Погода

В Бурятии стал известен прогноз погоды на пятницу

Туризм в Бурятии

«Доступное путешествие»: В Бурятии снова стартуют продажи туров с кешбэком

Новый год

Минтуризма Бурятии подвело итоги новогодних каникул

Дежурная часть. Происшествия

Следком России раскрыл дело 2019 года об убийстве 22-летнего улан-удэнца

Зурхай

Зурхай на 20 января от настоятеля Курумканского дацана

Парламентское обозрение

В Улан-Удэ прошло первое в этом году заседание Совета Народного Хурала

Образование | Главное

Гүрэнэй үндэһэн түсэлнүүд хүүгэдтэ: Буряад Уласта “Точки роста” болон кванториумууд нээгдэнэ

Образование 5 Декабря 2021 г., 09:06

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Буряад Уласай һурагшадай болбосоролой оршон эрид ондоо болоно. Һургуулиин юрын хэшээлнүүдтэ орохонь ехэ гүнзэгы болоо. Харин гол шухалань гэхэдэ, хүүгэдтэ өөһэдтэнь һонирхолтой, ойлгомжотой болоо. Һурагшад хаана ба яажа нэмэлтэ болбосорол абажа байһан тухай  - энэ манай материал соо үгтэнэ.

Эрдэм ухаанайколлаборациин (хамтаран ажаллаха)байшан кванториум, «IT-cube» - эдэ бүгэдэ хэн нэгэнэй шэхэндэ дуулдахадаа, хари хэлэнэй хүндэ ойлгосогүй үгэнүүд лэ гэжэ һанагдаха байха. Зүгөөр “Болбосорол” гэһэн гүрэнэй үндэһэн түсэлэй аша туһаар Буряад Уласай һурагшадай ажабайдалда бата бүхөөр лэ иимэ үгэнүүд нэбтэрэн орожо байна. Тиин, Улаан-Үдэдэ Буряадай уласай үндэһэн 1 дүгээр лицей-интернадай дэргэдэ байгша оной сентябрь соо хүүгэдэй анха түрүүшын технопарк «Кванториум» нээгдээ һэн гэжэ һануулая. Эндэ мүнөө үеын тоног түхеэрэмжэнүүд, хэрэглэхэ материалнууд ба һуралсалай болон хүмүүжүүлгын хэрэгсэлнүүдбии болоо юм.

Ехэ заһабарилга хэгдэһэн уужам һаруул танхимууд соо «Физика», «Хими», «Биологи», «Технологи» гэһэн предмедүүдээр, мүн баһа эрдэм ухаанай болон техникын шэглэлэй нэмэлтэ һуралсалай хэшээлнүүдтэһурагшад ороно.

- Хүүгэд түрэл һургуули соогоо мүнөөнэй инновационно тоног түхеэрэмжэнүүдые хэрэглэжэ һурадаг болоо. Һурагшад шэнэ технологинуудтай танилсаха аргатай болоо бшуу. Энэнь ехэл һайшаалтай юм, мүнөөнэй хүүгэдтэ түрүү технологи харуулжа үгэхэнь ехэ шухала, - гэжэ 1 дүгээр лицей–интернадай захирал Булат Шойнжонов хэлэнэ.

Һургуулида хүүгэдэй технопаркнууд нээгдэхэдээ, үхибүүнэй мэргэжэл шэлэхэдэ, элдэб урилдаан олимпиадануудта бэлдэхэдэ, өөрынгөө талаан бэлигые хүгжөөхэдэ ехэ хэрэгтэй байна. Буряад Уласта һургуулиин «Кванториум» байгуулга болбол “Мүнөөнэй һургуули” гэһэн федеральна үндэһэн түсэлэй һайгаар бии болоо. Энээндэ 21 сая түхэриг һомологдоо.

Энэ жэл Улаан-Үдэ хотын 4 дүгээр һургуулиин юһэдэхи ангиин һурагшадүшөө нэгэ һонирхойлтой нэмэлтэ болбосорол абаха аргатай болоо. Тэндэ Эрдэм ухаанай коллаборациин байшан нээгдээ. Хүүгэд “Своя игра” гэһэн интерактивна наада наадана, «Робототехника болон IT», «XXI дугаар зуун жэлэй биологи”ба «3Д программировани болон прототипировани» гэһэн шэглэлнүүдээр мастер-һургалтанууд үнгэргэгдэнэ.

- Билогиин танхим соо микроскопуудаар хүдэлнэбди, Үдэ голой уһанай дээжэ абажа шэнжэлээбди, хорхой шумуулые бүри дүтэхэнһөө хараабди. “Хайтек” танхим соо электрон механизмуудай схемэ хэжэ һураабди, 3D принтерэй болон лазерна граверай ажалтай танил болообди, - гэжэ юһэдэхи ангиин һурагшад хөөрэнэ.

Жэл бүри Эрдэм ухаанай коллаборациин байшанда 400 хүүгэд оньһото мэдээсэлэй, технологиин, робототехникын, биологиин болон анагааха ухаанай клеточно технологиин талаар һайн мэдэсэ түлбэригүй абаха аргатай юм. Эндэ 5-һаа 11 анги хүрэтэр һурагшад, дунда мэргэжэлэй болбосоролой эмхи зургаануудай һурагшад һураха боломжотой.

- Иимэ түбүүдэй нээлтэ хүүгэдтэ шэнэ ухаа бүрилдүүлхэ зорилготой. Хүүгэдэй ухаан хүгжэжэ, өөһэдтөө хэрэгтэй мэдээсэл абажа һурана, - гэжэ болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай үүргэ гүйсэдхэгшэ Валерий Поздняков тайлбарилна.

Гүрэнэй үндэһэн түсэл болбол элдэб шэглэлээр болон түхэлөөр нэмэлтэ болбосоролой сүлжээ үргэн болгоходо туһа болоно. Тэдэнэй нэгэниинь гэхэдэ, 2020 онһоо Буряад Уласта “Точки роста” гэһэн түбүүд нээгдэнэ. Энэ жэл шэнэ “Точко” Сэлэнгын аймагай Юрөөгэй дунда һургуулида бии болоо. Тиимэ түбүүд болбосоролой инфраструктура хүгжөөнэ, тэрэ тоодо һургуули тоногжуулна: «Физика», «Биологи», «Хими» үзэхэдэ түхеэрэмжэнүүдтэй болгоно, робототехникэ, механика, мехатроника, программировани, техническэ болон естественно-эрдэм ухаанай шэглэлээр нэмэлтэ болбосоролой хүтэлбэринүүдые бэелүүлжэ шадаха болгоно. 2021 оной эсэс болотор Сэлэнгэ аймагта үшөө 3 “Точки роста” - Ацуулын һургуулида, Харганаагай һургуулида болон  6 дугаар һургуулиданээгдэхэ.

Естественно-научнаболон технологическашэглэлэй «Точка роста»гэһэн шэнэ түб Бэшүүрэй аймагай Охин-Булагай һургуулиин дэргэдэ нээгдээ.

- Энэ түбтэ манай һурагшад ехэ юумэндэ һурана: һургуулиһаа гарангүй байгаад лэ  мүнөөнэй шэнэ техникэтэй хүдэлнэ, лабораторно шэнжэлгэнүүдые хэнэ, супер рободуудые суглуулна, шатар наадана, - гэжэ һургуулиин захирал Евгения Иванова хөөрэнэ.

2021 ондо “Точка роста” гээн түбүүд Бэшүүрэй №1, №2, №4, №5, Хэрээтын, Новосретинскын, Поселиин болон Шэбэртын һургуулинуудта нээгдэхээр түсэблэгдэнэ.

2021 ондо 95 “Точка роста” түбүүд нээгдэхэ юм. Харин 2022 оной һүүл болотор Буряад Уласта  долоон IT-кубууд бүрин тоногжуулагдаха.

«IT-cube» гэһэн хүүгэдэй цифровой болбосоролой түбүүд “Цифровой болбосоролой оршон» гэһэн федеральна түсэл бэелүүлхэ хүреэндэ байгуулагдана. Нэгэ «IT-cube» байгуулха хэрэгтэ 12 сая түхэриг һомологдоно. Тон түрүүшын тиимэ түб 2020 ондо Гусиноозерск хотодо “Сэлэнгэ” гэһэн ЦДО-гой дэргэдэ нээгдэһэн байна. Мүнөө дээрээ тэрэ һуралсалай түбтэ 1000 хүүгэд элдэб шэглэлээр һурана. IT-кубууд һаяын сагта Захааминай, Загарайн, Хориин, Зэдын болон Мухар-Шэбэрэй аймагуудта байгуулагдаха. Энэ хэрэгтэ федеральна бюджедһөө юрэнхы дээрээ 115,8 сая түхэриг шэглүүлэгдэхэ юм.    

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

В связи с ужесточением требований, связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую сеть и оставить там свой комментарий на личной странице. Сбор персональных данных на этом сайте не осуществляется.

Другие новости

20 Января 2022 г.

В Улан-Удэ закрывается центр по присмотру и уходу за детьми «Боровичок»

В Улан-Удэ закрывается центр по присмотру и уходу за детьми «Боровичок»

20 Января 2022 г.

Школы Иволгинского района перевели на дистант

Школы Иволгинского района перевели на дистант

20 Января 2022 г.

В Сосновом бору в Улан-Удэ после капремонта открыли школу

В Сосновом бору в Улан-Удэ после капремонта открыли школу

19 Января 2022 г.

В Улан-Удэ студентам продемонстрировали, как задерживают наркоманов

В Улан-Удэ студентам продемонстрировали, как задерживают наркоманов

14 Января 2022 г.

Улицу Ранжурова могут превратить в место отдыха студентов

Улицу Ранжурова могут превратить в место отдыха студентов  

Лента новостей
20.01.2022

17:26 Здравоохранение

В селе Исинга со вспышкой коронавируса ввели дистант и закрыли садики

17:02 Общество

День открытых дверей для старшеклассников прошел на базе аварийно-спасательного формирования ВСЖД

16:50 Образование

В Улан-Удэ закрывается центр по присмотру и уходу за детьми «Боровичок»

16:38 Регионы ДФО-СФО

Иркутянин устроил стрельбу в магазине

16:19 Здравоохранение

Минздрав Бурятии ищет новых главврачей БСМП и Баргузинской ЦРБ

16:01 Город

В Улан-Удэ появилась улица имени Героя Советского Союза Никифора Афанасьева

16:01 Экономика, бизнес

Стартовали испытания нового российского самолёта «Байкал»

15:50 Общество

В Улан-Удэ установили хозяйку хотошо, напавшего на прохожего

15:49 Политика

В Улан-Удэ прошло первое в этом году заседание Совета Народного Хурала

15:47 Общество

Почти 60% сибиряков имеют действующие кредиты

15:40 Здравоохранение

В Бурятии готовятся к вакцинации от COVID-19 школьников

15:23 Общество

Семьи ДФО смогут получить один миллион за рождение третьего ребенка

15:14 Экономика, бизнес

В Бурятии за год построили 270 тысяч квадратных метров жилья

15:08 Спорт

Лучники Бурятии отправятся на чемпионат мира в Дубай

15:05 Культура

В Улан-Удэ пройдут грандиозные концерты новосибирского оркестра

15:02 Погода

В Бурятии стал известен прогноз погоды на пятницу

14:59 Общество

В Улан-Удэ у неадекватного посетителя АЗС нашли гашиш

14:54 Образование

Школы Иволгинского района перевели на дистант

14:45 Общество

«ЛизаАлерт» Бурятии приглашает в свои ряды педагогов

14:41 Экономика, бизнес

Минтранс: При ремонте дорог Бурятии используют современные технологии

14:36 Экономика, бизнес

Ситуацию с узелковым дерматитом обсудили на заседании Совета Хурала Бурятии

14:32 Политика и власть

В Хурале Бурятии прошло первое в этом году заседание Совета НХ РБ

14:30 Здравоохранение

Вспышка коронавируса произошла в селе Бурятии

14:26 Политика и власть

В Хурале Бурятии подвели итоги законотворческой работы за прошлый год

14:03 Общество

В Бурятии за год обработали более 16 миллионов почтовых отправлений

13:56 Общество

В Улан-Удэ дети с риском для жизни добираются до «Созвездия»

13:50 Общество

На трассе «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области открыли движение в штатном режиме

13:37 Культура

Русский драмтеатр Улан-Удэ к Сагаалгану покажет «Самый лучший подарок»

13:33 Общество

В Тункинском районе Бурятии пожарные не допустили уничтожения жилого дома

12:04 Происшествия

Двое жителей Улан-Удэ по просьбе знакомой хотели успокоить пьяного мужчину, но забили насмерть«« Январь 2022 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus