэллэхые хорихо тухай хуулиие Арадай Хурал дэмжэнэгүй

Улаан-Үдэдэ мээриин зүбшөөлгүйгөөр балконуудые шэллэхые хорихо тухай хуулиие Арадай Хурал дэмжэнэгүй Байшан гэрнүүдэй нюур талада хабсаргалтануудые барихые буруушааһан «Захиргаанай эрилтэнүүдые хазагайруулха тухай» хуулида хубилалтануудые оруулха тухай түсэл Арадай Хуралай Эдэй түрын хорооной суглаан дээрэ зүбшэгдэбэ. Балконуудаа шэллэхые хүсэһэн зон заабол хотын захиргаанай...

21 Сентября 2017, 06:15


«Улан-Удэстальмост» гүрэн түрын хэмжээндэ харюусалгата эмхи зургаа байгуулха тухай Арадай Хуралда дурадхаба

Хаамал түхэлэй «Улан-Удэстальмост» бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ Анатолий Суслов Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадуудта гүрэн түрын хэмжээндэ хүүргэ барилгые хинажа байха тусхай эмхи зургаа байгуулха шухала гэжэ дурадхал оруулба. «Зүблэлтэ Холбооной үедэ Тээбэри, барилгын яаман хүдэлдэг байгаа, - гээд тэрэ хөөрэхэ зуураа – харин мүнөө бидэ өөрын «эсэгэ» үгы үлэшэнхэйбди. Бүхы һалбаримнай...

21 Сентября 2017, 06:00


Арадай Хуралай хуралдаанай үзэмжэдэ 40 гаран асуудал табигдахаар хараалагдана

Буряад Уласай Арадай Хуралай октябриин 3-да үнгэргэгдэхэ хуралдаанда дүн хамта 43 асуудал харагдахаар баталагдаба.Тэрэ тоодо «Буряад Уласта мүнгэн һангай эрьесэ тухай», «Ородой Холбооной хууляар орон можын мэдэлдэ үгтэһэн налог таталгые гуримшуулгын зарим асуудалнууд тухай» болон бусад хуулинуудта хубилалтанууд оруулагдаха, гээд уласай парламентын хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряад Уласай Арадай Хуралай октябриин 3-да үнгэргэгдэхэ хуралдаанда дүн хамта...

21 Сентября 2017, 04:52


Арадай Хуралай һунгамалнууд Буряад уласай арадуудай хуралдаа үнгэргэхые дурадхаба

Нютаг можо хоорондын, үндэһэтэдэй асуудалнуудай, залуушуулай түрын, ниитын болон шажан мүргэлэй нэгэдэлнүүдэй талаар хорооной августын хуушаар болоһон ажалай зүблөөн дээрэ зүбшэн хэлсэгдэбэ. 2018 ондо бэлэдхэлэй ажал эрхилжэ, республикын арадуудай хуралдаа зарлаха тухай дурадхалнууд соностоо. Мүнөөдэрэй байдалаар, Буряад Уласта үндэһэн соëлой 46 эмхи тоологдоно, тэрэнэй тоодо 21-ниинь хүдэлжэ...

10 Сентября 2017, 05:49


Уласай зиндаагаай стипендииц хэмжээ нэмээхэ тухай хуулиин түсэл Арадай Хуралда оруулагдаба

«Гадарарааш зүб, дотороороо – шортоо гасаалан» - гээд Арадай Хуралай депутат Степан Калмыков уласай зиндаата стипендиин хэмжээ дээшэлүүлхэ тухай хуулиин түсэл мэргээр тайлбарилба. «Буряад Уласай шагналнууд болон стипендинүүд тухай» хуулида заһалта оруулха арганууд Арадай Хуралай гүрэн түрын байгууламжын, нютагай өөрын хүтэлбэриин, хуули ëһонуудай болон алба хааха асуудалнуудай талаар хороонй суглаан дээрэ һая...

