Погода

В Улан-Удэ сегодня дождь, 25-27 тепла, отмечается Всемирный день шоколада

Коронавирус: профилактика, новости

В Бурятии за сутки коронавирус подтвердился у 37 человек

Туризм в Бурятии

В Бурятии эвакуировали туристку с травмами ног после обвала камней

Живая память: 75-летие Победы

В Бурятии сотрудники и ветераны УФСИН исполнили мечту ветерана

Дежурная часть

Следователи Бурятии рассказали об уголовном деле по трем полицейским

Парламентское обозрение

В Бурятии ввели свои штрафы за нарушения в условиях режима повышенной готовности: подробности

Поиск по тегу "новости на бурятском"
Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате

Буряад Уласта короновирус үбшэн тараагшые элирүүлхэ экспресс-тестнүүд үйлэдбэрилэгдэхэ гэжэ түсэблэгдэнэ

Буряад Уласта короновирус үбшэн тараагшые элирүүлхэ экспресс-тестнүүд үйлэдбэрилэгдэхэ гэжэ түсэблэгдэнэ Буряад Уласта SARS-CoV-2 короновирус үбшэн тараагша белково шанартай бодосуудые элирүүлхэ экспресс-тестнүүдые үйлэдбэрилэгдэжэ гаргаха гэжэ түсэблэгдэнэ. Уласай промышленностиин ба худалдаанай сайд Сергей Желтиковой дуулгаһаар, түрүүшын буряадай экспресс-тест  эрдэм шэнжэлгын «Сколково»...

19 Июня 2020, 07:50


Нютагай өөhэдын хүтэлбэринүүдтэ 2020 оной бүридхэн бэшэлгэ үнгэргэхэ эрхэ олгохо тухай хуули Хуралай суглаан дээрэ хаража үзэхэ

Нютагай өөhэдын хүтэлбэринүүдтэ 2020 оной бүридхэн бэшэлгэ үнгэргэхэ эрхэ олгохо тухай хуули Хуралай суглаан дээрэ хаража үзэхэ Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ июниин 30-да «2020 оной Бүхэроссин хүн зониие бүридхэн бэшэлгын бэлэдхэлдэ ба үнгэргэлгэдэ Буряад Уласай Нютагай засагай байгууламжануудай нютагай өөhэдын хүтэлбэринүүдтэ тусхай гүрэнэй эрхэ этигэл олгохо тухай» («О наделении...

16 Июня 2020, 18:11


Хайшан гэжэ короновирусто дайрагдахагүйб: Роспотребхиналтын hэргээлгэ

Хайшан гэжэ короновирусто дайрагдахагүйб: Роспотребхиналтын hэргээлгэ Гриппэй ба короновирусай инфекциин вируснүүд хүнүүдтэ элдэб хүндэ амисхаланай үбшэн хүргэдэг гээшэ. Yбшэнэй шэнжэ хаhын гриппэй шэнжэтэй адли. Yбшэнэй хүндөөр гү, али хүнгөөр үнгэргэлгэ хүнэй бэеын байдалhаа, наhанhаа дулдына. Энэ үбшэндэ наhажаал зон, хээлитэй эхэнэрнүүд, бага наhанай үхибүүд...

08 Июня 2020, 15:52


Буряад Уласай эрхэтэд жэлэй дууhатар хамар амаа халхалдаг баг зүүхэ: COVID-19-нэй шэнэ СанПин

Буряад Уласай эрхэтэд жэлэй дууhатар хамар амаа халхалдаг баг зүүхэ: COVID-19-нэй шэнэ СанПин Буряад Уласай гүрэнэй ахалагша санитарна врач Сергей Степанович Ханхареев COVID-19 үбшэндэ хабаатай  шэнэ СанПин-ай шухала  дүримүүдые тодорхойлжо үгэбэ. Оросой Холбоото Уласай гүрэнэй ахалагша санитарна врач Попова Анна СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» гэhэн санитарна эпидемиологическэ дүримүүдые...

08 Июня 2020, 15:18


Анатолий Кушнарёв: экономико доройтуулжа болохогүй, хойшолонгынь ехэ хатуу байжа болохо

Анатолий Кушнарёв: экономико доройтуулжа болохогүй, хойшолонгынь ехэ хатуу байжа болохо «Мүнөө экономико доройтуулжа болохогүй, хойшолонгынь ехэ хатуу байжа болохо, гүрэнэй татабари түлэдэг, ажалай газар үгэдэг, Буряад ороной хүгжэлтэдэ ехэхэн олзо оруулдаг бүхы зондо туhаламжа хүргэхэ хэрэгтэй»,- гэжэ Арадай Хуралай Экономическа политикын, байгаалиин нөөсэ баялигуудые ашаглалгын ба тойронхи оршон хамгаалгын...

05 Июня 2020, 18:12


Буряад Уласай Арадай Хуралда хүүгэдэй зунай амаралгын лагерьнуудай хайшан гэжэ хүүдэлхэ тухай зүүбшэн хэлсэбэ

Буряад Уласай Арадай Хуралда хүүгэдэй зунай амаралгын лагерьнуудай хайшан гэжэ хүүдэлхэ тухай зүүбшэн хэлсэбэ Хүүгэдэй лагерьнуудта зунай элүүржүүлгын кампаниин хайшан гэжэ үнгэрхэ тухай Арадай Хуралда зүбшэн хэлсэбэ. Ниигэмэй хорооной түрүүлэгшын орлогшо Светлана Будаевагай тэмдэглэhээр, манай уласта мүнөөдэрэй тоо баримтаар 7 наhанhаа 15 наhа хүрэтэр 131 072 үхибүүд...

01 Июня 2020, 18:18


БСМП-гэй ажалшадай бүлэг Хуралай hунгамалнуудта туhаламжын түлөө баяраа хүргэбэ

БСМП-гэй ажалшадай бүлэг Хуралай hунгамалнуудта туhаламжын түлөө баяраа хүргэбэ В.В.Ангаповай нэрэмжэтэ түргэн аргын туһаламжын уласай клиническэ больницын ажалшадай бүлэг Арадай Хуралай Бюджедэй, налогай ба мүнгэн hангай талаар хорооной hунгамалнуудта 155 мянган түхэриг мүнгэнэй тэдхэмжын түлөө өөрынгөө Instagram хуудаhан дээрэ баяраа хүргэбэ. Пневмони ба COVID-19 үбшэнэй...

01 Июня 2020, 18:16


ФСК-да боксоор олимпиин чемпион Владимир Сафроновай нэрэ үгэхэ гэжэ дурадхагдаба

ФСК-да боксоор олимпиин чемпион Владимир Сафроновай нэрэ үгэхэ гэжэ дурадхагдаба Арадай Хуралай нютаг можонуудай хоорондын харилсаанай, үндэhэтэнэй асуудалнуудай, залуушуулай политикын, ниитын ба шажанай нэгэдэлнүүдэй талаар хорооной ажалай зүблөөн  дээрэ Улаан-Yдэ хотын ФСК-да боксоор Олимпиин чемпион Владимир Сафроновай нэрэ үгэхэ гэжэ спортын ветерануудай дурадхал зүбшэн хэлсэбэ. Энэ суглаанда Буряад ороной Спортын Федерацинуудай түлөөлэгшэд...

29 Мая 2020, 18:15


Зорикто Цыбикмитов: Пандемиин дүүрэхэдэ, Буряад Улас саашадаа яажа байхаб гэжэ ойлгохо хэрэгтэй

Зорикто Цыбикмитов: Пандемиин дүүрэхэдэ, Буряад Улас саашадаа яажа байхаб гэжэ ойлгохо хэрэгтэй   Арадай Хуралай бюджедэй, налогай ба мүнгэн hангай талаар хорооной hунгамалнууд 2020 оной бюджедэй хүсэлдэлгэ тухай хэлсэбэ. Хорооной түрүүлэгшэ Зоригто Цыбикмитовай тэмдэглэhээр, мүнөө уласай Дээдэ Хуралда мүнгэн hангай гол баримта бэшэгэй олзын ба гаргашалгын хуби дээрэ таhалгаряагүй  ажал ябуулагдана. «Короновирусай...

28 Мая 2020, 18:13


Буряад Уласта короновирус үбшэнтэй тэмсэлгын түлөө медалиин эгээ зохид бүтээлгэ зохёогшо 150 мянган түхэригөөр шагнагдаха

Буряад Уласта короновирус үбшэнтэй тэмсэлгын түлөө медалиин эгээ зохид бүтээлгэ зохёогшо 150 мянган түхэригөөр шагнагдаха Буряад Уласта короновирус үбшэнтэй тэмсэлгын түлөө медалиин эгээ зохид бүтээлгэ  зохёогшо 150 мянган түхэригөөр шагнагдаха. 2-дохи  hуурида 100 мянган, 3-дахи  hуурида 50 мянган түхэриг хараалагданхай. Мүрысөөн hаяын сагта соносхогдохо, гэжэ сэтгүүлшэдтэ...

28 Мая 2020, 08:37


Буряад Уласта 16 ба 17 наhанай үхибүүдтэ эдеэ хоолой согсолбори хубааха гэжэ шиидхэбэри абтаа

Буряад Уласта 16 ба 17 наhанай үхибүүдтэ эдеэ хоолой согсолбори хубааха гэжэ шиидхэбэри абтаа Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов  16 ба 17 наhанай үхибүүтэй  бүлэнүүдтэ эдеэ хоолой согсолбори бүридүүлхэ гэжэ шиидхэбэри гаргаба. Энээн тухай  шиидхэбэри майн 14-дэ Короновирус үбшэнэй байдал хиналгын болон саг үргэлжэ адаглан шалгалгын уласай штаб дээрэ абтаа, -гэжэ Ниигэмэй туhаламжын  сайд Татьяна Быкова...

28 Мая 2020, 08:02


Буряад Уласай аймагта дайнай үеын үхибүүдтэ хүшөө табигдаха

Буряад Уласай аймагта дайнай үеын үхибүүдтэ хүшөө табигдаха Баргажанай аймагhаа hунгагдаhан Арадай Хуралай hунгамал Игорь Зубаревай үүсхэлээр аймагай ба нютаг засагай захиргаантай хамта Баргажанай Адаг тосхондо дайнай үеын үхибүүдтэ хүшөө бодхоогдобо. «Энэ аймагта дайнай үеын мянга гаран үхибүүд ажаhууна. Тэдэ иимэ хүшөө бодхоохо гуйлтатайгаар хандаа...

25 Мая 2020, 15:28


Арадай Хуралай hунгамалнууд «Гарантия-2» гэhэн хүдөө ажахын хэрэг эрхилдэг үйлэдбэриин зургаантай танилсаба

Арадай Хуралай hунгамалнууд «Гарантия-2» гэhэн хүдөө ажахын хэрэг эрхилдэг үйлэдбэриин зургаантай танилсаба Арадай Хуралай hунгамалнууд парламентын хүтэлбэрилэгшэ Владимир Павловай ударидалга доро Кабанскын ба Прибайкалиин аймаг ажалай хэрэгээр гараба. Энэ  хэрэгээр ябалгын  зорилго  хүдөө ажахыда, илангаяа, хартаабха болон овощ ургуулдаг «Гарантия-2» компаниин ажалай жэшээ дээрэ, гүрэнэй туhаламжын уласай хуулиин бэелүүлгэтэй...

21 Мая 2020, 15:29


Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамал hурагшадта үхэр буу бэлэглэбэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамал hурагшадта үхэр буу бэлэглэбэ Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамал, Буряадта мэдээжэ ашаг олзын хэрэг эрхилэгшэ Матвей Баданов Улаан-Yдэ хотын 63-дахи дунда hургуулида юрэ бусын бэшэ бэлэг барюулба. Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай Илалтын 75 жэлэй ойн баярта дашарамдуулан Дээдэ Хуралай гэшүүн энэ hуралсалай газарта суута 45най ехэ үхэр буу дамжуулба. Зүгөөр тэрэнэй макет. Танкын урдаhаа эсэргүүсэхэ...

21 Мая 2020, 15:25


Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамалнууд үхибүүдэй зунай амаралта эдеэ хоолой согсолборёор хүсэлдүүлхэ гэжэ дурадхаба

Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамалнууд үхибүүдэй зунай амаралта эдеэ хоолой согсолборёор хүсэлдүүлхэ гэжэ дурадхаба Арадай Хуралай 11-дэхи ээлжээтэ хуралдаан дээрэ hунгамалнууд «Буряад Уласта хүүгэдэй зунай амарха болон элүүржүүлгын эрхэ хангалга» («Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Республике Бурятия») гэhэн Хуулида заhабари оруулаа. Элидхэгшэ - hунгамал Вячеслав Цыбиковай ойлгуулhаар...

20 Мая 2020, 11:22


Буряад Уласта короновирустай тэмсэлдэхэ «түргэн туhаламжын» түрүүшын дүрбэн автомобильнууд ерэбэ

Буряад Уласта короновирустай тэмсэлдэхэ «түргэн туhаламжын» түрүүшын дүрбэн автомобильнууд ерэбэ Буряад Уласай Гэнэ усалай медицинын түб «түргэн туhаламжын»  түрүүшын дүрбэн автомобильнуудтай болобо. Тэдэнь ниислэл хотын ба хүдөө аймагуудай зондо hайн шанарай туhаламжа ба түргэн хүрэлгэ дээшэлүүлхэ болоно. Майн 12-то, гарагай гурбанда Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов...

20 Мая 2020, 08:35


Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов Загарайн аймаг ошожо, хүн зонтой онлайн харилсаба

Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов Загарайн аймаг ошожо, хүн зонтой онлайн харилсаба Майн 13-да Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов Загарайн аймаг албанай хэрэгээр ошобо. Шэнэ Брянь тосхон хүрэжэ, Хүүгэдэй модельнэ номой сантай, дулаасуулгын түхеэрэлгэтэй танилсаба, харгы заhабарилгын ажал шалгаба, гэжэ Восток-Телеинформ Буряад Уласай Засагай газарhаа дуулгана. Эдэ объектнүүдтэй танилсаhанай удаа Алексей Цыденов аймагай захиргаанай газарhаа...

18 Мая 2020, 08:33


Арадай Хуралай hунгамалнууд июниин сессидэ бэлдэнэ

Арадай Хуралай hунгамалнууд июниин сессидэ бэлдэнэ Буряад Уласай Арадай Хуралда июниин 30-да табигдаhан  ээлжээтэ 12-дохи хуралданай хэлсэхэ зүйл дээрэ ажал  үргэлжэлhөөр. Мүнөө сессиин хэлсэхэ зүйлдэ 29 асуудалнууд, тэдэнэй хоёрынь «Засаг түрын саг» дээрэ гаргагдаба. Тиигэжэ, hунгамалнууд (COVID-19)  короновирус үбшэнэй үедэ эрхэтэдэй элүүрые хамгаалга ба энэ үбшэнэй Буряад орондо  дэлгэрхэгүйн...

