Погода

Штормовое: в Бурятии обещают ухудшение погоды в воскресенье

Коронавирус: профилактика, новости

Бурятия попала в «красную зону» по темпам распространения коронавируса

Туризм в Бурятии

Крупный проект в туристической сфере предложено реализовать в «Байкальской гавани»

Живая память: 75-летие Победы

Статистическая служба Бурятии в годы Великой Отечественной войны

Зурхай

Зурхай на 23 октября от настоятеля Курумканского дацана

Парламентское обозрение

Спикер Хурала Владимир Павлов поздравил жителей с Днем бурятского языка

Новости на бурятском языке | Главное

Буряадай Арадай Хуралай депутатууд Түнхэнэй аймагай улад зоной ажабайдал хангалтын һалбариин хэр хүгжэжэ байһантай танилсаба

Новости на бурятском языке 29 Октября 2014 г., 10:19

Фото: с сайта risk.ru

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати
Буряадай Арадай Хуралай һунгамалнууд сентябриин 29-һөө октябриин 1 болотор Түнхэнэй аймагаар айлшалба. Улас ороноймнай Зүблэлэй хэблэлэй албанай мэдээсэһээр, Арадай Хуралай спикер Матвей Гершевич түрүүтэй делегациин бүридэлдэ Мүнгэн һангай хорооной түрүүлэгшэ Цырен Доржиев, мүн Түнхэнэй аймагһаа дэбжүүлэгдээшэ: Ким Галсанов, тиихэдэ Гүрэн түрын байгуулалтын талаар хорооной түрүүлэгшэ Борис Ботоев гэгшэд ороһон байгаа.

Арадай һунгамалнууд зоной байдал хангалтын зарим тэды газарнуудые эрьеэ: Талое тосхон, Галбайда һэльбэн шэнэлэгдэжэ байһан спортын байшан. Хэрэндэ тэдэ захиргаанай шэнэ байшан сэгнээ. Тэндэнь ЗАГС, мүн гүрэнэй болоод бусадшье хангамжа үзүүлдэг олон үүргэтэ түб байрлахаар хараалагданхай. Аймагай түбтэ депутатууд октябриин хуушаар нээгдэхээр түсэблэгдэһэн 100 һууритай хүүгэдэй сэсэрлигэй хэр баригдажа байһые хараа. Энэ сагта барилгашад дотор ажалыень дүүргэжэ, тойронхи газарыень болбосон түхэлдэнь оруулжа байнхай. Матвей Гершевичэй тэмдэглэһээр, энэ «хүүгэдэй ёһотой ордон» бодобо.

Һунгамалнууд Түнхэнэй үргэл ехэтэй «Бурхан баабай – Шаргай ноён» гэжэ газарта бараалхаа. Мэнэ һаяхан эндэ шэнэ дасан нээгдээ һэн. Тэрээниие барилгада хамаг зон хандиб оруулаа, Арадай Хуралай депутат Ким Галсановшье хубитаяа оруулһан байна.
- Дасан хоёр жэл шахуу хугасаа соо бүтөө. Туһаламжа гэхэһээ, үдэр бүри гэхээр орожол байгаа, - гээд тэрэ тэмдэглэхэ юм. – Мүнөө болоходо Сибириин, Россиин түбэй орон нютагуудһаа олон тоото мүргэгшэд наашаа ябадаг, зон һонирхоно, манай соёл заншал мэдэхэ болоно.

Ажалай хэрэгээр ябаһан тула Арадай Хуралай һунгамалнууд аймагай эдэбхитэдтэй, хүдөө һуурингуудай толгойлогшонортой, шэнэ бүридэлэй зүблэлэйнь депутадуудтай уулзаһан байха юм. Матвей Гершевич һаяар аймагай зүблэлэй түрүүлэгшээр һунгагдаһан Аламжи Сыреновые амаршалаа. Уулзалгада хабаадагшад газар яажа үмсэлхэ тухай, нютагай өөһэдын хүтэлбэриин зургаанууд тухай, хүдөө нютагуудай соёлой байшангуудые дэмжэхэ тухай, элүүржүүлгын Аршан курортын саашанхи ажал тухай асуудалнуудые зүбшэн хэлсэбэ. Айлшалгынгаа дүнгүүдые согсолхо дээрээ Матвей Гершевич ехэ урмашаһан тухайгаа тэмдэглээ.

-Аймагай хүтэлбэрилхы зургаан яагаад хүдэлдэг бэ мэдэнэб, гэбэшье шагнаһан дуулаһанһаа нэгэ дахин хараһан дээрэ. Хэрбээ 2011 ондо Түнхэнэй аймаг республика дотороо 19-дэхи һуурида байһан һаа, нёдондоной дүнгүүдээр эрхим табанай дунда орохо аргатай. Эндэ аймагай хүтэлбэрилэгшэдэй аша габья ехэ, - гэжэ республикын парламентын түрүүлэгшэ эсэслэхэ юм.

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

4 Июля 2018 г.

Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Буряад уласай толгойлогшын тоосоо тайлбарилба

Буряад Уласай толгойлогшын тоосоон июниин 28-да табадахи зарлалай парламентын һүүлшын хуралдаан дээрэ шагнагдаа. Хуралай спикерай тэмдэглэһээр, тэрэ тоосоон яһала үнэн зүб байба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

«Үдэшэлсэхэ сагнай ерээ үды»: Арадай Хуралай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа захалаа

Арадай Хуралай энэ болзорой зарлалай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа эхилээ. Суглаанай урда спикер Цырен-Даши Доржиевай соносхоһоор, энэ хуралдаан онсо удхатай, юуб гэхэдэ, зарлалай хүдэлхэ болзорые тэрэ эсэслэхэ болоно. Энэ ушарһаа шалгарһан депутадуудай аша габьяа хайра шагналнуудаар, үргэмжэлэй үнэмшэлгэнүүдээр болоод үнэ сэнтэй бэлэгүүдээр тэмдэглэхэ гэжэ шиидхэбэри абтаһан байгаа. Һунгамалнуудта тэдэниие уласай толгойлогшо Алексей Цыденов барюулба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

Энэ болзорой зарлалай Арадай Хуралай һүүлшын, ээлжээтэ хуралдаан үнгэрбэ

Июниин 28-да Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа дүүргэбэ. Суглаан дээрэ 33 асуудал харагдахаар түсэблэгдэнхэй. Тэрэшэлэн, һунгамалнууд «Засагай Газарай сагай» үргэлжэлдэ Буряад Уласай Засагай Газарай Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо бэлдэлгэ тухай тоосоо шагнаха зэргэтэй.  

4 Июля 2018 г.

Буряад Уласай табадахи зарлалай Арадай Хурал 900 хуули ëһо баталан абаа

Буряад Уласай Арадай Хуралай табадахи зарлалай һүүлшын 30-дахи хуралдаан июниин 28-да түгэсэбэ. Парламентын спикер Цырен-Даши Доржиевай тэмдэглэһээр, үнгэрэгшэ табан жэлэй туршада һунгамалнууд улас түрын хэмжээнэй аяар 900 гаран хуули ëһо баталан абаа, тэдэнэй 85-ниинь шэнээр зохëогдоһон үндэһэ табиһан хуули мүн, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

15 Июня 2018 г.

Солонгосой бұлгэм Байгал дээрэ курорт барихань

Солонгос ороной нэгэ бүлгэм Байгал дээрэ аяншалгын түб һаядаа барихань. Энээн тухай хэлсээндэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон солонгосой «ГЕО ГРУПП/Ист Азия Ко., Лтд Энерджи» бүлгэмэй юрэнхылэгшэ Ву Таеквонг гэгшэд мэнэ һаяхана, июниин 7-до гараа табилсаба.

Лента новостей
24.10.2020

21:06 Экономика

В Бурятии сельхозкооперативам продлили меры поддержки для преодоления последствий COVID-19

20:41

Тимур Дугаржапов о книге «Герои Бурятии»: неизвестно, как бы мы повели себя, глядя в лицо смерти

16:25 Эко-Новости

В Байкале обнаружили депрессивных самок рачков и выяснили причину их стресса

15:26 Регионы ДФО-СФО

Ученые решили называть красный прилив на Камчатке «медвежьим»

12:23 Здравоохранение

Бурятия попала в «красную зону» по темпам распространения коронавируса

12:09 Экономика, бизнес

В ТОР «Бурятия» может появиться еще пять новых резидентов

12:06 Экономика, бизнес

Крупный проект в туристической сфере предложено реализовать в «Байкальской гавани»

11:55 Экономика, бизнес

Налоговая служба Бурятии рассказала, как оформить режим самозанятости, а Минпромторг – о господдержке

11:50 Общество

В Улан-Удэ продолжается строительство водовода по нацпроекту «Экология»

11:44 Здравоохранение

Юрию Трутневу показали ход строительства Центра ядерной медицины в Улан-Удэ

11:38 Здравоохранение

В Бурятии число заболевших коронавирусом превысило 10 тысяч человек

05:00 Общество

Зурхай на 23 октября от настоятеля Курумканского дацана

23.10.2020

21:19 Экономика, бизнес

Министр промышленности и торговли Бурятии Сергей Желтиков прокомментировал режим «самозанятых»

20:13 Экономика, бизнес

Министерство промышленности и торговли Бурятии ответило на вопросы о самозанятых

18:59 Здравоохранение

В Улан-Удэ в гостинице «Гэсэр» откроют стационар для лечения коронавирусных больных

18:09 Погода

Штормовое: в Бурятии обещают ухудшение погоды в воскресенье

17:43 Погода

В Бурятии в ночь на субботу до 17 мороза

17:22 Экономика, бизнес

Сергей Желтиков: рециркуляторы Улан-Удэнского приборостроительного объединения получают декларацию соответствия

17:14 Общество

Сергей Козлов: на Аршане и Лысой горе можно перевести на электроотопление больше 2 тысяч абонентов

16:43 Город

В Улан-Удэ есть мощности для перевода жителей Верхней Березовки, Аршана, Лысой горы и Шишковки на электроотопление

16:37 Здравоохранение

Юрию Трутневу доложили о реализуемых в Бурятии мероприятиях по борьбе с COVID-19

16:15 Здравоохранение

В Бурятии 59 миллионов рублей потратили на лечение больных ковидом

16:09 Регионы ДФО-СФО

Более тонны красной икры перевозили из Хабаровского края без документов и попались

15:45 Политика и власть

В Бурятии Юрию Трутневу представили собственное производство антиковидной продукции

15:41 Культура

Поезд-музей ВСЖД представили на Белорусском вокзале Москвы

15:30 Спорт

Улан-удэнская школа №57 комплекс с футбольным полем и хоккейной коробкой

15:23 Город

В Улан-Удэ планируют реконструировать котельные для производства бездымного топлива

13:40 Экономика

Пять простых решений, чтобы поднять продажи в кризис в Бурятии

13:32 Экономика, бизнес

В Улан-Удэ снова оборвали кабельные линии

13:12 Происшествия

Жителя Бурятии отправили в колонию за покушение на убийство бывшего зэка«« Октябрь 2020 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
26
27
28
29
30
31
 

Владимир

09.10.2020

А кто разносит передачи, почему их считают прочими,почему они не относятся к группе риска?

Как на войне: БСМП переполнена пациентами с коронавирусом

Виктор

06.10.2020

И тепла нет до сих пор. Живем в 113 квартале. Включат на несколько часов и опять выключают, напороли видать косяков,теперь дыры латают,но главное отрапортовать-как тот петух прокукарекал,а там хоть не рассветай.

В сотых кварталах Улан-Удэ к теплу подключен 151 многоквартирный дом

Наталья

29.09.2020

Замечательная новость, жаль что только Байкала. Ни кто не обращает внимание на другие озера Бурятии, такие как Гусиное, которое  скоро превратится в болото. И все из-за той же спирогиры, "благодаря" работе аварийной станции биологической очистки канализационных стоков и сброса воды с Гусиноозерской ГРЭС.  

Север Байкала в Бурятии очистят от спирогиры

Система Orphus