Погода

В Улан-Удэ сегодня до 10 мороза, отмечается Международный день поддержки жертв преступлений

Отопительный сезон

ТГК-14: Отопительный сезон в Улан-Удэ проходит напряженно, но без сбоев

Выборы в Бурятии

В Бурятии в аппарате уполномоченного по правам человека открыли «горячую линию» по выборам

Будь бдителен

Вахтовик из Бурятии приговорен к 10 годам тюрьмы за убийство пенсионерки, у которой снимал комнату

Новости Азии

В Забкрае житель Китая пытался провезти домой желчь медведя

Новости на бурятском языке

В Улан-Удэ презентовали мультфильм на бурятском языке

Парламентское обозрение

«Живой» документ»: В Бурятии обсудили 24-летие Конституции республики

Новости на бурятском языке | Главное

Буряад уласта үйлэдбэриин парк 70% хэрэгсээгдэнэ

Новости на бурятском языке 14 Сентября 2017 г., 08:09

Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд үйлэдбэриин парк хоëрдохиëо эрьежэ хараба. Түрүүшынхиеэ тиишэ ябахадань гайтайл байдал үзэгдөө һэн: Резидентнүүд үсөөн, саашанхи хараа бодол үгы шахуу, паркые ашаглахада гарзатай г. м. Мүнөө жэл энэ хэрэгтэ улас түрын мүнгэн һанһаа наймам сая түхэриг һомологдоо, гээд уласай парламентын хэблэлэй албан мэдээсэбэ.

Үйлэдбэриин паркые ашаглалгын компаниин генеральна директор Галина Поповагай хөөрэһөөр, эндэхи бүхы талмайн 70 хуби хэрэгсээгдэнэ, найман резидент оронхой, тэдэнэй дүрбэниинь үйлэдбэриеэ ябуулжа захаланхай. Тэрэ тоодо, хониной арһаар «Гео Текс Германия» гэһэн фирмын  шэнэ гуримаар мат, юрэ барилгада ба харгын барилгада хэрэгсээгдэхэ тусхай сетка гаргадаг болохо түсэбтэй «Геотекс-Рус» нэгэдэл оролсоно. Түүхэй эд болохо нооһон үйлэдбэриин газарта нөөсэлэгдэгхэй байна, гансал тусхай түхеэрэлгэеэ хүлеэхэ хэрэг үлэнхэй. Багсаамжалан, жэлэй дунда зэргын олзоор бодохо болоо һаа 9 жэлэй туршада дүн хамта 6,9 сая түхэриг олзоборилогдохоор хүлеэгдэнэ. Гадна, ажалай 15 һуури эмхидхэгдэхэ жэшээтэй.

- Ородой Холбоондо иимэ түрүүшын патент болоно. Германида ори ганса тиимэ түхеэрэлгэ хүдэлнэ. Энэ жэл зуун тоонно нооһо худалдажа абаха һанаатайбди. Бүхэли үбэлөө хүдэлжэ, хабар тээшэ түрүүшынгээ эд худалдаанда табиха түсэбтэйбди, - гээд олзо эрхилэгшэ, Арадай Хуралай депутат Баир Доржиев тайлбарилба.

Депутадууд Байгалай архи үйлэдбэрилгын завод нээхэ тухай асуудал мүн лэ зүбшэн хэлсэбэ. Жэлэй 1300 мянган декалитр архи юулэгдэжэ байхаар багсаамжалагдана. Тус түсэл зүбшэн хэлсэлгын шатада байнхай гээд ойлгосотой. Паркын бүхы талмайн 3463,7 дүрбэджэн метрэй дэбисхэр энэ завод эзэлжэ магад. Энэ хэрэгэй зүб мүрөөр ябуулагдаа гээшэ хадань, уласай мүнгэн һанда жэлэй 650 сая түхэриг орожо байха зэргэтэй.

Зүблөөнэй дүнгүүдые согсолжо байха үедөө Арадай Хуралай хорооной түрүүлэгшэ Анатолий Кушнарев үйлэдбэриин паркын хүдэлмэриие һайжараа гээд тэмдэглэхэ юм. Гадна, һунгамалнууд Арадай Хуралай Зүблэлэй суглаанай заабари дурадхалнуудые зохëон баталба.

 

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

22 Ноября 2017 г.

Улаан-Үдэдэ Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан түсгэсэбэ

Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа эсэслэбэ. Дүн согсолгын дансадань орон можын болоод Улаан-Үдэ хотын хүгжэлтэ нүлөөлхэ ажахы хангаха оньһон аргануудые зохёон ашаглаха боломжонууд бүридхэгдэһэн байна. Дүн согсолгын суглаан дээрэ орон нютагай толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадагшадта баяраа мэдүүлээ.

22 Ноября 2017 г.

Зоной квартира соогоо хүлдэхэ туйлдаа хүрэһэн Северобайкальскын гулваае һуралсалһаань дуудахые Алексей Цыденов захирба

Северобайкальскын хүтэлбэрилхы зургаанай ажалые тулюур гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов сэгнэбэ. «Энэ ушараар шэрүүн шиидхэбэри абтахал байха, -  гээд тэрэ согсолоод, нютагай гулваа Константин Горюновые һургуулиһаань дуудахые захирба. – Хотынгоо хүндүүлхэй байдал усадхаг», - гээд нэмэжэ хэлээ.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта Шэнэ Уоян хүрэтэр ошодог харгын үшөө нэгэ зай ашаглалгада тушаагдахань

«Улаан-Үдэ – Турунтаево – Хурамхаан - Шэнэ Уоян» гэһэн улас можын зэргэтэ авто-харгы Байгалай эрьедэ оршодог Максимиха һуурин хүрэтэр хүрэбэ. Ноябриин 17-до энэ харгын 215-һаа 230 км болотор зай нээгдэхэнь, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгаба.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта түрүү түсэлнүүдэй урилдаан соносхогдобо

Буряад Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай яаман «Эрхим түрүү түсэл» гэһэн урилдаа соносхобо. Тэндэ улас нютагай түрүү арга нүхэсэлнүүдые ажалдаа хэрэглэдэг бүлгэм хамтаралнууд хабаадаха аргатай, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгана.

13 Ноября 2017 г.

Буряад Уласта харгы заһабарилгада үшөө 400 сая түхэриг нэмэжэ болохо

Буряад Уласай Засагай Газар «Аюулгүй, шанар һайтай харгынууд» гэһэн хүтэлбэр программа бэелүүлхэ хүсэлтэйгөөр Ородой Холбооной Тээбэриин яаманда мүнгэ гаргашалхыень тусхай хандалга эльгээһэн байгаа. Тэрэнь одоол зүбшөөгдэжэ, 2018 ондо Буряадай харгынуудые заһабарилгада дүн хамта 1,8 миллиард мүнгэн һомологдохо болобо. Тэрэнэй тэн хахад гүрэн түрын һанһаа дамжуулагдаха.

Лента новостей
23.02.2018

05:17 Экономика, бизнес

В Улан-Удэ самые популярные специальности у мужчин – рабочий персонал и охрана

05:11 Погода

В Улан-Удэ сегодня 14 мороза, отмечается День защитников отечества

05:04 Общество

В Бурятии открыли новое здание Центра управления в кризисных ситуациях

05:00 Политика и власть

Глава Бурятии Алексея Цыденова получил медаль от МЧС России

04:19 Общество

Средний возраст мужчин в Бурятии на 4,5 года меньше женского

03:30 Общество

Бурятстат: Мужчины работают больше женщин

22.02.2018

15:03 Общество

Бурят – монгольский зурхай с 22 по 27 февраля: благоприятные дни для стрижки

13:33 Политика и власть

Сенаторы Совфеда приняли участие в социальном форуме «Будущее» в Бурятии

13:21 Экономика, бизнес

В Бурятии общественное движение проверит молоко на качество

12:23 Политика и власть

Школьники и студенты Забайкалья смогут ездить в пригородных поездах за полцены

11:45 Политика и власть

В Забайкальском крае законодатели ищут управу на буйных соседей и шумные мероприятия

11:21 Происшествия

Житель Бурятии с ножом накинулся на юного борца, который его одолел

11:16 Политика и власть

Законопроекты о поддержке семей с детьми приняты в Иркутской области

11:12 Политика и власть

Депутаты Народного Хурала Бурятии обсудили реализацию программы капитального ремонта многоквартирных домов

10:51 Политика и власть

В Бурятии в аппарате уполномоченного по правам человека открыли «горячую линию» по выборам

10:40 Происшествия

21 человек погиб в пожарах в Улан-Удэ за год

10:40 Культура

Русский драмтеатр Улан-Удэ предлагает посмотреть спектакли всей семьей

10:26 Происшествия

Вахтовик из Бурятии приговорен к 10 годам тюрьмы за убийство пенсионерки, у которой снимал комнату

09:32 Происшествия

В Улан-Удэ обокрал врача, пока тот осматривал пациента

09:21 Происшествия

В Улан-Удэ бомж украл у студента ноутбук

09:16 Культура

Русский драмтеатр в Улан-Удэ к юбилею Островского представит спектакль «Волки и овцы»

09:11 Политика и власть

В Иркутской области депутаты настаивают на комплексном подходе к решению вопросов пожарной безопасности

08:57 Политика и власть

«Живой» документ»: В Бурятии обсудили 24-летие Конституции республики

08:32 Происшествия

В Улан-Удэ обокрали магазин «пафосных» унтов

08:18 Происшествия

В Окинском районе перевернулся КАМАЗ, пассажир госпитализирован

07:51 Общество

Росгвардейцы Улан-Удэ взяли шефство над школой-интернатом

07:23 Общество

Житель Улан-Удэ задержан с синтетическими наркотиками, приобретенными через Интернет

06:38 Спорт

Прибайкальский район Бурятии завоевал кубок главы по ГТО

06:21 Экономика, бизнес

Бурятия договорились с Ростелекомом специальном высокоскоростном тарифе для школ

06:07 Культура

Бурятские артисты выступят с легендой японского театра

«« Февраль 2018 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
24
25
26
27
28
 
 
 
 

Дамбаев Жаргал Гомбоевич

24.12 14:43

Всегда надо поддерживать талантливых !
Только они двигают науку и необходимо финансовую поддержку.
Надеюсь, Хурал догадается!

С Уважением  профессор  Дамбаев Ж.Г.
                                            (СПГГУ)

В Бурятии наградили победителей школьной олимпиады по математике

Усы Пескова

22.12 09:37

Вот это даа.... На электрический стул его срочно!!!!!

Житель Улан-Удэ украл из кассы аптеки 300 рублей

Светлана

22.12 00:03

Я  очень рада,что вышел в финал Андрей Цыдендамбаев.

Андрей Цыдендамбаев из Улан-Удэ растрогал Владимира Соловьева на шоу талантов

Лена

15.12 14:24

ООО, ничего себе как здорово - Шерлок Холмс на бурятских инструментах! круто!

Музыканты театра «Байкал» исполнили главную тему из «Шерлока Холмса»

Система Orphus