16 Мая 2020, 18:09


Хуралай сесси: Буряад Уласта электричекэ хүдэлгүүртэй унаатайшуул транспортын татабари түлэхөө болибо

Хуралай сесси: Буряад Уласта электричекэ хүдэлгүүртэй унаатайшуул транспортын татабари түлэхөө болибо Буряад Уласта  электричекэ хүдэлгүүртэй унаатайшуул транспортын татабари түлэхөө болибо. Майн 6-да Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ hунгамалнууд Дареевай ба Дорошой хуулиин түсэб булта дэмжэжэ, Буряад Уласай хуулиин «О некоторых вопросах налогового регулирования в Республике Бурятия, отнесенных законодательством...

15 Мая 2020, 09:24


Арадай Хуралда Байгал далайе хамгаалга тухай хуулида нэмэлтэ заhабари тухай зүбшэн хөөрэлдэбэ

Арадай Хуралда Байгал далайе хамгаалга тухай хуулида нэмэлтэ заhабари тухай зүбшэн хөөрэлдэбэ Буряад Уласай Арадай Хурал  Байгал нуур хамгаалгын хуулида заhабари нэмэлтэ оруулалгада hанамжын тогтоол баталба. Тогтоолой түhөө Гүрэнэй Дүүмын Холбоото Уласай Хуралда оруулагдаhан холбоото уласай №922421-7-дохи хуулиида «О внесении изменения в Федеральный закон «Об охране Байкала» гэhэн түhөөгэй тогтоолhоо дулдыдаба...

10 Мая 2020, 07:06


Улаан-Yдэдэ Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан үнгэрбэ

Улаан-Yдэдэ Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан үнгэрбэ Буряад Уласта майн 6-да Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ уласай хэмжээндэ бизнестэ туhалха тухай хуулинууд абтаба. Суглаан дээрэ Засагай газарай экономическа  хүгжэлтын  талаар түрүүлэгшын орлогшо  Алексей Мишенин  Хуралай hунгамалнуудые гурбан хуулиин түсэбэй хоёртойнь танилсуулаа. Эдэ асуудалнуудай дунда 2020 оной июлиин 1-hээ хүсэндөө орохо  шэнэ гүрэнэй татабари онсо...

08 Мая 2020, 15:21


Буряад Уласай эрхэтэд короновирус үбшэнhөө боложо hанаагаа зобоо hаа, сэдьхэл шэнжэлдэг, аргалдаг эрдэмтэдэ хандаха аргатай

Буряад Уласай эрхэтэд короновирус үбшэнhөө боложо hанаагаа зобоо hаа, сэдьхэл шэнжэлдэг, аргалдаг эрдэмтэдэ хандаха аргатай Буряад Уласай эрхэтэдтэ сэдьхэлэй байдал заhаха түлөөhэгүй туhаламжын сэхэ шугам нээгдэбэ. «Волонтёры в помощь детям-сиротам» гэhэн фондын сэдьхэл шэнжэлдэг эрдэмтэд короновирусай эпидемиин шалтагhаа hанаагаа зобоhон, сэдьхэлээ үбдэhэн зондо  карантинай дүүрэтэр туhаламжа  хүргэхэ. - Короновирус...

08 Мая 2020, 15:11


Буряад Уласта Хуралай ээлжээтэ сессиин хэлсэхэ зүйл дээрэ ажал ябуулагдана

Буряад Уласта Хуралай ээлжээтэ сессиин хэлсэхэ зүйл дээрэ ажал ябуулагдана Буряад Уласта Хуралай ээлжээтэ сессиин хэлсэхэ зүйл дээрэ ажал ябуулагдана.   Мүнөөдэрэй байдалаар  хэлсэхэ зүйлдэ 24 асуудалнууд оронхой, 2019 ондо хэгдэhэн ажал тухайгаа гурбан омбудсменүүд – хэрэг үүсхэгшэдэй хуулиин ёhо хамгаалха асуудалаар Чингис Матхеев, хүн зоной хуулиин ёhо хамгаалха асуудалаар Юлия Жамбалова ба хуулин наhа хүсөөдүй...

28 Апреля 2020, 12:08


Буряад Уласай Хуралда багшанарые доромжололгоhоо аршалха тухай хандалга Ород Уласай Гүрэнэй Думада бэлдэнэ

Буряад Уласай Хуралда багшанарые доромжололгоhоо аршалха тухай хандалга Ород Уласай Гүрэнэй Думада бэлдэнэ Буряад Уласай Хуралай hунгамалнууд Ород Уласай Гүрэнэй Думада багшанарые хүн зоной урда доромжолhоной ба багшанарай урдаhаа эсэргүү хүсэ хэрэглэнэй түлөө харюусалга тогтоохо тухай хандалга бэлдэнэ. Багшанар тухай асуудал Буряад Уласай Дээдэ Хуралай ээлжэтэ сесси дээрэ хэлсэгдэхэ гэжэ хүлеэгдэнэ. Энээн тухай  Буряад Уласай Арадай...

28 Апреля 2020, 08:26


Хуралай hунгамал Геннадий Доржиев Ород Уласай Засагай Газарта хандахые дурадхаба

Хуралай hунгамал Геннадий Доржиев Ород Уласай Засагай Газарта хандахые дурадхаба Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамал Геннадий Доржиев Ород Уласай үйлэдбэриин холбооной ба хэрэг үүсхэгшэдэй, «Деловая Россия», «Торгово-промышленная палата» гэжэ эмхинүүдэй  үүсхэл дэмжэжэ, Алас Дурнын тойрогто Ород Уласай Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневтэ, Ород Уласай Засагай газарта хандахые уряалба. Иимэ дурадхалтайгаар...

27 Апреля 2020, 19:21


Игорь Марковец: мүнөө хүн зондо туhаламжа хүргэхэ тон шухала

Игорь Марковец: мүнөө хүн зондо туhаламжа хүргэхэ тон шухала «Мүнөө хүн зондо туhаламжа хүргэхэ тон шухала»,- гэжэ Буряад Уласай Арадай Хуралай социальна политикын талаар хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец хэлэнэ. Арад зоной  тэдхэмжэдэ тон хэрэгтэй болоходоо хандаха түбүүдые байгуулха арга боломжо хаража үзэхэ хэрэгтэйень тэрэ дурадхана. И.Марковец бюджедэй статья ондоогоор тааруулжа...

27 Апреля 2020, 12:44


Буряад Уласай Хуралай спикер салингайнгаа хуби уласай зондо туhа болгожо үгэхэ

Буряад Уласай Хуралай спикер салингайнгаа хуби уласай зондо туhа болгожо үгэхэ Буряад Уласай Арадай Хуралай саг үргэлжэ хүдэлдэг hунгамалнууд салингайнгаа зарим хубииень короновирус үбшэнэй hүжэрэлгэhөө байдалай хүндэ тохиролдо ороhон зондо туhа болгожо үгэхэ гэжэ шиидхэбэри гаргаа. -Наhатай ба бэе муутай эрхэтэндэ, олон үхибүүтэй айлнуудта, - гэжэ Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Павлов дуулгаба. Уласай...

27 Апреля 2020, 12:04


Хуралда ашаг олзын ябуулга эрхилэгшэдые дэмжэлгын хэмжээ ябуулганууд тухай зүблөөн үнгэрбэ

Хуралда ашаг олзын ябуулга эрхилэгшэдые дэмжэлгын хэмжээ ябуулганууд тухай зүблөөн үнгэрбэ Арадай Хуралда бага болон дунда зэргын  хэмжээнэй хэрэг үүсхэлгын байгуулгануудта туһаламжа гүрэнэй талаһаа үзүүлхэ тухай ажал ябуулгын зүблөөн үнгэрөө. Энэ hая Буряад Уласай Засагай газарта hунгамалнуудай ба уласай бизнесэй түлөөлэгшэнүүдтэй үнгэрhэн хөөрэлдөөнэй...

27 Апреля 2020, 09:40


Буряад Уласай hурагшад халуун эдеэнэй орондо эдеэ хоолой согсолбори абаха

Буряад Уласай hурагшад халуун эдеэнэй орондо эдеэ хоолой согсолбори абаха Буряад Уласта hурагшад халуун эдеэнэй орондо эдеэ хоолой согсолбори абаха. Арадай Хуралай  «Единая Россия» фракциин hунгамалнуудай иимэ мүнөө сагай байдалда тааралдаhан үүсхэл Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов дэмжэбэ. Гүрэнэй дээдын Хуралай хэблэлэй албанай дуулгаhаар, hурагшадай халуун эдеэ хоолой орондо  эдеэнэй согсолборёор hэлгэн хангалга тухай хуралай гэшүүдэй...

16 Апреля 2020, 17:26


Буряад Уласта ажалгүй зониие бүридэлдэ абаха саг зуурын гурим хүдэлжэ эхилбэ

Буряад Уласта ажалгүй зониие бүридэлдэ абаха саг зуурын гурим хүдэлжэ эхилбэ Буряад Уласта ажалгүй зониие бүридэлдэ абаха саг зуурын гурим хүдэлжэ эхилбэ. Мүнөө ажалгүйгөө гэршэлхэ, гүрэнэй дэмжэлгэдэ хүртэхэ арга хүнгэлэгдэбэ. Ажалаар хангалгын түбтэ анханайхидаал хонходохо болон саарhа дансануудаа сахим хаягаар эльгээхэ хэрэггүй. Шэнэ гуримаар ажалгүй зон бүридэлдэ орохын, энэ...

16 Апреля 2020, 17:18


Юрэнхылэгшын Хизаар можонуудай толгойлогшонуудтай үнгэргэhэн зүблөөн тухай Алексей Цыденов тодорхойлбо

Юрэнхылэгшын Хизаар можонуудай толгойлогшонуудтай үнгэргэhэн зүблөөн тухай Алексей Цыденов тодорхойлбо Ород Уласай юрэнхылэгшын хизаар можонуудай толгойлогшонуудтай үнгэргэhэн зүблөөн тухай Алексей Цыденов тодорхойлбо. Цыденовай хэлэhээр, бизнес ба хүн зониие тэдхэмжын хэмжээ ябуулганууд экономикын байдал нилээд жэгдэрүүлхэ гэжэ, Восток-Телеинформ бэшэнэ. - Шангахан тэдхэмжын хэмжээ ябуулгануудай албанай бэшэгтэй дугтытай ба...

16 Апреля 2020, 07:23


Буряад Уласта нэгэ гэртэхинтэй бүлэнүүд эдеэ хоолой согсолбори абаха

Буряад Уласта нэгэ гэртэхинтэй бүлэнүүд эдеэ хоолой согсолбори абаха. Байдалай хүндэ тохиролдо ороод байhан  бүлэнүүдтэ туhаламжа хүргэхэ тухай хэмжээнүүд Буряад Уласай Засагай газарта абтана. Короновирус үбшэнэй байдал хиналгын болон саг үргэлжэ адаглан шалгалгын уласай штаб нэгэ гэртэхинтэй үхибүүдтэ эдеэ хоолой согсолбори үгэхэ гэжэ шиидхэбэри абаба. - Юумээр дуталдаhан дүүрэн бэшэ...

14 Апреля 2020, 17:14


Буряад Уласта Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо дашарамдуулан, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветерануудта 10 мянган түхэриг үгтэхэ

Буряад Уласта Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо дашарамдуулан, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветерануудта 10 мянган түхэриг үгтэхэ Буряад Уласта 1941-1945 онуудай Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай 75 жэлэй Агуу Илалтын ойдо дашарамдуулан, зарим эрхэтэндэ 10 мянган түхэриг үгтэхэ түлбэри  тухай хуулиин түһөө Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ харалгада абтаха. Эндэ Буряад Уласай эрхэтэд - дайнай ветеранууд,  тэдээндэ адли эрхэтэйшүүл...

04 Марта 2020, 07:31


Хуралай һунгамалнууд үхибүү үргэжэ абаһан бүлэнүүдтэ мүнгэн түлбэри үргэлжэлүүлхэ хүсэлэнтэй

Хуралай һунгамалнууд үхибүү үргэжэ абаһан бүлэнүүдтэ мүнгэн түлбэри үргэлжэлүүлхэ хүсэлэнтэй Буряад Уласта үхибүү үргэжэ абаһан бүлэнүүдтэ 10 мянган түхэригэй түлбэриин хэрэг үргэлжэлүүлхэ гэжэ түсэблэгдэнэ. Энэ хуули 2018 ондо абтажа, 2019 оной декабриин 31 болотор бэелүүлэгдээ гэжэ һануулая. Заһабари...

03 Марта 2020, 17:28


Арадай Хуралай һунгамалнууд Тарбагтайн аймагаар ябажа ерэбэ

Арадай Хуралай һунгамалнууд Тарбагтайн аймагаар ябажа ерэбэ Буряад Уласай Арадай Хуралай Социальна политикын талаар хорооной Тарбагатайн аймаг албанай хэрэгээр ошохо үедэ ФСК-гай байшан  барилга тухай хэлсэгдээ. Арадай Хуралай һунгамалнууд Игорь Марковец, Анатолий Кушнарев, Вячеслав Цыбиков ба Тумэн Дондоков гэгшэд делегациин бүридэлдэ оробо. Тарбагатай  тосхондо  хүүгэдэй ба эдиршүүлэй спортын һургуули хүрэхэдөө, һунгамалнууд ...

28 Февраля 2020, 10:26


Буряад Уласай толгойлогшо Алас Дурнын федеральна тойрогой мүнгөөр баригдаһан соёлой байшангуудые шалгаба

Буряад Уласай толгойлогшо Алас Дурнын федеральна тойрогой мүнгөөр баригдаһан соёлой байшангуудые шалгаба Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов февралиин 13-да ажалай хэрэгээр Яруунын аймагаар ябахадаа хоер шэнэ соёлой байшангуудые шалган хараба. Шэрэнгэ нютагта 112  һууритай шэнэ соёлой байшантай танилсаба.  «Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ ороһоной ашаар  ба президентын субсидиин  туһаар Гунда нютагта соёлой байшан баригдаа...

17 Февраля 2020, 09:57


Мянга гаран дурдалганууд Буряад Уласай Засагай газарта дурадхагдаба

Мянга гаран дурдалганууд Буряад Уласай Засагай газарта дурадхагдаба «Манай Буряад орон»  гэһэн ехэ хурал дээрэ  дүхэриг шэрээгэй үедэ 1149 дурадхалнууд, hанал бодолнууд, түһөө түсэбүүд оробо. Залуушуулай асуудалаар зон ехэ эдэбхитэйгээр хабаадаа. Эндэ 180 гаран асуудалнууд зүбшэн хэлсэгдээ, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай Захиргааниие хүтэлэгшын орлогшо  Ирина Смоляк хөөрэбэ...

15 Февраля 2020, 09:45


Улаан-Yдэ хотодо Ядерна медицинын түбэй hууриин түрүүшын шулуун табигдаба

Улаан-Yдэ хотодо Ядерна медицинын түбэй hууриин түрүүшын шулуун табигдаба Мүнөөдэр, февралиин 10-да Улаан- Yдэ хотодо Онкологическа диспансерай газар дээрэ Ядерна медицинын түбэй hууриин түрүүшын шулуу табилгын баяр ёһолол үнгэрбэ. Энэ хэмжээ ябуулгада нютаг хизаарай толгойлогшо Алексей Цыденов,  хотын засаг дарга Игорь Шутенков, Элүүрые хамгаалалгын яаманай шэнэ сайд Евгения Лудупова ба «Улаан-Yдын...

12 Февраля 2020, 09:42


Алексей Цыденов: буряадай бүднэ шубуун – уласаймнай шэнэ бренд

Алексей Цыденов: буряадай бүднэ шубуун – уласаймнай шэнэ бренд Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов шэнэ бренд – буряадай бүднэ шубуун тухай дуулгаба. Манай уласта бүднэ шубуу тэжээжэ болохо байна гэжэ тэмдэглээ. Энэ шубуунай мяха, үндэгэ Прибайкалиин аймагта Лютаевтанай гэр бүлэ үйлэдбэрилдэг.   Алексей Цыденов Инстаграмайнгаа хуудаһан дээрэ иигэжэ бэшээ: «….Буряадтамнай бүднэ шубуу тэжээжэ болохо. Бүднэ шубуунай...

12 Декабря 2019, 14:51


Холбоото Уласай бюджедһээ Буряад Улас 1,5 миллиард түхэриг хубаарилгада хүртэхэ

Холбоото Уласай бюджедһээ Буряад Улас 1,5 миллиард түхэриг хубаарилгада хүртэхэ Москва хотодо Алексей Цыденовай вице-премьер Виталий Муткотай ээлжээтэ уулзалга үнгэрбэ. Эндэ уласай хойто аймагуудай үбэлжэлгын хаһада туһа хүргэхэ тухай асуудал бодхоогдоо. Үшөө энэ зүблөөн дээрэ Фонд реформирования ЖКХ гэһэн гүрэнэй корпорациин генеральна захиргаан Константин Цицин хабааадаа. Буряад Улас дулаагаар ...

11 Декабря 2019, 14:55


Улаан-Үдэ хотодо гурбадахи хүүргэ барилгын хэрэгтэ аукцион соносхогдобо

Улаан-Үдэ хотодо гурбадахи хүүргэ барилгын хэрэгтэ аукцион соносхогдобо Улаан-Үдэ хотодо Үдэ гол ба Транссибириин түмэр харгы дээгүүр Сахьяновагай нэрэмжэтэ гудамжын ба 3-дахи Транспортная үйлсын уулзадха дээрэ хүүргэ барилгада хабаадагшадые шэлэн абаха аукцион соносхогдобо. Эхи захын контрактын сэн 7,5 млрд түхэриг гэжэ табигдаа. Мүнгэн улсасай бюджедһээ һомологдохо, үшөө тиихэдэ, федеральна...

10 Декабря 2019, 18:20


Буряад Уласай Толгойлогшо «Бизнес-чат» соо олзын хэрэг эрхилэгшэдэй хандалга өөрөө уншажа байха

Буряад Уласай Толгойлогшо «Бизнес-чат» соо олзын хэрэг эрхилэгшэдэй хандалга өөрөө уншажа байха Буряад Уласай толгойлогшо “Бизнес-чат” гэһэн шэнэ сервис соо олзын хэрэг эрхилэгшэдэй  хандалга өөрөө харадаг болохо. «Бизнес-чат» гэhэн шэнэ сервис – WhatsApp соо бизнес эрхилэгшэдэй чатай үргэдхэгдэһэн верси болоно, Алексей Цыденовай энэ жэлэй май соо үгтэhэн даабаряар бизнес эрхилэгшэдтэй шууд...

10 Декабря 2019, 14:49


Улаан-Үдэ хотын шадар бүхы зониие аргалдаг дүй дүршэлтэй эмшэнэй офис нээгдээ

Улаан-Үдэ хотын шадар бүхы зониие аргалдаг дүй дүршэлтэй эмшэнэй офис нээгдээ Улаан- Үдэ хотын Тулунжа гэһэн микрорайондо бүхы зониие аргалдаг дүй дүршэлтэй эмшэнэй офис нээгдэбэ. Хотын мэдээсэлгын захиргаанай баримтаар Тулунжада 5 мянганһаа дээшэ зон ажаһуудаг. 457 дүрбэлжэн метр талмайтай байшан худалдажа абалгада,үндэһөөрнь  һэльбэн шэнэдхэлгэдэ  Алас Дурнын субсидиин 31 сая түхэриг...

09 Декабря 2019, 15:23


Улаан-Үдэ набтар шалатай трамвайнуудтай болоһон эгээ түрүүшын хото

Улаан-Үдэ набтар шалатай трамвайнуудтай болоһон эгээ түрүүшын хото Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов, Улаан - Үдэ хотын засаг дарга Игорь Шутенков, хотын һунгамалнуудай зүблэлэй түрүүлэгшэ Чимит Бальжинимаев шэнэ «Львёнок» гэжэ 15 трамвайнуудые хаража, нэгэн соонь ябажа туршаба. Эдэ вагонуудые үйлэдбэрилдэг «ПК Транспортные системы» компаниин түлөөлэгшэ Александр Дубровкинай тэмдэглэһээр...

06 Декабря 2019, 17:26


Буряад Уласта хүдѳѳгэй хубиин ажахытануудта грантын тэдхэмжэ ехэ болгохо гэжэ түсэб табигдана

Буряад Уласта хүдѳѳгэй хубиин ажахытануудта грантын тэдхэмжэ ехэ болгохо гэжэ түсэб табигдана Буряад Уласта хүдѳѳгэй хубиин ажахытануудта грантын тэдхэмжэ ехэ болгохо гэжэ түсэб табигдана. Энэ шиидхэбэри Арадай Хуралай  гүрэнэй байгуулгын, нютагай өөhэдын хүтэлбэриин, хуули ёhоной болон гүрэнэй албанай асуудалай хорооной  Бэшүүрэй аймагта үнгэрһэн зүблэлдэхэ суглаан дээрэ хэлсэгдэбэ гэжэ...

06 Декабря 2019, 08:28


Буряад Уласта олон хүүгэдтэй бүлэнүүдтэ хэһэг газарай орондо нэгэ удаагай түлбэри үгэхэ гэжэ дурадхагдаба

Буряад Уласта олон хүүгэдтэй бүлэнүүдтэ хэһэг газарай орондо нэгэ удаагай түлбэри үгэхэ гэжэ дурадхагдаба Буряад Уласта олон үхибүүтэй  гэр бүлэнүүдтэ  газарай орондо барилгада гү, али гэр худалдажа абалгада мүнгэ үгэхэ гэжэ дурадхагдаба. Иимэ дурадхал Бэшүүрэй аймагта үнгэрһэн Арадай Хуралай  гүрэнэй байгуулгын, нютагай өөhэдын хүтэлбэриин...

06 Декабря 2019, 07:30


Алексей Цыденов: Улаан-Үдэ хотодо багтаамжа ехэтэй автобусууд бии болохо

Алексей Цыденов: Улаан-Үдэ хотодо багтаамжа ехэтэй автобусууд бии болохо Буряад Улас автобус, трамвай ба троллейбуснуудые шэнэлэлгын Холбоото Уласай түсэбтэ оробо. Энээн тухай Москва хотодо ниитын транспорт хүгжэлтэ тухай үнгэрһэн зүблөөнэй дүнгүүдээр уласай толгойлогшо Алексей Цыденов хубаалдаба. Ноябриин 16-һаа 21 болотор долоон хоногой туршада ниитын транспортын хүгжэлтэдэ хабаатай хэдэн хэмжээ ябуулганууд Россин...

03 Декабря 2019, 07:58


Буряад Уласай толгойлогшо: Буряад Уласта мэхэдэ ороһон 600 хубитаяа оруулагшад гэр байрын түлхюурнүүдые абаба

Буряад Уласай толгойлогшо: Буряад Уласта мэхэдэ ороһон 600 хубитаяа оруулагшад гэр байрын түлхюурнүүдые абаба Буряад Уласта «орёо асуудалтай» гэрнүүдэй хубитаяа оруулһан 600 зон байрынгаа түлхюурнүүдые абаба: 471 хубитаяа оруулагшад 2017-2018 оной, 192-нь 2019 оной эхинһээ. Энэ долоон хоногто үшөө нэгэ гэрэй барилга дүүрэбэ. Тиигээд һаяын сагта 59 байрын түлхюурнүүд...

02 Декабря 2019, 14:43


Буряад Уласай толгойлогшо олондо хабаатай бүхы эмхи зургаануудай дулаасуулгын шанар шалгаха гэһэн даабари үгэбэ

Буряад Уласай толгойлогшо олондо хабаатай бүхы эмхи зургаануудай дулаасуулгын шанар шалгаха гэһэн даабари үгэбэ Ноябриин 25-да (гарагай хоёрто) Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов түсэб табилгын зүблэлдэхэ суглаан дээрэ Болбосоролой ба эрдэм ухаанай болон Социальна хамгаалгын яамануудта олондо хабаатай бүхы эмхи зургаануудай дулаасуулгын шанар шалгаха гэһэн тусхай даабари үгэбэ гэжэ Восток-Телеинформ Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй...

01 Декабря 2019, 10:47


Буряад Уласай толгойлогшо Ородой Уласай Засагай газарай семинарта «Байгал» гэжэ самолёдой түсэб зохёолгын хэрэгтэ дурдалгануудаа оруулба

Буряад Уласай толгойлогшо Ородой Уласай Засагай газарай семинарта «Байгал» гэжэ самолёдой түсэб зохёолгын хэрэгтэ дурдалгануудаа оруулба Буряад Уласай толгойлогшо регионой авиациин хүгжэлтэдэ зорюулагдаһан 2 үдэрэй зүблэлдэхэ суглаан-семинарта хабаадаба. «Региональные и местные авиаперевозки» гэһэн стратегическа холын хараа бодолтой сесси Ород Уласай Засагай газарай түрүүлэгшэ Максим Акимовай хүтэлбэри доро үнгэрөө...

29 Ноября 2019, 14:41


Арадай Хуралай hунгамалнууд хүдөө ажахын һалбари дэмжэхэ

Арадай Хуралай hунгамалнууд хүдөө ажахын һалбари дэмжэхэ Арадай Хуралай hунгамалнууд  «2020 он  болон  2021 ба 2022 онуудай болзорой улас түрын бюджет тухай» хуулиин түсэл бүрилдүүлгын хэмжээ ябуулганууд соогуур хүдөө  газар эмхидхэгшэдые дэмжэлгэ тухай хэлсэбэ. “Агропромышленна комплексын хүдөө дэбисхэрэй хүгжэлтэ” гэһэн гүрэнэй программын бэелүүлгэдэ...

29 Ноября 2019, 13:35


Арадай Хуралда Байгал далай хамгаалгын хэмжээ ябуулгануудые зүбшэн хэлсэбэ

Арадай Хуралда Байгал далай хамгаалгын хэмжээ ябуулгануудые зүбшэн хэлсэбэ Байгал далай хамгаалха асуудалай талаар хэмжээ ябуулаганууд тухай ноябриин 15-да Арадай Хуралай үргэдхэмэл зүблөөн дээрэ зүбшэн хэлсэбэ. Энэ зүблөөндэ Уласай Дээдэ Хуралай һунгамалнууд, Байгаалиин нөөсэнүүдэй, Барилгын ба гэр байрын коммунальна ажахы шэнэлэлгын, Аяншалгын яамануудай түлөөлэгшэд,  нютаг газарай засагай...

27 Ноября 2019, 15:37


Тарбагатайн аймагта шэнэ һургуулинууд ба хүүгэдэй сэсэрлигүүд баригдаха

Тарбагатайн аймагта шэнэ һургуулинууд ба хүүгэдэй сэсэрлигүүд баригдаха Буряад Уласта Тарбагатайн аймагай Николаевский тосхондо шэнэ һургуулинууд ба хүүгэдэй сэсэрлигүүд баригдаха. Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов энэ аймагаар албанай хэрэгээр ябахадаа иимэ шиидхэбэри абаһан байна. Мүнөө эндэ олондо хабаатай хоёр ниигэмэй объектнүүд унаха болоһон байдалда оронхой. «Солнышко» гэжэ ...

27 Ноября 2019, 14:39


Арадай Хуралай hунгамалнууд Буряад Уласай болобосоролой ерээдүйн хүгжэлтэ зүбшэн хэлсэб

Арадай Хуралай hунгамалнууд Буряад Уласай болобосоролой ерээдүйн хүгжэлтэ зүбшэн хэлсэб. Арадай Хуралай hунгамалнууд ноябриин 13-да  2020 оной бюджедэй түсэл бэлдэлгын хэмжээн соо олондо хабаатай оршомой гүрэн түрын программанууд тухай ямаануудай элидхэл шагнаба. Мүнөө сагта шухала асуудалнуудай нэгэн эрдэм ухаанай ба болбосоролой хүгжэлтын асудал болобо. Социальна политикын хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец болбосоролой...

27 Ноября 2019, 08:41


2020 оной бюджет бүридхэлгын ажал Арадай Хуралда ябуулагдана

2020 оной бюджет бүридхэлгын ажал Арадай Хуралда ябуулагдана Буряад Уласай  Арадай Хуралда 2020 оной уласай  бюджедэй түсэл дээрэ хүдэлхэ ажалай бүлэг суглаа үнгэргэбэ. Һунгамалнууд экономикын һалбаринуудай налог татабариин олзо болон налогой бэшэ ороһон олзо тухай Буряад Уласай Засагай газарай түлөөлэгшэнүүдэй элидхэлнүүдые шагнаба. Энэ суглаа Бюджедэй, налогой ба мүнгэн һангай талаар хорооной...

26 Ноября 2019, 11:39


Арадай Хуралай hунгамал мүнѳѳ үеын стадион нээлгын ёhололдо хабаадаба

Арадай Хуралай hунгамал мүнѳѳ үеын стадион нээлгын ёhололдо хабаадаба Арадай Хуралай hунгамал Андреян Зыбынов Батарейка дээрэ  юрэнхы болбосоролой  9-дэхи дунда hургуулида  мүнѳѳ үеын стадион нээлгын ёhололдо хабаадаба. Восток-Телеинформын мэдээсэлээр, энэ стадион дээрэ хүл бүмбэгэ наадаха поли хэмэл ногоон хушалтатай ба резин гүйдэг харгынуудтай, тойроод  хоройлогдонхой ба гэрэлтуулхэ зайн гал хабсаргагданхай. - Мүнөө...

25 Ноября 2019, 19:26


Буряад Уласта мэргэжэлээрээ хүдэлдэггүй багшанарые һургуулида уриха

Буряад Уласта мэргэжэлээрээ хүдэлдэггүй багшанарые һургуулида уриха Буряад Уласай һургуулинуудта, хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ ба тэдэнэй тоодо баригдажа байһан шэнэ һургуулинуудта 1600 багшанар дуталдана. Уласай  толгойлогшо А.Цыденов энэ асуудалай шиидхэбэри тухай пресс-конференци дээрэ хэлэбэ.  Мүнөө дээдэ һургуулинуудта багшын мэргэжэлдэ гүрэнэй тэдхэмжээр һургаха һуури олон болгохо гэһэн...

18 Ноября 2019, 14:34


Арадай Хуралай hунгамал Светлана Будаева буряад хэлэ заалга тухай

Арадай Хуралай hунгамал Светлана Будаева буряад хэлэ заалга тухай Арадай Хуралай социальна политикын талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Светлана Будаева  һургуулинуудта ба хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ буряад хэлэ заалгын аргануудые  шэнэлхэ  хэрэгтэй гэжэ дуулгаба. Энээн тухай хорооной 2020 оной бюджедэй түсэл бэлдэлгын зүблѳѳн дээрэ 2-дохи уншалгада хэлэбэ.  «Буряад хэлэ сахин хамгаалха ба хүгжөөхэ»...

18 Ноября 2019, 11:32


Буряад орондо hургуулиин хэшээлнүүдтэ смартфон хэрэглэлгын хорилго дурадхагдаба

Буряад орондо hургуулиин хэшээлнүүдтэ смартфон хэрэглэлгын хорилго дурадхагдаба. Хуулиин тогтоолоор хэшээлэй үедэ смартфон хэрэглэлгэ хорихо гэжэ дурадхал Арадай Хуралай «Үхибүүдэй бэеын элүүртэ, физическэ, оюун ухаанай, сэдьхэл hанаанай ба ёһо журамай хүгжэлтэдэ хорлолhоо аршалха арга хэмжээ тухай» («О некоторых мерах по предупреждению вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному...

25 Октября 2019, 09:41


Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамалнууд уласхоорондын боксоор мүрысөөнэй шагналда хүртэгшэдые амаршалба

Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамалнууд уласхоорондын боксоор мүрысөөнэй шагналда хүртэгшэдые амаршалба Арадай Хуралда бүхэдэлхэйн боксоор эхэнэрнүүдэй мүрысөөндэ хабаадаhан  Буряад Уласай тамиршадые  хүндэлбэ. Түрүүлэгшэ Владимир Павловай тэмдэглэhээр Буряад Уласай нютаг можодо ехэ үйлэ хэрэг болоо, юундэб гэхэдэ, Буряадай гурбан тамиршад Россин суглуулагдамалай бүридэлдэ ороо. Россин суглуулагдамалай...

20 Октября 2019, 09:37


«Нютагай захиргаанай багша» гэжэ программын тодорхойлолго Буряад Уласта элирбэ

«Нютагай захиргаанай багша» гэжэ программын тодорхойлолго Буряад Уласта элирбэ Орос Уласай Болбосоролой ба эрдэм ухаанай яаманhаа «Нютагай захиргаанай багша» гэжэ программын журамай зүбшөөл  Буряад Уласта ерэбэ.Энэ программа хүдөөгэй hургуулинуудые багшанараар хангалгада ехэ туhатай. 2020 оной январиин 1-hээ 50 мянган хүнhөө үсөөн зонтой багахан хотонуудта,  хүдөө нютаг, тосхон багшалхаяа ошоhон...

20 Октября 2019, 09:20


Буряад Уласта «Алас Дурнын гектар» абагша хүн hандарhан малай байра hэргээхэ

Буряад Уласта «Алас Дурнын гектар» абагша хүн hандарhан малай байра hэргээхэ Буряад Уласай ажаhуугша «Алас Дурнын гектар » гэhэн программаар анхан hү hаалиин фермэ байhан газар абаба. Залуу хүбүүн hандарhан барилгануудые шэнэлхэ, hэргээхэ hаналтай. Энэ газар Тарбагатайн аймагай Пестерево hууринда байна. Ерээдүйн фермер хоёр шэглэлээр хүдэлхэ түсэбтэй  – мал ажахы ба овощ ургуулга. - Тарбагатайн аймагта «алас дурнын газар» абааб...

18 Октября 2019, 09:18


Буряад Уласта Олимпиин нааданда бэлэдхэлдэ мүнгэ hомололго гурба дахин нэмэхэ

Буряад Уласта Олимпиин нааданда бэлэдхэлдэ мүнгэ hомололго гурба дахин нэмэхэ Буряад Уласта Олимпиин нааданда бэлэдхэлдэ мүнгэ hомололго гурба дахин нэмэхэ. Токио хотодо 2020 ондо үнгэрхэ Олимпиадада бэлэдхэл тухай зүблөөн Толгойлогшын ударидалга доро октябрии 13-да үнгэрбэ. Буряад Уласай тамирай федерацинууд  хамта дээрээ 24 сая түхэриг жэл соо абадаг байгаа, харин 2020 онhоо гурба дахин нэмэгдэхэ, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ. - 2020 ондо...

15 Октября 2019, 09:15


Буряад Уласта гүрэн засагай туhаламжын мүнгэ hомололгын ажал ябуулгада ёhо журам болбосоруулагдаха

Буряад Уласта гүрэн засагай туhаламжын мүнгэ hомололгын ажал ябуулгада ёhо журам болбосоруулагдаха Буряад Уласай Арадай Хуралай  экономическа политикын, байгаалиин нөөсэ баялигуудые ашаглалгын ба тойронхи оршон хамгаалгын хороон «Гүрэн засагай туhаламжын мүнгэ hомололгын ажал ябуулгын ёhо журам Буряад Уласай дэбисхэр дээрэ болбосоруулга гэhэн хубида Буряад Уласай тусхай хуули тогтоолгын тогтоолнуудта заhабари оруулха тухай» гэhэн уласай хуулиин...

11 Октября 2019, 09:35


Арадай Хуралай hунгамалнууд агнуури тухай хуули бэелүүлгэ үзэмжэдэ табиба

Арадай Хуралай hунгамалнууд агнуури тухай хуули бэелүүлгэ үзэмжэдэ табиба Арадай Хуралай  газарай асуудалай, хүдөө ажахын политикын ба эд хэрэглэлгын дэлгүүрэй талаар хороон Бэшүүрэй аймагта зүблэлдэхэ суглаан дээрэ «Агнуури ба агнууриин нөөсэ хадагалалга» гэhэн Улас түрын хуули тухай хэлсэбэ. Энэ делегациин бүридэлдэ Хорооной түрүүлэгшэ Пётр Носков, тэрэнэй орлогшо Сергей...

11 Октября 2019, 09:31


Буряад Уласта Соёлой байшан шэнэлэгдэн нээгдэбэ

Буряад Уласта Соёлой байшан шэнэлэгдэн нээгдэбэ Буряад Уласта октябриин 5-да, гарагай долооной үдэр, шэнэлэн заhабарилгын  hүүлдэ  соёлой байшан нээгдэбэ. Тэрэ байшан 1970 ондо баригдаhан түүхэтэй, тэрэ сагhаа хойшо нэгэшье заhабарилгада ороогүй байгаа. Нээлгын баяр Яруунын аймагай Комсомольское нютагта болоо. Тиигэжэ мүнөө нютаг дээрээ ажаhуугшад эндээ hайндэрнүүдые, тоглолтонуудые  үнгэргэхэ, зүжэг наада, табиха...

10 Октября 2019, 09:10


Буряад Уласай Толгойлогшо багшанарые мэргэжэлэйнь hайндэрөөр амаршалба

Буряад Уласай Толгойлогшо багшанарые мэргэжэлэйнь hайндэрөөр амаршалба Буряад Уласай Толгойлогшо багшанарые мэргэжэлэйнь  hайндэрөөр амаршалба. Жэл бүхэндэ октябриин 4-дэ заншалта ёhоороо эрхим багшанарта урмашуулга барюулха баярай ёhолол дээрэ багшанараа халуунаар амаршалжа, амжалта хүсэбэ. Буряад Уластамнай хоёр шэнэ хүүгэдэй сэсэрлигүүд баригдаа, hаяын гурбан жэлэй туршада үшөө 22 hургуулиин урдахи болбосоролой...

05 Октября 2019, 09:13


Буряад орондо аймагай hунгамалнууд хүдөө нютагай зонуудта, малайнь бүридхэлдэ абтаагүй байгаа hаань, яла тохохо гэжэ дурадхаба

Кабанскын аймагай hунгамалнуудай зүблэл Буряад Уласай «Захиргаанай хуулида зүрилгэ тухай» гэhэн Хуулида заhабарилнуудые оруулха хуули тогтоодог үүсхэлтэйгээр хандаба. Эндэ хүдөө ажахын амитадые тоо бүридхэлдэ абтаагүй байхадань, харюусалгатай болгохо тухай хэлэгдэнэ. Кабанскын аймагай hунгамалнуудай зүблэл Буряад Уласай «Захиргаанай хуулида зүрилгэ тухай»  гэhэн Хуулида заhабарилнуудые оруулха  хуули тогтоодог үүсхэлтэйгээр...

22 Сентября 2019, 10:03


Буряад Уласта унаhан модо, мүшэр бэлдэлгын хэрэгтэ хизаарлалта болюулха

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ хүн зоной модото бэшэ ойн баялиг, нөөсэ өөрынгөө хэрэглэлгэдэ суглуулга, бэлдэлгын гурим тухай хубилалтануудые хэлсэн оруулха. Энэ хэлсээн унаhан модо, мүшэр бэлдэлгын хэрэгтэ хабаатай гэжэ, Восток-Телеинформ хуулиин тогтоолдо ссылкэ хэнэ. Буряад Уласай  Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ хүн зоной модото бэшэ ойн  баялиг, нөөсэ өөрынгөө хэрэглэлгэдэ суглуулга...

22 Сентября 2019, 08:57


Буряад Уласта хуулиин наhа хүсөөгүй үхибүүдээр хүдэлхэ комиссиин ажалтанай тоо олошоруулха гэжэ дурадхагдана

Сентябрь hара соо Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ хуулиин наhа хүсөөгүй үхибүүдээр хүдэлхэ комисси тухай хуулида заhабари нэмэлтэ хэлсэн абтагдаха. Хуулиин тогтоолоор бүхы Нютаг засагай комиссинуудта, үхибүүдэй тоогой бүридэлhөө хабаатай бэшэ, эмхи зургаанай хүдэлмэрилэгшэдэй тоо хоёрhоо үсөөн бэшэ болгохо, арба мянган hаа дээшэ хотын тойрогуудта ба аймагуудай нютаг засагай байгууламжануудта...

21 Сентября 2019, 07:00


Арадай Хуралай Вице-спикер гириин спортын Түбэй нээлгэнэй баяр ёhололдо хабаадаба

Арадай Хуралай түрүүлэгшын орлогшо Баяр Жамбалов гириин спортын Түбэй нээлгэнэй баяр ёhололдо хабаадаба. Энэ түб Загарайн аймагай Онохой тосхондо бии болобо, гэжэ Восток-Телеинформ бэшэнэ. Арадай Хуралай  түрүүлэгшын орлогшо Баяр Жамбалов гириин спортын Түбэй нээлгэнэй баяр ёhололдо хабаадаба. Энэ түб Загарайн аймагай Онохой тосхондо бии болобо, гэжэ Восток-Телеинформ бэшэнэ. Энэ түб барилгын эхилэгшэ Арадай Хуралай  5-дахи зарлалгын...

20 Сентября 2019, 21:50


Хуралай спикер Владимир Павлов Загаанай дабаан дээгүүр харгы нээбэ

Буряад Уласта Мухар-Шэбэр ба Бэшүүрэй аймагай хоорондо Загаанай дабаан дээгүүр 4,5 модоной зайда шэнэ харгы нээгдээ. Сугларагшадые Буряад Уласай Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Павлов амаршалба.Энэ баяр ёhололдо транспорт, элшэ хүсэ ба харгын ажахы хүгжөөлгын яаманай сайд Александр Аюшеев, хоёр аймагай түлөөлэгшэд, харгы барилгашад ба нютагай зон хабаадаа. Энэ ехэ ажал 128,8 миллион түхэригэй болоо гэжэ...

20 Сентября 2019, 13:47


Буряад Уласта «Сэбэр уһан» гэһэн проект мүнгөөр хангагдаха

Буряад Уласта «Сэбэр уһан» гэһэн проектын паспорт баталагдаба. Энэ паспорт дээрэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов гараа табижа гэршэлбэ. Энэ саарһа данса соо «Сэбэр уһан» гэһэн федеральна проект мүнгөөр хангалга, тэрэниие бэелүүлхэ хэмжээ ябуулгын түсэб тодрхойлогдоно. Энэ проектын сэн дүн хамта дээрээ 2024 он болотор 4,6 млрд түхэриг болоно гэжэ Восток-Телеинформ Буряад Уласай Барилгын яаманай газарһаа...

17 Июля 2019, 11:22


Буряад Уласта 600 гаран бүлэнүүд түрүүшын үхибүүнэй мүнгэ абана

2019 ондо зургаа һарын хугасаа соо Буряад Уласта 631 бүлэдэ түрүүшын үхибүүнэй түрэхэдэ нэгэ дахинай түлбэри тогтоогдоо. Үшөө 589 бүлэнүүд материнска капиталай мүнгэ хэрэглэбэ, гэжэ Восток-Телеинформ Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанһаа дуулгаба 2019 ондо зургаа һарын хугасаа соо  Буряад Уласта 631 бүлэдэ түрүүшын үхибүүнэй...

14 Июля 2019, 16:19


Үертэ ороһон Эрхүү можын үхибүүд Буряад Уласта амарха

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Эрхүү можын үхибүүдтэ Буряад Уласта амаралга эмхидхэхэ гэжэ засаг зургаануудта даалгаба. Хүршэ можын губернаторта бэшэг соогоо 160 үхибүүдые амаруулха аргатай байһанаа мэдүүлбэ. Энээ тухай Фэйсбугай хуудаһан дээрэ Толгойлогшын пресс-секретарь Алексей Фишев бэшэнэ. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Эрхүү можын үхибүүдтэ Буряад Уласта амаралга...

10 Июля 2019, 15:20


Буряад Уласай Хуралда театрнуудай орёо асуудалнуудые зүбшэн хэлсэбэ

Республикын гүрэнэй дээдын хуралда «Театрнуудай ажал ябуулга» гэhэн «дүхэриг шэрээ» үнгэрбэ. Энэ арга хэмжээнэй эмхидхэгшэ - Нютаг можонуудай хоорондын харилсаанай, үндэһэтэнэй асуудалнуудай, залуушуулай политикын, ниитын ба шажанай нэгэдэлнүүдэй талаар хороон. Энэ ажал ябуулгада арадай hунгамалнууд, Буряад Уласай Засагай газарай гэшүүд, соёлой хүдэлмэрилэгшэд эдэбхитэй хабаадаа. Республикын гүрэнэй дээдын хуралда «Театрнуудай...

14 Июня 2019, 17:42


Арадай Хуралай спикер Владимир Павлов: - ТОС-уудай ажал ябуулга үрэ дүнтэй гэжэ баталагдаба

Буряад Уласай дэбисхэрэй олониитын захиргаанай холын хараа хүгжэнги байдал Арадай Хуралай Нютагай захиргаанай эмхиин Совет дээрэ зүбшэн хэлсэгдэбэ. Энэ зүблөөн Хурамхаанай аймагта үнгэрбэ,- гэжэ Восток- Телеинформ Гүрэнэй дээдэ Хуралай албанай мэдээсэлhээ дуулгаба. Газар дэбисхэрэй хүгжэлтын захиргаанай түрүүлэгшын орлогшо Леонид Мотошкинай хэлэhээр, Буряад Уластамнай 1966 ТОС-ууд ажал ябуулна. Эгээ олониинь Бэшүүрэй аймагта...

13 Июня 2019, 17:41


Буряад Уласта Байгал далай руу омоли загаhанай хоёр сая түрьhэн табигдаба

Майн Кабанскын аймагай Большереченскын загаhа үдхэдэг заводто эгээл олон байгалай омолиин түрьhэн далайда табигдаба. Энэ ехэ хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовай хабаадаhан тухай Восток-Телеинформ Буряад Уласай толгойлогшын ба Засагай газарай мэдээсэлэй албанhаа дуулгаба гэжэ мэдүүлнэ. Майн Кабанскын аймагай Большереченскын  загаhа үдхэдэг заводто эгээл олон байгалай омолиин түрьhэн далайда табигдаба. Энэ ехэ хэмжээ ябуулгада Буряад...

01 Июня 2019, 21:12


Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хүүгэдэй сэсэрлиг тухай видео – бэшэг буулгаба

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Дмитрий Медведевтэй уулзажа, зүблэлтэ суглаанда хабаадаа.Суглаанай hүүлээр А. Цыденов Фэйсбугай хуудаhан дээрээ Буряад Уласай зондо хандалга соогоо Д.Медведев хүүгэдэй сэсэрлигтэ үхибүүдэй ээлжээ дахин тоолохо даалгабари тухай хэлэбэ гэжэ Восток-Телеинформ мэдүүлнэ. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Дмитрий Медведевтэй уулзажа, зүблэлтэ суглаанда хабаадаа.Суглаанай hүүлээр...

27 Мая 2019, 21:08


Антон Виноградов Москва хотодо Буряад Уласай Түлөөлгэтэ газар хүтэлбэрилбэ

Инвестициин министр Антон Виноградов Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи Буряадай түлөөлгын газарай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшээр Москва хотодо томилогдобо гэжэ Восток – Телеинформ Буряад Уласай толгойлогшын ба Засагай газарай мэдээсэлэй албанhаа дуулгаба. Инвестициин министр Антон Виноградов Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи Буряадай түлөөлгын  газарай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшээр  Москва...

26 Мая 2019, 21:31


Алексей Цыденов Буряад ороной үйлэдэбэриин шадабари шадал Сеул хотодо түлөөлхэ

Алексей Цыденов Буряад ороной үйлэдэбэриин шадабари шадал Сеул хотодо түлөөлхэ. Буряад Уласай Толгойлогшын ударидалга доро уласай делегаци майн 22-то ород – солонгос хуралдаанда хабаадаха. Алексей Цыденов Солонгос гүрэндэ Ородой Холбоото Уласай бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Андрей Кулик, Ород гүрэнэй Худалдаа наймааанай түлөөлэгшэ Михаил Бондаренко хоертой уулзаба гэжэ Восток-Телеинформ бэшэнэ. Алексей Цыденов Буряад...

21 Мая 2019, 21:03


Алексей Цыденовта буряад хүнэй нэгэ үдэрэй байдал харуулба

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовта буряад хүнэй нэгэ үдэрэй байра байдал харуулба. Багахан экскурси Хяагтын аймагай Энхэ-Тала нютагта үнгэрбэ. Буряад арадай байра байдал, соел болбосорол харуулһан энэ музей ТОСой хүсөөр соелой байшан соо шэнэлэгдээ. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовта буряад хүнэй нэгэ үдэрэй байра байдал харуулба. Багахан экскурси Хяагтын аймагай Энхэ-Тала нютагта үнгэрбэ. Буряад арадай байра байдал...

20 Мая 2019, 21:05


Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов модо тарилгада хабаадаба

Арба мянга гаран альма, хуhан, уляаhан, шэнэhэн, хасуури, мойhон гэхэ мэтэ модоной сагдуулнууд ниислэл хотодомнай таригдаба. Энэ хэрэг Бүхы Россин Модо тарилгын үдэртэ дашарамдуулан, майн 18-да арбадахияа Буряадтамнай үнгэрөө. Мүнөө урда жэлнүүдтэ ороходоо олон модон бүри ехэ талмай дээрэ олон зоной hайн дураар хабаадалгатайгаар үнгэрбэ, таригдаба. Уласай лесхознуудhаа сагдуулхануудые Соведүүдэй талмай дээрэ ашаанай...

19 Мая 2019, 21:29


Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов: Хамтын хүсөөр Байгал далайгаа хамгаалжа шадахабди

Улаан-Үдэдэ Буряадай гүрэнэй дээдэ hургуулида апрелиин 17-до байгаали хамгаалагшад, олониитын ажал ябуулагшад, дээдэ захиргаан «Экология» гэжэ проект бэелүүлгэ тухай зүбшэлгын хэлсээ үнгэргэбэ. Буряад Уласта Россин Президент Владимир Путинай «майн» зарлигаар уласай проект байгуулагданхай гээшэ. Энээндэ хизаарай 5 проект ороно: «Сохранение озера Байкал», «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», «Чистая вода» ба «Сохранение...

18 Мая 2019, 21:27


Буряад Уласай мэргэжэлтэд ба аймагай гулваанар мэргэжэлэйнгээ зиндаа дээшэлүүлбэ

Улаан-Үдэ хотодо майн 15-hаа майн 16 болотор «Экономическая аналитика, планирование и прогнозирование» гэжэ мэргэжэлээ дээшэлүүлгын hуралсал мэргэжэлтэдтэ ба аймагай гулваанарта үнгэргэгдэбэ. Энэ hуралсал Буряад Уласай Толгойлогшын даабаряар март hара соо үнгэрhэн Алас Дурнын университедэй дэргэдэ эмхидхэгдэhэн hуралсалай үргэлжэлэл болоно. Улаан-Үдэ хотодо майн 15-hаа майн 16 болотор «Экономическая аналитика, планирование и прогнозирование»...

17 Мая 2019, 21:33


Буряад орондо тахяа үдхэлгын фабрика барилгада мүнгэ hомологшо олдобо

Буряад орондо тахяа үдхэлгын фабрика барилгада удаан саг болзор соо мүнгэ hомологшо олдобо. Буряад Уласта шубуу үдхэлгын, малай холимол хоол үйлдэбэрилгын завод баригдаха болон 30 мянган тонно тахяагай мяханай консервэ гаргаха үйлэ хэрэг бэелүүлэгдэхэ. Удаан болзороор 5,5 млрд түхэриг мүнгэн hомологдохо гэжэ Буряад Уласай сайд Антон Виноградов социальна сетьнүүд соо хубаалдаба. Буряад орондо тахяа үдхэлгын  фабрика барилгада...

11 Мая 2019, 21:17


Алексей Цыденов: Буряад Уласай аймаг бүхэндэ хүгжэлтын газар байха ёhотой

Аймаг бүхэндэ хүгжэлтын газар байха ёhотой гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Зэдын аймагаар апрелиин 29-дэ ябахадаа хэлэбэ. Зэдын аймагта олондо хабаатай барилганууд болоногүй гэжэ тэмдэглээ. Энэ аймаг Алас Дурнын субсидиин мүнгэндэ хүртөөгүй. Эндэ нэгэшье олониитын объектнүүд баряагүй аймагай нэгэн гэжэ хэлэгдэбэ. Аймаг бүхэндэ хүгжэлтын газар байха ёhотой гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов ...

29 Апреля 2019, 21:24


Юрий Трутнев Алексей Цыденов хоëр уулзажа, ажалаа хэлсэбэ

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо – Юрэнхылэгшын Алас Дурнын тойрогтохи бүрин эрхэтэй түлөөлэгшэ Юрий Трутнев болон Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов хоëр ажалаа зүбшэхэ гэжэ һая уулзаба. Тэндэ гол түлэб Ородой Холбооной юрэнхылэгшын майн зарлигаар хараалагдаһан асуудалнуудые шиидхэхэ тухай хөөрэлдөөн болоо. Ноябриин 27-до Владивосток хотодо үнгэрһэн суглаан...

04 Декабря 2018, 09:44


Буряад Уласай 4,5 мянган ажаһуугша «Эдэбхитэй эрхэтэн» гэһэн порталаар засагай зургаануудай ажал сэгнэһэн байна

Жэлэй эхинһээ 4588 хүн үнөөхи порталай ашаар засагай зургаануудай ажал оролдогын шанар шэнжые сэгнэһэн байна. Юрэнхыдөө, тэрэ портал дээрэ 7700 гаран хүн бүридхэлдэ оронхой, тэдэнһээ гэр байрын, харгы замай ажахынуудай, ниитын тээбэриин болон элүүрые хамгаалгын талаар асуудалнуудаар дүн хамта 280 гаран мэдээсэл ороо. Жэлэй эхинһээ 4588 хүн үнөөхи порталай ашаар засагай зургаануудай...

08 Ноября 2018, 07:04


Буряад Улас хүгжэлтын гэжэ 340 миллиард түхэригтэ һанаатай

Тэрэ мүнгэндэ хүртэлсэхэ арга боломожонууд бии. 340 миллиардын 327-ниинь гүрэн түрын һанһаа дамжуулагдаха жэшээтэй. Тиимэһээ уласай засагай дээдын зургаан 2019 -2024 онуудта бэелүүлэгдэхэ зэргэтэй үндэһэтэнэй удаадахи түсэлнүүдтэ хабаадаха тухай мэдүүлгэнүүдые эльгээһэн байна. Тэдэ түсэлнүүд гэбэл, «Хүн зоной тоо бүридэл», «Байгаалиин ариг сэбэр», «Элүүрые...

07 Ноября 2018, 16:06


Буряад Уласай Засагай Газарай сахим түхэлэй хоëр түсэл бүхы оросой урилдаанай шангуудта хүртөө

Калининградай можын Светлогорскдо бүхы оросой зиндаагай «ПРОФ-IT.2018» гэһэн хизаар оронуудай мэдээсэл хэрэглэмжын урилдаан һая үнгэрөө. Тэндэ Буряад уласай зүгһөө эльгээгдэһэн түсэлнүүдтэ ехэ һонирхол хандуулагдаһан байна. Калининградай можын Светлогорскдо бүхы оросой зиндаагай «ПРОФ-IT.2018» гэһэн хизаар оронуудай мэдээсэл хэрэглэмжын урилдаан һая үнгэрөө...

05 Ноября 2018, 15:02


Буряад Уласай Засагай газарай комисси модо худалдан абадаг пунктнүүдые үргэлжэ шалгажа эхилбэ

Буряад Уласай Засагай газарай комисси модо худалдан абадаг пунктнүүдые үргэлжэ шалгажа эхилбэ Тусхай үүргэтэй тэрэ комисси модо тойрон болбосоруулгын 5 газарта хүрэжэ шалгаа. Тэдэнэй оройдоол хоëрынь Буряад Уласай Байгаалиин нөөсэнүүдые ашаглалгын яаманда зүбшөөгдэнхэй гэжэ бүридхэлдэ абатаһан байба гээд шалгалта харуулаа. Хуулиин эрилтэнүүдые хазагайруулһан 28 ушар хамта дээрээ...

14 Октября 2018, 14:59


Буряад уласай Арадай Хуралда эдэй корзиные һунаахань

Буряад Уласай «Эдэй корзина (шээзгэй) тухай» Хуулиин 4-дэхи хүсэнэгтэ хубилалтануудые оруулха тухай түсэл Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ зүбшэгдэхэ юм ха. Юуб гэхэдэ, гүрэн түрын «Ородой Холбооной уласта ажамидаралгын сэн тухай» №134-ФЗ гэһэн хуули ëһые болон Буряад Уласай «Эдэй шээзэгэй тухай» хуулиин 1-дэхи хүсэнэгэй эрилтэнүүдые бэелүүлхэ хэрэг мүнөө гаранхай. Эдэ хоëр хуулиин үнөөхи...

21 Сентября 2018, 19:55


Арадай Хуралай хуралдаан: Буряад уласта гүрэнэй шалгалта үнгэргэһэн багшанарта мүнгэ түлэдэг болохо

«Буряад Уласта һуралсал тухай» хуулиин 27-дохи хүсэнэгтэ хубилалтануудые оруулха тухай» хуулиин түсэл зургаадахи зарлалай Арадай Хуралай хуралдаанай үзэмжэдэ уридшалан бүридхэгдэһэн асуудалнуудай тоодо табигданхай байна. Гүрэнэй шалгалта үнгэргэлгэдэ хабаадуулагдаһан багшанарые мүнгэ салингаар урмашуулха тухай тэрэ данса дотор хэлэгдэнэ. Салингай хэмжээн Буряад Уласай Засагай Газарһаа багсаагдаха, тиин улас түрын һанһаа...

21 Сентября 2018, 12:33


Хуралай хуралдаан дээрэ пенсионер хүнэй ажамидаралгын сэнгэй хэмжээн зүбшэгдэхэнь: тайлбарилгань

Буряад Уласай Арадай Хуралда ээлжээтэ хуралдаанда бэлдэлгэ түлэг дундаа. Зүбшэлгэдэ табигдаха асуудалнуудай тоодо наһанайнгаа амаралтада гараһан зоной ажамидаралгын 2019 оной сэн уридшалан табигданхай. Буряад Уласай Арадай Хуралда ээлжээтэ хуралдаанда бэлдэлгэ түлэг дундаа. Зүбшэлгэдэ табигдаха асуудалнуудай тоодо наһанайнгаа амаралтада гараһан зоной ажамидаралгын 2019 оной сэн уридшалан табигданхай. 2018 ондо тэрэ хэмжээн Буряад уласта Ородой Холбоондол...

21 Сентября 2018, 09:52


Арадай Хуралай түрүүшын хуралдаан дээрэ спикерые һунгаха

Арадай Хуралай түрүүшын хуралдаан эмхидхэлэй жэшээтэй. Тэндэ Арадай Хуралай түрүүлэгшэ, тэрэнэй хоëр орлогшонор, Хороонуудай түрүүлэгшэнэр болоод орлогшонор, мүн ажалай зургаанууд – комисси болон секретариат гэгшэд тодорхойлогдохо. Арадай Хуралай түрүүшын хуралдаан эмхидхэлэй жэшээтэй. Тэндэ Арадай Хуралай түрүүлэгшэ, тэрэнэй хоëр орлогшонор, Хороонуудай түрүүлэгшэнэр болоод...

18 Сентября 2018, 11:29


Буряад Уласай Арадай Хуралай түрүүшын хуралдаанай саг тодорбо

Зургаадахи зарлалай Арадай Хуралай түрүүшын хуралдаан сеньтябриин 19-дэ 10 сагһаа эхилхэ тухай зарлигта Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов гар табиба. Зургаадахи зарлалай Арадай Хуралай түрүүшын хуралдаан сеньтябриин 19-дэ  10 сагһаа эхилхэ тухай зарлигта Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов гар табиба. Восток-Телеинформ агентствын урид дуулгаһаар, ээлжээтэ зарлалай Арадай Хуралда заншалта ëһоороо дүрбэн намые түлөөлһэн...

18 Сентября 2018, 09:30


Арадай Хуралай хуралдаан: Буряад Уласта болбосон түхэлэй байдал эбдэгшэдта яла тохолгые шангадхагдаха

Арадай Хуралай сентябрь һарада үнгэрхэ ээлжээтэ хуралдаан дээрэ «Захиргаанай хуули хазагайруулга тухай» хуулида хубилалтануудые оруулха тухай хуулиин түсэл зүбшэгдэхэ. Хото һуурингуудай болбосон түхэлэй байдал эбдэһэнэй түлөө яла тохолгые гуримшуулха тухай дурадхалые Арадай Хуралай Эдэй засагай, байгаалиие нөөсэнүүдые ашаглалгын болон оршон тойронхиие хамгаалгын хороон оруулһан байгаа. Тэрэ түсэлынь хоëрдохи...

06 Сентября 2018, 15:27


Буряад уласта наһанайнгаа амаралтада гараһан зондо нютагай захиргаанай зүгһөө хараалагдаһан хүнгэлэлтэнүүд үлэхэ

Пенсидээ гараха наһандаа дүтэлһэн зондо элдэб хүнгэлэлтэнүүдыень хуушан зандань үлөөхэ тухай дурадхал Арадай Хуралда ороһон байна. Пенсидээ гараха наһандаа дүтэлһэн зондо элдэб хүнгэлэлтэнүүдыень хуушан зандань үлөөхэ тухай дурадхал Арадай Хуралда ороһон байна.  Мүнөө шэнэ ëһоор, наһанайнгаа амаралтада гараха болзорой хойшолуулагдахада, 55 болон...

06 Сентября 2018, 13:43


Арадай Хуралда сентябриин хуралдаанда зүбшэн хэлсэгдэхэ асуудалнууд бүридхэгдэжэ эхилбэ

Мүнөөдэрэй байдалаар 5 асуудал бэлдэгдэнхэй, гээд Восток-Телеинформ мэдээсэнэ. Тиин, захиргаанай хуули хазагайруулганууд тухай хуулида хубилалтануудые оруулха тухай асуудал оруулагдаад байна. Тэрэ хоëрдохи уншалгаар абтаха байха гээд хүлеэгдэнэ. Нэгэдэхи уншалгаар тэрэ урдахи хуралдаан дээрэ зүбшэгдөө һэн. Гадна «Гэр байрада хүртэхэ эрхэтэдые бүридхэхэ дүримүүд тухай Буряад Уласай хуулиин 2-дохи статьягай 2-дохи хубида...

02 Августа 2018, 11:06


Буряад Уласай Арадай Хурал Аяншалгын яаманда өөрын заршам хүтэлбэр зохëохыень дурадхаба

Буряад уласта хүдөөгэй аяншалга хүгжөөхын тулада юун хэрэгтэйб гэжэ Арадай Хуралай депутадууд Түлөөлгэтэ зургаануудай зүблэлэй ээлжээтэ суглаан дээрэ зүбшэн хэлсэбэ. Дүнгүүдые согсолходоо түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев Аяншалгын шэнэ яаманда тусхай оньһотой өөрын хараа бодол дуталдана гээд тэмдэглээ. Урдаа байһан хараа түсэбүүдые зүб мүрөөр...

02 Августа 2018, 10:45


Буряад Уласай Арадай Хуралай Депутадуудай зүблэл пенсиин хубилалтануудые дэмжэбэ

Мэдээсэлэй «Восток-Телеинформ» агентствын сурбалжалагшада депутат, «Справедливая Россия» намай гэшүүн Баир Гармаевай дуулгаһаар, пенсидэ гараха наһанай болзор дээшэлүүлхэ тухай хуули түсэлые Арадай Хуралай Депутадуудай зүблэл Улад зоной байдал хангалгын түрын хороонойнгоо зарим тэды дурадхалнуудые хараада абан дэмжэһэн байна. Мэдээсэлэй «Восток-Телеинформ» агентствын сурбалжалагшада депутат, «Справедливая Россия» намай гэшүүн...

02 Августа 2018, 08:54


Арадай Хуралай депутат Александр Попов: Буряад уласта агро-аяншалга хүгжөөхэ бүхы арганууд бии

Александр Поповай хэлэһээр, энэ һалбарида хаа хаагуур ехэ анхарал хандуулагдадаг болонхой. «Хүдөө ажахын академиин хүдэлмэрилэгшэд, биишье өөрөө Италиин агро-аяншалгын фермэнүүдые эрьежэ, ажалаа яажа эмхихээ ха гэжэ хаража ерээбди. Таатай зохид аргануудые оложо, эндээшье тиимэ ажал нэбтэрүүлмээр байна», - гээд тэрэ тэмдэглэнэ. Александр Поповай хэлэһээр, энэ һалбарида хаа хаагуур ехэ анхарал хандуулагдадаг...

02 Августа 2018, 08:20


Арадай Хуралай спикерай уялгануудые дүүргэжэ байгша худалдаа наймаанай ажалшадые мэргэжэлтэ һайндэрөөрнь амаршалба

Арадай Хуралай спикерай уялгануудые дүүргэжэ байгааша Цыденжап Батуев худалдаа наймаанай ажалшадые мэргэжэлтэ һайндэрөөрнь амаршалба. «Хүндэтэ худалдаа наймаанай ажалшад, Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадуудай нэрэһээ мэргэжэлтэ һайндэрөөртнай - Худалдаа наймаашанай үдэрөөр, хани халуунаар амаршалнаб!», - гээд амаршалга дотор хэлэгдэнэ. Арадай Хуралай спикерай уялгануудые дүүргэжэ байгааша Цыденжап Батуев...

29 Июля 2018, 16:05


Цырен-Даши Доржиев Түлөөлгэтэ зургаануудай зүблэлэй ажалай дүнгүүдые согсолбо

Арадай Хуралай дэргэдэхи Түлөөлгээтэ зургаануудай зүблэлэй ээлжээтэ суглаан һая үнгэргэгдэбэ. Тэрэнэй ажалда Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев, хороонуудай түрүүлэгшэнэр Борис Ботоев, Александр Стопичев, орлогшонорынь Виктор Малышенко болон Баир Гармаев, депутат Баир Цыренов, Тоололгын палатын түрүүлэгшэ Евгений Пегасов, яамануудай түлөөлэгшэд, мүн нютагуудай өөрын...

23 Июля 2018, 16:04


Буряад Уласай һунгуулиин комисси Арадай Хуралда дэбжүүлэгдэһэн 165 хүниие бүридхэлдэ абаба

Бүридэлдэ абтагшадай данса баримтанууд һунгуулиин эмхи зургаанай албан ëһоной сайт дээрэ июниин 12-то табигданхай гээд Восток-Телеинформ мэдээсэнэ. Тэрэ бүридхэл дотор мүнөө зарлалай олохон депутадуудай нэрэнүүдые олохоор байха. Тэрэ тоодо Сергей Пашинский, Светлана Будаева, Валерий Цыремпилов, Анатолий Кушнарев, Александр Савельев, Татьяна Берлина, Лариса Крутиян, Сергей Бужинаев, Баир Цыренов, Матвей Баданов, Андреян Зыбынов, Сергей Дроздов...

20 Июля 2018, 15:59


Депутадууд Байгалай эрьедэ ариг сэбэрэй габшагай үйлэ хэрэг үнгэргэбэ

Арадай Хуралай дэргэдэхи Нютагай өөрын хүтэлбэринүүдэй түлөөлгэтэ зургаануудай зүблэлэй июниин 12-13-да Кабанскын аймагта зарлагдаһан суглаанай оршондо һунгамалнууд Байгалай дархан газарай дэбисхэр дээрэ бог хаядаһа суглуулан арлигаха талаар габшагай үйлэ хэрэг үүсхэһэн байна. Арадай Хуралай дэргэдэхи Нютагай өөрын хүтэлбэринүүдэй түлөөлгэтэ зургаануудай...

16 Июля 2018, 16:03


Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд Сэлэнгын ЦКК хүрэбэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай дэргэдэхи Нютагай өөрын хүтэлбэрилгын түлөөлгэтэ зургаануудай зүблэлэй нүүдэл суглаан Сэлэнгын целлюлозо-картонай комбинадта үнгэрбэ. Арадай Хуралай Гүрэнэй байгуулалтын, нютагай өөрын хүтэлбэриин, хуули ëһын болон гүрэнэй албанай асуудалнуудай талаар хорооной түрүүлэгшэ Борис Ботоевай үгөөр, Зүблэлэй суглаануудые шэнэ газарта...

15 Июля 2018, 15:58


Буряад орондо БАМ баригшадай үдэр түрүүшынхиеэ тэмдэглэгдэбэ

Буряад уласта июлиин 8-да БАМ-айхидай дурасхаалта үдэр тэмдэглэгдэбэ. Энэ һайндэр Арадай Хуралай 30-дахи хуралдаан дээрэ батадагдаа һэн. Тиихэдэ депутадууд «Буряад Уласта һайндэрнүүд болон дурасхаалай үдэрнүүд тухай» хуулида тусхай хубилалтануудые оруулаа бэлэй. Тус хуули түсэлые Арадай Хуралай Северобайкальск хотоһоо депутат Оксана Бухольцева эдэбхижүүлэн үүсхээ һэн. Тэрэнэй хэлэһээр, иимэ дурадхалтайгаар...

14 Июля 2018, 16:00


Арадай Хуралай ажалай бүлэг Засагай Газарта багшанарай салин дээшэлүүлхэ талаар дурадхал оруулба

Буряад Уласай Засагай Газарай түрүүлэгшын орлогшо Игорь Шутенковай хүтэлбэри доро бүридхэгдэһэн тусхай ажалай бүлэг багшанарай салин дээшэлүүлхэ талаар дурадхалнуудые оруулһан байна. Хуралай хорооной түрүүлэгшэ Александр Стопичевай Восток-Телеинформдо интервью үгэхэ үедөө хэлэгшээр, үнөөхэ ажалай бүлэг таба-зургаа дахин сугларжа зүбшэһэнэйнгээ удаа, улас түрын...

05 Июля 2018, 08:11


Арадай Хуралда хүдөө нютагуудые һэргээн хүгжөөхэ арганууд зүбшэгдэбэ

Улас түрын парламентын оршондо «Хүдөө нютагуудые хүгжөөхэ арга боломжонууд» гэһэн гаршагтай «дүхэриг шэрээ» үнгэргэгдэбэ. Энэ хэмжээ ябуулга «Агроаяншалга хүдөө нютаг хүгжөөхэ хэрэгтэ» гэһэн хуралдаанай үргэлжэлдэ эмхидхэгдэбэ. Тэрээниие Арадай Хуралай Газарай асуудалнуудай, хүдөө ажахын түрын болон эд хэрэглэмжын дэлгүүрэй хороон үүсхэн эмхидхэһэн...

05 Июля 2018, 07:49


Алексей Цыденов: Буряад улас Япон гүрэндэ «бүхы арга шадалаа» харуулаа

Япон оронтой харилсан хамта хүдэлхэ «бүхы арга шадалаа» Буряад уласай гэршэлэн харуулхада японой тала тэрээгээр ехэтэ һонирхобо. Энээн тухай улас түрын толгойлогшо Алексей Цыденов зүүни зүгэй орон нютагаар айлшалжа ерэһэнэй дүнгүүдые согсолон мэдээсээ гээд Восток-Телеинформ Буряад Уласай Засагай Газарай хэблэлэй албаниие дууряан дуулгана. Япон оронтой харилсан хамта хүдэлхэ «бүхы арга шадалаа» Буряад уласай...

17 Июня 2018, 19:14


Алексей Цыденов Улаан-Үдэдэ КВН-эй үедэ хошонлоод абаа

Буряадай Толгойлогшо КФН-эй хуралдаан дээрэ шүлэгөөр дуугаржа эхилээ. Алексей Цыденов буряад үгэнүүдые хабшуулжа байгаад, ябууд шүлэг зохёохо юм. Энэ аашань нааданай түсэбөөр хараалагдаагүй байгаа. Хуралдаанай залан хүтэлэгшэ, Буряадтахи КВН-эй хүдэлөөнэй хүтэлбэрилэгшэ Чингис Болотов айлшадтаяа, шүүгшэдтэй мэндэшэлдэхэ зуураа, улас түрын тамирай сайдай тушаалда хабаадаһаяа һануулан...

16 Марта 2018, 19:15


Буряадай Толгойлогшо «Тэрбүүмэй түлөө тулалдаан» гэжэ нааданда хабаадажа магад

Буряад Уласай Толгойлогшо «Битва за миллиард» гэһэн шоу-нааданда хабаадажа магад. Мүнөөдэр, мартын 15-да Алексей Цыденовай мэдээсэһээр, Буряадай Засагай Газар «Тэрбүүмэй түлөө тулалдаан» гэһэн гаршагтай урилдаан наадандай дүримүүдые хүлеэжэ байна. Тэрэнь энэ сагта үшөө соносхогдоо үды, гээд Восток-Телеинформ дуулгана. Буряад Уласай Толгойлогшо «Битва за миллиард» гэһэн...

15 Марта 2018, 16:34


Алексей Цыденов сайдуудай кабинет бүридхэбэ

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов сайдуудай кабинет бүридхэгдөө гээд дуулгаба. Олоной харилсаанай хэрэгсэлээр урилдаанда илагшадые тэрэ амаршалаа. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов сайдуудай кабинет бүридхэгдөө гээд дуулгаба. Олоной харилсаанай хэрэгсэлээр урилдаанда илагшадые тэрэ амаршалаа. «Илагшадые амаршалнаб! Урилдаан, юрэ хэлэхэдэ, бэлэн бэшэ байба. Урилдаанай гол дүн гэхэ болоо һаа, сайдууд ганса шалгараа бэшэ, харин...

11 Декабря 2017, 09:20


Хямда сэнтэй зайн галай аша тухай олзын хэрэг эрхилэгшэд хөөрөө

Буряад уласта зайн галай сэн 2017 оной февральһаа нэгэ бага унагаагдаа һэн. Олзо эрхилэгшэдэй үгөөр, энээнэй һайгаар ажалшье нилээд урагшатай болоо. Хизаарлагдамал харюусалгатай «Аква» бүлгэмэй заралалай орлогшо Олег Буланковай хэлэһээр, 2017 оной арба һарын дүнгөөр абахада, элшэ хүсэнэй гаргаша 10-15 хубяар доошолоо, тиимэһээ нөөсэлэгэн үлэһэн мүнгэеэ оньһон шэнэ хэрэгсэл түхеэрэлгэнүүдые...

10 Декабря 2017, 05:07


Хүннүү хото: эртын урда сагһаа мүнөө болотор

Хүннүү арадай түүхэ тухай олондо хэзээш мэдээжэ. Хэр тиигэбэшьень, арын ниислэл хотонь мүнөөнэй Улаан-Үдын үмэнэ түбхинэһэн байгаа гэжэ зарим зондо дуулдаашьегүй байжа магад. Ород уласай дэбисхэр дээрэ оршоһон иимэрхүү янза шанартай һуури буусануудай дунда Буряад уласай ниислэл шадархи, Ивалгын аймагтахи хүннүүгэй хото эгээл үни урданай нэгэниинь мүн гээд имагтал тоологдодог...

23 Октября 2017, 07:07


Асагадай тала дайдаар аяншалга

Буряад зоной гайхамшагта соёл болбосоролтой танилсалгаяа Улаан-Үдэһөө холо бэшэ, 50-аад модоной зайда байгааша Асагат нютагһаа һабагшалая. Тиишээ харгылха гэбэл, Буряадай түүхэ, энэ нютаг тухай шухаг мэдээнүүдые оложо, хадууха шухала. Жэшээнь, юундэ анхан буряадууд «Шулуутай газарта буусаяа бари, шонотой газарта малаа бари» гэжэ хүсэдэг байгааб, хайшан гэжэ Асагад нютаг бии болооб, юундэ манай элинсэгүүд Ойхон олтирогһоо...

14 Октября 2017, 07:19


Мэргэдэй хэрэм болон Абрикос шугы

Хабар бүхэндэ, майн эхеэр, мэдэхэ аяншалагшад Буряадай Мухар-Шэбэрэй аймаг руу тэгүүлдэг заншалтай. Ушарынь гэбэл, байгаалиин хүшөө болохо Мэргэдэй хэрэм гэдэг түүхэтэ хабсагайһаа Түгнын голой дайдын, абрикосай шугын сэсэглэхые ажаглан хужарлаха хүсэлһөө. Хабар бүхэндэ, майн эхеэр, мэдэхэ аяншалагшад Буряадай Мухар-Шэбэрэй аймаг руу тэгүүлдэг заншалтай. Ушарынь гэбэл, байгаалиин хүшөө...

01 Октября 2017, 07:16


Улаан-Үдэдэ мээриин зүбшөөлгүйгөөр балконуудые шэллэхые хорихо тухай хуулиие Арадай Хурал дэмжэнэгүй

Улаан-Үдэдэ мээриин зүбшөөлгүйгөөр балконуудые шэллэхые хорихо тухай хуулиие Арадай Хурал дэмжэнэгүй Байшан гэрнүүдэй нюур талада хабсаргалтануудые барихые буруушааһан «Захиргаанай эрилтэнүүдые хазагайруулха тухай» хуулида хубилалтануудые оруулха тухай түсэл Арадай Хуралай Эдэй түрын хорооной суглаан дээрэ зүбшэгдэбэ. Балконуудаа шэллэхые хүсэһэн зон заабол хотын захиргаанай...

21 Сентября 2017, 06:15


«Улан-Удэстальмост» гүрэн түрын хэмжээндэ харюусалгата эмхи зургаа байгуулха тухай Арадай Хуралда дурадхаба

Хаамал түхэлэй «Улан-Удэстальмост» бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ Анатолий Суслов Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадуудта гүрэн түрын хэмжээндэ хүүргэ барилгые хинажа байха тусхай эмхи зургаа байгуулха шухала гэжэ дурадхал оруулба. «Зүблэлтэ Холбооной үедэ Тээбэри, барилгын яаман хүдэлдэг байгаа, - гээд тэрэ хөөрэхэ зуураа – харин мүнөө бидэ өөрын «эсэгэ» үгы үлэшэнхэйбди. Бүхы һалбаримнай...

21 Сентября 2017, 06:00


Арадай Хуралай хуралдаанай үзэмжэдэ 40 гаран асуудал табигдахаар хараалагдана

Буряад Уласай Арадай Хуралай октябриин 3-да үнгэргэгдэхэ хуралдаанда дүн хамта 43 асуудал харагдахаар баталагдаба.Тэрэ тоодо «Буряад Уласта мүнгэн һангай эрьесэ тухай», «Ородой Холбооной хууляар орон можын мэдэлдэ үгтэһэн налог таталгые гуримшуулгын зарим асуудалнууд тухай» болон бусад хуулинуудта хубилалтанууд оруулагдаха, гээд уласай парламентын хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряад Уласай Арадай Хуралай октябриин 3-да үнгэргэгдэхэ хуралдаанда дүн хамта...

21 Сентября 2017, 04:52


Арадай Хуралай һунгамалнууд Буряад уласай арадуудай хуралдаа үнгэргэхые дурадхаба

Нютаг можо хоорондын, үндэһэтэдэй асуудалнуудай, залуушуулай түрын, ниитын болон шажан мүргэлэй нэгэдэлнүүдэй талаар хорооной августын хуушаар болоһон ажалай зүблөөн дээрэ зүбшэн хэлсэгдэбэ. 2018 ондо бэлэдхэлэй ажал эрхилжэ, республикын арадуудай хуралдаа зарлаха тухай дурадхалнууд соностоо. Мүнөөдэрэй байдалаар, Буряад Уласта үндэһэн соëлой 46 эмхи тоологдоно, тэрэнэй тоодо 21-ниинь хүдэлжэ...

10 Сентября 2017, 05:49


Уласай зиндаагаай стипендииц хэмжээ нэмээхэ тухай хуулиин түсэл Арадай Хуралда оруулагдаба

«Гадарарааш зүб, дотороороо – шортоо гасаалан» - гээд Арадай Хуралай депутат Степан Калмыков уласай зиндаата стипендиин хэмжээ дээшэлүүлхэ тухай хуулиин түсэл мэргээр тайлбарилба. «Буряад Уласай шагналнууд болон стипендинүүд тухай» хуулида заһалта оруулха арганууд Арадай Хуралай гүрэн түрын байгууламжын, нютагай өөрын хүтэлбэриин, хуули ëһонуудай болон алба хааха асуудалнуудай талаар хороонй суглаан дээрэ һая...

09 Сентября 2017, 07:45


Буряад уласта аймагай зэргын тушаалтад олзо тухайгаа мүн лэ тоосодог болохо

Буряадай аймагай захиргаануудай тушаалтад олзо тухайгаа тоосолгын декларации бүридхэдэг болохонь. Энээн тухай хуули Арадай Хуралай ээлжээтэ 25 дугаарай хуралдаан дээрэ харагдаха. Хуулин дүримэй ëһоор, аймагай тушаалтад олзо, гаргаша тухай мэдээгээ Буряад Уласай Толгойлогшын үзэмжэдэ оруулдаг болохо жэшээтэй, гээд Арадай Хуралай хэблэлэй албанай дуулгаһые дууряажа Восток-Телеинформ соносхоно. Буряадай аймагай захиргаануудай тушаалтад олзо тухайгаа тоосолгын декларации...

08 Сентября 2017, 12:43


Балконуудые хотын мэриин зүбшөөлгүйгөөр шэллэхые Арадай Хурал хууляар хорижо магад

Иимэрхүү удхатай дурадхал Улаан-Үдэ хотын депутадуудай Зүблэл оруулба гээд Восток-Телеинформ Арадай Хуралай хэблэлэй албанай соносхоһые дууряан дуулгана. Эндэ юун бэ гэхэдэ, Арадай Хуралай ээлжээтэ 25-р хуралдаанай үзэмжэтэ табигдаха асуудалнуудай дунда Буряад Уласай «Захиргаанай хуули хазагайруулха тухай» хуулиин 19-дэхи ниитлэлдэ заһалта оруулагдаха юм ха. Харин тэрэ заһалтын үгэнүүд таагүй байһанһаа халуун арсалдаан...

08 Сентября 2017, 05:41


Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ 2-дохи һургуулиие амаршалаад, удаашарһан заһабарилгын түлөө хүлисэл эрибэ

Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Цырен-Даша Доржиев хотын 2-дохи һургуулиин нээгдэһээр амаршалаад, заһабарилгын удаашаруулагдаһанай түлөө хүлисэл гуйба. Нээлгын баяр ëһололдо, сентябриин 1-дэ парламентын спикер энэ үдэр олондо одоо бүхы наһандаа һанаха онсо үдэрынь болохо байха гэжэ тэмдэглэбэ. Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Цырен-Даша Доржиев хотын 2-дохи һургуулиин нээгдэһээр...

02 Сентября 2017, 05:47


Зоригто Цыбигмитов: 2016 ондо Буряад улас аргагүй хямдаар ажамидарха хубитай байгаа

2016 он Буряад уласта нилээд хэсүү жэл болоо, - гэд Арадай Хуралай Мүнгэн һангай талаар хорооной түрүүлэгшэ Зоригто Цыбигмитов мүнгэ ашаглаха тухай асуудалаа олоной зүблөөн дээрэ дуулгаба. Бусад шалтагаануудай тоодо, һан жасада эгээл ехэ налого оруулдаг Улаан-Үдын агаарай онгосын заводай олзодо тохогдодог налогой хэмжээнэй доошолхоһоо шахардуу иимэ байдал тох ëолдоо гэбэ. 2015 онойхитой сасуулбал, тэрэ оршын...

16 Июня 2017, 02:11


Буряад Уласай шэнэ Толгойлогшо буряад хэлэн дээрэ тангариг бариха

Ерэхэ сентябриин 10-да Улас түрын шэнээр һунгагдаһан Толгойлогшо тангаригаа буряад болон ород хэлэнүүд дээрэ бариха жэшээтэй. Арадай Хуралай Гүрэн түрэ байгууламжын, өөрын хүтэлбэриин, хуули ëһонуудай болон гүрэнэй албанай асуудалнуудай талаар хорооной түрүүлэгшэ Борис Ботоевай ээлжээтэ бэшэ хуралдаанай үедэ дуулгаһаар, энээн тухай заһалта Буряад Уласай Толгойлогшые һунгалта тухай...

07 Июня 2017, 07:30


Арадай Хуралай түрүүлэгшэ санаар урилдагша Алиса Жамбаловада үнэтэй бэлэг бариба

Буряад Уласай Арадай Хуралда санаар урилдагша Алиса Жамбаловае амаршалба. Улас түрын парламентын түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев Арадай Хуралай Хүндэлэлэй үргэмжэлэл болоод үнэтэ бэлэг тэрээндэ барюулаа. Буряад Уласай Арадай Хуралда санаар урилдагша Алиса Жамбаловае амаршалба. Улас түрын парламентын түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев Арадай Хуралай Хүндэлэлэй үргэмжэлэл болоод үнэтэ бэлэг тэрээндэ барюулаа. Үнгэрэгшэ...

12 Мая 2017, 06:52


Буряад уласта бог хаядаһа буйлуулдаг японой онол арганууд туршагдаха

Буряад уласай засаг газарай болон Япон ороной засагай газартахи «НЭДО» эмхи хоёрой хоорондо бог хаядаһа буйлуулжа, элшэ хүсэн болгохо талаар онол аргануудые шэнжэлээд үзэхэ тухай хэлсээн Ородой Холбооной юрэнхылэгшэ Владимир Путинай Япон уласаар албанай хэрэгээр айлшалха үедэнь баталагдаһан байна. Буряад уласай засаг газарай болон Япон ороной засагай газартахи «НЭДО» эмхи хоёрой хоорондо бог хаядаһа буйлуулжа, элшэ хүсэн болгохо талаар онол...

20 Декабря 2016, 13:17


Вячеслав Наговицын «Амтада» вафли болбосоруулгын шугам нээлгэндэ хабаадалсаба

Буряад уласта үйлэдбэриин «Амта» эмхидэ вафли гаргадаг «Van Meer» түхэлэй шэнэ шугам нээгдэбэ. Нээлгын баяр ёһололдо улас түрын толгойлогшо Вячеслав Наговицын байлсаба. Буряад уласта үйлэдбэриин «Амта» эмхидэ вафли гаргадаг «Van Meer» түхэлэй шэнэ шугам нээгдэбэ. Нээлгын баяр ёһололдо улас түрын толгойлогшо Вячеслав Наговицын байлсаба. Тэрэнэй хэлэһээр, тус эмхиин амтатай зүйлнүүд хүршэ Хитад ороной дэлгүүртэ...

20 Декабря 2016, 12:15


Буряад Уласай Толгойлогшо Хамгаалгын яаманда сэрэгшэдэй тосхонгуудай котельнинуудые мазудаар хангахыень хандаба

Тосхонгуудые дулаасуулха энэ хэрэг Буряадай гүсэдхэхэы засагай зургаануудтай харилсаа холбоотойоор ябуулжа байхын тулада харюусалгата нюурые томилхыень баадхаһан байна. Тосхонгуудые дулаасуулха энэ хэрэг Буряадай гүсэдхэхэы засагай зургаануудтай харилсаа холбоотойоор ябуулжа байхын тулада харюусалгата нюурые томилхыень баадхаһан байна. Сэрэшэдэй зарим тосхонгуудта түлишэ болодог мазут дуталдахаар байна. Энэл ушарһаа боложо тус хандалга дамжуулагдаа. Угайдхадаа...

20 Декабря 2016, 11:10


Байгал шадархи улас можонууд Алас Дурнын жэшээгээр дэмжэгдэхэ

Москвада гүрэн түрын засагай газарай ноябриин 23-да үнгэрһэн суглаан дээрэ Байгал шадарай нютаг можонуудые хүгжөөхэдөө Алас Дурна оршонхи нютагуудта тааруулагдаһан арга нүхэсэлнүүдые, олон тоото хүнгэлэлтэнүүдые хэрэглэхэ боломжонууд зүбшэгдэбэ. Москвада гүрэн түрын засагай газарай ноябриин 23-да үнгэрһэн суглаан дээрэ Байгал шадарай нютаг можонуудые хүгжөөхэдөө...

16 Декабря 2016, 09:20


Аюулта онсо байдалһаа хамгаалма тосхонууд Буряад орондо тодорхойлогдобо

Онсо байдалда орожо боломоор нютагуудай тоглолтые Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табижа баталба. Тэрээн дотор холын, харгы замгүй, али үгы һаа зайн галай, хэлхеэ холбооной холбоо муутай нютагууд ороо гэжэ гүйсэдхэхы засагай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Онсо байдалда орожо боломоор нютагуудай тоглолтые Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табижа баталба. Тэрээн дотор холын, харгы замгүй, али үгы һаа зайн галай, хэлхеэ холбооной...

16 Декабря 2016, 08:46


Буряад орон 2017 ондо хоёр сая аяншалагшадые угтан абахаар бэлдэнэ

Хоёр сая хүн – эды шэнээн аяншалагшад Буряад орондо буухаар түсэблэгдэнэ. Декабриин 7-до уласай толгойлогшо Вячеслав Наговицынай дуулгаһаар, энэ тоо Байгал далайн ариг сэбэртэ һаад асархагүй. 2016 оной дүнгүүдээр энэ баримта нэгэ саяһаа дээшэ гарахаар хараалагдана. Багсаамжалхада энэ жэл нэгэ сая 40 мянган хүн наашаа ерэһэн байна. 2007 онойхитой сасуулхада аяншалагшадай тоо 4,5 дахин дээшэлээ. Хоёр сая хүн – эды шэнээн...

15 Декабря 2016, 09:17


Буряад орондо Толгойлогшын дэргэдэ мэргэжэлшэдэй талаар Зүблэл ажалаа эхилбэ

Мэргэжэлтэдые шэлэхэ ажал шэнээр һэргээхэ шухала гэһэн һанал үнгэрэгшэ зун Буряадай аха захатанай зүблэлэй суглаан дээрэ соносхогдоһон байгаа. 2016 оной октябрьта улас түрын толгойлогшын зарлигаар тиимэ зүблэл бүридхэгдөө. Тэрэнэй бүридэлдэ гүйсэдхы болоод хуули зохёолгын засаг зургаануудай, эрдэмтэ олониитын, эргэдэй палатын болон олзо эрхилэгшэдэй зүгһөө түлөөлэгшэд оруулагдаба...

15 Декабря 2016, 08:25


Буряад орондо шэнэ жэлһээ хүүгэдэй сэсэрлигэй түлөө түрэлхидэй түлбэриин зарим хубиие тэхэрюулхэ гурим хубилха

Арадай Хуралай уладай юрэ байдалай талаар хорооной түрүүлэгшэ Александр Стопичевай ойлгуулһаар, түрэлхидэй түлбэри тэхэрюулхэдээ айлай олзо оршо хараада абтадаг болохо. Арадай Хуралай уладай юрэ байдалай талаар хорооной түрүүлэгшэ Александр Стопичевай ойлгуулһаар, түрэлхидэй түлбэри тэхэрюулхэдээ айлай олзо оршо хараада абтадаг болохо. Мүнөө дээрээ хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэй үхибүүгээ...

08 Декабря 2016, 07:50


Буряад Уласай Арадай Хуралда нефрит шулуу олзобориллхо талаар байдал зүбшэгдэбэ

Буряад орондо нефрит шулуу олзоборилго хэр ябуулагдажа байнаб гэжэ, мүн һалбариин саашанхи хараа шэглэл тухай зүблэлдөөн Арадай Хуралда үнгэрбэ. Эдэй засагай болон байгаалиин нөөсэнүүдые ашаглалтын талаар хорооной түрүүлэгшэ Анатолий Кушнаревай онсолһоор, эндэмнай малтамалнуудые ашаглалгын байдал парламентын һүүлшын хуралдаанай үедэ зүбшэгдэһэн байгаа. «Тэндэхи байдал юрэнхы дээрээ...

08 Декабря 2016, 07:00


Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд үхибүү үргэжэ абаһан зондо түлбэри нэмэхэ тухай хуулиие хүсэндэнь үлөөгөө

Үхибүү үргэжэ абаһан айлда туһа хүргэлгын хэмжээнүүд тухай хуулида зарим тэды заһалтануудые Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд ээлжээтэ сесси дээрээ оруулба. Тиигэжэ табанһаа дээшэ хүүгэдые үргэжэ абаһан тиимэ түрэлхидтэ үгтэдэг урмашуулгада 24025 түхэриг нэмэхэ тухай хуулиин хүсэ һунааба. Тус хуулиин болзор энэ жэлэй декабриин 31-дэ дүүрэхэ байгаа. Үхибүү...

07 Декабря 2016, 11:10


Арадай Хуралай Түрүүлэгэ Цырен-Даши Доржиев Гүрэнэй Дүүмын шэнэ депутат Алдар Дамдиновые амаршалба

Арадай Хуралай Түрүүлэгэ Цырен-Даши Доржиев Ородой Холбоото Уласай Федеральна Суглаанай Гүрэнэй Дүүмын депутадаар һунгагдаһан ушараар Алдар Дамдиновые амаршалаа. Буряад уласай улад зоной һуралсай сайдтаа этигэл ехэтэй байһые тэмдэглээд, шэнэ ажалдаа амалта туйлахыень хүсэһэн байна. Арадай Хуралай Түрүүлэгэ Цырен-Даши Доржиев Ородой Холбоото Уласай Федеральна Суглаанай Гүрэнэй Дүүмын депутадаар...

23 Сентября 2016, 10:57


Буряад Уласта Арадай Хурал тухай хуули ёһо зохёогшодой нэгэн болохо хүндэ хүшөө нээгдэбэ

Буряадай Арадай Хуралай депутадууд гүрэн түрын элитэ ажаябуулагша Владимир Сагановай хүшөө нээлгын ёһололдо хабаадаба. Владимир Саганов хадаа Буряад Уласай засаг түрын байгуулалтада нилээд горитой хубита оруулһан, уласай Конституци абахые үүсхэгшэдэй нэгэн мүн. Тэрэшэлэн, Буряад Уласай Арадай Хурал тухай хуули зохёолгодо тон ехэ хабаатай. Буряадай Арадай Хуралай депутадууд гүрэн түрын элитэ ажаябуулагша Владимир Сагановай...

18 Марта 2016, 05:20


Гэр байрын бүгэдын хэрэгсээ тухай асуудал Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаанай «Засаг газарай саг» соо харагдаха

Олоной гэрнүүдтэ ажаһуугшадай бүгэдын хэрэгсээ гэжэ зайн галай түлөө түлбэри хэр зүб тоологдоно хаб гэһэн асуудал Арадай Хуралай дүрбэ дүгээр һарада үнгэрхэ ээлжээтэ хуралдаан дээрэ харагдаха. Энэ асуудал хуралдаанай түсэбтэ «Засаг газарай саг» соо хэлсэгдэхээр оруулагдаба. Буряад Уласай Засаг газарай үмэнэһөө элидхэгшэ үшөө тодороодүй. Олоной гэрнүүдтэ...

18 Марта 2016, 04:42


2015 ондо Буряад Уласай Арадай Хурал 183 хуули абаа

Арадай Хуралда Буряад Уласай 183 хуули 2015 ондо абтаа. Буряадай парламентын «Единая Россия» фракциин ударидагша Владимир Павловай Арадай Хуралай Зүблэл дээрэ дуулгаһаар, энэ хадаа түсэблэгдэһэнһөө аяар зургаа дахин дээшэ. Арадай Хуралда Буряад Уласай 183 хуули 2015 ондо абтаа. Буряадай парламентын «Единая Россия» фракциин ударидагша Владимир Павловай Арадай Хуралай Зүблэл дээрэ дуулгаһаар, энэ хадаа түсэблэгдэһэнһөө...

03 Марта 2016, 09:55


Арадай Хуралай һунгамалнууд Манжа хотын түлөөлэгшэдтэй уулзаба

Арадай Хуралай һунгамалнууд мэр Сюй Айлянь түрүүтэй Манжа хотын түлөөлэгшэдтэй уулзаба. Хоер талын тушаалтад эдэй, аяншалгын һалбаринуудай, мүн ой модоной үйлэдбэриин талаар хараа бодолнууд тухай хөөрэлдэбэ. Эмэгтэй ноён Сюй Айлянь гэгшын тэмдэглэһээр, энэ ганса хэрэгэй бэшэ, мүн нүхэд ёһоной айлшалга болоно. Саашадаашье Улаан-Үдэ, Манжа хотонуудай хоорондо тогтоһон хани харилсаа улам бэхижүүлжэ...

02 Марта 2016, 10:21


Улаан-Yдэдэ агаар сэбэрлэхын тула нэгэ хэды котельнонуудые хааха

Улаан-Үдэдэ агаарай бузарлагдахаһаа зарим тэды бага зэргын котельнонуудые хааха түсэб табигдана. Энээн тухай Арадай Хуралда үнгэргэгдэһэн дүхэриг шэрээ дээрэ Улаан-Үдэ хотын ажахын хорооной түрүүлэгшэ Константин Мошковский дуулгаба. Тэрэнэй үгөөр, хото дотор элдэб эсын түлишээр хэдэн мянган гэрнүүдэй дулаасуулагдахаһаа оло мянган тоонно тортог агаарта хаягдана, энээнһээл боложо, агаарай ариг...

13 Ноября 2015, 12:32


Арадай Хуралай Түрүүлэгшын орлогшо Владимир Павлов «Буряад һүн» хамтаралай ойн баярта хабаадаба

Буряад Уластахи эгээл урданай эмхинүүдэй нэгэн болохо «Буряадай һүн» хамтарал 60 жэлэйнгээ ой угтажа байнхай. Ойн баярай ёһолол Оперо-баледай театр соо арба һарын 22-то үнгэрбэ. Тэндэ Арадай Хуралай вице-спикер Владимир Павлов хабаадажа, һунгамалнуудай нэрэһээ эмхиие хүтэлэгшэ Юрий Тармаевые болоод бүхы ажалшадыень амаршалһан байна. Буряад Уластахи эгээл урданай эмхинүүдэй нэгэн болохо «Буряадай һүн»...

23 Октября 2015, 11:27


Зүүн бэеын бэрхэшээлнүүдые Арадай Хуралай депутат ажаһуугшадтаяа хэлсэбэ

Арадай Хуралай депутат Баир Цыренов округайнгоо зүүн бэеын ажаһуугшадтай уулзаба. Буряад Уласай Арадай Хуралай хэблэлэй албанай мэдээсэһээр, тэндэ ниислэл хото хүгжөөхэ тухай Улас түрын хараа түсэл тухай хөөрэлдөөн болоо. «Зүүн бэеын шухала үүргые ойлгуулжа шадаабди. Энэмнай юуншье һаа Улаан-Үдын үүдэн гэмээр микрорайон. Энэ талада «Байгал» аэропорт, гүрэнэй мэдэлэй...

23 Октября 2015, 11:24


Буряадай үндэһэн арадууд ойн агнуури хорюулһандаа гомдолтой

Хойто Байгалай оротон яһанай бүлгэмүүд агнууриингаа газарнуудые хэрэглэхэ аргагүй болоһондоо гомдолтой. Энээн тухай Арадай Хуралда үнгэрһэн зүблөөн дээрэ Хойто зүгэй үсөөн тоото арадуудай эблэл ударидагша Галина Рогова дуулгаба. Хойто Байгалай оротон яһанай бүлгэмүүд агнууриингаа газарнуудые хэрэглэхэ аргагүй болоһондоо гомдолтой. Энээн тухай Арадай Хуралда үнгэрһэн...

21 Октября 2015, 11:22


Арадай Хуралда Конституционно шүүхын урдахи байдал зүбшэгдэбэ: Буряад Уласта энэ зургаан хэрэгтэй гэжэ олониитын эдэбхитэд тоолоно

Буряадай Конституционно шүүхые усадхахые ниитын эдэбхитэд болоод Арадай Хуралай депутадууд Улас түрын парламентын дэргэдэ сентябриин 10-да болоһон «дүхэриг шэрээ» дээрэ буруушааба. Гүрэнэй Дүүмын депутадуудай «Буряад Уласай Констиуционно шүүхэ тухай» хуулиин хүсэ буурааха шиидхэбэри хэр зүб гээшэб гэһэн тусхай асуулта Россиин Конституционно шүүхын урда табиһан байгаа. Үгэһэн тайлбарилгань энэ...

09 Сентября 2015, 11:41


Цырен Доржиев Буряад Уласай Арадай Хуралай шэнэ спикер болобо

Буряадай Арадай Хуралые Һангай, налогай , мүнгэнэй болон банкнуудай талаар хорооной түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев энэ удаа толгойлбо. Тэрэнэй нэрээр хүртэмэ 32 дуунай урдаһаа 36 дуун ороһон байна. Берлинагай түлөө зургаан дуун үгтөө, Турбяновые 12 депутат дэмжээ. 4 бюллетень муудхаагдажа һалгагдаба. Буряадай Арадай Хуралые Һангай, налогай , мүнгэнэй болон банкнуудай талаар хорооной түрүүлэгшэ...

31 Августа 2015, 11:58


Сонхоор унаһан монгол хүбүүнэй амии наһа абарһан эмшэд тухай фильм Буряад уласта буулгагдажа байна

Монголой энэрхы сэдьхэлтэнэй мэдээжэ нэгэ эмхи «Сансар» телеканалтай хамта гэрэй хоёрдохи дабхарһаа сонхоор унажа гэмтэһэн Монголой харьяатан болохо таба наһатай Тэмүүлэн хүбүүнэй түүхэ тухай фильм буулгажа байнхай. Хүбүүнэй гэртэхин Буряадта байрланхай юм. Аюулта ушар энэ жэлэй зургаа дугаар һарада тохёолдоо гээд Семашкын нэрэмжэтэ клиникын эмшэлгын газарта дуулгаа. Монголой энэрхы сэдьхэлтэнэй мэдээжэ нэгэ эмхи...

03 Августа 2015, 12:02


Новости на бурятском языке

В этом разделе можно прочитать новости экономики, политики, социальной сферы, а также культуры и спорта Бурятии на бурятском языке

09 Февраля 2015, 10:58Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате

Лента новостей
11.07.2020

12:35 Город

На площади Советов в Улан-Удэ начали менять дорожное покрытие

12:31 Город

Для спасателей Улан-Удэ приобрели новый катер

12:25 Происшествия

В Бурятии эвакуировали туристку с травмами ног после обвала камней

12:14 Культура

В шахтерском поселке Бурятии появится Центр культурного развития

12:09 Происшествия

Житель Бурятии после знакомства с девушкой на Байкале украл у нее телефон

11:36 Культура

Фильм о выживании на Байкале стал лучшим на фестивале в Лос-Анджелесе

11:25 Культура

Артисты театра оперы и балета Бурятии возобновили репетиции

11:14 Экономика, бизнес

В Улан-Удэ бывший железнодорожник занялся производством уникальных фигурок из дерева

10:49 Погода

В Улан-Удэ сегодня дождь, 25-27 тепла, отмечается Всемирный день шоколада

10:40 Эко-Новости

Петр Мордовской: Ситуация с лесными пожарами в Бурятии стабилизируется

10:27 Здравоохранение

В Бурятии за сутки коронавирус подтвердился у 37 человек

10.07.2020

19:57 Экономика, бизнес

Минприроды Бурятии и ООО «Хужир Энтерпрайз» заключили соглашение о сотрудничестве

19:51 Происшествия

В Улан-Удэ из-за снаряда эвакуировали жителей дома

19:46 Экономика, бизнес

Минпромторг РБ: в Бурятии пострадавший малый бизнес получил более 400 млн рублей безвозмездных президентских субсидий

19:00 Общество

Главы районов Бурятии отчитались о подготовке к переписи

18:22 Общество

«Михалыч, беги домой»: В Бурятии лесники встретились с медведем

17:50 Общество

Будущая перепись населения покажет, перевалило ли число жителей Бурятии за миллион

16:30 Общество

Семьи Бурятии получили 6 млрд рублей в рамках поручений президента России

16:10 Происшествия

Улан-удэнцу не понравилась цена за его телефон, предложенную в ломбарде, и он украл другой

15:27 Общество

В Бурятии стало известно, с каких районов начнется перепись населения

15:07 Общество

В Бурятии в качестве переписчиков могут привлечь преподавателей и студентов вузов и сузов

14:32 Экономика, бизнес

В Бурятию поступила партия бездымного угля

14:25 Эко-Новости

Минприроды: В Улан-Удэ начнут ликвидировать загрязненный нефтепродуктами грунт с берега Уды

14:09 Происшествия

В Улан-Удэ устанавливают причину пожара на станции Дивизионная

13:15 Общество

Управление Росгвардии приглашает жителей Бурятии на службу

13:14 Погода

В Бурятии завтра дожди и грозы, днем до +32

12:50 Общество

В Бурятии сотрудники и ветераны УФСИН исполнили мечту ветерана

12:49 Культура

В Баунтовском районе Бурятии построят дом культуры с бильярдной и залом для танцев

12:40 Общество

В Бурятии путешествуют 92 туриста-экстремала

12:32 Образование

Минобраз Бурятии: ЕГЭ по математике прошел в штатном режиме

Система Orphus