Новый год

В Улан-Удэ сегодня -21, отмечается старый новый год и день создания трубопроводных войск России

Погода

В Бурятии завтра ожидаются сильные метели и морозы, днем до - 27

Отопительный сезон

В Бурятии жители города замотали трубы тряпками, спасая от мороза

Будь бдителен

Жительницу Бурятии обокрал собутыльник с шестью судимостями

Новости Азии

Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» отправил очередную партию мяса в Монголию

Новости на бурятском языке

Алексей Цыденов сайдуудай кабинет бүридхэбэ

Парламентское обозрение

Народный Хурал Бурятии доукомплектовал кабинет министров, подробности

Новости на бурятском языке | Главное

Арадай Хуралай депутадууд Буряад орондо хүдөөгэй һуурингуудые ниилүүлжэ томо болгохо тухай зүбшэбэ

Новости на бурятском языке 01 Июня 2014 г., 08:06

Фото: с сайта privet.ru

Энэ асуудал нютагай өөрын хүтэлбэриин зургаануудай зүблэлэй суглаан дээрэ табигдаһан байгаа. Республикын парламентын хэблэлэй албанай мэдээсэһээр, мүнөө сагта, хүдөө наютагуудай ажаһуугшадай үсөөржэл байха үедэ, мүн бага һуурингуудай түбэй засаг зургаангуудһаа улам ехээр дулдыдадаг болоходо  тэдэ бүгэдые хамтаруулха шухала гээд Буряад республикын правительтствэдэ үнихэнэй һанамжалдаг.

-Хамтаруулһанһаа хүдөө нютаг хосорно гээшые эрид буруушанаб, - гээд Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Матвей Гершевич онсолоо. – Һуурингууд хүгжэжэл байһаараа хүгжэхэ. Анханайхяараа һургуулинууд, соёлой байшангууд, эмшэлгын газарнууд хүдэлжэл байха. Гэбэшье, һуурингуудые хамтаруулхада хэды дээрэ болохо ёһотой, - гэжэ Буряадай Толгойлогшын болон Правительствын дэбисхэрнүүдые хүгжөөлгын хорооной дарга Леонид Мотошкин ехэтэ этигэнэ. Хүтэлбрилхы зургаануудай тоо бүридэл үсөөрүүлэгдэхэ, юуб гэхэдэ тэдэниие хангалгада ехэнхи мүнгэн гаргашалагдадаг, эндэһээ сүлөөлэгдэһэн мүнгэн хүн зоной байра байдал һайжаруулгада дамжуулагдаха жэшээтэй.

Арадай Хуралай Һангай хорооной түрүүлэгшэ Цырен Доржиев хамтаруулагдаһан һуурингуудай ажаһуугшадай һанаа сэдьхэл хэр бэ гээд һонирхоо.

-Мониторинг хэгдэжэл байна, - гэжэ Мотошкин найдуулба. – Теэд ямар нэгэ дүнгүүдые согсолхо гэхэдэ арайл эртэшэг байна.
Захааминай аймагай жэшээ үндэһэлэн, бүхы һуурингууд хамтарха бэлэн бэшэ гээд парламентын спикерэй орлогшо Бато Семенов гэршэлээ. Жаахан һуурингуудай һангуудай олзо оршын  талые эршэдүүлхэ хэрэгтэй гээд правительствын түлөөлэгшэдтэ депутат дурадхаа. Тиигэхэдэ энэ асуудал юрэл өөрөө шиидхэгдэхэ бшуу.

-Һурингуудые хамтаруулжа ехэ болгохо гээшэмнай хоёр талатай байна. Бултые тэнсүүлһэн шиидхэбэри эндэ үгы хаш. Ушар бүхэндэ онсо шиидхэбэри абаха шухала. Энэ ябуулга миин лэ зэргэ адлиханаар хэгдэхэ ёһогүй, - гэжэ Матвей Гершевич зүбшэлгын дүн согсолбо.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

22 Ноября 2017 г.

Улаан-Үдэдэ Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан түсгэсэбэ

Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа эсэслэбэ. Дүн согсолгын дансадань орон можын болоод Улаан-Үдэ хотын хүгжэлтэ нүлөөлхэ ажахы хангаха оньһон аргануудые зохёон ашаглаха боломжонууд бүридхэгдэһэн байна. Дүн согсолгын суглаан дээрэ орон нютагай толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадагшадта баяраа мэдүүлээ.

22 Ноября 2017 г.

Зоной квартира соогоо хүлдэхэ туйлдаа хүрэһэн Северобайкальскын гулваае һуралсалһаань дуудахые Алексей Цыденов захирба

Северобайкальскын хүтэлбэрилхы зургаанай ажалые тулюур гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов сэгнэбэ. «Энэ ушараар шэрүүн шиидхэбэри абтахал байха, -  гээд тэрэ согсолоод, нютагай гулваа Константин Горюновые һургуулиһаань дуудахые захирба. – Хотынгоо хүндүүлхэй байдал усадхаг», - гээд нэмэжэ хэлээ.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта Шэнэ Уоян хүрэтэр ошодог харгын үшөө нэгэ зай ашаглалгада тушаагдахань

«Улаан-Үдэ – Турунтаево – Хурамхаан - Шэнэ Уоян» гэһэн улас можын зэргэтэ авто-харгы Байгалай эрьедэ оршодог Максимиха һуурин хүрэтэр хүрэбэ. Ноябриин 17-до энэ харгын 215-һаа 230 км болотор зай нээгдэхэнь, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгаба.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта түрүү түсэлнүүдэй урилдаан соносхогдобо

Буряад Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай яаман «Эрхим түрүү түсэл» гэһэн урилдаа соносхобо. Тэндэ улас нютагай түрүү арга нүхэсэлнүүдые ажалдаа хэрэглэдэг бүлгэм хамтаралнууд хабаадаха аргатай, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгана.

13 Ноября 2017 г.

Буряад Уласта харгы заһабарилгада үшөө 400 сая түхэриг нэмэжэ болохо

Буряад Уласай Засагай Газар «Аюулгүй, шанар һайтай харгынууд» гэһэн хүтэлбэр программа бэелүүлхэ хүсэлтэйгөөр Ородой Холбооной Тээбэриин яаманда мүнгэ гаргашалхыень тусхай хандалга эльгээһэн байгаа. Тэрэнь одоол зүбшөөгдэжэ, 2018 ондо Буряадай харгынуудые заһабарилгада дүн хамта 1,8 миллиард мүнгэн һомологдохо болобо. Тэрэнэй тэн хахад гүрэн түрын һанһаа дамжуулагдаха.

Лента новостей
17.01.2018

12:59 Общество

Более 1,5 тысяч заявлений по фактам энерговоровства подано в МВД Бурятии

11:50 Общество

РАЛХ Бурятии о пожароопасном сезоне 2018 года: готовиться будем к худшему

11:36 Погода

В Бурятии завтра ожидаются сильные метели и морозы, днем до - 27

11:28 Культура

Министерство культуры Бурятии выделило 10 миллионов рублей фильму «321-сибирская»

11:25 Общество

В Бурятии в 2018 году увеличат количество лесников

11:15 Город

В Улан-Удэ опубликовали схему размещения Крещенской купели

11:14 Общество

«ТГК-14» продлевает беспроигрышную акцию для добросовестных плательщиков

11:06 Происшествия

Улан-удэнец отправится на 7 лет в тюрьму за нападение с ножом на отца

11:03 Территории

В районе Бурятии открыли школу и новую котельную

10:45 Общество

В Улан-Удэ откроются отделения «Почты России» нового формата

10:34 Территории

В Бурятии в связи с ухудшением погоды усиливают штат дорожных работников и техники

10:19 Город

Усиление ветра до 20 метров в секунду и сильное похолодание ожидается в Улан-Удэ завтра

10:16 Происшествия

Отец с сыном погибли, катаясь на мотоцикле по льду Байкала

10:04 Политика и власть

Правительство Бурятии отметило корпоратив, играя в веселые игры

09:46 Экономика, бизнес

Бурятия отправит «Мираторгу» первую партию молодняка

09:44 Политика и власть

«Осталось принять закон»: В Бурятии решено сократить доплаты к ВИП-пенсиям чиновников

08:49 Политика и власть

Сопредседатель ОНФ в Бурятии стала доверенным лицом Владимира Путина

08:22 Общество

2,5 миллиона рублей штрафов и 23 уголовных дела: Бурятская таможня подвела итоги года

06:57 Экономика, бизнес

На ВСЖД подвели итоги работы в 2017 году

06:56 Политика и власть

Строительство третьего моста в Улан-Удэ обсудят в Минтрансе России

06:45 Общество

В Бурятии определили лучших по плаванию среди ОМОНовцев

06:07 Общество

Фото дня: В Улан-Удэ замечена необычная машина

06:00 Общество

Роспотребнадзор Бурятии рассказал о правах заболевших сальмонеллезом посетителей кафе «ШулэнДо»

06:00 Общество

В Иркутской области два затонувших большегруза пытались достать тяжелым трактором, который тоже ушел под лед

05:55 Общество

В Бурятии увеличилось количество заболевших сальмонеллезом посетителей кафе «ШулэнДо»

05:14 Образование

Выпускники Бурятии должны определиться с выбором предметов ЕГЭ до 1 февраля

04:49 Общество

В Улан-Удэ студент заплатил за прогулы 70 тысяч рублей

04:45 Эко-Новости

Уровень Байкала упал на шесть сантиметров ниже критической отметки

04:39 Спорт

В Бурятии отобрали спортсменов на первенство России и СФО по лыжным гонкам

04:25 Происшествия

Улан-удэнца, склонявшего школьницу к интиму, оштрафовали на 50 тысяч рублей

«« Январь 2018 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 

Дамбаев Жаргал Гомбоевич

24.12 14:43

Всегда надо поддерживать талантливых !
Только они двигают науку и необходимо финансовую поддержку.
Надеюсь, Хурал догадается!

С Уважением  профессор  Дамбаев Ж.Г.
                                            (СПГГУ)

В Бурятии наградили победителей школьной олимпиады по математике

Усы Пескова

22.12 09:37

Вот это даа.... На электрический стул его срочно!!!!!

Житель Улан-Удэ украл из кассы аптеки 300 рублей

Светлана

22.12 00:03

Я  очень рада,что вышел в финал Андрей Цыдендамбаев.

Андрей Цыдендамбаев из Улан-Удэ растрогал Владимира Соловьева на шоу талантов

Лена

15.12 14:24

ООО, ничего себе как здорово - Шерлок Холмс на бурятских инструментах! круто!

Музыканты театра «Байкал» исполнили главную тему из «Шерлока Холмса»

Система Orphus