Погода

В Бурятии завтра сохранится теплая погода, днем до +27

Туризм в Бурятии

Министр туризма Бурятии собрала мусор в Гремячинске

Выборы в Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов: Пора притормозить

Дежурная часть

В Бурятии на улице задержали наркомана с пакетом марихуаны

ВЭФ

Восточный экономический форум-2019 подвел итоги

Парламентское обозрение

Буряад орондо аймагай hунгамалнууд хүдөө нютагай зонуудта, малайнь бүридхэлдэ абтаагүй байгаа hаань, яла тохохо гэжэ дурадхаба

Политика и власть | Главное

Владимир Павлов Арадай Хуралай дүрбэдэхи хуралдаанай дүнгүүдые согсолбо

Политика и власть 6 Марта 2019 г., 19:21

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Буряад Уласай Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Павлов февралиин 20-да үргэрһэн ээлжээтэ дүрбэдэхи хуралдаанай дүнгүүдые дуулгаа. Тэрэнэй һанамжаар, нилээд удха шанартай хуралдаан болоо. Саг болзор соогоо депутадууд багтаа үгышье хадаа, табигдаһан бүхы асуудалнуудые хаража үрдеэ.

Юрэнхыдөө зүбшэн хэлсэлгэдэ 52 асуудал табигдаһан байгаа гээд һануулая. Гадна үшөө нэгэ асуудал «засагай газарай сагай» оршондо зүбшэгдөө. Хуралдаанай хугасаа соо һунгамалнууд 32 хуули абаа, тэдэнэй табаниинь нэгэдэхи уншалгаар, мүн 20 тогтоол абтаба. Гол асуудалнуудай тоодо 2019 оной болон 2020, 2021 онуудай түсэб болзортохи улас түрын мүнгэн һан тухай хуулида заһалтануудай түсэл оролсоно гээд спикер тэмдэглэбэ. Уласай мүнгэн һан 2018 оной декабрь һарада баталагдаа бэлэй. Гэбэшье, олон тоото заһалтануудые оруулха хэрэг гараһан байгаа. Хамагай удаа тус дансын ëһоор, олзо оршын хубида 62,6 миллиард түхэриг хараалагдаба. Энэ хадаа анхан байгшаһаа 8,3 миллиард түхэригөөр нэмэгдэбэ гээшэ. Тэдэнэй 6 миллиардниинь гүрэн түрын һанһаа дамжуулагдаха зэргэтэй. Хамта дээрээ, 35,6 миллиард түхэриг олзын хубида түсэблэгдэнхэй. Гаргашануудайшье хуби 65 миллиардаар дээшэлүүлэгдээ. Тиигэжэ уласай һангай дефицит 2,4 миллиард түхэриг бүридүүлбэ. 

«Хараа баримта – 2035» гэһэн ехэ данса зохëон баталха хэрэг нилээд хэсүү байба, гээд Павлов тэмдэглээ. Тэрэ аяар бүхэли жэлһээ үлүү сагта зохëогдожо байгаа, гээд һануулая. Энэ хугасаа соо олониитын уулзалга хуралдаанууд үнгэргэгдээ, Буряад уласай толгойлогшын дэргэдэхи тусхай үүргэтэй бүлэг мэргэжэлтэдэй  үзэмжэдэшье табигдаа. Тэрэ хараа түсэб Арадай Хуралай бүхы хороонуудта зүбшэлгэ гараа. Гэхын хажуугаар, данса зохëогшод элдэб хэмжээнэй албан зургаануудай зүбшөөл абаха ëһотой һэн.

Хуралдаанай дүнгүүдые согсолхо үедөө тушаалнуудта томилогдоошодые спикер мүн лэ онсолоо. Жэшээнь, олзын хэрэг эрхилэгшэдэй эрхэнүүдые хамгаалха талаар болоод Арадай Хуралда Оросой үсөөн тоото үндэһэ яһатануудай бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ гээд бүрин эрхэтэ хоëр тушаалтад хуралдаанай үедэ томилогдоһон байна.

«Бизнесэй талаар омбудсмениие Буряад Уласай толгойлогшо хуулиин ëһоор зуршалаа һэн. Тэрэ тушаалда Чингис Матхеевай таараха, үгынь алиш талаһаа шэнжэлэгдэһэн байна. Һүүлэй һүүлдэ тэрэниие томилхо гээшые парламент зүбшөөгөө. Олзо эрхилэгшэдэй эрхэнүүдые хамгаалжа байха уялгаяа тэрэ аша үрэтэйгээр дүүргэжэ байха бэзэ гээд найданабди, - гээд Павлов хэлээ һэн. – Үсөөн тоото үндэһэ яһатанай түлөөлэгшэ гэжэ Лариса Мурзакина нэрлэгдэбэ. Энэл хуралдаан дээрээ тэрээндэ үнэмшэлгэнь барюулагдаа». 

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

22 Сентября 2019 г.

Буряад орондо аймагай hунгамалнууд хүдөө нютагай зонуудта, малайнь бүридхэлдэ абтаагүй байгаа hаань, яла тохохо гэжэ дурадхаба

Кабанскын аймагай hунгамалнуудай зүблэл Буряад Уласай «Захиргаанай хуулида зүрилгэ тухай»  гэhэн Хуулида заhабарилнуудые оруулха  хуули тогтоодог үүсхэлтэйгээр хандаба. Эндэ хүдөө ажахын амитадые тоо бүридхэлдэ абтаагүй байхадань, харюусалгатай болгохо тухай хэлэгдэнэ.

21 Сентября 2019 г.

Буряад Уласта мал хүдөөлхэ газар тухай хуулиин проект бэлэдхэгдэбэ

Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ мал хүдөөлхэ газар тухай хуулиин проект хараада абтаха. Энэ хуулиин проект хадаа, аймагуудай нютаг засагай, хотын тойрогуудай захиргаануудые  малай үбшэ саралгын, hэргылэлгын хэмжээ ябуулгануудта, хүн зондо, амитадта адли халдабарита үбшэнhөө хамгаалгын хэрэгтэ  тусгаар  гүрэнэй эрхэтэй болгохо зорилго болоно.  

21 Сентября 2019 г.

Буряад Уласта хуулиин наhа хүсөөгүй үхибүүдээр хүдэлхэ комиссиин ажалтанай тоо олошоруулха гэжэ дурадхагдана

Сентябрь hара соо Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ хуулиин наhа хүсөөгүй үхибүүдээр хүдэлхэ комисси тухай хуулида заhабари нэмэлтэ хэлсэн абтагдаха. Хуулиин тогтоолоор бүхы Нютаг засагай комиссинуудта, үхибүүдэй тоогой бүридэлhөө хабаатай бэшэ, эмхи зургаанай хүдэлмэрилэгшэдэй тоо хоёрhоо үсөөн бэшэ болгохо, арба мянган hаа дээшэ хотын тойрогуудта ба аймагуудай нютаг засагай байгууламжануудта гурбан хүниие, таби мянганhаа дээшэ үхибүүдтэй газарта арбан долоон ажалшадhаа доошо бэшэ.

20 Сентября 2019 г.

Арадай Хуралай Вице-спикер гириин спортын Түбэй нээлгэнэй баяр ёhололдо хабаадаба

Арадай Хуралай  түрүүлэгшын орлогшо Баяр Жамбалов гириин спортын Түбэй нээлгэнэй баяр ёhололдо хабаадаба. Энэ түб Загарайн аймагай Онохой тосхондо бии болобо, гэжэ Восток-Телеинформ бэшэнэ.

20 Сентября 2019 г.

Буряад Уласта Арадай Хуралай депутат бэеэ hорилгын шэнэ түхэлэй талмай нээбэ

Улаан – Yдэ хотодо ЛВРЗ дээрэ  Комсомольская гэжэ гудамжаар шэнэ түхэлэй  бэеэ hорилгын талмай нээгдэбэ. Энэ талмайн үргэниинь 16, утань 20 метр болоно. Эндэ бага хүл бүмбэгэ наадаха бартаа, баскетболой сахаригууд, гар бүмбэгын тулганууд табигданхай. Иимэ шэнэ хүүгэдэй талмайн барилга Арадай Хуралай hунгамал Батор Цыбиковай ажалай үрэ дүн болоно.  Нёдондо жэлдэ Арадай Хуралай hунгамал 23-дахи тойрогоор дахяад hунгагдаа, тиихэдэнь арад зон иимэ талмай бариха захяа оруулаа, гэжэ Восток-Телеинформ бэшэнэ.

Лента новостей
22.09.2019

13:43 Общество

В Бурятии отметили 100-летие самой крупной ступы в стране

13:26 Эко-Новости

Министр туризма Бурятии собрала мусор в Гремячинске

12:47 Погода

В Бурятии завтра сохранится теплая погода, днем до +27

12:24 Общество

Правоохранители подвели первые итоги митингов в Улан-Удэ

12:07 Происшествия

В Улан-Удэ в ДТП погиб пьяный водитель мопеда

11:49 Город

В историческом центре Улан-Удэ покрасят деревянные дома

11:38 Происшествия

В Бурятии потушили крупный пожар, угрожающий храму

11:28 Происшествия

В Бурятии на улице задержали наркомана с пакетом марихуаны

10:03 Политика и власть

Буряад орондо аймагай hунгамалнууд хүдөө нютагай зонуудта, малайнь бүридхэлдэ абтаагүй байгаа hаань, яла тохохо гэжэ дурадхаба

09:03 Погода

В Улан-Удэ сегодня днем до +19, отмечается Всемирный день без автомобиля

08:57 Общество

Буряад Уласта унаhан модо, мүшэр бэлдэлгын хэрэгтэ хизаарлалта болюулха

21.09.2019

09:39 Общество

«Вокруг света»: Супруги из Новой Зеландии прилетели в Бурятию на маленьком самолёте

09:21 Происшествия

Черные лесорубы: В Бурятии житель Кижинги нарубил леса на 317 тысяч рублей

09:17 Происшествия

В Бурятии укравших 11 тонн нефрита граждан освободили от наказания

09:13 Происшествия

Полицейские из Бурятии задержали в Ленинградской области обвиняемого в покушении на убийство

08:58 Общество

ТОП-8 советов от Роспотребнадзора Бурятии, как собирать, покупать и готовить грибы

08:54 Политика и власть

Буряад Уласта мал хүдөөлхэ газар тухай хуулиин проект бэлэдхэгдэбэ

08:42 Эко-Новости

На Байкале часть строительства могут разрешить без эко-экспертизы

08:30 Спорт

В Улан-Удэ пройдут соревнования по конному спорту

08:11 Общество

Докурил до смерти: мужчина погиб в пожаре

08:01 Погода

21 сентября: в Улан-Удэ +24, отмечается международный день мира и день рождения Стивена Кинга

07:00 Политика и власть

Буряад Уласта хуулиин наhа хүсөөгүй үхибүүдээр хүдэлхэ комиссиин ажалтанай тоо олошоруулха гэжэ дурадхагдана

20.09.2019

22:38 Эко-Новости

Звезда «Универа» Станислав Ярушин убрал мусор с берега Байкала

21:50 Политика и власть

Арадай Хуралай Вице-спикер гириин спортын Түбэй нээлгэнэй баяр ёhололдо хабаадаба

20:08 Экономика, бизнес

Более 50 миллионов клиентов Сбербанка пользуются приложением Сбербанк Онлайн

19:49 Политика и власть

Буряад Уласта Арадай Хуралай депутат бэеэ hорилгын шэнэ түхэлэй талмай нээбэ

18:29 Экономика, бизнес

В Бурятии отремонтируют мост через реку Иволга

18:24 Происшествия

В Центре Улан-Удэ трамвай насмерть сбил человека

17:18 Эко-Новости

Известный актер Стас Ярушин прилетел в Бурятию и убрался на Байкале

16:09 Экономика, бизнес

В Бурятии сохранится сниженная стоимость на электроэнергию«« Сентябрь 2019 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 

Тамара

16.09.2019

Девяносто пять процентов неудачников составляют люди, привыкшие искать оправдания своим поражениям.
Искать надо в незаконности пребывания во власти и лавирования муниципальныи фильтром  - народ всё вспомнит и цеплятьзс свой статус равносильно самоубийству, нет бы достойно сложить полномочия, а не придумывать....К тому же и трус!

Глава Бурятии: «Диалог не получился»

Валентина

09.09.2019

Стыдно за такой % избирателей!!! И что кворум состоялся? Потеряли голоса больных, которые находились на лечении в больницах. Я точно знаю они не голосовали. Муж мой лежит. Я с большим трудом добилась, чтобы он проголосовал за МЭРа. А по округу 26 отказали. БЕЗОБРАЗИЕ! Считаю, что выборы недействительны!

Глава Бурятии забыл взять на выборы паспорт

Баниска

27.08.2019

Директоров школ, не подготовившихся к новому учебному году, — на мыло!

Девять школ в Бурятии не откроются к 1 сентября

Система Orphus