Погода

В Улан-Удэ сегодня днем до 13 мороза, отмечается Международный мужской день

Туризм в Бурятии

На Байкале впервые пройдет тур «из Сибири на Дальний Восток»

Отопительный сезон

В Улан-Удэ 352 жилых дома не получили акты готовности к зиме

Дежурная часть

В Улан-Удэ вор со стажем обокрал автобус, пока хозяин спал

Новости Азии

В Бурятию прибыла делегация СМИ из Китая

Новости на бурятском языке

Шэнэ Уоян хүрэтэр харгы барилгада үшөө 350 сая мүнгэн Буряад уласта һомологдохонь

Парламентское обозрение

Дома для сирот проверили депутаты Народного Хурала

Политика и власть | Главное

Арадай Хуралай ажалай бүлэг Засагай Газарта багшанарай салин дээшэлүүлхэ талаар дурадхал оруулба

Политика и власть 5 Июля 2018 г., 08:11

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Буряад Уласай Засагай Газарай түрүүлэгшын орлогшо Игорь Шутенковай хүтэлбэри доро бүридхэгдэһэн тусхай ажалай бүлэг багшанарай салин дээшэлүүлхэ талаар дурадхалнуудые оруулһан байна. Хуралай хорооной түрүүлэгшэ Александр Стопичевай Восток-Телеинформдо интервью үгэхэ үедөө хэлэгшээр, үнөөхэ ажалай бүлэг таба-зургаа дахин сугларжа зүбшэһэнэйнгээ удаа, улас түрын толгойлогшын анхаралда хэдэн дурадхал һанамжануудаа дамжуулаа.

Тэрэ тоодо, 2019 оной январиин 1-һээ хангалтын ажалшадые һургуулинуудай мүнгэн һангай мэдэлһээ гаргахые дурадхаа, шадаа һаа, мүнгэнэй байбал, 2018 оной сентябриин 1-һээ энэ хэрэг ябуулжа захалбал болохо һэн гэбэ. «Зарим һургуулинуудта иимэ гурим эхилэнхэй. Һургуулинууд имагтал зарлалайнгаа мэдэлдэ, гэбэшье мүнгэ салингынь муниципалитедһээ дамжуулагдана ха юм. Буряад уласай һанһаа багшанарай салин хангаха болоно, харин туһаламжын ажалшадай салин муниципалитедһаа гаргашалагдаха зэргэтэй. Иигэхэ гэбэл, аймагуудтаа жэлэй 400 сая түхэриг нэмэжэ дамжуулжа байха шухала. Энэ жэлэй дүүрэтэр 140 сая түхэриг олохо хэрэгтэй болоно», - гээд Стопичев ойлгуулна һэн.

Үшөө тиихэдэ, багшанарай гэр байрын түлөө түлбэринүүдые эрдэм һуралсалай яаманай мэдэлһээ гаргаад, ниитын байдал хамгаалгын яаманда даалгабал таатай гээд ажалай бүлэг дурадхаба. Энэ үүсхэл 2019 оной январиин 1-һээ бэелүүлэгдэжэ захалха юм. Мүнөөдэрэй байдалаар, гэр байрын түлбэринүүд багшанарта хүдөө нютагта байрлажа хүдэлһэнэй түлөө хараалагдаһан хүнгэлэлтэ гэжэ тоологдодог гээд мэдээжэ. Хэмжээниинь хаа хаана илгаатай, гээд Стопичев тэмдэглээ, зарим аймагта 5-6 мянгада хүрэдэг, тиигэжэ багшын салинда оруулагдадаг гуримтай. 

Гадна, багшын салингай үндэһэн хүбиие 90% хүрэтэр үндылгэхэ хэрэгтэй, харин урмашуулгын хабида 10%-ень үлөөхэ гээд дурадхал дотор оруулагданхай. Тиигэбэл, улас түрын һанһаа үлүү мүнгэн гаргашалгдахагүй. Мүнөө сагта урмашуулгын хуби багшын салингай 30% -дэ хүрэжэ магад. Эды шэнээн мүнгэн анханайхяар, ангиин хүтэлбэрилэгшэдэ гэжэ Холбоото уласай мүнгэн һанһаа мүнгэнэй дамжуулагдадаг үеһөө үлэшэнхэй. Мүнөө тэрэ мүнгэн ерэхэеэ болинхой. Тэрэ 30% зарим тээ балай хараалагдахаяашье болëо. Һургуулинууд өөһэдөөшье энээниие арсадаг болоо. «Бидэ энэ иимэ хубаарилгые болигоод, 10%-ые урмашуулгада үлөөхые хуулиин ëһоор баталая», - гээд Стопичев тэмдэглээ.

Эдэ булта хубилалтануудые нэбтэрүүлбэлнай, багшанай салин 9,3%-ээр нэмэхэ байна, мүнгэн болгожо тоолоо һаа, 2,7 мянгаар салингынь дээшэлхэ гээд багсаамжалагдаба.

-Эндэ тэмдэглэхэ шухала, хаа хаагуур энэ хэмжээн хубилгагдажа магад шуу, зарим тээ 2 мянгаш байха, нүгөө тээ 1 мянган түхэриг бүридүүлжэ болохо, - гээд Стопичев тайлбарилна.

Гэхын хажуугаар, 2019 оной 1-дэхи кварталда ажалай энэ бүлэг мүнгэ салингай хубаарилагдаха хэм хэмжээ нарилан тоолохо, тиихэдээ мүнөөнэйхи шэнги нютагта хэды хүн ажаһуунаб гэжэ харалтагүй, харин һургуулида хэды үхибүүн һуранаб гэжэ хараада абаха гурим баримталха жэшээтэй. Хорооной түрүүлэгшын һанамжаар, эгээл энэ гурим одоол таатай байха. Теэд тэрээниие нэбтэрүүлхын тулада аяар 900 сая түхэриг хэрэгтэй болохо. Харин хаанаһаа тэрэ мүнгэ олохоб гэжэ энэ сагта эли бэшэ.

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

18 Ноября 2018 г.

Глава Бурятии о здравоохранении: «Идём такими шагами, что сами себе завидуем»

Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил на выездном заседании правительства России по вопросу лекарственного обеспечения в Санкт-Петербурге. Вначале он поблагодарил президента страны Владимира Путина за внимание, которое уделяется здравоохранению. Затем отметил, что было сделано в республике в рамках исполнения его указов, пишет Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу президента РФ.

16 Ноября 2018 г.

Минсельхоз Бурятии незаконно выдал субсидию фермеру

Минсельхоз Бурятии незаконно выдал субсидию фермеру. Нарушения закона в деятельности министерства выявила прокуратура. Так, по условиям регионального законодательства правом на получение субсидии на возмещение затрат обладают крестьянско-фермерские хозяйства, ведущие сельскохозяйственную деятельность в малых селах, при наличии у них в собственности или на праве аренды земельного участка из категории земель сельхозназначения, сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу республиканскую прокуратуры.

16 Ноября 2018 г.

Дома для сирот проверили депутаты Народного Хурала

Депутаты Народного Хурала вместе с представителями профильных министерств посетили дома, построенные для детей-сирот, в поселке Сотниково. Организатором мероприятия выступил Комитет республиканского парламента по социальной политике.

16 Ноября 2018 г.

В Бурятии увеличат число получателей доплат к пенсиям среди работников сельского хозяйства

В Народном Хурале прошло заседание Комитета по бюджету, налогам и финансам. Один из вопросов повестки – проект закона «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Республики Бурятия «О ежемесячной доплате к пенсии руководителям сельскохозяйственных организаций». Докладчиком выступил зампред Комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Пашинский, сообщает пресс-служба парламента.

15 Ноября 2018 г.

В Бурятии чиновники взялись за коррупцию

В Бурятии усилят антикоррупционное просвещение. Обучающий семинар по вопросам исполнения законодательства о противодействии коррупции прошел в правительстве в Улан-Удэ. В мероприятии приняли участие руководители органов исполнительной власти республики, местного самоуправления и сотрудники, ответственные за организацию работы по профилактике коррупционных правонарушений, пишет Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу правительства РБ.

Лента новостей
19.11.2018

10:32 Общество

Опрос: 97% улан-удэнцев не одобряют пенсионную реформу

10:17 Общество

КВН-щики Бурятии попросят у правительства дальневосточный гектар для Дворца молодежи

09:47 Происшествия

27-летний улан-удэнец попал под колеса «Тойоты»

09:40 Погода

В Улан-Удэ сегодня днем до 13 мороза, отмечается Международный мужской день

09:39 Происшествия

Мальчик пострадал в дорожной аварии в Улан-Удэ

09:21 Общество

В Бурятии руководители центров занятости населения привлечены к административной ответственности

18.11.2018

15:30 Общество

На Байкале впервые пройдет тур «из Сибири на Дальний Восток»

14:58 Экономика, бизнес

ТГК-14 получила паспорт готовности к зиме

14:42 Здравоохранение

Глава Бурятии выступил с предложениями на совещании по лекарственному обеспечению в Санкт-Петербурге

14:10 Происшествия

В Улан-Удэ 17-летний студент украл из квартиры ювелирные украшения, бытовую технику и часы

14:03 Происшествия

Улан-удэнец украл из припаркованного автомобиля аккумулятор

13:50 Культура

Танцор из Индонезии выступит в шоу «Блеск Азии» в Улан-Удэ

13:20 Политика и власть

Глава Бурятии о здравоохранении: «Идём такими шагами, что сами себе завидуем»

11:38 Экономика, бизнес

Почти 100 тысяч пассажиров с начала года перевез дневной экспресс «Иркутск-Улан-Удэ»

09:46 Общество

На трассе «Байкал» откроют дорогу между поселками Саянтуй и Саратовка в Бурятии

09:01 Погода

В Улан-Удэ сегодня небольшой снег, днем до 14 мороза, отмечается День рождения Деда Мороза

17.11.2018

14:24 Город

В Улан-Удэ «юбилейному» пассажиру трамвая вручат подарки

13:44 Спорт

«Бурятский самурай» Вениамин Цыденов провёл для школьников мастер-класс по каратэ

13:41 Погода

До 35 градусов мороза по Бурятии этой ночью

13:23 Культура

Жители Бурятии могут принять участие в акции #ПроЧитай

09:20 Экономика, бизнес

На поддержку экспорта в Бурятии выделят 147 миллионов рублей

09:13 Экономика, бизнес

В Бурятии появится центр предпринимательства «Мой бизнес»

09:08 Экономика, бизнес

На поддержку моногородов в Бурятии выделят 30 миллионов рублей в 2019 году

09:03 Экономика, бизнес

В Бурятии обсудили реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

08:59 Экономика, бизнес

Вертолет Ми-171А2 выполнил демонстрационные полеты во Вьетнаме

08:53 Здравоохранение

В Бурятии зарегистрирован сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом

08:50 Общество

В Бурятии на реках продолжается ледообразование

07:34 Погода

В Улан-Удэ сегодня -10 градусов, отмечается день студентов и день участковых оперуполномоченных

16.11.2018

18:48 Происшествия

В Бурятию незаконно завезли 400 тонн лука из Казахстана

17:21 Экономика, бизнес

Сбербанк снизил ставки и увеличил срок кредитования по потребительским кредитам«« Ноябрь 2018 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 

наталия

14.10.2018

А КАК БЫТЬ С ЧАСТНЫМИ ДОМАМИ? Я ИЗ СВОЕГО ОКНА С УТРА И ДО ВЕЧЕРА НАБЛЮДАЮ,КАК МАШИНЫ ПОДЪЕЗЖАЮТ К МУСОРНЫМ БАКАМ И ВЫВАЛИВАЮТ КУЧУ МЕШКОВ,КОРОБОК,ОБЛОМКОВ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА И Т.Д.

В Бурятии озвучили, сколько население будет платить за вывоз мусора

Юлия

12.10.2018

Ну если даже глава банка сделал такое официальное заявление, то точно дело теперь сдвинется с мёртвой точки и отделения вернутся в город.

Герман Греф пообещал лично решить проблему нехватки отделений Сбербанка в районах Бурятии

Фуражир

10.10.2018

Минсельхоз  если возьмется за это дело то будет построена  птицефабрика, у них дела не расходятся с делом, в Бичуре построили козе ферму на  500 тысяч голов которая дает козье молоко и пух. в Кяхте свинокомплекс  в магазинах дешевая свинина.  Так же минсельхоз  взался за семейные  молочные фермы  у нас в Бичурском районе  такая ферма  затопила молоком все,  молоко рекой бежит.Фуражир.

В Бурятии нашли инвестора для строительства крупной птицефабрики

Наталья

09.10.2018

Сегодня вход в парк свободный, нет предупреждающих знаков, табличек и ограждения.
Собака сидит вблизи пешеходной дорожки и вчера (08.10) напала на семью с маленьким ребенком. Папа спасая ребенка и супругу переопрокинул коляску с малышом и оттолкнул маму ребенка, когда из кустов выскочила огромная собака. Ребенок получил мелкие травмы, у маму ушиб затылочной части, растяжение связок таза. Отца семейства, при попытке защитить свою семью, собака ухватила на ногу и повалила на землю. Мужчина отбивался и полз пока цепь, на которой сидела собака не натянулась, не давая ей возможности двигаться дальше.
На их месте вчера мог оказаться очередной ребенок, на которого не нашлось мы мужественного спасителя и итог мог быть намного печальнее.

Судебный пристав из Бурятии спас ребенка от нападения волкодава

Система Orphus