09 Сентября 2017, 07:45


Буряад уласта аймагай зэргын тушаалтад олзо тухайгаа мүн лэ тоосодог болохо

Буряадай аймагай захиргаануудай тушаалтад олзо тухайгаа тоосолгын декларации бүридхэдэг болохонь. Энээн тухай хуули Арадай Хуралай ээлжээтэ 25 дугаарай хуралдаан дээрэ харагдаха. Хуулин дүримэй ëһоор, аймагай тушаалтад олзо, гаргаша тухай мэдээгээ Буряад Уласай Толгойлогшын үзэмжэдэ оруулдаг болохо жэшээтэй, гээд Арадай Хуралай хэблэлэй албанай дуулгаһые дууряажа Восток-Телеинформ соносхоно. Буряадай аймагай захиргаануудай тушаалтад олзо тухайгаа тоосолгын декларации...

08 Сентября 2017, 12:43


Балконуудые хотын мэриин зүбшөөлгүйгөөр шэллэхые Арадай Хурал хууляар хорижо магад

Иимэрхүү удхатай дурадхал Улаан-Үдэ хотын депутадуудай Зүблэл оруулба гээд Восток-Телеинформ Арадай Хуралай хэблэлэй албанай соносхоһые дууряан дуулгана. Эндэ юун бэ гэхэдэ, Арадай Хуралай ээлжээтэ 25-р хуралдаанай үзэмжэтэ табигдаха асуудалнуудай дунда Буряад Уласай «Захиргаанай хуули хазагайруулха тухай» хуулиин 19-дэхи ниитлэлдэ заһалта оруулагдаха юм ха. Харин тэрэ заһалтын үгэнүүд таагүй байһанһаа халуун арсалдаан...

08 Сентября 2017, 05:41


Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ 2-дохи һургуулиие амаршалаад, удаашарһан заһабарилгын түлөө хүлисэл эрибэ

Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Цырен-Даша Доржиев хотын 2-дохи һургуулиин нээгдэһээр амаршалаад, заһабарилгын удаашаруулагдаһанай түлөө хүлисэл гуйба. Нээлгын баяр ëһололдо, сентябриин 1-дэ парламентын спикер энэ үдэр олондо одоо бүхы наһандаа һанаха онсо үдэрынь болохо байха гэжэ тэмдэглэбэ. Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Цырен-Даша Доржиев хотын 2-дохи һургуулиин нээгдэһээр...

02 Сентября 2017, 05:47


Зоригто Цыбигмитов: 2016 ондо Буряад улас аргагүй хямдаар ажамидарха хубитай байгаа

2016 он Буряад уласта нилээд хэсүү жэл болоо, - гэд Арадай Хуралай Мүнгэн һангай талаар хорооной түрүүлэгшэ Зоригто Цыбигмитов мүнгэ ашаглаха тухай асуудалаа олоной зүблөөн дээрэ дуулгаба. Бусад шалтагаануудай тоодо, һан жасада эгээл ехэ налого оруулдаг Улаан-Үдын агаарай онгосын заводай олзодо тохогдодог налогой хэмжээнэй доошолхоһоо шахардуу иимэ байдал тох ëолдоо гэбэ. 2015 онойхитой сасуулбал, тэрэ оршын...

16 Июня 2017, 02:11


Буряад Уласай шэнэ Толгойлогшо буряад хэлэн дээрэ тангариг бариха

Ерэхэ сентябриин 10-да Улас түрын шэнээр һунгагдаһан Толгойлогшо тангаригаа буряад болон ород хэлэнүүд дээрэ бариха жэшээтэй. Арадай Хуралай Гүрэн түрэ байгууламжын, өөрын хүтэлбэриин, хуули ëһонуудай болон гүрэнэй албанай асуудалнуудай талаар хорооной түрүүлэгшэ Борис Ботоевай ээлжээтэ бэшэ хуралдаанай үедэ дуулгаһаар, энээн тухай заһалта Буряад Уласай Толгойлогшые һунгалта тухай...

07 Июня 2017, 07:30


Арадай Хуралай түрүүлэгшэ санаар урилдагша Алиса Жамбаловада үнэтэй бэлэг бариба

Буряад Уласай Арадай Хуралда санаар урилдагша Алиса Жамбаловае амаршалба. Улас түрын парламентын түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев Арадай Хуралай Хүндэлэлэй үргэмжэлэл болоод үнэтэ бэлэг тэрээндэ барюулаа. Буряад Уласай Арадай Хуралда санаар урилдагша Алиса Жамбаловае амаршалба. Улас түрын парламентын түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев Арадай Хуралай Хүндэлэлэй үргэмжэлэл болоод үнэтэ бэлэг тэрээндэ барюулаа. Үнгэрэгшэ...

12 Мая 2017, 06:52


Буряад уласта бог хаядаһа буйлуулдаг японой онол арганууд туршагдаха

Буряад уласай засаг газарай болон Япон ороной засагай газартахи «НЭДО» эмхи хоёрой хоорондо бог хаядаһа буйлуулжа, элшэ хүсэн болгохо талаар онол аргануудые шэнжэлээд үзэхэ тухай хэлсээн Ородой Холбооной юрэнхылэгшэ Владимир Путинай Япон уласаар албанай хэрэгээр айлшалха үедэнь баталагдаһан байна. Буряад уласай засаг газарай болон Япон ороной засагай газартахи «НЭДО» эмхи хоёрой хоорондо бог хаядаһа буйлуулжа, элшэ хүсэн болгохо талаар онол...

20 Декабря 2016, 13:17


Вячеслав Наговицын «Амтада» вафли болбосоруулгын шугам нээлгэндэ хабаадалсаба

Буряад уласта үйлэдбэриин «Амта» эмхидэ вафли гаргадаг «Van Meer» түхэлэй шэнэ шугам нээгдэбэ. Нээлгын баяр ёһололдо улас түрын толгойлогшо Вячеслав Наговицын байлсаба. Буряад уласта үйлэдбэриин «Амта» эмхидэ вафли гаргадаг «Van Meer» түхэлэй шэнэ шугам нээгдэбэ. Нээлгын баяр ёһололдо улас түрын толгойлогшо Вячеслав Наговицын байлсаба. Тэрэнэй хэлэһээр, тус эмхиин амтатай зүйлнүүд хүршэ Хитад ороной дэлгүүртэ...

20 Декабря 2016, 12:15


Буряад Уласай Толгойлогшо Хамгаалгын яаманда сэрэгшэдэй тосхонгуудай котельнинуудые мазудаар хангахыень хандаба

Тосхонгуудые дулаасуулха энэ хэрэг Буряадай гүсэдхэхэы засагай зургаануудтай харилсаа холбоотойоор ябуулжа байхын тулада харюусалгата нюурые томилхыень баадхаһан байна. Тосхонгуудые дулаасуулха энэ хэрэг Буряадай гүсэдхэхэы засагай зургаануудтай харилсаа холбоотойоор ябуулжа байхын тулада харюусалгата нюурые томилхыень баадхаһан байна. Сэрэшэдэй зарим тосхонгуудта түлишэ болодог мазут дуталдахаар байна. Энэл ушарһаа боложо тус хандалга дамжуулагдаа. Угайдхадаа...

20 Декабря 2016, 11:10


Байгал шадархи улас можонууд Алас Дурнын жэшээгээр дэмжэгдэхэ

Москвада гүрэн түрын засагай газарай ноябриин 23-да үнгэрһэн суглаан дээрэ Байгал шадарай нютаг можонуудые хүгжөөхэдөө Алас Дурна оршонхи нютагуудта тааруулагдаһан арга нүхэсэлнүүдые, олон тоото хүнгэлэлтэнүүдые хэрэглэхэ боломжонууд зүбшэгдэбэ. Москвада гүрэн түрын засагай газарай ноябриин 23-да үнгэрһэн суглаан дээрэ Байгал шадарай нютаг можонуудые хүгжөөхэдөө...

16 Декабря 2016, 09:20


Аюулта онсо байдалһаа хамгаалма тосхонууд Буряад орондо тодорхойлогдобо

Онсо байдалда орожо боломоор нютагуудай тоглолтые Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табижа баталба. Тэрээн дотор холын, харгы замгүй, али үгы һаа зайн галай, хэлхеэ холбооной холбоо муутай нютагууд ороо гэжэ гүйсэдхэхы засагай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Онсо байдалда орожо боломоор нютагуудай тоглолтые Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табижа баталба. Тэрээн дотор холын, харгы замгүй, али үгы һаа зайн галай, хэлхеэ холбооной...

16 Декабря 2016, 08:46


Буряад орон 2017 ондо хоёр сая аяншалагшадые угтан абахаар бэлдэнэ

Хоёр сая хүн – эды шэнээн аяншалагшад Буряад орондо буухаар түсэблэгдэнэ. Декабриин 7-до уласай толгойлогшо Вячеслав Наговицынай дуулгаһаар, энэ тоо Байгал далайн ариг сэбэртэ һаад асархагүй. 2016 оной дүнгүүдээр энэ баримта нэгэ саяһаа дээшэ гарахаар хараалагдана. Багсаамжалхада энэ жэл нэгэ сая 40 мянган хүн наашаа ерэһэн байна. 2007 онойхитой сасуулхада аяншалагшадай тоо 4,5 дахин дээшэлээ. Хоёр сая хүн – эды шэнээн...

15 Декабря 2016, 09:17


Буряад орондо Толгойлогшын дэргэдэ мэргэжэлшэдэй талаар Зүблэл ажалаа эхилбэ

Мэргэжэлтэдые шэлэхэ ажал шэнээр һэргээхэ шухала гэһэн һанал үнгэрэгшэ зун Буряадай аха захатанай зүблэлэй суглаан дээрэ соносхогдоһон байгаа. 2016 оной октябрьта улас түрын толгойлогшын зарлигаар тиимэ зүблэл бүридхэгдөө. Тэрэнэй бүридэлдэ гүйсэдхы болоод хуули зохёолгын засаг зургаануудай, эрдэмтэ олониитын, эргэдэй палатын болон олзо эрхилэгшэдэй зүгһөө түлөөлэгшэд оруулагдаба...

15 Декабря 2016, 08:25


Буряад орондо шэнэ жэлһээ хүүгэдэй сэсэрлигэй түлөө түрэлхидэй түлбэриин зарим хубиие тэхэрюулхэ гурим хубилха

Арадай Хуралай уладай юрэ байдалай талаар хорооной түрүүлэгшэ Александр Стопичевай ойлгуулһаар, түрэлхидэй түлбэри тэхэрюулхэдээ айлай олзо оршо хараада абтадаг болохо. Арадай Хуралай уладай юрэ байдалай талаар хорооной түрүүлэгшэ Александр Стопичевай ойлгуулһаар, түрэлхидэй түлбэри тэхэрюулхэдээ айлай олзо оршо хараада абтадаг болохо. Мүнөө дээрээ хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэй үхибүүгээ...

08 Декабря 2016, 07:50


Буряад Уласай Арадай Хуралда нефрит шулуу олзобориллхо талаар байдал зүбшэгдэбэ

Буряад орондо нефрит шулуу олзоборилго хэр ябуулагдажа байнаб гэжэ, мүн һалбариин саашанхи хараа шэглэл тухай зүблэлдөөн Арадай Хуралда үнгэрбэ. Эдэй засагай болон байгаалиин нөөсэнүүдые ашаглалтын талаар хорооной түрүүлэгшэ Анатолий Кушнаревай онсолһоор, эндэмнай малтамалнуудые ашаглалгын байдал парламентын һүүлшын хуралдаанай үедэ зүбшэгдэһэн байгаа. «Тэндэхи байдал юрэнхы дээрээ...

08 Декабря 2016, 07:00


Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд үхибүү үргэжэ абаһан зондо түлбэри нэмэхэ тухай хуулиие хүсэндэнь үлөөгөө

Үхибүү үргэжэ абаһан айлда туһа хүргэлгын хэмжээнүүд тухай хуулида зарим тэды заһалтануудые Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд ээлжээтэ сесси дээрээ оруулба. Тиигэжэ табанһаа дээшэ хүүгэдые үргэжэ абаһан тиимэ түрэлхидтэ үгтэдэг урмашуулгада 24025 түхэриг нэмэхэ тухай хуулиин хүсэ һунааба. Тус хуулиин болзор энэ жэлэй декабриин 31-дэ дүүрэхэ байгаа. Үхибүү...

07 Декабря 2016, 11:10


Арадай Хуралай Түрүүлэгэ Цырен-Даши Доржиев Гүрэнэй Дүүмын шэнэ депутат Алдар Дамдиновые амаршалба

Арадай Хуралай Түрүүлэгэ Цырен-Даши Доржиев Ородой Холбоото Уласай Федеральна Суглаанай Гүрэнэй Дүүмын депутадаар һунгагдаһан ушараар Алдар Дамдиновые амаршалаа. Буряад уласай улад зоной һуралсай сайдтаа этигэл ехэтэй байһые тэмдэглээд, шэнэ ажалдаа амалта туйлахыень хүсэһэн байна. Арадай Хуралай Түрүүлэгэ Цырен-Даши Доржиев Ородой Холбоото Уласай Федеральна Суглаанай Гүрэнэй Дүүмын депутадаар...

23 Сентября 2016, 10:57


Буряад Уласта Арадай Хурал тухай хуули ёһо зохёогшодой нэгэн болохо хүндэ хүшөө нээгдэбэ

Буряадай Арадай Хуралай депутадууд гүрэн түрын элитэ ажаябуулагша Владимир Сагановай хүшөө нээлгын ёһололдо хабаадаба. Владимир Саганов хадаа Буряад Уласай засаг түрын байгуулалтада нилээд горитой хубита оруулһан, уласай Конституци абахые үүсхэгшэдэй нэгэн мүн. Тэрэшэлэн, Буряад Уласай Арадай Хурал тухай хуули зохёолгодо тон ехэ хабаатай. Буряадай Арадай Хуралай депутадууд гүрэн түрын элитэ ажаябуулагша Владимир Сагановай...

18 Марта 2016, 05:20


Гэр байрын бүгэдын хэрэгсээ тухай асуудал Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаанай «Засаг газарай саг» соо харагдаха

Олоной гэрнүүдтэ ажаһуугшадай бүгэдын хэрэгсээ гэжэ зайн галай түлөө түлбэри хэр зүб тоологдоно хаб гэһэн асуудал Арадай Хуралай дүрбэ дүгээр һарада үнгэрхэ ээлжээтэ хуралдаан дээрэ харагдаха. Энэ асуудал хуралдаанай түсэбтэ «Засаг газарай саг» соо хэлсэгдэхээр оруулагдаба. Буряад Уласай Засаг газарай үмэнэһөө элидхэгшэ үшөө тодороодүй. Олоной гэрнүүдтэ...

18 Марта 2016, 04:42


2015 ондо Буряад Уласай Арадай Хурал 183 хуули абаа

Арадай Хуралда Буряад Уласай 183 хуули 2015 ондо абтаа. Буряадай парламентын «Единая Россия» фракциин ударидагша Владимир Павловай Арадай Хуралай Зүблэл дээрэ дуулгаһаар, энэ хадаа түсэблэгдэһэнһөө аяар зургаа дахин дээшэ. Арадай Хуралда Буряад Уласай 183 хуули 2015 ондо абтаа. Буряадай парламентын «Единая Россия» фракциин ударидагша Владимир Павловай Арадай Хуралай Зүблэл дээрэ дуулгаһаар, энэ хадаа түсэблэгдэһэнһөө...

03 Марта 2016, 09:55


Арадай Хуралай һунгамалнууд Манжа хотын түлөөлэгшэдтэй уулзаба

Арадай Хуралай һунгамалнууд мэр Сюй Айлянь түрүүтэй Манжа хотын түлөөлэгшэдтэй уулзаба. Хоер талын тушаалтад эдэй, аяншалгын һалбаринуудай, мүн ой модоной үйлэдбэриин талаар хараа бодолнууд тухай хөөрэлдэбэ. Эмэгтэй ноён Сюй Айлянь гэгшын тэмдэглэһээр, энэ ганса хэрэгэй бэшэ, мүн нүхэд ёһоной айлшалга болоно. Саашадаашье Улаан-Үдэ, Манжа хотонуудай хоорондо тогтоһон хани харилсаа улам бэхижүүлжэ...

02 Марта 2016, 10:21


Улаан-Yдэдэ агаар сэбэрлэхын тула нэгэ хэды котельнонуудые хааха

Улаан-Үдэдэ агаарай бузарлагдахаһаа зарим тэды бага зэргын котельнонуудые хааха түсэб табигдана. Энээн тухай Арадай Хуралда үнгэргэгдэһэн дүхэриг шэрээ дээрэ Улаан-Үдэ хотын ажахын хорооной түрүүлэгшэ Константин Мошковский дуулгаба. Тэрэнэй үгөөр, хото дотор элдэб эсын түлишээр хэдэн мянган гэрнүүдэй дулаасуулагдахаһаа оло мянган тоонно тортог агаарта хаягдана, энээнһээл боложо, агаарай ариг...

13 Ноября 2015, 12:32


Арадай Хуралай Түрүүлэгшын орлогшо Владимир Павлов «Буряад һүн» хамтаралай ойн баярта хабаадаба

Буряад Уластахи эгээл урданай эмхинүүдэй нэгэн болохо «Буряадай һүн» хамтарал 60 жэлэйнгээ ой угтажа байнхай. Ойн баярай ёһолол Оперо-баледай театр соо арба һарын 22-то үнгэрбэ. Тэндэ Арадай Хуралай вице-спикер Владимир Павлов хабаадажа, һунгамалнуудай нэрэһээ эмхиие хүтэлэгшэ Юрий Тармаевые болоод бүхы ажалшадыень амаршалһан байна. Буряад Уластахи эгээл урданай эмхинүүдэй нэгэн болохо «Буряадай һүн»...

23 Октября 2015, 11:27


Зүүн бэеын бэрхэшээлнүүдые Арадай Хуралай депутат ажаһуугшадтаяа хэлсэбэ

Арадай Хуралай депутат Баир Цыренов округайнгоо зүүн бэеын ажаһуугшадтай уулзаба. Буряад Уласай Арадай Хуралай хэблэлэй албанай мэдээсэһээр, тэндэ ниислэл хото хүгжөөхэ тухай Улас түрын хараа түсэл тухай хөөрэлдөөн болоо. «Зүүн бэеын шухала үүргые ойлгуулжа шадаабди. Энэмнай юуншье һаа Улаан-Үдын үүдэн гэмээр микрорайон. Энэ талада «Байгал» аэропорт, гүрэнэй мэдэлэй...

23 Октября 2015, 11:24


Буряадай үндэһэн арадууд ойн агнуури хорюулһандаа гомдолтой

Хойто Байгалай оротон яһанай бүлгэмүүд агнууриингаа газарнуудые хэрэглэхэ аргагүй болоһондоо гомдолтой. Энээн тухай Арадай Хуралда үнгэрһэн зүблөөн дээрэ Хойто зүгэй үсөөн тоото арадуудай эблэл ударидагша Галина Рогова дуулгаба. Хойто Байгалай оротон яһанай бүлгэмүүд агнууриингаа газарнуудые хэрэглэхэ аргагүй болоһондоо гомдолтой. Энээн тухай Арадай Хуралда үнгэрһэн...

21 Октября 2015, 11:22


Арадай Хуралда Конституционно шүүхын урдахи байдал зүбшэгдэбэ: Буряад Уласта энэ зургаан хэрэгтэй гэжэ олониитын эдэбхитэд тоолоно

Буряадай Конституционно шүүхые усадхахые ниитын эдэбхитэд болоод Арадай Хуралай депутадууд Улас түрын парламентын дэргэдэ сентябриин 10-да болоһон «дүхэриг шэрээ» дээрэ буруушааба. Гүрэнэй Дүүмын депутадуудай «Буряад Уласай Констиуционно шүүхэ тухай» хуулиин хүсэ буурааха шиидхэбэри хэр зүб гээшэб гэһэн тусхай асуулта Россиин Конституционно шүүхын урда табиһан байгаа. Үгэһэн тайлбарилгань энэ...

09 Сентября 2015, 11:41


Цырен Доржиев Буряад Уласай Арадай Хуралай шэнэ спикер болобо

Буряадай Арадай Хуралые Һангай, налогай , мүнгэнэй болон банкнуудай талаар хорооной түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев энэ удаа толгойлбо. Тэрэнэй нэрээр хүртэмэ 32 дуунай урдаһаа 36 дуун ороһон байна. Берлинагай түлөө зургаан дуун үгтөө, Турбяновые 12 депутат дэмжээ. 4 бюллетень муудхаагдажа һалгагдаба. Буряадай Арадай Хуралые Һангай, налогай , мүнгэнэй болон банкнуудай талаар хорооной түрүүлэгшэ...

31 Августа 2015, 11:58


Сонхоор унаһан монгол хүбүүнэй амии наһа абарһан эмшэд тухай фильм Буряад уласта буулгагдажа байна

Монголой энэрхы сэдьхэлтэнэй мэдээжэ нэгэ эмхи «Сансар» телеканалтай хамта гэрэй хоёрдохи дабхарһаа сонхоор унажа гэмтэһэн Монголой харьяатан болохо таба наһатай Тэмүүлэн хүбүүнэй түүхэ тухай фильм буулгажа байнхай. Хүбүүнэй гэртэхин Буряадта байрланхай юм. Аюулта ушар энэ жэлэй зургаа дугаар һарада тохёолдоо гээд Семашкын нэрэмжэтэ клиникын эмшэлгын газарта дуулгаа. Монголой энэрхы сэдьхэлтэнэй мэдээжэ нэгэ эмхи...

03 Августа 2015, 12:02


Новости на бурятском языке

В этом разделе можно прочитать новости экономики, политики, социальной сферы, а также культуры и спорта Бурятии на бурятском языке

09 Февраля 2015, 10:58Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате

Лента новостей
21.01.2022

17:00 Общество

В Бурятии священник провел молебен на опасном участке дороги

16:47 Происшествия

В Бурятии стали меньше насиловать, убивать и грабить

16:16 Общество

В Улан-Удэ оцепили дом из-за дорожной сумки

16:10 Политика и власть

Глава Бурятии отчитал министерство образования за недоплаты учителям бурятского языка

15:32 Происшествия

Жительница Бурятии, которая сожгла знакомого, получила 17 лет тюрьмы

15:24 Погода

В Бурятии обещают снежные выходные

15:15 Происшествия

В Бурятии пенсионер зарубил собутыльника топором

15:00 Общество

Федеральные дорожники рассказали о своей работе студентам

14:47 Общество

ВСЖД выбрала лучший проект памятки по соблюдению ПДД на железнодорожных переездах

14:41 Общество

В Улан-Удэ почти месяц назад пропала мать двоих детей

14:32 Экономика, бизнес

Директор ЭкоАльянс Дмитрий Дружинин: очень удобно сделать из регоператора главное зло

14:26 Общество

В Слюдянском районе обсудят капремонт моста

14:22 Погода

В Улан-Удэ завтра небольшой снег, днем до 13 мороза

14:15 Происшествия

В Улан-Удэ в тройном ДТП пострадали дети

12:47 Происшествия

Жители Забайкальского края собирали в Бурятии коноплю

12:43 Общество

Налоговые органы Бурятии временно будут обслуживать жителей только по онлайн-записи

12:37 Общество

Жители Бурятии в ближайшее время не получат миллион за третьего ребенка

12:11 Общество

Лама Иволгинского дацана призвал жителей Бурятии оставаться дома и не посещать обряды

12:07 Общество

70 миллионов рублей выделено на капремонт двух объектов теплоснабжения в Бурятии

11:49 Город

«Лови момент»: В Улан-Удэ студенты бесплатно покатаются на коньках, лыжах и сноубордах

11:40 Город

Улан-удэнцы не спешат оплачивать штрафы за своих собак

11:27 Город

В «сотых» кварталах Улан-Удэ устроили внеплановый рейд по собакам

11:13 Общество

Искусственный интеллект нарисовал портреты 19 российских городов, в том числе Иркутска

10:57 Общество

В Заиграевском районе Бурятии образовалась наледь из-за ручья Грязнуха

10:44 Экономика, бизнес

В Бурятии резко вырос спрос на персонал в туротрасли и снизился на госслужащих

10:18 Культура

В Улан-Удэ театр оперы и балеты переносит спектакли из-за ухудшения эпидобстановки

10:15 Общество

Более 20 новых каналов появятся в пакетах спутникового ТВ МТС

10:06 Общество

Увеличение транзитного грузопотока и снижение пассажиропотока отмечают таможенники Бурятии

10:00 Общество

Выставка-ярмарка «Белый месяц-2022» пройдет в Улан-Удэ

09:59 Здравоохранение

В Бурятии суточная заболеваемость COVID-19 превысила максимум за последние полгода

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus