Образование | Главное

Гүрэнэй үндэһэн түсэлнүүд хүүгэдтэ: Буряад Уласта “Точки роста” болон кванториумууд нээгдэнэ


Образование 5 декабря 2021 г., 09:06

Буряад Уласай һурагшадай болбосоролой оршон эрид ондоо болоно. Һургуулиин юрын хэшээлнүүдтэ орохонь ехэ гүнзэгы болоо. Харин гол шухалань гэхэдэ, хүүгэдтэ өөһэдтэнь һонирхолтой, ойлгомжотой болоо. Һурагшад хаана ба яажа нэмэлтэ болбосорол абажа байһан тухай  - энэ манай материал соо үгтэнэ.

Эрдэм ухаанайколлаборациин (хамтаран ажаллаха)байшан кванториум, «IT-cube» - эдэ бүгэдэ хэн нэгэнэй шэхэндэ дуулдахадаа, хари хэлэнэй хүндэ ойлгосогүй үгэнүүд лэ гэжэ һанагдаха байха. Зүгөөр “Болбосорол” гэһэн гүрэнэй үндэһэн түсэлэй аша туһаар Буряад Уласай һурагшадай ажабайдалда бата бүхөөр лэ иимэ үгэнүүд нэбтэрэн орожо байна. Тиин, Улаан-Үдэдэ Буряадай уласай үндэһэн 1 дүгээр лицей-интернадай дэргэдэ байгша оной сентябрь соо хүүгэдэй анха түрүүшын технопарк «Кванториум» нээгдээ һэн гэжэ һануулая. Эндэ мүнөө үеын тоног түхеэрэмжэнүүд, хэрэглэхэ материалнууд ба һуралсалай болон хүмүүжүүлгын хэрэгсэлнүүдбии болоо юм.

Ехэ заһабарилга хэгдэһэн уужам һаруул танхимууд соо «Физика», «Хими», «Биологи», «Технологи» гэһэн предмедүүдээр, мүн баһа эрдэм ухаанай болон техникын шэглэлэй нэмэлтэ һуралсалай хэшээлнүүдтэһурагшад ороно.

- Хүүгэд түрэл һургуули соогоо мүнөөнэй инновационно тоног түхеэрэмжэнүүдые хэрэглэжэ һурадаг болоо. Һурагшад шэнэ технологинуудтай танилсаха аргатай болоо бшуу. Энэнь ехэл һайшаалтай юм, мүнөөнэй хүүгэдтэ түрүү технологи харуулжа үгэхэнь ехэ шухала, - гэжэ 1 дүгээр лицей–интернадай захирал Булат Шойнжонов хэлэнэ.

Һургуулида хүүгэдэй технопаркнууд нээгдэхэдээ, үхибүүнэй мэргэжэл шэлэхэдэ, элдэб урилдаан олимпиадануудта бэлдэхэдэ, өөрынгөө талаан бэлигые хүгжөөхэдэ ехэ хэрэгтэй байна. Буряад Уласта һургуулиин «Кванториум» байгуулга болбол “Мүнөөнэй һургуули” гэһэн федеральна үндэһэн түсэлэй һайгаар бии болоо. Энээндэ 21 сая түхэриг һомологдоо.

Энэ жэл Улаан-Үдэ хотын 4 дүгээр һургуулиин юһэдэхи ангиин һурагшадүшөө нэгэ һонирхойлтой нэмэлтэ болбосорол абаха аргатай болоо. Тэндэ Эрдэм ухаанай коллаборациин байшан нээгдээ. Хүүгэд “Своя игра” гэһэн интерактивна наада наадана, «Робототехника болон IT», «XXI дугаар зуун жэлэй биологи”ба «3Д программировани болон прототипировани» гэһэн шэглэлнүүдээр мастер-һургалтанууд үнгэргэгдэнэ.

- Билогиин танхим соо микроскопуудаар хүдэлнэбди, Үдэ голой уһанай дээжэ абажа шэнжэлээбди, хорхой шумуулые бүри дүтэхэнһөө хараабди. “Хайтек” танхим соо электрон механизмуудай схемэ хэжэ һураабди, 3D принтерэй болон лазерна граверай ажалтай танил болообди, - гэжэ юһэдэхи ангиин һурагшад хөөрэнэ.

Жэл бүри Эрдэм ухаанай коллаборациин байшанда 400 хүүгэд оньһото мэдээсэлэй, технологиин, робототехникын, биологиин болон анагааха ухаанай клеточно технологиин талаар һайн мэдэсэ түлбэригүй абаха аргатай юм. Эндэ 5-һаа 11 анги хүрэтэр һурагшад, дунда мэргэжэлэй болбосоролой эмхи зургаануудай һурагшад һураха боломжотой.

- Иимэ түбүүдэй нээлтэ хүүгэдтэ шэнэ ухаа бүрилдүүлхэ зорилготой. Хүүгэдэй ухаан хүгжэжэ, өөһэдтөө хэрэгтэй мэдээсэл абажа һурана, - гэжэ болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай үүргэ гүйсэдхэгшэ Валерий Поздняков тайлбарилна.

Гүрэнэй үндэһэн түсэл болбол элдэб шэглэлээр болон түхэлөөр нэмэлтэ болбосоролой сүлжээ үргэн болгоходо туһа болоно. Тэдэнэй нэгэниинь гэхэдэ, 2020 онһоо Буряад Уласта “Точки роста” гэһэн түбүүд нээгдэнэ. Энэ жэл шэнэ “Точко” Сэлэнгын аймагай Юрөөгэй дунда һургуулида бии болоо. Тиимэ түбүүд болбосоролой инфраструктура хүгжөөнэ, тэрэ тоодо һургуули тоногжуулна: «Физика», «Биологи», «Хими» үзэхэдэ түхеэрэмжэнүүдтэй болгоно, робототехникэ, механика, мехатроника, программировани, техническэ болон естественно-эрдэм ухаанай шэглэлээр нэмэлтэ болбосоролой хүтэлбэринүүдые бэелүүлжэ шадаха болгоно. 2021 оной эсэс болотор Сэлэнгэ аймагта үшөө 3 “Точки роста” - Ацуулын һургуулида, Харганаагай һургуулида болон  6 дугаар һургуулиданээгдэхэ.

Естественно-научнаболон технологическашэглэлэй «Точка роста»гэһэн шэнэ түб Бэшүүрэй аймагай Охин-Булагай һургуулиин дэргэдэ нээгдээ.

- Энэ түбтэ манай һурагшад ехэ юумэндэ һурана: һургуулиһаа гарангүй байгаад лэ  мүнөөнэй шэнэ техникэтэй хүдэлнэ, лабораторно шэнжэлгэнүүдые хэнэ, супер рободуудые суглуулна, шатар наадана, - гэжэ һургуулиин захирал Евгения Иванова хөөрэнэ.

2021 ондо “Точка роста” гээн түбүүд Бэшүүрэй №1, №2, №4, №5, Хэрээтын, Новосретинскын, Поселиин болон Шэбэртын һургуулинуудта нээгдэхээр түсэблэгдэнэ.

2021 ондо 95 “Точка роста” түбүүд нээгдэхэ юм. Харин 2022 оной һүүл болотор Буряад Уласта  долоон IT-кубууд бүрин тоногжуулагдаха.

«IT-cube» гэһэн хүүгэдэй цифровой болбосоролой түбүүд “Цифровой болбосоролой оршон» гэһэн федеральна түсэл бэелүүлхэ хүреэндэ байгуулагдана. Нэгэ «IT-cube» байгуулха хэрэгтэ 12 сая түхэриг һомологдоно. Тон түрүүшын тиимэ түб 2020 ондо Гусиноозерск хотодо “Сэлэнгэ” гэһэн ЦДО-гой дэргэдэ нээгдэһэн байна. Мүнөө дээрээ тэрэ һуралсалай түбтэ 1000 хүүгэд элдэб шэглэлээр һурана. IT-кубууд һаяын сагта Захааминай, Загарайн, Хориин, Зэдын болон Мухар-Шэбэрэй аймагуудта байгуулагдаха. Энэ хэрэгтэ федеральна бюджедһөө юрэнхы дээрээ 115,8 сая түхэриг шэглүүлэгдэхэ юм.    

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати
Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

В связи с ужесточением требований, связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую сеть и оставить там свой комментарий на личной странице. Сбор персональных данных на этом сайте не осуществляется.

Другие новости

6 июня 2023 г.

В Бурятии учителя массово пожаловались омбудсмену на директора школы

 С коллективным обращением к уполномоченному по правам человека в Республике Бурятия Юлии Жамбаловой обратилась группа педагогов средней образовательной школы одного из поселений Кяхтинского района и членов совета родительской общественности с просьбой оказать содействие в разрешении конфликтной ситуации, связанного с нарушением прав работников образовательного учреждения

2 июня 2023 г.

В Улан-Удэ ректор ВСГУТУ получил прокурорское представление

Прокуратура Октябрьского района проверила соблюдение законодательства о собственности в деятельности университета. Установлено, что имущество, закрепленное за университетом на праве оперативного управления, предоставлено в пользование индивидуальному предпринимателю в нарушение закона

2 июня 2023 г.

Первые смены открылись в оздоровительных детских лагерях в Бурятии

В детских оздоровительных лагерях стартовали летние сезоны. 1 июня в оздоровительном лагере «Байкальские волны» дан старт первому сезону. Вчера состоялся заезд детей.

1 июня 2023 г.

В Бурятии учителя начали сдавать ЕГЭ по своим предметам

Согласно закону, об образовании сдавать ЕГЭ может каждый желающий, вне зависимости от возраста, по словам Чимитовой, достаточно много учителей стали сдавать государственный экзамен, чтобы обучать детей на более высоком уровне.

1 июня 2023 г.

В Бурятии специалисты прогнозируют улучшение результатов ЕГЭ в 2023 году

В прошлом году с ЕГЭ по русскому языку не справились 27 человек, в этом же году, несмотря на ощутимый рост числа сдающих, эксперты ожидают значительные улучшения по предметам

Лента новостей
07.06.2023

Гранты фермерам: как проходит конкурс в Бурятии

19:20

Участник СВО принял участие в проекте "Достояние Республики"

19:00

«Селигдар» устроил праздник детства в Бурятии для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

18:10

В Улан-Удэ завтра до 28 тепла

18:06

Актриса театра Бестужева Елизавета Михайлова: «Кем бы я была сегодня, если бы в моей жизни не появился театр?»

17:50

Энергообъекты Улан-Удэ готовят ко Дню города

17:46

Сбер предложил бизнесу безопасный облачный способ фискализации платежей

17:39

В Улан-Удэ снимают старый асфальт на Борсоева

17:34

В Бурятии расширили категорию получателей субсидии на содержание скота

17:32

Участники СВО бесплатно отдохнут на Байкале

17:30

Житель Бурятии украл кошелек с банковской картой и заработал две статьи

17:26

Погрузка на ВСЖД в Бурятии выросла на 5,8%

17:10

Зона некомфортного проживания: Жителям пригорода Улан-Удэ приходится дышать золой и бояться за детей

16:54

В Улан-Удэ трудные подростки посадили в парке деревья

16:38

В Бурятии пройдет форум «Женский стиль»

16:03

В районе Бурятии детсадовцы изучили лесные профессии

16:00

В Бурятии пожарные около часа тушили горящую квартиру

15:35

В Бурятии на трассе загорелся автомобиль

15:31

Свыше 400 саженцев альпийской смородины высадили в Улан-Удэ

15:29

Банк «Открытие» в СФО с начала года выдал почти на четверть больше автокредитов

15:11

Ветеран пожарной охраны Бурятии отметила 90-летие

15:09

Бурятские авиалинии до сих пор не могут выплатить долги по зарплате

15:06

Клещи напали почти на 900 жителей Бурятии

14:59

В Улан-Удэ из «горящей» поликлиники эвакуировали людей

14:51

В Улан-Удэ монахи построят песочную мандалу Будды Медицины

14:45

Фильм о беговом туризме снимут на Байкале

14:35

Жители Бурятии стали меньше обращаться в call-центр

14:30

Банк «Открытие» запустил акцию «Кешбэк 12% за все в честь Дня России»

13:54

В мкрн Солдатский Улан-Удэ построили физкультурно-оздоровительный комплекс за 13 миллионов

13:46

В Бурятии известный буддийский наставник рассказал о крупном фестивале «Музыка Бодхо»

13:33

Предприятия Бурятии стали победителями конкурса «Торговля России 2023»

13:21

В Бурятии будут судить убийцу мужчины

13:07

Улан-удэнка украла деньги у мужчины, которому вызвалась помочь

13:04

Улан-удэнка ночью ушла из дома и пропала

12:57

Легендарная рок-группа «Маша и медведи» выступит на «Голосе кочевников»

12:44

Жителям Бурятии рассказали, как обезопасить себя от укуса клеща

12:32

Банки начали предлагать скидки на ипотеку в зависимости от суммы кредита

12:28

Зампред правительства Бурятии усилил контроль за строительством проблемных домов в Улан-Удэ

12:21

В центре Улан-Удэ сгорел «УАЗ»

12:05

В администрации главы Бурятии новые назначения

12:01

Жители Бурятии отправили 106 бесплатных посылок для военных в зону СВО

11:57

В Бурятии лошадей с диагнозом «лептоспироз» начали лечить антибиотиками

11:54

Путин по телефону поговорил с военным из Бурятии, который вывел солдат из окружения

11:30

В Бурятии пресечена перевозка больного пони

11:06

Более 100 человек сражались с лесными пожарами в Бурятии

11:00

Сбер подвёл итоги весеннего сезона эковолонтёрства

10:32

В Бурятии выявлен очаг лептоспироза

10:23

В Бурятии водитель без прав едва не угробил пассажира

10:09

В Бурятии 18-летний водитель мопеда погиб, врезавшись в ограждение

10:05

Фонд капитального ремонта Бурятии объявил конкурс рисунков «Дом мечты»

09:59

В Окинском районе после схода селя открыли движение для транспорта

09:50

В Бурятии врачи спасли мужчину, упавшего с лошади

09:40

9-летняя спортсменка из Бурятии забрала медаль первенства мира по универсальному бою

09:31

Житель Бурятии добровольно сдал ружья покойного дяди-охотника

09:24

В Улан-Удэ владелица салона красоты закрыла долги за тепло после ареста автомобиля

09:19

Администрацию Улан-Удэ обязали предоставить женщине-инвалиду квартиру

09:16

В Улан-Удэ убрали стихийную свалку

09:13

В Бурятии подвели итоги голосования за объекты благоустройства

08:16

Краткий зурхай на 7 июня от настоятеля Курумканского дацана

07:11

06.06.2023

Зампред правительства Бурятии участвует в проекте "Достояние республики"

18:59«« Июнь 2023 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus