Интервью

Буряад хэлэнэй талаар асуулта


15 октября 2021 г., 16:25

Буряад хэлэнэй талаар асуулта, шэнжэлгэ Эрдэм ухаанай яаманай даабаряар России эрдэмэй академиин Сибириин таһагай Монгол, Түбэд оронуудые болон Буддын шажан шэнжэлдэг хүреэлэн  үнгэргэһэн байна. Энэ ушараар бидэ Монгол , Хитадай Шэнэхээн оронуудаар нүүдэл шэнжлэгэ хэһэн, Социолгиин эрдэмэй кандидат Дамдин Доржиевич Бадараевтай хөөрэлдөө эмхидхээбди.

-Дамдин Доржиевич, энэ нүүдэл шэнжэлгэ хэды ондо үнгэрээб?

- 2017 ондо Буряад хэлэн ямар байдалда байнаб, хээрын шудалгаан болоо. Шэнэхээн, Монгол ороноор ябагдаа. Имагтал буряад угсаатанай ажаһуудаг нютагуудаар ябагдаа.

Монголдо һууһан буряадууд үсөөн арадуудай дунда дүрбэдэхи һуури эзэлнэ. Анхан сагта нүүдэлшэ арад байһан хадаа буряадууд хилэ гээшые мэдэхэгүй, малаа дахаад лэ урагша хойшоо ябадаг байгаа гээшэ ааб даа. Теэд 1915 оной Хяагтын хэлсээгээр хилэ татагдажа, байдал хубилаа. Хилын хаагдаха байгаа сагта олон буряадууд малаараа монгол ороной талада малаа бэлшээжэ, гү, али зуһаландаа байхадань гэнтэ хилэ хаагдашоо. Үшөө засаг һэлгэлдэхэдэнь бултанда мэдээжэ ха юм даа, олон буряадууд зорюута хилэ дабажа, Монгол орон руу тэрьелжэ зөөһэн ха юм даа. Нүүжэ гараһан буряадуудай олонхинь Монголой Дорнод, Хэнтэйн аймагуудаар нютагжан һуурижаһан байдаг. Баруун аймагуудаар гэбэл Сэлэнгэ, Булган аймагууд. Юрэдөө хилын хажуугаар дүтэ һууһан буряадууд гээд тооломоор байна. Агын, Хэжэнгын, Яруунын. Бүхыдээ эрдэмтэдэй шэнжэлгэнүүдээр хоридохи зуун жэлэй эхеэр Монгол орон 30 000 үлүүтэй зон зөөжэ ошоһон. Мүнөөнэй сагта монголой буряадууд үсөөн боложо байна гээд хэлэгдэнэ. Энээнь 2018 оной Монголой тоо бүридхэлдэ гэршэлэгдэнэ. Тиигээшье һаа,бидэ буряадуудбди гэжэ ходол хэлэжэ, залуу үетэндээ, үри хүүгэдтээ ходол хэлэжэ, омогорхожо байдагынь һайшаалтай.

-Танай ямар сагта нүүдэл шудлалгада ябаһан байнабта, зун байгаа гү?

-Бидэ хилэ гаража, харгы мэдэхэгүй байһандаа нэгэ урдаа ябаһан автомашина дахаад ябан гэһээмнай тэрээн соо Монголой дээдэ сургуулиин профессор һуужа байгаа. Танилсажа хөөрэлдөөд, ябаһан зорилгоороо хубаалдахадамнай бидэндэ харгы харуулжа, мэдэхэ, шадаха юумээрээ бидэнтэй хубаалдаһан байһандань аргагүй ехээр баяртай байгаа һэмди. Бидэ намарай сагта тэрэ аймагуудаар ябаабди. Тала дайда шарлашанхай, баһа өөрын һайхан саг гээшэ ааб даа. Ябаһаар лэ Чойбалсан хото хүрээд саашанхи харгыгаа тодорхойлообди. Нүүдэл шэнжэлгэдээ бидэ гурбан һомон хүрэхэ байгаабди. Дашбалбар, Баяндүн, Дадал һомон болоно. Дашабалбар хөөрэхэ болоо һаа, яһала үргэн талада тарашаһан һомон. Олонхи зониинь буряад угсаатан. Улаан-Баатарһаа 700 модо холо. Дашбалбарай дунда һургуулида ошожо, танилсажа, буряад хэлэ шэнжэлжэ ябанабди гэжэ гол зорилгоео хөөрөөбди. Һургуулиин шабинартай хөөрэлдэхэдэмнай халха хэлэн дээрэ зугаалхаяа һанана. Харин томошуул, аха захатан буряадаар зугаална. Һургуулида һураха гол программань халха хэлэн дээрэ зохеогдоһон байхадань тиинэ гээшэ ааб даа. Манай буряадташье мүнөө тиимэ байдал тогтонхой ха юм даа. Гүрэнэй хэлэн ород байхадаа багашуулнай ород руугаа шунан ороно. Гар утаһан, телевизор гэхэ мэтэ халха байгаашье һаань, тэндэхи буряадууд хэлэеэ аршалха, хүгжөөхэ гээшые ехэтэ оролдоно. Буряад хубсаһаяа үмдэжэ, буряад гое дуунуудаа хангюурдажа, элинсэгүүдэйнгээ хэжэ байһан ажалые үргэлжэлүүлхэ гэжэ оролдожо байһаниинь һайхашаагдаа. Дашабалбарта ажалаа түгэсээд, удаадахи нютаг Баяндүн хүрээбди. Баяндүн Дашабалртаа ороходоо талмайгаараа, хүн зонойнгоо тоогоор бага нютаг байгаа. Баһал буряадууд олоороо ажаһуудаг. Улаан-Баатартаа бага зэргэ дүтэ гэжэ уншаа һэмди. Гайхаһан юумэн гэхэдэ, хүдөөһөө Улаан-Баатар гү, али томо хотонууд руу арад зон зөөжэ ошоно гэжэ хэлсэнэ гэжэ дуулаа һэм. Харин энэ гурбан нютагуудаар ябахада, байдал тиимэ бэшэ. Хүүгэдэй сэсэрлигүүд, дунда һургуулинуудынь багашуулаар  дүүрэн байгаа. Сүлөө һуури үгы байдаг гэжэ хэлээ. Залуу мэргэжэлтэд нютагаа бусана, хото городоор үлэһэн багшанар, эмшэд, бусад мэргэжэлтэн нютаг руугаа бусажа ерэнэ. Буряадууднай тэндэ баһал амгалан тэнюун, еһо заншалаа сахижа, буряадаараа хөөрэлдэжэ ан бун ажаһууна һэн даа. Тэндэһээ гаража Хэнтэйн аймагай дадал һомон морилон ошообди. Хэнтэйн аймаг ороходомнай байгаалинь тад ондоо, хада уулатай, модо шулуутай, гол горхотой, аймаг байгаа. Тала дайдаараа тиимэ ехэ бэшэ. Дорнод аймагһаа бага. Онон голой ерьэдэ оршоһон нютаг байгаал һэн даа. Монголой нюуса тобшо соо бэшэгдэһэн газарнуудаар ябаабди. Дэлюун болдог, Чингисэй гурбан нуур, гэжэ түүхэтэ газарнуудаар бидэниие дахуулаад харуулаа. Хэнтэйн аймагта гурбан, Дорнод аймагта дүрбэн һомондо буряадууд олоороо һуудаг байна гэжэ хэлэгдээ.

Һургуулинуудта анкетировани хэһэн байгаабди. Үрэ дүнгүүдээрнь хэлэбэл һургуулинууд үхибүүд буряад хэлэеэ 85 хуби багашуул мэдэхэ байна. Дадал һомоной багашуулай 37 хубинь буряад хэлэеэ мэдэхэ, зугаалдаг байна. Ушарынь гэхэдэ Дадал һомондо буряадуудай тоон бага зэргэ үсөөн. Гурбан һомонгуудаар анкетын дүргүүдые харабал. Һургуулида орохын урда тээ багашуулай 52 хубинь  буряад хэлэеэ мэдэхэ байна.  Энэнь гэртээ һайн мэдэнэ, хөөрэлдэнэ гэжэ хэлэмээр байна. Һургуулида орожо халха аялгада ороходоо, минии түрэл хэлэн буряад гэжэ бэшэһэн хуби 26-да хүрээ. Буряад хэлэеэ хаана хэрэглэдэгбдтэ гэжэ асуудалда 10 хубинь һургуулида гэжэ харюу үгэгдэһэн байгаа. Харин гэртээ 51 хуби хөөрэлдэдэгэбди гэжэ харюусаа. Гэртэхинэйтнай хэлэн ямар бэ, ямар хэлэн дээрэ хөөрэлдэдэгэб гэжэ асуухадамнай оройдоо 30 хубинь буряадаараа зугаалдаг байна гэжэ мэдээбди. Сэсэрлигтэ ябадаг багашуулай гэртэхинтэй шэнжэлгэ хэхэдэмнай, тэдэнэрэй 26 хубинь буряадаар гэртээ хөөрэлдэдэг байба. Һонирхолтойнь гэхэдэ гэртээ аба эжынэр буряадаар хөөрэлдөөд, үхибүүдтэеэ халхаараа зугаалдаг гэжэ мэдэгдээ. Хитадай Шэнэхээндэшье, Монголой буряадуудай һуудаг һомонуудта буряад хэлэнэй хэшээлнүүд үгы, гэртэхинэй шадалаар буряад хэлэн аиды мэндэ байна гэжэ ойлгообди. Мүн һургуулиин багшанарай туһаламжа баһа ехэ байна. “Һ” болон “С” үзэгүүд дээрээ һургуулиин багашуул торолдохоео һанана гээд багшанар, гэртэхин хэлэнэ бэлэй. “Һ” үзэгөөр хэлүүлбэл саашадаа буряад хэлээрээ харилсаха, мэдэхэнь бэлэн байха гээд хэлэгдээ. Хэлэеэ мэдэхэгүй арад байха гү гэжэ асуудалдамнай һурагшалһан зоной 80 хубинь хэлэеэ алдаһан арад бэшэ гэжэ хэлээ. Түрэл хэлэеэ мэдэхэгүй зон ямар арад байхаб даа. Хэн гэжэ нэрлэгдэхэ болоноб гээд бэшэнэд һэн.

Монгол, Хитад оронуудаар ябаһан нүүдэл шудлалгымнай үрэ дүн гэхэдэ ном боложо гаргагдаа. Тэрэ ном соо тодорхойгоор бэшээтэй байха.

Харнайн хүбүүн

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Фото: Страница Бадараева в ВК

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати
Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

В связи с ужесточением требований, связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую сеть и оставить там свой комментарий на личной странице. Сбор персональных данных на этом сайте не осуществляется.

Другие интервью

12 мая 2023 г.

Последний звонок в Этномузее Улан-Удэ: гости, дорога, безопасность

23 мая в Улан-Удэ пройдет общегородской Последний звонок (0+). Общегородского праздника, посвященного школе, в Бурятии не было уже около 10 лет. В этом году он впервые пройдет в Этнографическом музее, который в этот день будет предоставлен только детям

4 мая 2023 г.

«Я не хочу хоронить свою жизнь»: Как три года путешествий заставили бросить жизнь в Москве и вернуться в Бурятию развивать туризм

Лилия Ошорова – девушка с невероятными взглядами на жизнь, путешественница и энтузиастка. В январе этого года Лилия с командой проекта «Больше, чем Путешествие» совершила погружение в Баренцево море при минусовой температуре. И это лишь небольшая частичка из её жизни. В Бурятии она развивает туризм с командой «Сакральная Бурятия», который отличается своим смыслом от всех туров, предложенных на рынке.

20 апреля 2023 г.

Скорая помощь для гардероба: сложно ли вести бизнес по биочистке в Бурятии

Жительница Бурятии открыла бизнес по биочистке и за несколько лет развила ее в целую сеть. Сегодня «Биочистка03» - это популярное место для чистки пуховиков, одежды, обуви, легкого текстиля, модных платьев, дорогих штор – и многого другого. О том, почему жителям Бурятии полюбился именно такой способ привести свои вещи в порядок, владелица сети Майя Цыренжапова рассказала корреспонденту Восток-Телеинформ.  

18 апреля 2023 г.

Что сегодня происходит с ЭкоАльянсом – рассказал его директор Дмитрий Дружинин

Депутат Народного Хурала Бурятии и председатель Торгово-промышленной палаты республики Дмитрий Дружинин два года назад возглавил ООО «ЭкоАльянс». В компанию он пришел антикризисным менеджером и на тот момент стоял вопрос о будущем не только регоператора, но и всей «мусорной реформы» в республике. На счету предприятия не было денег, собираемость платежей была низкой, подрядчики объявили забастовку – с чем пришлось столкнуться и как выйти из положения – в интервью Восток-Телеинформ.

14 апреля 2023 г.

Как чувствует себя бизнес Бурятии – оценил руководитель Торгово-промышленной палаты Бурятии

Как чувствует себя бизнес Бурятии – оценил руководитель Торгово-промышленной палаты, депутат Народного Хурала Бурятии Дмитрий Дружинин в ходе интервью в холдинге New media Group. Подробности – в материале Восток-Телеинформ.

Лента новостей
03.06.2023

Олег Газманов прилетел в Улан-Удэ и готовится выступить

18:30

К юбилею Бурятии испекли огромный торт

18:26

Топливозаправщик шел в Таксимо и устроил лесной пожар на трассе

17:41

Представители ДНР приехали на столетие Бурятии

15:12

В Бурятии начались первые грозовые пожары

14:45

В Улан-Удэ на площади Советов празднуют столетие Бурятии

13:08

Спикеру Народного Хурала вручили памятную медаль от парламента Тывы

11:44

В Бурятии появилась новая достопримечательность

11:32

Сбер и «Транснефть» подписали соглашение о партнёрстве в сфере цифровых технологий

11:17

Сбер получил 6 наград программы «Лучшие ESG-проекты России»

10:05

В Бурятии в двух ДТП погибли пять человек

07:05

Как будет сегодня ходить общественный транспорт в Улан-Удэ

06:54

В Улан-Удэ сегодня – основной день празднования столетия Бурятии

06:51

3 июня, суббота: в Улан-Удэ +18, отмечается Всемирный день велосипеда и Столетие Бурятии

06:46

Краткий зурхай на 3 июня от настоятеля Курумканского дацана

06:00

02.06.2023

В Бурятии в ДТП с автобусом погибли два человека

18:21

Участники спецоперации из Бурятии поздравили жителей с юбилеем республики

18:04

Сбер выводит на рынок решение для визуализации данных – платформу Навигатор

18:03

День защиты детей отметили в театре Бестужева в Улан-Удэ

18:00

В Бурятии в ДТП погибли три человека, еще двое получили травмы

17:58

Яства, культура и достижения: Районы Бурятии развернулись на площади Советов

17:46

Глава Бурятии наградил медалью к 100-летию республики Героя Советского Союза Бориса Соколова

17:45

Сбер запустил обновленную благотворительную карту «Подари жизнь» на платежной системе «Мир»

17:41

В Бурятии на федеральной трассе произошло ДТП со школьным автобусом

17:39

Владимир Павлов посетил выставку «Изобразительное искусство Бурятии»

17:34

В Бурятии задержали поджигателя травы

17:08

В Бурятии квадрокоптер поймал убегающего «черного лесоруба»

16:51

Леонид Агутин выступил на свадьбе в Улан-Удэ

16:38

Домклик Сбера изучил спрос на инклюзивную «Семейную ипотеку»

16:02

Спикер Народного Хурала Бурятии побывал во всех районах республики за два часа

15:47

Жители Бурятии посмотрели, как в колонии живут их осужденные родственники

15:43

Помощник Путина поздравил Бурятию с юбилеем

15:24

В центре Улан-Удэ развернется «улица добрых соседей»

15:12

В Бурятии лесники рассказали детям о таксационных инструментах

14:24

Житель Читы в Бурятии незаконно наловил рыбы почти на 150 тысяч и попался полицейским

14:11

В Бурятии угонщик автомобиля через суд заплатит материальный ущерб

14:01

Районы Бурятии сегодня поборются за полмиллиона рублей

13:35

Россияне оценили размер накоплений на будущее детей в 8,5 млн рублей

13:27

Жительницу Бурятии оштрафовали за мусор на берегу Уды

13:16

Большинство улан-удэнцев не считают детство нынешних детей более счастливым, чем свое

13:07

Генеральный консул КНР в Иркутске Ли Хай прибыл в Бурятию

13:04

В Бурятии вблизи озера Щучье горела трава

12:57

Мэр Элисты рассказал о мечте побывать на Байкале

12:45

Осужденные Бурятии изготовят металлоконструкции для умной спортивной площадки

12:33

В Улан-Удэ четверо подростков устроили ДТП

12:22

Жительница Бурятии отсудила у бывшего мужа половину дома

12:16

Министр обороны Монголии поздравил Бурятию со столетним юбилеем

12:09

80 предпринимателей из Китая приедут в Бурятию с бизнес-миссией

11:48

В Бурятии в июле пройдет праздник «Наадан-Сурхарбаан»

11:07

Жительница села Бурятии исполнила мечту и открыла ателье

10:37

В Улан-Удэ ректор ВСГУТУ получил прокурорское представление

10:36

В Бурятии тушат сложный лесной пожар

10:11

18 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли у жителя Улан-Удэ

09:55

Улан-удэнцы начали лето с зарядки с чемпионами

09:51

Участники СВО из Бурятии пообщались с родными по телемосту

09:41

Улан-удэнец угнал у мужчины велосипед

09:37

Житель Бурятии срубил деревья на 6 миллионов рублей и отправился в тюрьму

09:33

Первые смены открылись в оздоровительных детских лагерях в Бурятии

09:32

В Улан-Удэ перекрыт центр города

09:29

В Улан-Удэ на празднование 100-летия Бурятии приехал мэр Якутска

09:24пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus