Погода

В Улан-Удэ сегодня до 12 мороза, начался Великий пост

Отопительный сезон

В Бурятии предприятие «Икибзяк» оштрафовали за маленький запас угля

Выборы в Бурятии

В Бурятии Союз кинематографистов Бурятии снял серию роликов о выборах президента

Будь бдителен

В Бурятии возросло количество грабежей, карманников и тяжких преступлений

Новости Азии

В Забкрае житель Китая пытался провезти домой желчь медведя

Новости на бурятском языке

Алексей Цыденов сайдуудай кабинет бүридхэбэ

Парламентское обозрение

Байкальский регион рекомендовали включить в программу развития Дальнего Востока

Новости на бурятском языке | Главное

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Новости на бурятском языке 19 Декабря 2016 г., 08:12

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

Амжалта туйлагшадые шагналгын ёһолой урда Вячеслав Наговицын залуу олзотоной болоод шабинарай танилсалгын үзэсхэлэн эрьежэ, түсэлнүүд тушаань һонирхон һурагшалаа. Гильбирын дунда һургуулиинхидай буланда һургуулиингаа газар дээрэ ургуулһан ногоон эдеэн дэлгэгдэнхэй, энээниие обёорһон Толгойлогшо Вячеслав Наговицын энэ дүршэл бүхы һургуулинуудта абхуулбал һайн һэн, гээд тэмдэглээ.

Вячеслав Наговицын Захааминай аймагай Михайловкын һургуулиин буланда табяатай «Хуша модоно элшэ хүсэн» гэһэн гаршаг доро хуша модоной харуулдаһа, һамарайнь хальһа, борбоосгойн холтоһо мэтые хэрэглэн бүтээгдэһэн унтариин хэрэгэлнүүд – дэрэ, хэбтэри, гадна, авто унаагай һууринууд, хүнэй бэедэ һайн гуталай дүрэнхэ гэхэ мэтые үзэжэ, ехэтэ һонирхоо.

 

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

22 Ноября 2017 г.

Улаан-Үдэдэ Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан түсгэсэбэ

Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа эсэслэбэ. Дүн согсолгын дансадань орон можын болоод Улаан-Үдэ хотын хүгжэлтэ нүлөөлхэ ажахы хангаха оньһон аргануудые зохёон ашаглаха боломжонууд бүридхэгдэһэн байна. Дүн согсолгын суглаан дээрэ орон нютагай толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадагшадта баяраа мэдүүлээ.

22 Ноября 2017 г.

Зоной квартира соогоо хүлдэхэ туйлдаа хүрэһэн Северобайкальскын гулваае һуралсалһаань дуудахые Алексей Цыденов захирба

Северобайкальскын хүтэлбэрилхы зургаанай ажалые тулюур гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов сэгнэбэ. «Энэ ушараар шэрүүн шиидхэбэри абтахал байха, -  гээд тэрэ согсолоод, нютагай гулваа Константин Горюновые һургуулиһаань дуудахые захирба. – Хотынгоо хүндүүлхэй байдал усадхаг», - гээд нэмэжэ хэлээ.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта Шэнэ Уоян хүрэтэр ошодог харгын үшөө нэгэ зай ашаглалгада тушаагдахань

«Улаан-Үдэ – Турунтаево – Хурамхаан - Шэнэ Уоян» гэһэн улас можын зэргэтэ авто-харгы Байгалай эрьедэ оршодог Максимиха һуурин хүрэтэр хүрэбэ. Ноябриин 17-до энэ харгын 215-һаа 230 км болотор зай нээгдэхэнь, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгаба.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта түрүү түсэлнүүдэй урилдаан соносхогдобо

Буряад Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай яаман «Эрхим түрүү түсэл» гэһэн урилдаа соносхобо. Тэндэ улас нютагай түрүү арга нүхэсэлнүүдые ажалдаа хэрэглэдэг бүлгэм хамтаралнууд хабаадаха аргатай, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгана.

13 Ноября 2017 г.

Буряад Уласта харгы заһабарилгада үшөө 400 сая түхэриг нэмэжэ болохо

Буряад Уласай Засагай Газар «Аюулгүй, шанар һайтай харгынууд» гэһэн хүтэлбэр программа бэелүүлхэ хүсэлтэйгөөр Ородой Холбооной Тээбэриин яаманда мүнгэ гаргашалхыень тусхай хандалга эльгээһэн байгаа. Тэрэнь одоол зүбшөөгдэжэ, 2018 ондо Буряадай харгынуудые заһабарилгада дүн хамта 1,8 миллиард мүнгэн һомологдохо болобо. Тэрэнэй тэн хахад гүрэн түрын һанһаа дамжуулагдаха.

Лента новостей
19.02.2018

04:57 Происшествия

В Улан-Удэ из горящего «Сагаан Морина» спасли 24 человек

04:47 Погода

В Улан-Удэ сегодня до 12 мороза, начался Великий пост

04:40 Происшествия

Две женщины пострадали в ДТП в Селенгинском районе Бурятии

04:14 Общество

На севере Бурятии хозяин магазина в два раза завышал цены на продукты

04:07 Общество

В Бурятии чиновника наказали за поздний ответ на просьбу перенести сроки капремонта

04:00 Территории

В Бурятии предприятие «Икибзяк» оштрафовали за маленький запас угля

18.02.2018

09:53 Политика и власть

В Бурятии 12 чиновников районной администрации скрыли сведения об имуществе и доходах

09:34 Общество

В Бурятии «черный лесоруб» нарубил сосен на 63 тысячи рублей

09:19 Образование

«В подвешенном состоянии»: Улан-Удэнский институт железнодорожного транспорта на грани закрытия

08:10 Эко-Новости

Прокуратура обязала правительство Бурятии и мэрию Улан-Удэ ликвидировать свалку

07:42 Общество

В Бурятии возросло количество грабежей, карманников и тяжких преступлений

07:15 Общество

В Улан-Удэ сегодня сожгут чучела Масленицы

07:04 Общество

18-летний улан-удэнец отобрал у студента телефон

06:50 Политика и власть

Глава Бурятии подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Новотранс» на инвестфоруме в Сочи

06:20 Политика и власть

Минстрой Бурятии стал ответственным за завершение долевого строительства «проблемных» домов

05:50 Общество

В Бурятии предстанет перед судом преступная банда, использующая иностранных женщин в качестве рабынь

05:07 Погода

В Улан-Удэ днем до 14 мороза, сегодня Прощеное воскресенье

17.02.2018

06:24 Общество

В Бурятии у уроженца Вологодской области изъяли незаконное оружие

06:01 Экономика, бизнес

129 миллионов рублей аренды за земельные участки задолжали жители Улан-Удэ в казну

05:20 Происшествия

В Улан-Удэ студент украл у ровесницы карту и потратил 7 тысяч рублей

05:10 Город

В Улан-Удэ на сегодня считаются аварийными и подлежащими сносу 120 многоквартирных домов

04:55 Город

В Улан-Удэ идет оформление 1500 самоволок

04:40 Общество

В Забкрае житель Китая пытался провезти домой желчь медведя

04:28 Общество

Железная дорога в Бурятии готовится к паводкам

04:26 Общество

Сказочный персонаж поздравил пассажиров и железнодорожников с праздником Белого месяца

04:16 Общество

Из Улан-Удэ в Хабаровск конвоировали заключенную женщину с грудным ребенком

04:08 Погода

В Улан-Удэ сегодня минус 11, отмечается день спонтанного проявления доброты

16.02.2018

05:46 Спорт

Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова пришла 17-й в индивидуальной гонке

05:41 Спорт

Минспорта России рассмотрит включение будущего ледового дворца и лукодрома в Бурятии в федеральные программы

05:21 Экономика, бизнес

Улан-Удэнский авиазавод изготовит за четыре года минимум 200 легких самолетов

«« Февраль 2018 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 

Дамбаев Жаргал Гомбоевич

24.12 14:43

Всегда надо поддерживать талантливых !
Только они двигают науку и необходимо финансовую поддержку.
Надеюсь, Хурал догадается!

С Уважением  профессор  Дамбаев Ж.Г.
                                            (СПГГУ)

В Бурятии наградили победителей школьной олимпиады по математике

Усы Пескова

22.12 09:37

Вот это даа.... На электрический стул его срочно!!!!!

Житель Улан-Удэ украл из кассы аптеки 300 рублей

Светлана

22.12 00:03

Я  очень рада,что вышел в финал Андрей Цыдендамбаев.

Андрей Цыдендамбаев из Улан-Удэ растрогал Владимира Соловьева на шоу талантов

Лена

15.12 14:24

ООО, ничего себе как здорово - Шерлок Холмс на бурятских инструментах! круто!

Музыканты театра «Байкал» исполнили главную тему из «Шерлока Холмса»

Система Orphus